A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

- 1524 szerző


Baranyai Zoltán: A kisebbségi jogok védelme. Bp. 1922 Oriens Nemzetközi Könyvkiadó és Terjesztő Rt. 159 l.

Balogh Arthur: Kisebbségjogok és azok védelme Romániában. Lugos, 1925 Magyar Kisebbség 7.sz.

Balogh Arthur: A kisebbségek nemzetközi védelme.(A kisebbségi szerződések és a békeszerződések alapján) Berlin 1928 l. Voggenreiter Vg., Magyar Osztály 329 l.

*** A népkisebbségi törvény tervezete. (Tornya Gyula) Kolozsvár, 1928 az Erdélyi Magyar Néppárt kiadása 31 l.

Buza László: A kisebbségek jogi helyzete (a békeszerződések és más nemzetközi egyezmények értelmében.) Bp. 1930 MTA 432 l.

Jakabffy Elemér: "Tervezet a "kisebbségi törvény" javaslatához." Lugos 1940 Magyar Kisebbség I. 6. 67 l.

Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. Kolozsvár 1944 Minerva Rt. 300 l.

Balogh Edgár: Hármas kis tükör. Felvidéki, erdélyi és magyarhoni ta-nulságok. (Cikkgyűjtemény). Bp. 1945 Magyar Élet 316 l.

Borsody István: Magyar-szlovák kiegyezés. A cseh-szlovák-magyar vi-szony utolsó száz éve. Bp. 1945 Officina. 160 l.

Demeter János: A nemzetiségi kérdés a Duna-völgyében és a Szovjet-unióban. Kolozsvár, 1945 M. Népi Szöv. 55 l.

Agárdi Ferenc: A svábok bejövetele. A németek szerepe Magyaror-szágon Szent Istvántól napjainkig. BP. 1946 Faust. 288 l.

Andics Erzsébet: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika. Bp. 1946 Szikra. 45 l.

Bethlen Oszkár: Reszlovakizálás és a szlovákok kényszerű áttelepítése. Társadalmi Szemle 1946 8-9. sz. 624-629. l.

Bethlen Oszkár: Az új Csehszlovália és a cseh-magyar viszony. Társadalmi Szemle 1946 1. sz. 52-58 l.

Bibó István: A keleteurópai kisállamok nyomorúsága. Bp. 1946 Új magyarország 116 l. (Az Új Magyarország röpiratai)

Buza László: Kelet és Nyugat kapujában. Erdély Európában. Kolozsvár 1946 Erdély 8 l.

Demeter János: Nemzetiségi nyelv a közigazgatásban. Kolozsvár 1946 Minerva ny. 32 l. (Jog- és közigazgatástudományi értekezések 5.)

Gombos László: A magyarság nyelvrokonainak kultúrélete a Szovjet-unióban. Társadalmi Szemle 1946 1. sz. 62-65.

Horváth József: A romániai magyarság és a választások. Fórum. 1946 365-369.

Kassai Géza: A Szovjetunió nemzetiségi politikája. Bp. 1946 Atheneum ny. 106. l. (térkép)

Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés története. 1. rész. A nemzetiségi kérdés a törvények és tervezetek tükrében 1900-1918. Bp. 1946 Gergely R. 188. l.

Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés a törvények és ter-vezetek tükrében (1790-1908). = A Dunatáj. (Szerk.) Radisics Elemér Bp. 1946 Gergely R 1. köt. 158-320.

Molnár Erik: Zsidókérdés Magyarországon. Társadalmi Szemle. 1946 5. sz. 326-334.

Szabó Imre: A csehszlovák kisebbségi rendszer változásai. Valóság 1946 6-9 sz. 14-35.

Szenczei László: Az erdélyi magyarság harca (1940-1944) Bp. 1946 Egyetemi ny. 42. l.

Szenczei László: A magyar-román kérdés. Történeti és politikai tanulmány. Bp. 1946 Officina. 199. l.

Vigh Károly: A magyarországi szlovákok településének történetéből. Társadalmi Szemle 1946 7. sz. 544-547.

Angyal Endre: Magyarok és csehek. Magyarország és keleteurópa. A magyarság kapcsolatai A szomszéd népekkel. Szerk. Gál István. Bp. 1947 Officína. 84-103.

Bethlen Oszkár: A szlovákiai magyarok kényszerkitelepítése. Társadalmi Szemle 1946 1. sz. 65-68.

Csuka Zoltán: Magyarok és szerbek. Magyarország és keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszéd népekkel. Szerk. Gál István. Bp. 1947 Officina. 133-143.

Dobossy Imre: A magyar-csehszlovák lakosságcsere közigazgatási problémái. Pénzügyi és Közigazgatási Szemle 1947 545-550.

Eckhart Sándor: Zsidóság és nemzetiség. Vigilia 1947 1. sz. 17-24.

Arató Endre: A szlovák nemzeti mozgalom a forradalom előtt (1845-1848). Századok 1948 1-4.sz. 208-234.

Benedek Marcell: Nemzeti érzés. Bp. 1948 Vajna-Bokor. 48. l. (Balassa könyvtár 5.)

Blagojevics Dusán: A jugoszláv-magyar szerződés jelentősége. Déli Csillag 1948 1. sz. 13-15.

Csuka Zoltán: Ignjatovic Jakov és a magyar szabadságharc. Déli Csillag 1948 1. sz. 30-31.

Gerőné Fazekas Erzsébet: Az 1849-es és 1868-as nemzetiségi törvény összehasonlítása a történelem haladó erőinek szempontjából. Századok. 1948 1-4. sz. 283-312.

Imre György: Nemzeti kisebbségek és emberi jogok. Pénzügy és Közigazgatás 1948 328-331.

Kéki Béla: Balcescu és a magyarok. 7 Magyarok. 1848 510-515.

Kemény G. Gábor: Az 1886. évi magyar-szerb közeledés és a Magyar Légió története. Déli Csillag. 1848 9. sz. 292-298.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi béketervezetek 1848-ban. Tiszatáj 1948 7-8. sz. 313-318.

Kemény G. Gábor: Magyar-jugoszláv közös múlt. Valóság 1948 6. sz. 491-493.

Kemény G. Gábor: "Magyar-szerb kapcsolatok két "ismeretlen" évtize-de (1850-1870) " Déli Csillag 1948 2-3. sz. 100-106.

Szabó Imre: 1848-49 és a nemzetiségi jogok. Jogtudományi Közlöny 1848 393-396.

Tóth Zoltán I.: A magyar-román szövetség kérdése 1848-ban. Századok 1948 1-4. sz. 252-282.

Tóth Zoltán I.: A nemzetiségi politika három éve a demokratikus Romániában. Bukarest 1948 Nemzetiségi Minisztérium 34. l.

Bányai László: Harminc év. Jegyzetek a romániai magyarság útjáról. Bukarest 1949 Állami Kiadó. 109. l.

Kassai Géza: A Szovjetunió és a kisnépek. 3. bőv. kiadás. Bp. 1949 Új Mandátum Könyvek. 33. l.

Kemény G. Gábor: Iratok Mocsáry Lajos karánsebesi mandátumainak történetéhez. Századok. 1951 3-4 sz. 486-524.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 1. köt. Bp. 1952 Tankönyvkiadó "919 l.;"

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 2. köt. Bp. 1956 Tankönyvk. "967 l.; "

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 3. köt. Bp. 1964 Tankönyvk. "717 l.; "

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 4. köt. Bp. 1966 Tankönyvk. "749 l.; "

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 5. köt. Bp. 1971 Tankönyvk. 739 l.

Tóth Zoltán I: Kossuth és a nemzetiségi kérdés 1848-1849-ben. = Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. 2. köt. Bp. 1952 Akadémia 249-340.

Tóth Zoltán I: A Szemere-kormány nemzetiségi politikája. MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleménye. 1952 1. sz. 69-91.

Gergely Ernő: A Tanácsköztársaság nemzetiségi politikája a Tanácsköztársaság alkotmányának tükrében. Állam és igazgatás 1953 4-5. sz. 250-262. l.

Gergely Ernő: A Román Népköztársaság nemzetiségi politikája. Állam és Igazgatás 1953 9. sz. 477-487.l.

Révész László: Nemzetiségeink a hűbéri és polgári kor választásain. Jogtudományi Közlöny 1953 5-6. sz. 218-231.l.

Sánta-Pintér J. Gyula: A kisebbségi jog: a meg nem különböztetés elve és a kisebbségvédelem antagonizmusa. Magyar Szemle (Sao Paulo) 1954 2. sz. nov.-dec. 161-171.l.

Arató Endre: A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a szabadságharc előtt. Századok 1955 2. sz. 191-210.l.

Arató Endre: A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a szabadságharc előtt. Bp. 1955 Magyar Tört. Társ. 22 l. (A történettudomány kérdései 21.)

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek egyes kérdései a reformkorszakban. Történelemtanítás 1955 1. sz. 7-15.l.

Gergely Ernő: Mocsáry Lajos harca a nemzetiségek jogaiért. Állam és Igazgatás 1955 7. sz. 411-416.l.

Gergely Ernő: A Magyar Népköztársaság nemzetiségi politikája. Bp. 1956 TIT. 42 l.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 2. köt. Bp. 1956 Tankönyvk. 967 l.

Kovács Endre: A magyar-délszláv megegyezés ügye 1849 tavaszán. Hadtörténelmi Közlemények 1956 3-4. sz. 158-185.l.

Tóth Zoltán, I.: A nemzetiségi kérdés a dualizmus korában (1867-1900) Századok 1956 3. sz. 368-393.l.

Bányai László: Együtt élünk, együtt építünk. Cikkek, tanulmányok (1933-1957). Bukarest 1957 Áll. Irod. K. 325 l.

Bányai László: A nemzetiségi kisebbségek anyanyelvi oktatása. Korunk 1957 12. sz. 1626-1633.l.

Darnay (Dornyai) Béla: "Mit jelent a sok magyar "Burgundia" helynév?" Földrajzi Közlemények 1957 4. sz. 333-338.l.

Gergely Ernő: A nemzetiségi politika Magyarországon a kiegyezéstől az osztrák-magyar monarchia felbomlásáig. Jogtudományi Közlöny 1957 1-3. sz. 74-81.l.

Kemény G. Gábor: Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban. Bp. 1957 Hadtörténelmi Intézet. 173 l. + 3 térkép.

Vargha Kálmán: Adalékok Móricz Zsigmond csehszlovákiai útjaihoz és kapcsolataihoz. Irodalomtörténet 1957 3. sz. 313-336.l.

Veress Gyula: A Magyar Autonóm Tartomány gazdasági megújhodása. Korunk 1957 8. sz. 969-976.l.

Veress Gyula: A Magyar Autonóm Tartomány népmozgalmának egyes kérdései. Korunk 1957 11. sz. 1476-1483.l.

Arató Endre: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a nemzetiségi kérdés. Történelemtanítás 1958 5. sz. 5-8.l.

Both Ödön: Szemere Bertalan belügyminiszter nemzetiségi politikája 1848 nyarán. Szeged 1958 Szegedi ny. 3-22.l. (Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica Tom. V. Fasc. 2.) Klny. a Jogi tanulmányok Búza László egyetemi tanár oktatói működésének 50. évfordulójára c. kötetből.

Füves Ödön: Adatok az egri görögök történetéhez. Bp. 1958 Akadémia. 77-81.l.

Katus László: A Tisza-kormány horvát politikája és az 1883. évi horvátországi mozgalmak. Századok 1958 5-6. sz. 644-684.

Kovács Endre: Magyar-délszláv megbékélési törekvések 1848-49-ben. Bp. 1958 Akadémia. 141 l. (Értekezések a történelmi tudományok köréből új sor. 5.)

Niederhauser Emil: A jobbágyfelszabadítás és a nemzeti kérdés Kelet-Európában. Történelmi Szemle 1958 1-2. sz. 76-90.l.

Páll György: Az erdélyi magyarság helyzete. Katolikus Szemle 1958 1. sz. 35-37.l.

Révay István: A csehszlovákiai magyarság mai helyzete. Katolikus Szemle 1958 2. sz. 79-82.l.

Révay István: A jugoszláviai magyarság mai helyzete. Katolikus Szemle 1958 4. sz. 177-179.l.

Révay István: A kárpátaljai magyarság mai helyzete. Katolikus Szemle 1958 3. sz. 130-131.l.

Tóth Zoltán, I.: Balcescu Miklós élete (1819-1852). Bp. 1958 Akadémia. 243 l. Bibliogr. 214-216.l.

Tömöry Márta: Szabó Ervin ifjúkori röpirata a nemzetiségi kérdésről. Századok 1958 1-4. sz. 232-244.l.

Varga János: Négy levél 1848-ból a nemzetiségi kérdésről. Századok 1958 1-4. sz. 252-264.l.

Buzás József: A nemzeti kérdés jogi szabályozása a Magyar Tanácsköztársaságban. ELTE Acta ÁJK. 1. köt. Bp. 1959 Tankönyvk. 83-97.l.

Füves Ödön: A ráckevei görögök nyomában. Bp. 1959 Akadémia. 117-122.l. Klny. az Antik Tanulmányokból.

Gergely Ernő: A Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi politikája. Jogtudományi Közlöny 1959 2-3. sz. 80-89.l.

Kassai Géza: Magyar történelmi sorsfordulók és a nemzetiségi kérdés. Bp. 1959 Kossuth. 189 l. Bibliogr. 187-189.l.

Katus László: A mezőgazdaság fejlődésének főbb vonásai az Osztrák-Magyar Monarchia délszláv lakta területein. Történelmi Szemle 1959 3-4. sz. 354-404.l.

Katus László: A Tisza-kormány horvát politikája és az 1883. évi horvátországi mozgalmak. Századok 1959 2-4. sz. 303-334.l.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos a nemzetiségek védelmében. Valóság 1959 2.sz. 29-39.l.

Páll György: Mai magyar élet Erdélyben. Katolikus Szemle 1959 1. sz. 59-64.l.

Révay István: A csehszlovákiai magyarság élete 1958-ban. Katolikus Szemle 1959 2. sz. 142-144.l.

Révay István: A jugoszláviai magyarság élete 1958-ban. Katolikus Szemle 1959 4. sz. 319-321.l.

Révay István: A kárpátaljai magyarság élete 1958-ban. Katolikus Szemle 1959 3. sz. 221-222.l.

Tóth Zoltán, I.: Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom (1790-1848). Bp. 1959 Akadémia. 111 l. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 12)

Arató Endre: A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790-1848. 1-2. kötet. Bp. 1960 Akadémia. "403; 442 l. + térkép. Bibliogr. 1. köt. 295-401.l. 2. köt. 221-296.l."

Bibó István: Harmadik út. Politikai és történeti tanulmányok. London 1960 M. Írók Szövetsége Külföldön. 380 l. (Magyar Könyves Céh 2.)

Hanák Péter: A magyar nacionalizmus néhány problémája a századforduló idején. Történelmi Szemle 1960 2-3.sz. 335-341.l.

Katus László: A nem magyar népek nacionalizmusának jellemvonásai és szerepe a soknemzetiségű Magyarországon. Történelmi Szemle 1960 2-3. sz. 330-335.l.

Révay István: A csehszlovákiai magyarság helyzete 1959-ben. Katolikus Szemle 1960 2.sz. 139-143.l., 3. sz. 222-227.l.

Révay István: A kárpátaljai magyarság hírei 1959-ben. Katolikus Szemle 1960 3. sz. 227-228.l.

Siculus Victor: Az erdélyi magyarság élete. Katolikus Szemle 1960 4. sz. 305-308.l.

Tolnay Imre: Az erdélyi magyar katolikusok helyzete. Katolikus Szemle 1960 4. sz. 308-309.l.

Varga János: 1848-49 nemzetiségi problémáinak történetéhez. Történelmi Szemle 1960 2-3. sz. 325-328.l.

Angyal Endre: Sopron szláv művelődési kapcsolatainak történetéből. Soproni Szemle 1961 3. sz. 265-267.l.

Füves Ödön: Fejezetek a szentendrei görögök életéből. Bp. 1961 Akadémia. 114-127.l. Klny. az Antik Tanulmányokból.

Gulya Károly: Az erdélyi nemzetiségi kérdés megoldására irányuló törekvések 1918-1919-ben. Szeged 1961 Szegedi ny. 3-19.l. Klny. az Acta Universitatis Szegediensis Acta Historia

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos nemzetiségi politikája és a szerbek. Századok 1961 4-5. sz. 562-580.l.

Kende János: Az 1903-1904. évi nemzetiségi mozgalmak és az MSZDP. Párttörténeti Közlemények 1961 4. sz. 80-108.l.

Mayer Mária: A XIX. századvégi kárpátukrán agrárnépesség társadalmi szerkezetének statisztikai ábrázolása. Történelmi Szemle 1961 3. sz. 330-346.l.

Ölvedi János: Magyarok Szlovákiában. Új Látóhatár 1961 6. sz. 517-523.l.

Révay István: A jugoszláviai magyarság élete. Katolikus Szemle 1961 1. sz. 58-64.l., 2. sz. 139-146.l.

Révay István: Újabb jelenségek a magyar kisebbségek életében. Katolikus Szemle 1961 3. sz. 224-227.l.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos nemzetiségi politikája és a szerbek. Századok 1962 1-2. sz. 46-63.l.

Ölvedi János: Magyar nyelv és kultúra Szlovákiában. Új Látóhatár 1962 6. sz. 566-570.l.

Ölvedi János: Magyarok Szlovákiában. Új Látóhatár 1962 1. sz. 61-71.l.

Révay István: Árulás népünk ellen. Öt magyar kisebbség sorsa a vasfüggöny mögött. Katolikus Szemle 1962 3. sz. 161-169.l.

Soós Katalin: A nyugat-magyarországi kérdés (1918-1919). Bp. 1962 Akadémia. 67 l.

Tóth Ede: Mocsáry, Eötvös, Madách a nemzetiségi kérdésről az abszolutizmus válságának éveiben. Filológiai Közlöny 1962 1-2. sz. 134-146.l.

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer első éveinek nemzetiségi politikája (1919-1922). Századok 1963 6. sz.

Csizmadia Andor: A vallás és lelkiismereti szabadság és a felekezetek egyenjogúsításának kérdése Magyarországon a dualizmus korában. Jogtudományi Közlöny 1963 1. sz. 24-33.l.

Füves Ödön: A magyarországi görög telepesek a legújabbkori görög történelmi irodalomban. Bp. 1963 Akadémia. 65-68.l. Klny. az Antik Tanulmányokból.

Füves Ödön: Statisztikai adatok Pest és Buda 1687-1848 közt polgárjogot nyert görög származású lakosairól. Bp. 1963 Akadémia. 235 l. Klny. az Antik Tanulmányokból.

Gergely Ernő: A proletárforradalom és a tanácshatalom Kárpátalján és Nyugat-Magyarországon. Jogtudományi Közlöny 1963 10-11. sz. 541-552.l.

Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok a nemzeti ébredés korában 1790-1848. Bp. 1963 Akadémia. 152 l.

Szabédi Gyula: A romániai magyarok a statisztika tükrében. Új Látóhatár 1963 3. sz. 282-287.l.

Dolmányos István: A nemzetiségi politika története a Szovjetunióban. Bp. 1964 Kossuth. 224 l.

Erényi Tibor: Az 1918 előtti magyarországi munkásmozgalom és a nemzetiségi kérdés. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 187-208.

Fukász György: A polgári radikálisok nacionalizmusa. Jászi Oszkár és a nemzetiségi kérdés. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 209-231.

Galantai József: Trianon és a revíziós propaganda. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 280-301.

Hajdú Tibor: A nemzetiségi kérdés és az 1918-1919-es forradalmak. A dualizmus nemzeti politikájának csődje és a monarchia felbomlása. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 232-279.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 3. köt. Bp. 1964 Tankönyvk. 714 l.

Kővágó László: A magyarországi délszlávok 1918-1919-ben. Bp. 1964 Akadémia. 269 l.

Tilkovszky Lóránt: Az első bécsi döntés gazdasági és szociális következményei a Magyarországhoz átcsatolt területen. Történelmi Szemle 1964 1. sz. 87-111.

Windisch Éva, V.: A magyarországi német nemzetiségi mozgalom előtörténete (1867-1900). Századok 1964 4. sz. 635-59. 5-6. sz. 1104-1127.

Angyal Endre: Cseh-magyar, szlovák-magyar kapcsolatok a barokk korban. Klny. a Tanulmányok a csehszlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1965 Akadémia. 93-115.

Borbándi Gyula: Humanizmus és a nemzeti kisebbségek. Eszmék nyomában. szerk. Németh Sándor. München 1965 Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 8-21.

Csanda Sándor: Petőfi és a szlovákok. Csanda S.: Hidak sorsa. Tanulmányok. Bratislava 1965 56-105.

Kókay György: Rát Mátyás a hazai nemzetiségekről és a magyarországi népek kelet-nyugat közötti közvetítő szerepéről. Bp. 1965 Akadémiai ny. 371-378. 1965 3-4. sz.-ból. Klny. a Filológiai Közlöny

Márton László: Zsidó sors, zsidó kérdés a háború utáni Magyarországon. Eszmék nyomában. szerk. Németh Sándor. München 1965 Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 121-152.

Mérei Gyula: Föderációs tervek Délkelet-Európában és a Habsburg-monarchiában 1840-1918. Bp. 1965 Kossuth. 163 l.

Nyéki Lajos: Egy nemzetnevelő útja. Németh László és az 56 utáni kiegyezés. Eszmék nyomában. szerk. Németh Sándor. München 1965 Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 153-187.

Pecze Ferenc: Az alföldi megyék területén alkalmazott regionális szabadságjog-korlátozások a századforduló előtt. Körös népe 6. köt. Békéscsaba 1965 Békésmegyei ny. 43-80.

Szeli István: Hajnóczy József és a délszlávok. Kortörténeti tanulmány. (Novi Sad) 1965 Fórum. 198. Bibliogr. 159-166.

Tilkovszky Lóránt: A nyilasok törvényjavaslata a nemzetiségi kérdés rendezéséről. Századok 1965 6. sz. 1247-1258.

Windisch Éva, V.: Kísérlet a délmagyarországi németség megszervezésére a századforduló első éveiben. Történelmi Szemle 1965 l. sz. 23-60.

Zvara, Juraj: A magyar nemzetiségi kérdés megoldása Csehszlovákiában. Ford. Balogh-Dénes Árpád. Bratislava 1965 Vyd. polit. lit. 213. Bibliogr. 213-214.

Füves Ödön: Görögök a Duna-Tisza közén. Bp. 1966 Akadémia. 92-98. Klny. az Antik Tanulmányok.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 4. köt. Bp. 1966 Tankönyvk. 749 l.

Komanovics József: A földreform és a potsdami egyezmények végrehajtásával kapcsolatos telepítések Baranyában 1945-46-ban. Agrártörténeti Szemle 1966 3. sz. 378-398.

Kővágó László: Államszövetségi tervek a Tanácsköztársaság idején. Történelmi Szemle 1966 3-4. sz. 298-324.

Révay István: Az erdélyi helyzet. Katolikus Szemle 1966 "1. sz. 9-14.; 3. sz. 260-274. 4.sz. 302-309."

Szász Zoltán: A magyar kormány tervei a nemzetiségi pénzintézetek állami ellenőrzésére (1901-1904). Századok 1966 1. sz. 118-137.

Tóth Zoltán, I: Magyarok és románok. Történelmi tanulmányok. Bp. 1966 Akadémia. 496 l. Tóth Zoltán műveinek bibliogr. 485-496.

Turczel Lajos: A kisebbségi helyzet kialakulásának körülményei Csehszlovákiában 1918 után. Irodalmi Szemle 1966 3. sz. 236-239.

Balázs György: A kiegyezés és a nemzeti kérdés. Megjegyzések a magyar nacionalizmus történetének egy fejezetéhez. Világosság 1967 3. sz. 158-164.

Benczédi László: A haza- és a nemzetfogalom alakulása a késői feudalizmus korszakában. Századok 1967 6. sz.1357-1364.

Csatári Dániel: Nemzeti kérdés, nemzeti büszkeség, szocialista hazafiság. Társadalmi Szemle 1967 12. sz. 45-57.

Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Bp. 1967 Akadémia. 143 l. (Irodalomtörténeti füzetek 56.)

Für Lajos: Szigetmagyarság. Beszámoló egy svájci tanácskozásról. Honismeret 1967 5. sz. 50-53.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi munkásmozgalom kezdetei Pesten. Budapest 1967 12. sz. 21-22.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi népköltészet első magyar gyűjteménye. Látóhatár 1967 3-4. sz. 379-383.

Kővágó László: A Marx-Lenin ház. Tizenöt nemzetiség forradalmi központja Budapesten 1919-ben. Budapest 1967 5. sz. 14-17.

Krizsán Ferenc: A szlovák nemzetiség kulturális élete hazánkban. Békési Élet 1967 3. sz.79-81.

Mucsi Ferenc: Nemzetiségi munkássajtó, nemzetiségi munkásegyletek Budapesten. Budapest 1967 2. sz. 40-41.

Őry-Oberding József: A bukovinai székelyek betelepítése a Dunántúlon. Agrártörténeti Szemle 1967 1-2. sz. 183-194.

Rehák László: A kisebbségek Jugoszláviában. Jogi-politikai tanulmány. Ford. Kollin József. Novi Sad 1967 Fórum. 504 l.

Sárközi Zoltán: Bráz Lajos (1827-1856). Történelmi Szemle 1967 3. sz. 343-355.

Szász Zoltán: Román diákok Budapesten 1848-1918. Budapest 1967 6. sz. 30-32.

Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (1938-1941). Bp. 1967 MTA Történettudományi Intézet. 349 l.

Tóth Ede: Mocsáry Lajos életútja és politikai pályakezdete. Bp. 1967 Akadémia. 241 l.

Csatári Dániel: Forgószélben. Magyar-román viszony 1940-1945. Bp. 1968 Akadémia. 491 l.

Deme László: Nemzeti és nemzetiségi kultúrák és nyelvek a szocialista társadalomban. Híd 1968 5. sz. 598-613.

Dolmányos István: "A "Lex Apponyi". (Az 1907. évi iskolatörvények). " Századok 1968 3-4. sz. 484-533.

Fábry Zoltán: A vádlott megszólal. Irodalmi Szemle 1968 "7. sz. 557-590; 8. sz. 676-690.Ua. "

Fábry Zoltán: Stószi délelőttök. Bratislava 1968 Madách. 369-433.

Gulya Károly: A magyarországi rutén kérdés 1910-1914 között. Szeged 1968 Szegedi ny. 19 l. (Acta Universitatis Szegediensis J. A. Acta Historica 31 l.

Gulyás József: Adalékok a dualizmuskori magyarosítás történetéhez a Muraközben. Századok 1968 3-4. sz. 603-609.

Kemény G. Gábor: Pest nemzetiségi lapjai 1848-49-ben. Budapest 1968 5. sz. 42-43.

Kővágó László: Népköztársaságunk nemzetiségi politikájáról. Társadalmi Szemle 1968 11. sz. 29-38.

Németh László: A magyarságtudomány feladatai Németh László: Kiadatlan tanulmányok. 1. köt. Bp. 1968 Magvető. 382-396.

Papp János: A tótkomlósi szlovák műkedvelő színjátszás első korszaka (1904-1932). Békési Élet 1968 2. sz. 233-237.

Rehák László: A nemzetiségek Jugoszláviában. Ford. Kollin József. Beograd 1968 Narodna Armija. 169 l.

Révay István: A magyarság helyzete Csehszlovákiában. Katolikus Szemle 1968 1. sz. 41-52.

Schlett István: Jászi Oszkár és a nemzeti kérdés. Budapest 1968 1. sz. 10-13.

Szalatnai Rezső: Gombaszög. (Sarló). Kortárs 1968 7. sz. 1140-1143.

Szász Zoltán: A román kérdés Tisza István első kormányának politikájában (1904). Történelmi Szemle 1968 3. sz. 254-293.

Szirmai Károly: Vajdasági telepítések a XVIII. században. Három bácskai magyar falu eredete. Híd 1968 6. sz. 744-757.

Szücs Jenő: A nemzeti ideológia középkori historikuma. Valóság 1968 6. sz. 37-49.

Tilkovszky Lóránt: A szlovák kérdés a magyar uralkodó osztályok politikájában 1938-1945. Valóság 1968 3. sz. 71-79.

Tilkovszky Lóránt: A Volksbund szerepe Magyarország második világháborús történetében. Történelmi Szemle 1968 3. sz. 294-312.

Arató Endre: Az 1868. évi népoktatási törvény és a nemzetiségi politika. Pedagógiai Szemle 1969 6. sz. 521-532.

Arató Endre: A magyar-cseh-szlovák viszony ötven éve. Bp. 1969 Kossuth. 139 l.

Arató Endre: A nemzetfogalom vitája a Szovjetunióban. Párttörténeti Közlemények 1969 1. sz. 104-123.

Balázs Péter: A Duna keleti kapujában. Korunk 1969 5. sz. 684-695.

Bellér Béla: A Magyar Népköztársaság és a Tanácsköztársaság nemzetiségi kultúrpolitikája. Történelmi Szemle 1969 1-2. sz. 1-25.

Gáll Ernő: Társadalomtudomány és önismeret. Korunk 1969 6. sz. 826-833., 7. sz. 1000-1009.

Gergely Ernő: Az ukrán- és németkérdés a Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi politikájában. Századok 1969 2-3. sz. 425-448.

Hock Rezső: A nemzetiségi nyelvek egyenrangú használata mint önigazgatási megállapodás. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 147-153.

Komanovics József: A népi demokratikus forradalom és a telepítés Baranya megyében 1945-1947 között. Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetéből (1944-1948). Pécs 1969 Városi Tanács. 93-147.

Kongó Tivadar: A nemzetiségek helyzete és nyelvi egyenjogúságuk érvényesítése az igazságügyi és egyéb szervek előtti eljárásban Vajdaság Szocialista Autonóm Tartományban. Szabadka 1969 ny. n. 29.

Kós Károly: Hármaskönyv. szépirodalom, publicisztika, grafika. Bev. Balogh Edgár. Bukarest 1969 Irodalmi Kiadó. 579 l.

Kósa László: Nemzetiségek a mai Magyarországon. Valóság 1969 4. sz. 12-22.

Kővári László: A Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés. Párttörténeti Közlemények 1969 1. sz. 40-57.

Kunszabó Ferenc: A sokgyökerű Magyar Bácska. A nemzetiségi kérdés. Forrás 1969 5-6. sz. 64-73.

Melvinger, Zlatko: A vajdasági területi iskolák eddigi fejlődésének néhány jellegzetessége. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum 127-145.

Mezei István: A nemzeti egyenjogúság regionális gazdasági tényezői a Vajdaságban. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 13-60.

Mirnics Károly: Autonóm nemzetiségi fejlődésünk új lehetőségei. A vajdasági alkotmánytervezet kapcsán. Híd 1969 1. sz. 87-104.

Popovic, Dusan: A nemzetiségi nyelvek egyenjogúságáról. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 111-125.

Rehák László: A nemzetiségek időszerű kérdései. Híd 1969 10. sz. 1152

Rehák László: Vajdaság Autonóm Tartomány lakossága nemzetiségi megoszlásának jellegzetességei. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum 61-75.

Révay István: A nemzeti kérdés éve 1968. Katolikus Szemle 1969 3. sz. 200-213., 4. sz. 307-326.

Romic, Desa: A nemzeti egyenjogúság távlatai Vajdaság önigazgató társadalmában. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 76-87.

Steiner Tibor - Obermayer Béla - Kozel Leóné: A nemzetiségek helyzete Komárom megyében. Új Forrás 1969 3. sz. 79-92.

Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál. Legenda és valóság. Bp. 1969 Kossuth. 189 l. (Népszerű történelem.)

Urosevics Danilo: A magyarországi délszlávok kulturális egyesületei. Bp. 1969 Házi soksz. 124 l. (A Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadványai)

Urosevics Danilo: A magyarországi délszlávok története. Bp. 1969 TIT. 14 l. Bibliográfia a jegyzetekben.

Venczel József: A statisztika a társadalomkutatás határán. Korunk 1969 6. sz. 834-838.

Angyal Endre: Magyar-horvát kapcsolatok a historiográfiában. Tanulmányok Dél-Dunántúl történetéből. Bp. 1970 Akadémia. 77-109.

Arató Endre: A csehszlovák föderáció történeti előzményei. Valóság 1970 1. sz. 36-47.

Boros Ferenc: Magyar-csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben. Bp. 1970 Akadémia. 330.l. Bibliogr. 313-323.

Buzás József: A Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi jogalkotásának kérdéséhez. Társadalom és nemzet a Magyar Tanácsköztársaságban. szerk. Mészáros Károly. Bp. 1970 97-114.

Csizmadia Andor: Önkormányzatok - nemzeti bizottságok a felszabadulás után. Állam és Igazgatás 1970 4. sz. 300-311.

Kávássy Sándor: Kossuth a nemzetiségi kérdésről emigrációs irataiban. Eger 1970 Borsod m. ny. 407-417. Klny. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Tom. 8. (Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola füzetei 750.)

Komanovics József: Szlovákiai magyarok betelepítése Baranyában 1947-1948-ban. Agrártörténeti Szemle 1970 1-2. sz. 181-200.

Kunszabó Ferenc: Hontalan honosok. Néhány jellemző példa a bácskai nemzetiségi községek lakóinak a második világháború alatti és utáni sorsáról. Forrás 1970 2. sz. 30-36.

Lantos Ferenc: Nemzetiségi nyelvoktatás a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1970 dec. 32-36.

Mirnics Károly: Demográfiai jellegzetességek a jugoszláviai magyar nemzetiség életében. Híd 1970 1. sz. 83-99. Ua. Demográfia 1970. 3. sz. 269-282.

Mirnics Károly: Vajdaság sorsa a nemzetiségek sorsa. Híd 1970 7-8. sz. 823-841.

Mokuter Iván: A nemzetiségi oktatás néhány időszerű kérdése. Baranyai Művelődés 1970 dec. 28-31.

Mucsi Ferenc: Lenin és a nemzetiségi kérdés. Történelmi Szemle 1970 2. sz. 230-239.

Nagy Károly: ""Szubkultúrákat" vagy "integrációt"? (A külföldi magyar iskolák szerepéről.) " Új Látóhatár 1970 3. sz. 239-247.

Pölöskei Ferenc: Tisza István nemzetiségi politikája az első világháború előestéjén. Századok 1970 1. sz. 3-34.

Rehák László: Kívánt segítség és hivatlan atyáskodás a nemzetiségek érvényesülési folyamatában. Híd 1970 7-8. sz. 801-822.

Bozóki Antal: Hozzászólás Híd 1970 10-11. sz. 1154-1162.

Rehák László: Lenin és a nemzeti kisebbségek helyzete. Híd 1970 4. sz. 428-439.

Rehák László: A nemzetiségek nyelvi egyenjogúságára vonatkozó politikai nézetek alakulása Jugoszláviában. 1-2. köt. Belgrád-Szabadka 1970 "Soksz. 41 l.; 32 l."

Révay István: A nemzeti kérdés éve 1968. Katolikus Szemle 1970 1. sz. 35-44.

Sikfői Tamás: Az internacionalizmus és nacionalizmus problémái 1918-1921 között Dél-Dunántúlon. Baranyai Művelődés 1970 ápr. 165-171.

Spira György: A pesti forradalom baloldalának nemzetiségi politikája 1848 márciusában. Magyar Tudomány 1970 10. sz. 727-735.

Szalatnai Rezső: Kisebbségben és igazságban. Pozsony 1970 Madách. 410 l.

Tilkovszky Lóránt: A német irredenta és Magyarország. A magyarországi népinémet (volkdeutsch) mozgalom útja. Történelmi Szemle 1970 3. sz. 369-396.

Varga László: A jugoszláviai magyarság társadalmi-politikai helyzete. Híd 1970 10-11. sz. melléklete 1-32.

Vargyai Gyula: Nemzetiségi kérdés és integráció. Adalékok Jászi Oszkár nemzetiségi koncepciójának értékeléséhez. Pécs 1970 Pécsi Szikra ny. 21.l. (Studia iuridica Auctoritate Universitetis, Pécs publicata 68.)

Andrásfalvy Bertalan: A Duna menti népesség történetének néhány vonása. Baranyai Művelődés 1971 4. sz. 94-96.

Angyal Endre: A baranyai horvát irodalom múltjából. Baranyai Művelődés 1971 3. sz. 113-116.

Arató Endre: Kelet-Európa története a 19. század első felében. Bp. 1971 Akadémia. 597 l. Bibliogr. 477-573.

Balázs László: A kétnyelvűség néhány szociológiai vonatkozása. Korunk 1971 10. sz. 1462-1469.

Bálint István: A nemzetek és a nemzetiségek az alkotmányfüggelékben. Híd 1971 4. sz. 489-501.

Danic, Vladimir: A nemzetiségi viszonyok kérdései Szabadkán. Üzenet 1971 2. sz. 187-195.

Fehér Pál, E.: A szomszéd nyelvét is... A nemzetiségi kérdés Romániában. Forrás 1971 2. sz. 64-68.

Fogarassy László: Bevezetés a burgenlandi kérdés forrásaiba és irodalmába. Soproni Szemle 1971 2. sz. 138-145.

Fürész Klára: Nemzetiségi egyenjogúság a Magyar Népköztársaságban. ELTE Acta 13. köt. Bp. 1971 ELTE ÁJK. 193-206.

Hock Rezső: Joggyakorlat magyarul, egyenjogúan. Aktuális szemlélődés az egyenjogú nyelvhasználat néhány jogi és gyakorlati kérdéséről. Híd 1971 3. sz. 355-365.

Horváth Ferenc: A kanizsai határőrvidék nemzetiségei és a török veszély. Vasi Szemle 1971 4. sz. 555-563.

Illyés Gyula: A népek és tudatuk. Jelenkor 1971 12. sz. 1070-1073.

Janics Kálmán: A szlovákiai magyar társadalom ötven éve. Valóság 1971 6. sz. 20-31.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 5. köt. Bp. 1971 Tankönyvk. 739 l.

Kemény G. Gábor: Magyar-délszláv vonatkozások Mocsáry Lajos XX. századi pályaképében. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1971 5-6. sz. 89-96.

Komanovics József: A magyarországi német nemzeti mozgalom történetének vázlata (a 18. századtól) az 1930-as évek végéig. Baranyai Művelődés 1971 2. sz. 85-90.

Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás. Korunk 1971 10. sz. 1501-1512.

Mayer Mária: Skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján a XX. század elején. Történelmi Szemle 1971 1-2. sz. 106-132.

Mikó Imre: Nemzet és nemzetiség. Korunk 1971 5. sz. 681-691.

Mikó Imre: Nyelvhasználat és jogtörténet az erdélyi fejedelemség korától 1868-ig. Korunk 1971 10. sz. 1547-1555.

Mirnics Károly: A jugoszláviai magyar diaszpóráról. Üzenet 1971 4. sz. 440-447.

Mirnics Károly: A nemzetiségi kérdés útjai és útvesztői. Híd 1971 5. sz. 605-613.

Nagy György: A nemzetiség fogalma. Korunk 1971 5. sz. 663-673.

Puskás Julianna: Az amerikai magyarok történetének néhány tapasztalata. Vigilia 1971 7. sz. 489-497.

Puskás Julianna: Az amerikai magyarság etnikus intézményei. Vigília 1971 3. sz. 202-210. "- Egyletek; 4. sz. 283-287. - Az egyházak; 5. sz. 348-356. - A sajtó."

Soós Katalin: Burgenland az európai politikában (1918-1921). Bp. 1971 Akadémia. 193 l. Bibliogr. 179-185.

Vargyai Attila: A nemzetiségi bizottság a körmendi járásban. Állam és Igazgatás 1971 6. sz. 509-516.

Venczel József: Demográfiai gondok a társadalomkutatásban. Korunk 1971 9. sz. 1281-1287.

Andrásfalvy Bertalan: A Duna menti népesség történetének néhány vonása. Baranyai Művelődés 1972 1. sz. 89-91., 4. sz. 115-117.

Angyal Endre: Janus Pannonius a horvátoknál. Jelenkor 1972 4. sz. 358-361.

Arató Endre: "A magyar "nemzeti" ideológia jellemző vonásai a 18. században. Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok." Bp. 1972 Akadémia. 130-181. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Arató Endre: A nemzeti mozgalmak különböző formái az Osztrák-Magyar Monarchiában, Német- és Oroszországban a XIX. század második felében. Tanulmányok Kelet-Európa történetéből. 2. köt. szerk. Perényi József. Bp. 1972 ELTE BTK. 5-40.

Bányai László: Sajátos tudatunk történelmi gyökerei. Korunk 1972 11 sz. 1759-1766.

Benczédi László: A magyar rendi nemzettudat sajátosságai a 16-17. században. Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972 Akadémia. 120-129. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Csanda Sándor: A szlovákiai magyar irodalom az ötvenes évektől napjainkig. Közös hazában. Bratislava 1972 Nakladatelsztvo. 129-153.

Csatári Dániel: A második bécsi döntés és a nemzetiségi kérdés. Tanulmányok Kelet-Európa történetéből. 2. köt. szerk. Perényi József. Bp. 1972 ELTE BTK. 205-243.

Fejérdi József: A versendi cigányság fejlődése 1945-1970-ig. Baranyai Művelődés 1972 2. sz. 114-123.

Für Lajos: Milyen nyelven beszélnek a székelyek? Tiszatáj 1972 8. sz. 57-66.

Füves Ödön: A pesti görögök iskolái. Bp. 1973 Akadémia. 98-104. - Klny. az Antik Tanulmányokból. 1972.

Gulya Károly: A horvát kérdés a dualista Magyarországon az I. világháború előtti években (1908-1914). Szeged 1972 Szegedi ny. 22 l. (Acta Universitatis Szegediensis J. A. Acta Historica)

Györe Kornél: A vajdasági városok népességének alakulása az 1948-1971-es időszakban. Létünk 1972 5. sz. 33-44.

Hock Rudolf: A többnyelvűség múltja és jelene Vajdaság területén. Jogtörténeti vázlat. Létünk 1972 3/4. sz. 43-69.

Illyés Elemér: Magyar kultúrproblémák Romániában. Az erdélyi magyar prózairodalom változatai 1945 után. Katolikus Szemle 1972 1. sz. 37-47.

Illyés Elemér: A romániai magyarság permanens nevelésének problémái. Katolikus Szemle 1972 2. sz. 129-134.

Juhász Géza: Magyar irodalom és könyvkiadás Jugoszláviában. 1945-1970. Létünk 1972 5. sz. 59-79.

Kántor Lajos: A romániai magyar irodalomról, múltjáról, jelenéről. Létünk 1972 5. sz. 81-85.

Lőrincz László: A Kovászna megyei jogszociológiai felmérés tanulságai. Korunk 1972

Makkai Ádám: "A szerves kétnyelvűség mint "anyanyelvi" kérdés." Vigilia 1972 8. sz. 538-541.

Mikó Imre: Jogász a közéletben. Korunk 1972 10. sz. 1443-1451.

Mózsi Ferenc: A csehszlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák néhány sajátosságáról. Közös hazában. Bratislava 1972 Nakladatelstvo Pravda. 179-235.

Perényi József: "A magyar "nemzeti öntudat" fejlődése a 11-13. században." Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972 Akadémia. 83-101. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Pomogáts Béla: Az Erdélyi Szépmíves Céh két évtizede. Beszélgetés Kós Károllyal. Korunk 1972 1. sz. 73-76.

Szűcs Jenő: ""Nemzetiség" és "nemzeti öntudat" a középkorban. szempontok egy egységes fogalmi nyelv kialakításához." Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972 Akadémia. 9-71. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Tóth Lajos: A magyar nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása. Létünk 1972 5. sz. 7-19.

Zielbauer György: Adatok a kétegyházi román jobbágyok kérvényezési mozgalmáról 1836-1840-ig. Békési Élet 1972 2. sz. 315-317.

Angyal Endre: Petőfi a délszlávoknál. 1973 Jelenkor 1. sz. 56-63.

Arató Endre: Petőfi és a nemzetiségi kérdés 1848-1849-ben. Irodalomtörténet 1973 1. sz. 173-185.

Atlantic, David: Osztály és nemzet. A nemzeti kérdés osztályszempontú értelmezése és a nemzetek közti viszonyok Jugoszláviában. Ford. Juhász Géza. Újvidék 1973 75

Balogh Edgár: Mocsáry-idézés ma. Korunk 1973 8. sz. 1193-1197.

Bárczay Gyula: A kisebbségi egyházak feladatai és lehetőségei az új világ felépítésében. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 31-44.

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer nemzetiségi politikájának kiépülése (1923-1929). Századok 1973 3. sz. 644-685.

Bellér Béla: A nemzetiségi iskolapolitika története Magyarországon a legújabb korban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 11-24.

Benedek György: A bihari szlovákok törrnyelvűsége. Korunk 1973 8. sz. 1223-1228.

Bezerédy György: Adatok a baranyai 1848/49-es forradalom és szabadságharc nemzetiségi kérdéseihez. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 138-142.

Budzsáklia Mátyás: A nemzetiségi szövetségek helye és szerepe. Állam és Igazgatás 1973 2. sz. 108-118.

Csukás István: Jókai és a nemzetiségek. Szeged 1973 Szegedi ny. 78 l. (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 13. Tom.)

Deák Ernő: Magyarságunk európai szembesítése. Vázlat. Integratio 1972. Wien 1973 Európa Club. 1-13.

Domokos Pál Péter: Magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 13-29.

Domokos Pál Péter: Moldva magyarsága és a magyar kultúra. Katolikus Szemle 1973 3-4. sz. 247-265.

Györe Kornél: Bécska népessége a XVI. század végén. Létünk 1973 2-3. sz. 171-177.

Habsburg Ottó: Középeurópa helyzete a világpolitikában. Integratio 1972. Wien 1973 Europa Club. 119-133.

Hoóz István: Nemzetiségek demográfiai sajátosságai Baranya megyében 1-2. köt. Bp. 1973 Statisztikai K. 127 l. + mell. 116.

Hoóz István: A nemzetiségek száma és területi megoszlása Baranya megyében. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 105-114.

Jászi Oszkár: Nemzetiségi politikánk iránya. A szociológia első magyar műhelye. 2. köt. Bp. 1973 Gondolat. 65-83.

Juhász Géza: A népek és nemzetiségek közötti kétirányú közlekedés az irodalom síkján. Üzenet 1973 1. sz. 29-54.

Juhász Géza: Könyvek országútján. Újvidék 1973 Fórum 73-86.

Juhász László: Bécs magyar emlékei. Integratio 1972. Wien 1973 Europa Club. 14-28.

Kemény G. Gábor: Márki Sándor és a századforduló nemzetiségi mozgalmai. Kortárs 1973 10. sz. 1668-1674. Ua. Korunk 1973. 12. sz. 1902-1908., Ua. Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1974. 18. sz. 77-85.

Kende János: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzetiségi politikája 1903-1919. Bp. 1973 Akadémia. 121 l. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 68.)

Kolozsi Tibor: Politika, nemzetiség és vallás. Üzenet 1973 10. sz. 751-761.

Kós Károly: Kalotaszegi krónika. Hét írás. Bukarest 1973 Kriterion. 517 l. + 4 t. (Romániai magyar írók.)

Kósa László: Kalotaszeg népe. Tiszatáj 1973 12. sz. 66-73.

Kővágó László: A nemzetiségi művelődésügy Magyarországon. Kortárs 1973 3. sz. 495-501.

Lantos József: Nemzetiségi anyanyelvi oktatás a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 25-27.

Lévay Endre: A kisebbségi egyetemisták élete. (1934). Létünk 1973 1. sz. 161-163.l. (Megjelent a Kalangya 1934. 12. számában)

Lőrincz Péter: Történelmi terminológiánk problémái. Létünk 1973 1. sz. 45-54. Vajdasági kérdés.

Mikó Imre: Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbség. Korunk 1973 8. sz. 1198-1209.

Mirnic, Josip: A bácskai németek a Magyarországi Németek Népi Szövetsége kereteiben. Történelmi Szemle 1973 3-4. sz. 443-467.

Nagy György: A kezdeti transsylvanizmusról. Korunk 1973 11. sz. 1252-1258.

Obradovic, Vladimir: A nemzetek és nemzetiségek közötti viszonyokról valló nézetek. Létünk 1973 1. sz. 152-157.

Pálinkás György: Közművelődési könyvtár és közösség. Vizsgálatok a Baranyában élő német és délszláv nemzetiségi lakosság körében. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 58-64.

Penavin Olga: A népi tudás, a népi hagyományok gyűjtése a felszabadulás után a jugoszláviai magyarság körében. Létünk 1973 6. sz. 61-74.

Pulszky Ágost: Demokrácia és nemzetiség. A szociológia első magyar műhelye. 1. köt. Bp. 1973 Gondolat. 481-500.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Csehszlovákiában. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 73-74.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Jugoszláviában. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 76-78.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Kárpátalján. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 79-80.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Romániában. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 75-76.

Révay István: A magyar kisebbségek mai helyzete. Integratio 1972. Wien 1973 Europa Club. 156-186.

Romic, Desa: A szuverenitás és az autonómia kérdéseiről föderalizmusunk legújabb konceptusa nyomán. Létünk 1973 1. sz. 55-66.

Sakrausky, Oskar: Nemzetiségi kisebbségek és kisebbségi egyházak Közép-Európában. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 1. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 9-14.

Szépfalusi István: Magyarok Bécsben, Grazban és Salzburgban. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 2. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 17-58.

Szita László: Adatok a délszláv népcsoportok betelepüléséhez a török utáni Baranya megyében. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 131-137.

Tilkovszky Lóránt: A Volksbund utolsó éve és a magyar nemzetiségpolitika. Századok 1973 1. sz. 25-63.

Tomaházy Ferenc: A nemzetiségi lakosság művelődése a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 65-69.

Tóth János: Önrendelkezési jog és kisebbségvédelem a mai nemzetközi jogban. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 2. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 7-16.

Vass György: Gondolatok a keresztény kisebbség teológiájához. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 1. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 15-30.

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek polgári nemzeti ideológiájának előzményei a XVIII. században. MTA Filoz. Tört. Tud. Oszt. Közl. 1974 1. sz. 49-66.

Balla Gyula: Fejezetek a kárpátukrajnai magyar irodalom történetéből. Üzenet 1974 1. sz. 45-50.

Balogh Edgár: Duna-völgyi párbeszéd. Cikkek, tanulmányok, dokumentumok 1929-1972. Bp. 1974 Szépirodalmi K. 612 l.

Bellér Béla: A nemzetiségi iskolapolitika története Magyarországon 1918-ig. Magyar Pedagógia 1974 1. sz. 47-65.

Budzsáklia Mátyás: Nemzetiségi egyenjogúság és jogok a Magyar Népköztársaságban. Állam és Igazgatás 1974 9. sz. 781-801.

Csatári Dániel: A kelet-európai nemzetiségi kérdés történetének hazai kutatásáról. Párttörténeti Közlemények 1974 2. sz. 144-155.

Deák Ernő: Az idő sodrában. Őrségi jegyzetek. Földrajzi megközelítés. Integratio 1974. Bécs 1975 Európa Club. 140-170.

Ferenczi Imre: Nemzetiségeink és nemzetiségi magyarok. Tiszatáj 1974 3. sz. 53-58.

Für Lajos: Európa első nemzetiségi törvénye (1849). Tiszatáj 1974 8. sz. 58-66. Ua.: Hungaro-Polonica. Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi-irodalmi kapcsolatok köréből. Emlékkönyv Waclaw Felczak 70. születésnapjára. Szerk. Kiss Gy. Csaba, Kovács István. Bp. 1986, MTA Irodalom

Füves Ödön: Comenius és a magyarországi görögök. Bp. 1974 Akadémia. 297-299. Klny. Magyar Pedagógia.

Györe Kornél: Bácska szabad királyi városainak népesedési viszonyai a XVIII. század végén. Üzenet 1974 11. sz. 842-849.

Györe Kornél: A Szabadak településnév földrajzi eredetéről. Üzenet 1974 2. sz. 122-127.

Hanák Péter: Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században. Történelmi Szemle 1974 4. sz. 513-536.

Illyés Elemér: A romániai magyarság népesedési problémája. Katolikus Szemle 1974 1. sz. 60-70., 2-3. sz. 199-209.

Kemény István: A magyarországi cigány lakosság. Valóság 1974 1. sz. 63-72.

Kemény G. Gábor: Közeledési motívumok a magyar-délszláv kapcsolatok történetében (1790-1914). Üzenet 1974 5-6. sz. melléklete 1-21.

Kósa László: A hagyománykeresés útján. Jegyzetek a romániai magyarság önismereti törekvéseiről. Jelenkor 1974 10. sz. 934-942.

Matijevics Lajos: A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvőrben 1872-1972-ig. Létünk 1974 4. sz. 99-176.

Mayer Mária: A ruszinok (kárpátukránok) és az 1865. évi képviselőválasztás. Századok 1974 5-6. sz. 1142-1175.

Miskolczy Ambrus: George Barit a román-magyar szövetségért 1848-ban. Tiszatáj 1974 6. sz. 42-46.

Pándi Pál: Petőfi és a nacionalizmus. Bp. 1974 Akadémia. 307 l. (Korunk Tudománya)

Penavin Olga: Néhány gondolat Észak-Bácska földrajzi neveivel kapcsolatban. Üzenet 1974 7-8. sz. 567-576.

Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok 1848-1849-ben. Bp. 1974 Akadémia. 99 l. + 4 t. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 74.)

Sárréti Sándor: A transzilvanizmus fogalmáról. Tiszatáj 1974 54-57.

Stahl Ferenc: Az őrség jogállása. Vasi Szemle 1974 "2. sz. 218-236.; 3. sz. 390-402."

Szeli István: Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalom. Szabadka-Újvidék 1974 Fórum. 27-8l.

Szita László: Az 1850. évi népszámlálás eredményei Baranya megyében és Pécsett. Baranyai Művelődés 1974 1. sz. 146-150.

Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Bp. 1974 Gondolat. 669 l. (Társadalomtudományi könyvtár.) Bibliogr. a fejezetek végén. 2. kiad. 1984.

Tóth István: Híd a jugoszláv és a magyar nép között. szenteleky Kornél (1892-1933). Baranyai Művelődés 1974 1. sz. 159-162.

Török Sándor: A magyarok létszámának alakulása Ausztriában az első világháború óta. Integratio 1974. Bécs 1975 Europa Club. 171-185.

Zarko, Jovan Veselinov: Vajdaság s népeinek meg nemzetiségeinek harca. Híd 1974 3. sz. 243-255.

Arató Endre: A feudális nemzetiségtől a polgári nemzetig. A magyarországi nem magyar népek nemzeti ideológiájának előzményei. Bp. 1975 Akadémia. 174 l. Bibliogr. 143-170.

Balla Gyula: A kárpátukrajnai magyar irodalom szociográfiai kezdeményei. Forrás 1975 9. sz. 89-90.

Baráth Tibor: A külföldi magyarság ideológiája. Történetpolitikai tanulmányok. Montreal 1975 Szerző. 242 l.

Beke György: Bukaresti magyar hagyományok a XIX. században. Korunk 1975 7. sz. 553-559.

Bellér Béla: Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása. Bp. 1975 Akadémia. 290 l.

Bellér Béla: Az osztrák-magyar viszony és a burgenlandi kérdés. Soproni Szemle 1975 3. sz. 232-244.

Bodor György: Székely honfoglalás 1945-ben. Forrás 1975 "3. sz. 70-83.; 4. sz. 59-68."

Drahos Ágoston: A kétnyelvűség kérdése és néhány didaktikai konzekvenciája. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jakab Bp. 1975 OPI. 39-56.

Fogarassy László: Határmenti események Burgenland megalakulásától az új határvonal megállapításáig (1921. nov. - 1923. márc.) Soproni Szemle 1975 2. sz. 139-157.

Görömbei András: Vázlat a csehszlovákiai magyar szociográfiáról. Forrás 1975 9. sz. 82-85.

Gulka Géza: Kétnyelvű tanítás Szabadka és környéke iskoláiban. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jaka Bp. 1975 OPI. 106-119.

Jakab Róbertné - Szabó Gyula: A nemzetiségi nyelvoktatás szóbeli szakaszának néhány problémája. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jakab Bp. 1975 OPI. 74-89.

Kiss Gy. Csaba: Nemzetiség és oktatásügy. Tiszatáj 1975 2. sz. 63-68.

Kiss Gy. Csaba: Nemzetiségi lét, nemzetiségi irodalom. Jegyzetek az utolsó negyedszázad szlovákiai magyar irodalmáról. Alföld 1975 10. sz. 23-29.

Kiszely Gábor: Egy vajdasági falujáró jegyzetei. (Korógy-Vörösmart.) Új Látóhatár 1975 6. sz. 515-523.

Kósa László: Magyarországi nemzetiségek néprajzi kutatása 1945-1970. Etnográfia 1975 2-3. sz. 422-436.

Kozma Gyula: A hazai román anyanyelvi képzés nyelvi alapjai és az ebből következő feladatok. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jaka Bp. 1975 OPI. 70-73.

Mokuter Iván: Nemzetiségi oktatásunk egyes nyelvhasználati és nyelvművelési kérdéseiről. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jakab Bp. 1975 OPI. 7-38.

Pintér Lajos: Vajdasági magyar valóságirodalom. Forrás 1975 9. sz. 85-89.

Pomogáts Béla: Szociográfiai törekvések a romániai magyar művelődésben. Forrás 1975 9. sz. 78-81.

Barics Ernő: Adatok Felsőszentmárton XVII. századi történetéhez. Baranyai Művelődés 1976 1. sz. 154-157.

Csukás István: Vajda János és a nemzetiségi kérdés. Szeged 1976 Szegedi ny. 17-69. (Irodalomtörténeti dolgozatok 122.) (Acta Historiae Litterarum Hungaricum 16. Tom.)

Czapár József: A nem anyanyelv tanulásának és használatának néhány pszichológiai vonatkozása. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 219-230.

Fehér István: Képek a baranyai németek múltjából. Baranyai Művelődés 1976 1. sz. 123-126.

Gyönyör József: Egyenlő jogok és egyenlő követelmények. Adatok és tények a csehszlovákiai magyarság helyzetéről. Az 1970. évi népszámlálás tükrében. A nemzetiségi kérdésről. Új Forrás 1976 3. sz. 57-72. Bibliogr. 70-71.

Gyönyör József: Nemzetiség és anyanyelv. Irodalmi Szemle 1976 3. sz. 240-246.

Györe Kornél: Szabadka településképe. Szabadka 1976 Életjel. 188 l. (Életjel Könyvek 12.) Bibliogr. 154-155.

Hanák Péter: Mocsáry Lajos (1826-1916). Honismeret 1976 5. sz. 3-5.

Hegedűs Antal: A bácskai és szerémségi katolikus népoktatás a XVIII. században. Létünk 1976 1. sz. 71-80.

Hock Rezső: Adalékok Vajdaság többnyelvűségének történetéhez. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 75-94.

Horváth Árpád: A nemzetek és nemzetiségek egyenjogú nyelvhasználata Vajdaság SZAT igazságszolgáltatási szervei előtt. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatár Szabadka 1976 Fórum. 137-158.

Horváth István: Esztergom és környékének pusztulása a XVI-XVII. században. - Adatok Esztergom vidéke nemzetiségi képének kialakulásához. Új Forrás 1976 3.sz. 33-38.

Horváth Mátyás: Egynyelvűség-kétnyelvűség oktatási gyakorlatunkban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 306-322.

Illyés Elemér: Erdély változása. Mítosz és valóság. 2. bőv. kiad. München 1976 Molnár János ny. 426 l. (Auróra könyvek)

Illyés Elemér: Magyar egyházak Romániában. Katolikus Szemle 1976 3.sz. 224-233.

Janics Kálmán: A csehszlovákiai magyar kisebbség. Új Látóhatár 1976 6.sz. 523-537.

Jánosi Gábor: A nemzetiségek anyanyelvű képzésének lehetőségei Jugoszláviában. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 200-218.

Joncic, Koca: A szüvetségi képviselőház és a nyelvi egyenjogúság. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 124-136.

Joó Rudolf: Az Egyesült Nemzetek Szervezete és a nemzeti kisebbségek védelme. Külpolitika 1976 4.sz. 60-73.

Juhász László: Határőrtelepülésektől a nyelvszigetekig. Az ausztriai magyar kisebbség múltja és jelene. Új Látóhatár 1976 3.sz. 205-214.

Kalmár György: Szociáldemokrácia, nemzeti és nemzetiségi kérdés Magyarországon (1900-1914). Bp. 1976 Akadémia. 247 l. Bibliogr. a jegyzetekben.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és keleteurópai motívumok a Korunk publicisztikájában és műfordításirodalmában. Tiszatáj 1976 11.sz. 69-75.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a délszlávok. Emlékezés. Tiszatáj 1976 10.sz. 45-54.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a nemzetiségi egyenjogúság. Századok 1976 4.sz. 587-606.

Kiss Géza: A mohácsi délszlávok a magyar szabadságharcot megelőző évtizedek forrásaiban. Baranyai Művelődés 1976 1.sz. 149-153.

Kiss Gy. Csaba - Kulcsár Szabó Ernő: Nemzetiségi irodalmak. Tiszatáj 1976 7.sz. 81-87.

Kósa László: A hazai nemzetiségi politika újabb szakasza. Forrás 1976 1.sz. 53-58.

Kovács András: A németek letelepedése Villányban és környékén. Baranyai Művelődés 1976 1.sz. 134-138.

Kővári László: Nemzetiségeink jelene. Bp. 1976 Sasad TSZ soksz. 83 l. (Nemzetiségi füzetek 1.)

*** A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. Tanulmányok. 1. köt. Szerk. Bányai László. Bukarest 1976 Politikai Kiadó. 409 l.

Matijevics Lajos: A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvben 1905-1975-ig. Létünk 1976 3-4.sz. 117-141.

Matkovics József: A nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatára vonatkozó alkotmányos rendelkezések. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 111-123.

Melvinger, Zlatko: Az anyanyelvű képzés mai helyzete és távlatai Vajdaság SZAT-ban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 286-306.

Niederhauser Emil: Nemzetek születése Kelet-Európában. Bp. 1976 Kossuth. 244 l. Bibliogr. 243-245.

Padányi-Gulyás Béla: A középeurópai kisnemzetek történelmi hivatása. Integratio 1975. Bécs 1976 Európa Club. 141-149.

Penavin Olga: Nyelvi jelenségek a jugoszláviai magyar nyelv peremvidékein. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 63-71.

Popin, Vladimir: A nemzetek és nemzetiségek egyenjogú nyelvhasználatának jogi szabályozása Vajdaság területén. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 159-198.

Rehák László: A jugoszláviai forradalmi munkásmozgalom lényegbevágó politikai nézeteinek kialakulása a nemzetiségek nyelvhasználatáról. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 41-51.

Romic, Desanka: A társadalmi és a nyelv viszonyának elméleti problémái. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmány a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról Szabadka 1976 Fórum. 13-26.

Rónai Tamás: Jászi Oszkár a dunai kérdésről 1933 és 1939 között. Századok 1976 1.sz. 77-84.

Sátai Pál: A kétnyelvű oktatás és nevelés rendszere Szabadka és környéke iskoláiban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 269-285.

Sikfői Tamás: A nemzetiségi kérdés politikai problémái Pécsett és Baranyában 1918-1921 között. Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből. Szerk. Szotáczky Mihály, Ádám A. 6. köt. Bp. 1976 ELTE. 103-133.

Spira György: Szeged jegyében. A nemzetiségi kérdés rendezését célzó tervek és lépések 1849-ben. Történelmi Szemle 1976 3.sz. 479-495.

Szász Zoltán: A brassói román iskolák ügye a századvég nemzetiségi politikájában. Történelmi Szemle 1976 1-2.sz. 35-63.

Szeli István: A jugoszláviai magyar nyelvművelő egyesület tíz éves munkája és távlatai. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 52-62.

Szendrei Tamás: Gondolatok a magyar öntudatról. Itt-ott 1976 6.sz. 16-19.

Szita László: Mohács mezőváros népességének struktúrája. Mohács népességének nemzetiségi szerkezete 1686-1711 között. Baranyai Művelődés 1976 1.sz. 144-148.

Tóth Lajos: Az egyenjogú nyelvhasználat megvalósításának feltételei és jelentősége a két és több oktatási nyelvű általános iskolákban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 247-268.

Vajda József: A kétnyelvűség elvi kérdéseiről iskolarendszerünkben. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 231-246.

Várady József: Tartományunk alkotmányjogi rendelkezései a nyelvi egyenjogúságról. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 95-110.

Zajmi, Garmund: A nyelv mint a nemzetiség lényének és helyzetének tényezője. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és a nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatá Szabadka 1976 Fórum. 27-40.

Amerikai Erdélyi Szövetség Csoportja: Románia. A népszámlálás kiértékelése. Katoliukus Szemle 1977 3.sz. 259-268.

Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből 1918-1975. Bp. 1977 Magvető. 443 l. Bibliogr. fejezetenként. (Elvek és utak.)

Balázs Sándor: Nemzetismeret - nemzetiségismeret. Korunk 1977 10.sz. 860-862.

Balogh Edgár: Az életépítő. Kós Károlyról. Tiszatáj 1977 10.sz. 29 l.

Becsei György: Jugoszlávia. Katolikus Szemle 1977 2.sz. 150-153.

Csukás István: Ady nemzetiségszemlélete. Szeged 1977 Szegedi ny. 63 l. (Irodalomtörténeti dolgozatok 113.) (Klny. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 7. Tom. 1967.)

Deák Ernő: II. Rákóczi Ferenc és a független nemzeti állam eszméje. Integratio 1976. Bp. 1977 Európa Club. 1-64.

Fábry Zoltán: Nincs elveszett poszt. Utószó a hűségről. A Csallóköztől Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 313-319.

Fábry Zoltán: Vigyázó szemmel. Fél évszázad kisebbségben. Bratislava 1971 Madách. 326-337.

Fehér Pál, E.: Nemzet - nemzetiség. Kritika 1977 12.sz. 3-4.

Gyönyör József: Nemzetiség és anyanyelv. A csehszlovákiai magyarság népesedési tükre. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 292-312.

Hoóz István: Az 1970. évi népesség száma és megoszlása. A baranyai nemzetiségekről. Bp. 1977 Pécsi Szikra ny. 18-92.

Hoóz István: A népesség nemzetiség szerinti számbavételének problémái. Demográfia 1977 1.sz. 23-37.

Hoóz István: A baranyai nemzetiségekről. Bp. 1977 Pécsi Szikra ny. 9-17.

Illyés Elemér: Románia. Katolikus Szemle 1977 1.sz. 64-66.

Illyés Elemér: Románia. Román kultúrforradalom és a nemzeti kisebbségek. Katolikus Szemle 1977 4.sz. 359-362.

Jeszenszky Géza: Jászi Oszkár és R.W. Seton-Watson levelezése az első világháború előtti években. Századok 1977 749-774.

Joó Rudolf: Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés Nyugat-Európában. Bp. 1977 Kossuth. 188 l. (Nemzetközi Zsebkönyvtár.)

Joó Rudolf: A nemzetiségi kérdés az 1945 utáni európai államközi dokumentumokban. Külpolitika 1977 2.sz. 79-92.

Juhász Géza: A vajdasági nemzetek és nemzetiségek irodalmának kölcsönös fordítása és kiadása 1970-1975-ig. Létünk 1977 5.sz. 198-216.

Kemény G. Gábor: Zrások Mocsáry Lajosról. Kapcsolatok vonzásában. Tanulmányok. Bratislava 1977 Madách. 35-61.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és keleteurópai motívumok a Korunk publicisztikájában és műfordításirodalmában. Kapcsolatok vonzásában. Tanulmányok. Bratislava 1977 Madách. 147-155.

Kemény G. Gábor: A múlt század hetvenes éveinek magyar-szlovák kapcsolatairól. Kapcsolatok vonzásában. Bratislava 1977 Madách. 118-125.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi kérdés a régi Népszavában az első világháborúig. Tiszatáj 1977 6.sz. 58-69.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos (1826-1916). Életút és pályakép. Bp. 1977 TIT. 65 l. (Történelmi füzetek 1977/1.)

Kemény G. Gábor: "Mocsáry Lajos az "egyleti jog" szabadságáért." Létünk 1977 5.sz. 155-167.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a szlovákok. Új Auróra 1977 2.sz. 130-145.

Kemény G. Gábor: Mocsáry és Sarcevic. Üzenet 1977 1.sz. 3-23.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Kelet-Európája. Magyar Tudomány 1977 1.sz. 3-12.

Király István: Útban az internacionalizmus felé. (Ady Endre és a nemzetiségi kérdés.). Bp. 1977 Akadémia. 96-139. Klny. Az újnak tenni hitet. Tanulmányok a szocialista irodalomból. 5.

Király Károly: Románosítás Erdélyben. Király Károly levele Vincze János a RKP KB tagjának. Új Látóhatár 1977 6.sz. 506-510.

Kovács Endre: Szemben a történelemmel. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarországon. Bp. 1977 Magvető. 554 l. (Elvek és utak.)

Kővágó László: Kisebbség-nemzetiség. Bp. 1977 Kossuth. 155 l. Bibliogr. 153-155.

Kővágó László: A Magyar Kommunista Párt nemzetiségpolitikája a Tanácsköztársaság megdöntésétől a felszabadulásig. Párttörténeti Közlemények 1977 2.sz. 77-102.

Kövér György: Felekezet és nemzetiség: az oroszországi értelmiség példája a századfordulón. Történelmi Szemle 1977 2.sz. 260-279.

Kutas Antal: A Baranya megyében élő nemzetiségek oktatásának és közművelődésének helyzete. A baranyai nemzetiségekről. Szerk. Hoóz István. Bp. 1977 Pécsi Szikra ny. 93-103.

Lőrinc Péter: Tito és a nemzetiségi kérdés. Híd 1977 4.sz. 479-483. 6.sz. 739-743.

Mayer Mária: Adatok a századforduló ruszin (kárpátukrán) értelmiségének elmagyarosodásához. Történelmi Szemle 1977 2.sz. 260-279.

Mayer Mária: Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860-1910. Bp. 1977 Akadémia. 255 l.

Móró Mária Anna: Cigányok Baranya megyében a XVIII. század végén. Baranyai Művelődés 1977 1.sz. 119-123.

Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Bp. 1977 Akadémia. 385 l.

Ölvedi János: Csehszlovákia. Katolikus Szemle 1977 1.sz. 59-63. 2.sz. 144-150.

Ölvedi János: "Csehszlovákia. Az "ébredés" évei." Katolikus Szemle 1977 3.sz. 252-259.

Ölvedi János: Csehszlovákia. A magyar kisebbség jogi helyzete. Katolikus Szemle 1977 4.sz. 351-358.

Ölvedi János: Erdély és az erdélyi magyarok. Hozzászólás Péter László írásához. Új Látóhatár 1977 6.sz. 511-515.

Péter László: Erdély vagy az erdélyi magyarok? Új Látóhatár 1977 3.sz. 197-202.

Sárközi K. Ferenc: A csángók Moldvában. Katolikus Szemle 1977 3.sz. 268-277.

Spira György: A testvérharc küszöbén. A nemzetiségi mozgalmak kibontakozása a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Századok 1977 4.sz. 681-723.

Tegzes Ferenc: Délszláv szakreferens jelentése a baranyai délszláv nemzetiségekről (1922). Baranyai Művelődés 1977 1.sz. 148-153.

Tőzser Árpád: Gömörország. A szlovákiai magyar irodalom faluja. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 179-191.

Turczel Lajos: Képek egy Ipoly menti község (Szalka) múltjából. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 167-176.

Arató Endre: A nemzetiségi kérdés Nagy-Britanniában. Bp. 1978 Kossuth. 393 l. Bibliogr. 349-351.

Bagramov, Edvard: A lenini nemzetiségi politika: eredmények és távlatok. Bp. 1978 Kossuth. 246 l. (Nemzetközi zsebkönyvtár)

Barics Ernő: "A baranyai délszlávok élete a "Národni kalendár" (Népi kalendárium) 1972-78-as számainak tükrében." Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 58-62.

Bartha Tibor: Nemzet és nemzetköziség. Confessio 1978 2. sz. 3-28.

Becsei György: Jugoszlávia. A magyarság kulturális fejlődése. Katolikus Szemle 1978 2. sz. 163-166.

Cserdi András: A német nemzetiség és gazdasági súlya a XIX. század végén Komlón. (A nemzetiségi összetétel alakulása Komlón.) Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 155-164.

Erdődi Csaba: Horvát-Szlavón internátus Pécsett 1914-1918-ig. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 165-171.

Füzes Miklós: A reformkor utolsó éve és az 1848-49-es szabadságharc nemzetiségpolitikájának néhány megnyilvánulása. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 150-154.

Gáll Ernő: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Tanulmányok. Bp. 1978 Szépirodalmi K. 472 l. Bibliogr. 456-470.

Görcs László: Adatok a délszlávok településtörténete, településformái, háztipusai és egyházi műemlékei kérdéséhez. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 112-117.

Hanák Péter: Etnikum és közösségtudat. Confessio 1978 2. sz. 29-37.

Hegyi András: Helyzetfelmérő tanulmány a nemzetiségi kérdés a Dél-Alföldön c. témakörhöz. Szeged 1978 Zöldért. 85 l. Bibliogr. 19-54.

Illyés Elemér: Nemzetiségi sajtó Romániában. Katolikus Szemle 1978 2. sz. 167-171. 3. sz. 267-273.

Illyés Elemér: Románia és az emberi jogok. Párbeszéd Paul Gomával. Katolikus Szemle 1978 1. sz. 73-76.

Illyés Elemér: Románia: Nemzetiségi könyvkiadás. Katolikus Szemle 1978 4. sz. 348-351.

Joó Rudolf: A kisebbségi-nemzetiségi egyenjogúság: néhány alapelv és módszer nemzetközi áttekintése. Külpolitika 1978 4. sz. 27-43.

Kemény G. Gábor: Ady (Endre) üzenetei. Nemzetiségi és szomszéd népi vonatkozások Ady Endre műveiben. Tiszatáj 1978 1. sz. 31-38.

Kemény G. Gábor: A béke hérosza. széchenyi István szomszéd népi kapcsolataiból. Tiszatáj 1978 11. sz. 47-52.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és szomszédnépi kapcsolatok. Üzenet 1978 2. sz. 122-128.

Kemény G. Gábor: Széchenyi István 1834. évi kapcsolata az Egyetemi Nyomda román folyóiratával. Korunk 1978 8. sz. 637-642.

Király Károly: Levele Vincze János elvtársnak. Katolikus Szemle 1978 1. sz. 76-79. Ua. Baranyai Művelődés 1976. 1. sz. 127-133.

Kovács Endre: A Sarló és a nemzetiségi kérdés. Ez volt a Sarló. Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok. Bp.-Bratislava 1978 Kossuth-Madách. 184-213.

Krisztián Béla: A baranyai nemzetiségekről. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 103-108.

Litván György: Magyar gondolat - szabad gondolat. Nacionalizmus és progresszió a századeleji Magyarországon. Bp. 1978 Magvető. 163 l. (Gyorsuló idő)

Mikó Imre: A jogi felépítmény. Betájolás. Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest 1978 65-82.

Muráth István: A siklósi járás területén élő nemzetiségek helyzetéről. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 91-95.

Nagy Zsuzsa, L.: Magyar határviták a békekonferencián 1919-ben. Történelmi Szemle 1978 3-4. sz. 441-457.

Ölvedi János: Szovjetunió. A magyarság helyzete Kárpátalján. Katolikus Szemle 1978 2. sz. 155-162. 4. sz. 341-347.

Páskándi Géza: A nemzeti kérdés metafizikája. Részlet. Forrás 1978 3. sz. 70-81.

Péter László: Erdély és az erdélyi magyarok? Új Látóhatár 1978 6. sz. 511-515.

Sajti Enikő, A.: A nemzeti, nemzetiségi kérdés a szocialista Jugoszláviában. Tiszatáj 1978 12. sz. 54-59.

Sándor László: Mozaikok a baranyai nemzetiségi oktatás alakulásához a XVIII-XIX. század fordulóján. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 135-141.

Szita László: Baranya megye nemzetiségi struktúrája a 18. század végén és a 19. század első felében. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 142-149.

Szita László: A Batthyány-uradalom falvainak 1740. évi összeírása. Baranyai Művelődés 1978 4. sz. 160-165.

Takács Lajos: A társadalmi-politikai alap. Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest 1978 65-82.

Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund. A német népcsoportpolitika és Magyarország 1938-1945. Bp. 1978 Kossuth. 420 l. + 8 t. Bibliogr. 361-401.

Tilkovszky Lóránt: Németország és a magyarországi német kisebbség (1924-1929). Századok 1978 1. sz. 3-48.

Trócsányi Zsolt: Az 1790-es évek erdélyi rendi reformmozgalmának történetéhez. Bp. 1978 Akadémia. 95 l. (Nemzetiségi füzetek 2.)

Andrásfalvy Bertalan: Nyugat-baranyai német telepesek történeti-néprajzi kérdései a levéltári források tükrében. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 335-346.

Baka András: Nemzetiség és demokrácia a magyar polgári radikális elképzelésekben (1900-1910). Jogtudományi Közlemények 1979 6. sz. 358-362.

Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. (A Gusti-iskola és a romániai magyar szociográfia). Bukarest 1979 Politikai Kiadó. 263 l.

Balogh Edgár: A Kelet Népe és Erdély. Korunk 1979 5. sz. 331-334.

Balogh Edgár: Táj és nép. Ötvenkét jegyzet élőbeszéddel és toldalékkal. Kolozsvár 1979 Dacia. 175 l.

Balogh Sándor: Az 1946. febr. 27-i magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény. Történelmi Szemle 1979 1. sz. 59-87.

Bezerédy Győző: A baranyai német lakosság betelepedése és ennek tükröződése a községek hivatalos pecséthasználatában. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 397-408.

Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. Valóság 1979 8. sz. 35-38.

Biró Péter: Egy Romániában élő magyar politikai gondolkodó feljegyzései az 1978-as esztendőből. Európai Napló I. Mi kelet-európaiak... Párizs 1979 Magyar Füzetek. 73-123. (Magyar Füzetek 3.)

Biró Péter: Kisebbségi perspektívák a totalitárius társadalomban. Európai Napló II. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar füzetek. 73-131. (Magyar füzetek 5.)

Csalog Zsolt: Cigányfalu Baranyában. Jegyzetek a cigányság helyzetéről. Kritika 1979 10. sz. 13-16.

Csepeli György: A nemzeti tudat és az érzésvilág kutatásáról. Társadalmi Szemle 1979

Deák Ernő: Burgenland: a magyarság helyzete a századfordulótól napjainkig. Katolikus Szemle 1979 3. sz. 254-265.

Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika. Bp. 1979 Magvető. (Gyorsuló idő) Bibliogr. 145-164.

*** Az egyenjogú nyelvhasználatról szóló tanácskozás. Létünk 1979 6. sz. 1111-1173.

Fügedi Erik: Befogadó: a középkori magyar királyság. Történelmi Szemle 1979 2. sz. 355-376.

Füzes Miklós: Vokány népesség a 18. század elejétől a 20. század közepéig különös tekintettel a nemzetiségi kérdésekre. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 347-370.

Füzes Miklós: Az 1941. évi népszámlálás és az 1945. évi összeírás részeredményei Baranya járásaiban. A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása. Baranyai Művelődés 1979 2. sz. 103-107.

Füzes Miklós: A nemzetiségi oktatás szervezési problémái a baranyai népiskolákban az 1923/24 - 1943/44. tanévekben. Baranyai Helytörténetírás 1979. Pécs 1979 Somogy m. ny. 385-439.

Illyés Elemér: A kisebbségek és a nemzetközi jogvédelem. Katolikus Szemle 1979 1. sz. 65-68.

Illyés Elemér: A nemzetiségek jogi helyzete. Románia. Katolikus Szemle 1979 3. sz. 248-253.

Illyés Gyula: Válasz Mihnea Gheorghiunak. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar Füzetek. 13-22. (Magyar Füzetek 5.)

Imre Mária, L.: Adatok Mecseknádasd 18. századi népességének alakulásához. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 371-396.

Kávássy Sándor: Szatmár megye népessége és etnikai viszonyai a XIX. század elején. Eger 1979 Boesodm. ny. 321-337. Klny. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Tom. 15. (Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola füzetei 750.)

Kolozsvári Grandpierre Emil: Herder árnyékában. Bp. 1979 Magvető. 253 l. (Gyorsuló idő)

Komanovics József: A hazai németség helyzetét szabályozó rendelkezések és ezek végrehajtása a felszabadulást követő években (1945-1950). Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 559-568.

Kopasz Gábor: Vármegyei telepítések a két világháború között. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 511-557.

Kósa László: A szlovéniai magyarok társadalmi és kulturális élete. Alföld 1979 12. sz. 86-90.

Kővágó László: A Magyarországi Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés. Bp. 1979 Kossuth. 187 l.

Kővágó László: A nemzeti kérdés a Tanácsköztársaság idején. Párttörténeti Közlemények 1979 3. sz. 163-173.

Kunszabó Ferenc: Modern népirtás és az ellene való orvosság. Az erdélyi magyar kisebbségről. Új Látóhatár 1978 4-5. sz. 329-358.

Sztáray Zoltán: Hol hibáztunk, mit vétettünk el? Új Látóhatár 1979 5-6. sz. 465-467.

László T. László: Az egyházak szerepe a zsidómentésben Magyarországon. Katolikus Szemle 1979 2. sz. 139-163.

Méray Tibor: Erdély és a magyar politika. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar Füzetek. 132-136. (Magyar Füzetek 5.)

Miskolczy Ambrus: Társadalmi és nemzeti kérdés az utolsó erdélyi rendi országgyűlésen. Századok 1979 5. sz. 851-883.

Ölvedi János: Az anyanyelv sorsa Szlovákiában. Katolikus Szemle 1979 1. sz. 68-75.

Rehák László: Kisebbségtől a nemzetiségig. Újvidék 1979 Fórum. 265 l.

Sajti Enikő, A.: Útkeresés. A Jugoszláv Kommunista Párt nemzetiségpolitikai koncepciójának formálódása az 1920-as években. Századok 1979 3. sz. 375-420.

Schöpflin György: A magyarok helyzete Romániában. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar Füzetek. 23-71. (Magyar Füzetek 5.)

Sikfői Tamás: Németek és délszlávok a megszállt Baranyában 1918. nov. 1. és 1919. márc. 21. között. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 445-455.

Sirchich László: A Felvidék az ezeréves magyar államtestben. Magyarok Csehszlovákiában. Tanulmányok. Cleveland 1979 Szerző. USA. Ohio 48 l.

Szabó Imre: Kisebbségek és az emberi jogok. Valóság 1979 1. sz. 1-13.

Szakály Ferenc: Délszláv menekültek a középkori Magyarországon. História 1979 2. sz. 26-27.

Szász Zoltán: A román-magyar összefogás kísérlete 1849 után. História 1979 4. sz. 28-29.

Szita László: Adatok a baranyai nemzetiségek kulturális törekvéseihez a 19. század második felében. Baranyai Helytörténetírás 1979. Pécs 1979 Somogy m. ny. 501-536.

Szita László: Német, délszláv, magyar jobbágyok betelepülése Baranyába 1722-1724 között. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 95-101.

Szita László: A nemzetiségi lakosság Baranyában az 1850. évi népszámlálás alapján. Baranyai Művelődés 1979 2. sz. 81-89.

Szita László: A regionális nemzetiségtörténeti kutatások jelentősége és feladatai. Baranyai Művelődés 1979 4. sz. 86-90.

Takács Gyula: Nemzetiségi politika Baranyában. Baranyai Művelődés 1979 4. sz. 3-10.

Tegzes Ferenc: A miniszterelnökség délszláv szakreferensének jelentése a baranyai délszlávokról az 1920-as évek első felében. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 457-509.

Tilkovszky Lóránt: A magyarországi német mozgalom válságának a kibontakozása (1930-1932). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szerk. Kanyar József. 10. köt. Kaposvár 1979 Somogyi ny. 403 l.

Tilkovszky Lóránt: Törekvések a magyarországi német mozgalom radikalizálására. (1932-1933). Századok 1979 3. sz. 421-477.

Tóth János: Kisebbségvédelem az emberi jogok történetének tükrében. Katolikus Szemle 1979 2. sz. 121-138.

Vastagh Pál: Nemzetiségi jogok hazánkban. Tiszatáj 1979 12. sz. 49-52.

Baka András: A nemzetiségi kérdés megközelítésének alakulása Jászi Oszkár koncepciójában. Jogtudományi Közlöny 1980 10. sz. 697-703.

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer német nemzetiségi politikájának válsága 1931-1932-ben. Történelmi Szemle 1980 3. sz. 478-496.

Bencze Sándor: A szlavóniai szigetmagyarság történetéből. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 2. köt. Eszék 1980 HMSZ. 166

Bibó István: A magyarságtudomány problémája. Új Látóhatár 1980 3. sz. 386-396.

Borbándi Gyula: Bibó István és a népi mozgalom. Új Látóhatár 1980 2. sz. 137-163.

Dávid Zoltán: A magyar nemzeti statisztika múltja és jelene. Valóság 1980 8. sz. 87-101.

*** Az egyenjogú nyelvhasználatról szóló tanácskozás. Létünk 1980 1. sz. 129-190.

Fábián Ernő: Nemzetiség és egyetemesség. Korunk 1980 "6. sz. 405-408.; 7-8. sz. 532-537."

Gecesa, Nicola: Vajdaság nemzeteinek és nemzetiségeinek kivándorlása a két világháború közötti időszakban. Létünk 1980 6. sz. 1083-1108.

Glatz Ferenc: Történetíró és politika: szekfű, Steier, Thim és Miskolcz a nemzetről és államról. Bp. 1980 Akadémia. 267 Bibliogr. a jegyzetekben.

Haas György: Nemzeti tudatunk a 70-es esztendők végén. Katolikus Szemle 1980 4. sz. 293-308.

Hanák Tibor: Magyar filozófiai élet Romániában. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 51-66.

Herczegh Géza: A nemzeti kérdés nemzetközi vonatkozásai a reformkori Magyarországon. Jogtudományi Közlöny 1980 10. sz. 648-656.

Illyés Elemér: A megmaradás újrafogalmazása. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 26-37.

Illyés Elemér: Minoritizmus és a romániai magyarság. A kisebbség és a többség viszonya lélektani, társadalmi és politikai megközelítésben. Katolikus Szemle 1980 1. sz. 23-38.

Illyés Elemér: Románia. Tudományosság és megmaradás. Katolikus Szemle 1980 2. sz. 166-170.

Juhász László: A burgenlandi magyar kisebbség helyzete. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a második világháború után (1945 Zürich 1980 HERP ny. (München) 84-97.

Károlyi Dénes: A székely magyarság történetének sorsformáló fejezete. Korunk 1980 7-8. sz. 499-505.

Keresztury Dezső: Bibó Istvánról. Vigília 1980 8. sz. 532-533.

Kiss Géza: Harc a magyar államnyelvért a soknemzetiségű Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 409-441.

Köttner-Benigni, Klara: Irodalmi élet Burgenlandban. Műhely 1980 1. sz. 63-65.

Kővágó László: A szocialista nemzetiségi politika kialakulásának útján. Párttörténeti Közlemények 1980 3. sz. 71-94.

Krausz Tamás: Bolsevizmus és a nemzeti kérdés. Világosság 1980 11. sz. 681-688.

Merki Ferenc: Magyar tannyelvű oktatási intézmények a Horvát Szocialista Köztársaságban. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 2. köt. Eszék 1980 HMSZ. 109-142.

Miskolczy Ambrus: Erdély és Magyarország uniója 1848-ban. História 1980 3. sz. 23-25.

Miskolczy Ambrus: Az erdélyi magyar liberális ellenzék társadalmi reformtörekvései. Jogtudományi Közlöny 1980 10. sz. 654-662.

Molnár Géza: Nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása a statisztika adatainak tükrében. Létünk 1980 2. sz. 329-346.

Niederhauser Emil: Nyelvújítás és nemzetté válás. História 1980 2. sz. 31-33.

Ölvedi János: A csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának két jelentése. Katolikus Szemle 1980 4. sz. 362-371.

Ölvedi János: A magyar kultúra sorsa Szlovákiában. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980) Zürich 1980 HERP ny. (München). 98-120.

Révész László: A trianoni béke és a magyar kisebbség. Magyar Mérleg. II. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 8-25.

Ritoók János: Kettős tükör. A magyar-szász együttélés múltjából és a két világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből. Bukarest 1980 Kriterion. 255 l.

Ruffy Péter: Egynyelvűség, kétnyelvűség, nyelvcsere. Ötmillió magyarajkú gondjairól. Műhely 1980 1. sz. 31-38.

Skultéty Csaba: A kárpátaljai magyarság szellemi élete. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 121-142.

Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Bp. 1980 Kossuth. 240 l. Bibliogr. a jegyzetekben.

Szász Zoltán: Gyulafehérvár 1918. História 1980 3. sz. 25-28.

Szenes György: Szabadka a Vajdaság keretében. Létünk 1980 2. sz. 368-391.

Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást! Mai magyarok Ausztriában. Bern 1980 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 407 l.

Szita László: A dualizmuskori iskolaállamosítási törekvések nemzetiségpolitikai vonatkozásai Baranyában (1898, 1906). Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 445-493. (Baranyai levéltári füzetek 13.)

Sztáray Zoltán: Románia szerződése az antanthatalmakkal.A bukaresti titkos szerződés. Új Látóhatár 1980 1. sz. 76-90.

Tilkovszky Lóránt: Gömbös 1934. évi kezdeményezése a német kisebbségi kérdés rendezésére. MTA Filozófiai Történettudományi Osztályának Közleményei 1980 1-2. sz. 165-203.

Tilkovszky Lóránt: A weimari Németország és a Duna-medence német kisebbsége. Századok 1980 2. sz. 201-228.

Tilkovszky Lóránt: Németország és a magyar nemzetiségpolitika (1924-1929). Történelmi Szemle 1980 1. sz. 52-89.

Tóth János: Bibó István, a magyar európai. Új Látóhatár 1980 1. sz. 25-39.

Varga Sándor: A Nemzetiségi Bizottság húsz éve - 20 let komisije za narodnosti. Lendva 1980 DNSZSZ. 100 l. Bibliogr. 98-100.

Venczel József: Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből. Bukarest 1980 Kriterion. 188 l. + 1 t.

Veress Dániel: Magyar nyelvű hivatásos színjátszás Romániában. Vázlat. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-198 Zürich 1980 HERP ny. (München) 38-50.

Ágh Attila: A nemzeti kérdés a XX. század marxizmusában. Világosság 1981 "6. sz. 352-357.; 7. sz. 401-407. "

Balázs Sándor - Bodor András: A társadalomtudományi gondolkodás a népi hatalom évtizedeiben. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 256-285.

Balogh Edgár: A közírás történetéből. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 436-444.

Balogh Sándor: Jelenkori népvándorlás. Kitelepítés és lakosságcsere Magyarországon a felszabadulás után. História 1981 2. sz. 24-26.

Bellér Béla: Az európai nemzetiségi kongresszusok és Magyarország a kisebbségvédelem rendezésében (1925-1929). Századok 1981 5. sz. 995-1040.

Bellér Béla: A magyarországi németség rövid története. Bp. 1981 Magvető. 210 l. (Gyorsuló Idő.) Bibliogr. 192-208.

Bibó István: Összegyűjtött munkái. 1-4. köt. Bern 1981 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1310 l.

Borbándi Gyula: Bibó István és a magyar demokrácia kérdései. Bibó István, a harmadik út és a következő nemzedék. A Független Magyar Értelmiség 2. Találkozója Genfben 1980. Genf 1981 Molnár József ny. 21-27. Ua. Új Látóhatár 1981. 3-4. sz. 338-343.

Borbándi Gyula: A Bibó-kérdés. Bécsi Napló 1981 5. sz. 5.

Borsi-Kálmán Béla: A Kossuth-emigráció és a nemzetiségi kérdés. Dilemmák és alternatívák. Kritika 1981 12. sz. 3-4.

Borsody István: Jászi, Bibó és a magyar nemzetiségi kérdés. Új Látóhatár 1981 3-4. sz. 329-338. Ua. Bibó István, a harmadik út és a következő nemzedék. A Független Magyar Értelmiség 2. Találkozója Genfben 1980. Genf 1981, Molnár József ny. 7-21.

Borsody István: Potsdam és a magyarországi németek kitelepítése. Új Látóhatár 1981 1. sz. 103-106.

Brogyáni Kálmán: A dunai gondolat tegnap és ma. Itt-Ott 1981 "3. sz. 10-12.; 1982. 1. sz. 13-16. "

Csukás István: A nemzetiségi kérdés Kemény (Zsigmond), Jósika (Miklós), Madách (Imre) és Eötvös (József) műveiben. Szeged 1981 Szegedi ny. 54 l. (Irodalomtörténeti dolgozatok 129.) (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 17. Tom.)

Deák Ernő: Ausztria. A magyar kisebbség helyzete a nyolcvanas években. Katolikus Szemle 1981 2. sz. 167-176.

Devetak, Silvo: Az ENSZ kisebbségek jogairól szóló rendszerének fejlődése a nemzeti, az etnikai, a felekezeti és a nyelvi kisebbségek jogairól szóló nyilatkozat jugoszláv javaslata fényében. Létünk 1981 2. sz. 267-279.

Dordevic, Jovan: A kisebbségek helyzete és védelme Jugoszlávia alkotmányos és politikai rendszerében. Létünk 1981 2. sz. 255-266.

Füzes Miklós: Baranya megye népességének és nemzetiségi megoszlásának változása 1945-ben. Honismeret 1981 4. sz. 26-29.

Füzes Miklós: Ideológiai és politikai megnyilvánulások a nemzetiségi népiskolák szervezésében Baranyában a két világháború között. Baranyai Művelődés 1981 1. sz. 121-126.

Füzes Miklós: A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása Baranya járásaiban 1941-ben, nemzetiségi megoszlása 1945-ben. Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 533-560. (Baranyai levéltári füzetek 15.)

Gyekiczky Tamás: Nemzeti kérdés és Közép-Európa. Adalékok Jászi Oszkár nemzetiségi koncepciójához. Fiatal oktatók műhelytanulmányai. 1. köt. Szerk. Mezey Barna, Nagy Boldizsár. Bp. 1981 ELTE ÁJK. 202-227.

Gyönyör József: A csehszlovákiai magyarság létszámának és nyelvterületének alakulása 1918-1938 között. Magyar Műhely 1981 4. sz. 93-107.

Gyurácz Ferenc: Veres Péter magyarságszemlélete. Forrás 1981 9. sz. 61.

Hoóz István: A nemzetiség szerinti megoszlás számbavételének nehézségeiről. Valóság 1981 5. sz. 97-104.

Jakó Zsigmond: Könyv és könyvtár az erdélyi magyar művelődésben. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 367-402.

Joó Rudolf: Nemzetiségi kérdés - kisebbségtudomány. Magyar Tudomány 1981 11-12. sz. 952-959.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi kérdés és a kisebbségvédelem eszméje Csuka Zoltán publicisztikájában. Tiszatáj 1981 10. sz. 91-97.

Koppándi Sándor - Lőrincz László: A nemzetiségi kérdés megoldása. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 7-29.

Kós Károly: A romániai magyarság néprajzáról. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 313-330.

Kovács K. Zoltán: A magyar egyházak küzdelmes élete Erdélyben. Katolikus Szemle 1981 1. sz. 35-41.

Kovacsics József: Történeti demográfiai áttekintés a Kanadába vándorolt magyarokról. Demográfia 1981 2-3. sz. 243-269.

Kővágó László: A Komintern és a nemzetiségi kérdés a húszas években. Századok 1981 4. sz. 754-769.

Kővágó László: A kommunista párt és Trianon. História 1981 2. sz. 7-9.

Kővágó László: Nemzetiségek a mai Magyarországon. Bp, 1981 Kossuth. 187 l.

Krisztián Béla - Timár György: Adatok a magyar-szlovák művelődéstörténeti kapcsolatokhoz. Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 425-443.

Magyar Arnold: Magyar emlékek a németújvári kolostorban. Bécsi Napló 1981 4. sz. 2.

Máté Zoltán: (Vita a nemzeti öntudatról.) Katolikus Szemle 1981 2. sz. 143-146.

Méray Tibor: Bibó István varázsa. Bibó István, a harmadik út és a következő nemzedék. A Független Magyar Értelmiség 2. találkozója Ge Genf 1981 Molnár József ny. 27-30.

Mikó Imre: Változatok egy témára. Tanulmányok. Bev. Gáll Ernő. Bukarest 1981 Kriterion. 192 l. Bibliogr. a jegyzetekben.

Nagy Ferdinánd: Kovászna megye - ma. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 175-183.

Ölvedi János: Csehszlovákia. A magyar iskolák elsorvasztása. Katolikus Szemle 1981 4. sz. 348-358.

Ölvedi János: Jugoszlávia. A népszámlálás magyar vonatkozásai. Katolikus Szemle 1981

Péntek János: A romániai magyar nyelvtudományi kutatások. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 286-312.

Popély Gyula: A szlovákiai magyarság művelődési feltételei a két világháború között. Műhely 1981 3. sz. 73-80.

Rehák László: A helsinki okmányoknak a nemzetiségek (nemzeti kisebbségek) helyzetére vonatkozó rendelkezései mint a nemzetközi együttműködés fejlesztésének tényezői. Létünk 1981 2. sz. 280-296.

Spira György: Perczel próbálkozása a délvidéki szerbek megbékítésére 1849 tavaszán. Történelmi Szemle 1981 1. sz. 114-128.

Szeli István: A kisebbségi kultúrától a nemzetiségi kultúráig. Szeli István: Történő történelem. Újvidék 1981 Fórum. 365-369.

Szeli István: Tito és a nemzetiségi kérdés. Szeli István: Történő történelem. Újvidék 1981 Fórum. 360-365.

Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Újvidék 1981 Fórum. 375 l.

Szita László: A nemzetiségi nyelvhasználat ideológiai háttere a dualizmuskori Baranya megyében (1890-1905). Baranyai Művelődés 1981 1. sz. 117-120.

Tegzes Ferenc: Statisztikai források Baranya megye nemzetiségtörténetéhez a két világháború között (1926, 1938). Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 495-531. Ua. (Baranyai Levéltári Füzetek 14.)

Tilkovszky Lóránt: Harc a magyarországi német mozgalom külföldről támogatott náci irányzata ellen (1933-1936). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szerk. Kanyar József. 12-13. köt. Kaposvár 1981 Somogyi ny. "363-410.; 341-366."

Tilkovszky Lóránt: A magyarországi német nemzetiségi kérdés a budapesti osztrák követség jelentéseinek tükrében (1918-1938). MTA Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei 1981 1. sz. 111-124.

Tilkovszky Lóránt: A magyarországi németség a Darányi-kormány idején. Századok 1918 "5. sz. 883-923.; 6. sz. 1091-1132."

Varga László: Az emberi jogok Magyarországon és Erdélyben - Washington szerint. Bécsi Napló 1981 4. sz. 3.

Varsányi Péter István: Az 1848-as nemzetiségi mozgalmak ismeretlen dokumentumaiból. Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 5. köt. Szeged 1981 Csongrád Megyei Levéltár. 91-101.

Veress Dániel: Magyar nyelvű hivatásos színjátszás Romániában. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 462-477.

Vígh Károly: Szlovákiai jegyzetek. - A magyar kulturális hagyományok Szlovákia közgyűjteményeiben, iskoláiban. (Pozsony, Komárom, Losonc, Stósz, Eperjes). Új Forrás 1981 4. sz. 16-31.

Vukobratovic, Bozo: Néhány kérdés a Horvát Szocialista Köztársaság nemzetiségeinek alkotmányjogi és politikai helyzetére vonatkozólag. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 3. köt. Eszék 1981 HMSZ. 7-22.

Zielbauer György: A Vas megyei németség helyzete és mozgalmai 1920-1945 között. Vasi Szemle 1981 "1. sz. 116-130.; 2. sz. 237-245."

Arday Lajos: Dokumentumok a jugoszláv-magyar határ kialakulásáról (1918-1919). Századok 1982 2. sz. 323-339.

Beke György: Nemzetiségi létfeltételek építése Erdélyben 1944 és 1948 között. Forrás 1982 8. sz. 80-86.

Binder Pál: Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmus kori falusi és városi együttéléséről. Bukarest 1982 Kriterion. 396 l.

Borbándi Gyula: Jászi Oszkár utolsó vállalkozása. Új Látóhatár 1982 2. sz. 240-264.

Csoóri Sándor: Közérzet és nemzeti tudat. Itt-ott 1982 4. sz. 6-12.

Dávid Gyula: ""... a magyarság bennünk nem a jó és balsors függvénye. Egyetlen állapot." Jegyzetek Tamási Áron két világháború közötti publicisztikájához." Tiszatáj 1982 3. sz. 30-37.

Dávid Zoltán: Magyarok - határaink mentén. Mozgó Világ 1982 7. sz. 38-50.

Dávid Zoltán: A magyarul beszélők száma. Magyar Nyelvőr 1982 7. sz. 38-50.

Deák Ernő: Jugoszlávia nemzetiségi politikája. Ernest Petric egyetemi tanár nyilatkozata a Bécsi Naplónak. Bécsi Napló 1982 3. sz.

*** Demográfia, etnikum, politika. Vita a nemzetiségi kérdésről. Alföld 1982 8. sz. 41-54. Szakály Ferenc, Fügedi Erik, Kosáry Domokos, Hanák Péter, Diószegi István, Ormos Mária.

Domokos Pál Péter: Csángó-magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle 1982 2. sz. 165-173.

Domokos Pál Péter: A moldvai csángómagyarokról. Tiszatáj 1982 8. sz.

Erdődi Csaba: Az 1880. évi iparstatisztikai felvételek nemzetiségi vonatkozásai Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 391-413.

Fábián Ernő: A tudatosság fokozatai. Bukarest 1982 Kriterion. 81 l. (Századunk)

Fogarassy László: Pozsony város nemzetiségi összetétele. Alföld 1982 8. sz. 59-74.

Für Lajos: A kisebbségi jogvédelem történetéből. História 1982 4-5. sz. 60-61.

Für Lajos: A magyar kisebbségi tudományosság Szlovákiában. Műhely 1982 2. sz. 76-83.

Für Lajos: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségtudományi kutatások. Valóság 1982 1. sz. 34-46.

Füzes Miklós: A népszámlálások szervezési tapasztalatai Baranyában különös tekintettel a nemzetiségek összeírására (1920-1949). Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 515-534. (Baranyai levéltári füzetek 31.)

Glatz Ferenc: Kérdések etnikumról, nemzetről a 20. század végén. História 1982 4-5. sz. 34-36.

Gorjanac Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 463-513.

Gyarmati György: Modern népvándorlás, nemzetiségi kérdés. História 1982 4-5. sz. 38-39.

Hajdú Zoltán: Területrendezési törekvések a magyar földrajztudományban a két világháború között. Földrajzi Közlemények 1982 2. sz. 89-106.

Hegyi Béla: A Vigília és a magyar szellemi élet. A külföldi magyarság és a Vigília. Itt-ott 1982 3. sz. 12-18.

Illyés Elemér: Az emberi jogok és a romániai magyarság. Katolikus Szemle 1982 3. sz. 262-268.

Illyés Gyula: Ki a magyar? Bp. 1982 Magvető 64 (Gondolkodó Magyarok)

Katus László: Magyarok, nemzetiségek a népszaporulat tükrében 1850-1918. História 1982 4-5. sz. 18-21.

Kemény G. Gábor: A demokratikus szabadságjogok védelmezői. Böszörményi László és Irányi Dániel pályaképéhez. Tiszatáj 1982 6. sz. 39-47.

Kende János: Nemzeti-nemzetiségi kérdés és munkásmozgalom. História 1982 4-5. sz. 22-26.

Kodály Zoltán: Magyarság a zenében. Forrás 1982 12. sz. 1-9.

Kosáry Domokos: Demográfia, etnikum, politika. Vita a nemzetiségi kérdésről. Alföld 1982 8. sz. 41-54.

Kosáry Domokos: Nemzeti problémák az 1848 előtti Magyarországon. História 1982 4-5. sz. 11-12.

Kovács Kálmán: Bethlen Gábor erdélyi országgyűléseinek törvényalkotása. Jogtudományi Közlöny 1982 1. sz. 45-53.

Kővágó László: A délszláv államtól Jugoszláviáig. História 1982 4-5. sz. 48-51.

Kővágó László: A KMP a revízióról és a nemzetiségi kérdésről (1936-1942). Párttörténeti Közlemények 1982 2. sz. 48-80.

Kreisky, Bruno: Az ausztriai népcsoportok a kelet-nyugati politika előterében. Bécsi Napló 1982 3. sz. 1.

Lipcsey Ildikó: A MADOSZ és az Ekésfront. Történelmi Szemle 1982 3. sz. 458-482.

Litván György: Jászi Oszkár és a nemzetiségi kérdés. História 1982 4-5. sz. 58-59.

Márton Imre: A nemzeti identitás történelmi alakváltozásai. Bp. 1982 MTA. Szociológiai Intézet. 15 l.

Niederhauser Emil: Balkáni határváltozások. História 1982 4-5. sz. 63-69.

Niederhauser Emil: A nemzeti identitás problémái Kelet-Európában. Tiszatáj 1982 4. sz. 22-29.

Ölvedi János: Csehszlovákia. A magyar nemzetiség porladása. Katolikus Szemle 1982 2. sz. 173-181.

Ölvedi János: Népszámlálás Szlovákiában. Hová lett két év alatt 24 000 magyar? Bécsi Napló 1982 2. sz. 1.

Ölvedi János: A történelmi mitoszok útvesztőjében. Néhány megjegyzés a magyar-szlovák együttélés nyomorúságának okairól. Új Látóhatár 1982 2. sz. 143-161.

Pomogáts Béla: Épülő hidak. Magyar-román irodalmi, kulturális kapcsolatok 1945-1948. Tiszatáj 1982 9. sz. 45-51.

Raffay Ernő: A magyarországi Román Nemzeti Párt az első világháború végén. Tiszatáj 1982 6. sz. 47-55.

Rottler Ferenc: Ipolyi Arnold a nemzetről és a nemzetiségről. A magyar politikai és jogi gondolkodás történetéből. XVIII-XIX. század. Szerk. Kovács Kálmán. Bp. 1982 ELTE. (Jogtörténeti Értekezések 12.)

Ruffy Péter: A magyarságtudat zavarairól. Műhely 1982 1. sz. 3-7.

Sipos Péter: Területi, népességi és gazdasági változások Magyarországon 1920. História 1982 4-5. sz. 51.

Szabó Károly - É. Szőke István: Adalékok a magyar-csehszlovák lakosságcsere történetéhez. Valóság 1982 10. sz. 90-94.

Szakály Ferenc: Demográfia, etnikum, politika. Vita a nemzetiségi kérdésről. Alföld 1982 8. sz. 41-54.

Szakály Ferenc: Mi tartotta meg a hódoltság magyarságát? História 1982 4-5. sz. 5-7.

Szita László: Horvát (sokac), magyar, német parasztok agrárszocialista mozgalma Baranyában 1897-98-ban. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 415-444. (Baranyai levéltári füzetek 28.)

*** Szlovákiai jelentés a magyar kisebbség állapotáról. Bev. Borsody István. Paris 1982 Magyar Füzetek. 125 l. (Magyar Füzetek könyvei 4.)

Szűcs Jenő: A középkori Magyarország népei. História 1982 4-5. sz. 3-5.

Tegzes Ferenc: Adatok az alsófokú közigazgatás nyelvhasználatához Baranya megyében a dualizmus idején (1870-1899). Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 445-462.

Tilkovszky Lóránt: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt tevékenysége a német nemzetiség körében (1919-1931). Párttörténeti Közlemények 1982 4. sz. 63-105.

Tilkovszky Lóránt: Revíziós sikerek, problémák, csalódások. História 1982 4-5. sz. 31-33.

Tóth Ede: "Mocsáry Lajos elveszettnek tartott röpirata: a "kiegyenlítés"." Századok 1982 4. sz. 760-792.

Varga János: Fogalmazvány, tisztázat - eredeti, másolat. Egy 1849-beli kormányzói irat viszontagságai. (Kossuth 1849. április 26-i utasítása Dragos Jánosnak a román-magyar megbékélésről.) Levéltári Közlemények 1982 1. sz. 95-110.

Varga László: A kinti és benti magyarság. Bécsi Napló 1982 4. sz.

Varsányi Péter-István: Nagykikinda és környéke 1848 tavaszán. Századok 1982 4. sz. 718-742.

Wellmann Imre: Ujjátelepülés a török világ után. História 1982 4-5. sz. 8-11.

Zielbauer György: Képek a Vas megyei nemzetiségek közelmúltjáról (1945-1948). Vasi Szemle 1982 3. sz. 421-438.

Ács Zoltán: Vázlatok a burgenlandi magyarságról. Alföld 1983 4. sz. 61-68.

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája. Bp. 1983 Akadémia. 292 Bibliogr. 265-292.

Baka András: Egy liberális jogállamkoncepció (Eötvös József) nemzetiségi vonatkozásai. Jugtudományi Közlemények 1983 5. sz. 311-317.

Baka András: A nemzeti-nemzetiségi kérdés és az állami szervezés Eötvös József politikai gondolkodásában. Állam- és jogtudomány 1983 2. sz. 245-270.

Balogh István: Szovjet viták a nemzetiségi kérdésről. Világosság 1983 8-9. sz. 528-536.

Bodor György: Az 1562 előtti székely nemzetiségi szervezetről. Történelmi Szemle 1983 2. sz. 281-305.

Boda Gábor: Szerb katonák az 1848-49-es honvédseregben. Szerbek és magyarok a Duna mentén. (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-1 Bp. 1983 Akadémia. 153-165. - Ua. Hadtörténelmi Közlemények 1981. 1. sz. 105-116.

Botlik József: A hűség őrhelyén. A pozsonyi irodalmi szemle huszonöt évéről. Napjaink 1983 9. sz. 24-28.

Cseresznyés Ferenc: A szlovákiai magyarokat fogadó szervek telepítő tevékenysége Baranyában (1947-1948). Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogy m. ny. 595-614. - Ua. Baranyai levéltári füzetek 49.

Csukás István: Irodalmunk nemzetiségszemlélete a szabadságharc után (1849-1867). Szeged 1983 Szegedi ny. 49 l. (Iradalomtörténeti dolgozatok 151.) (Klny. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 20. Tom.)

Detela, Lev: A kétnyelvűség problémája. Bécsi Napló 1983 5. sz.

Duran, Teofik: Tájékoztatás a Horvát SZK Szábora a nemzetiségek alkotmányos jogai megvalósítására vonatkozó határozatainak végrehajtásáról. Eszék községek közössége területén. Horvátországi Magyarok Évkönyve 5. köt. Eszék 1983 H.M.S. 40-53.

Fehér István: A bonyhádi Hűségmozgalom történetéhez. Bp. 1983 Akadémia 73.l. Bibliogr. 71-73. (Nemzetiségi füzetek 4.)

Für Lajos: Kisebbségi tudományművelés Erdélyben. Alföld 1983 3. sz. 37-57.

Für Lajos: A nemzetiség-magyarság-tudomány múltja. Tudománytörténeti áttekintés. Műhely 1983 3. sz. 18-31.

Füzes Miklós: Nemzetiségi oktatás Délkelet-Dunántúlon 1945-1949. Baranyai helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogy m. ny. 557-593. (Baranyai levéltári füzetek 48.)

Galántai József: Politikai nemzet és liberális politika. Az 1868-as nemzetiségi törvény születése. Világosság 1983 8-9. sz. 520-527.

Gáll Ernő: Mikó Imre - a nemzetiségi jogász. Gáll Ernő: A sajátosság méltósága. Esszégyűjtemény. Bp. 1983 Magvető. 402-429.

Gáll Ernő: A sajátosság méltósága. Esszégyűjtemény. Bp. 1983 Magvető. 525 l.

Gavralovic, Slavko: A jugoszláv történetírás a vajdasági 1848-49-es forradalomról. Szerbek és magyarok a Duna mentén (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-49 Bp. 1983 Akadémia. 72-93.

Gorjanac, Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 392-439.

Gyönyör József: Csehszlovákia népesedésének nemzetiségi megoszlása. Irodalmi Szemle 1983 1. sz. 30-38.

Hamza András: A közösség palásttalan papja: Illyés (Gyula). Itt-ott 1983 3. sz. 13-25.

Hoóz István: Baranya megyében élő német és délszláv lakosság nemzetiségi tudatának alakulásáról. Demográfia 1983 2-3. sz. 315-329.

Hoóz István: A nemzetiségi tudat lépcsőfokai. Élet és Tudomány 1983 41. sz. okt. 14. 1286-1288.

Illyés Elemér: Erdély: egy vállalkozás távlatai. Katolikus Szemle 1983 1. sz. 99-108.

Illyés Elemér: Jövőkép jóslások nélkül. Katolikus Szemle 1983 4. sz. 384-387.

Illyés Elemér: Valami elindult Erdélyből. Katolikus Szemle 1983 1. sz. 69-73.

Joó Rudolf: Az etnikai konfliktusok okai és jellemzői. A nemzetiségi viszonyokat meghatározó tényezőkről. Külpolitika 1983 3. sz. 73-85.

Joó Rudolf: Nemzetiségi autonómia Nyugat-Európában. Világosság 1983 8-9. sz. 540-548.

Joó Rudolf: A nyugat-európai kisebbségek sajátosságai és típusai. Bp. 1983 Akadémia. 77 l. Bibliogr. 73-77. (Nemzetiségi füzetek 5.)

Kende János - Sipos Péter: Ipari munkásság és asszimiláció Magyarországon 1870-1910. Történelmi Szemle 1983 2. sz. 238-254.

Kerecsényi Edit: A Mura menti horvátok házassági kapcsolatai. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1982-1983. Zalaegerszeg 1983 Zalaegerszegi ny. 243-257.

Kerecsényi Edit: A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája. Zalaegerszeg 1983 Zalai ny. 369 l. (Zalai Gyűjtemény 20.)

Király Ernő: Nemzetiségi jog - nemzeti tulajdon. Jogtudományi Közlöny 1983 1. sz. 50-53.

Kocsis Károly: A Vajdaság nemzetiségi képének száz éve (1881-1981). Bp. 1983 MTA Földrajz Kutató Intézete. 60-76. (Területi kutatások 6.)

Kós Károly: "Kiáltó szó. Erdély, Bánság, Körös-vidék és Máramaros magyarságához (1921). Kós Károly: "Kőböl, fából házat ... igékből várat." " In memoriam Kós Károly 1883-1983. Bp. 1983 Magvető. 87-97.

Krupa András: A nemzetiségi lét Békésben. Kritika 1983 9. sz. 11-12.

Miskolczy Ambrus: Társadalom, nemzetiség és ellenzékiség kérdései az erdélyi magyar reformmozgalomban (1830-1843). Századok 1983 5. sz. 1061-1096.

Nagy Lajos: A bólyi Batthyány uradalomban élő nemzetiségek az úrbér rendezés előtt. Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogyi ny. 367-391. - Ua. Baranyai levéltári füzetek 45.

Niederhauser Emil: A magyarországi nemzetiségekről. Kritika 1983 6. sz. 7-8.

Niederhauser Emil: A parasztság és a nemzeti kérdés a polgári forradalmakban. Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848-1849-ben. (1. köt.) Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983 Akadémia. 65-71.

Ölvedi János: Csehszlovákia. A CSEMADOK harmincnégy éve. Katolikus Szemle 1983 1. sz. 74-85.

Pisztora Ferenc: Regionális jellegzetességek és tájpszichiátriai sajátosságok. Dunatáj 1983 1. sz. 48-61.

Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Bp. 1983 Akadémia. 206 l. (Irodalomtörténeti füzetek 107.) Nemzetiségi statisztika a 32-34. oldalon.

Sebestyén Sándor: A földért és a nemzetiségi jogokért folyó küzdelem összefonódása. Békés megyei adatok a Horthy-korszakból. Békési Élet 1983 2. sz. 233-235.

Siklós András: Jászi Oszkár és a soknemzetiségű Magyarország felbomlása. Kritika 1983 3. sz. 15-19.

Solymár Imre: Regionális mentalitás és történeti életmodell a völgyi sváboknál. Dunatáj 1983 2. sz. 61-70.

Spira György: A testvérharc küszöbén. A nemzetiségi mozgalmak kibontakozása a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Szerbek és magyarok a Duna mentén (1. köt.) Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983 Akadémia. 10-53. - Ua. Századok 1977. 4. sz. 681-723.

Szabó Miklós: Magyar nemzetfelfogások a 20. század első felében. Mozgó Világ 1983 4. sz. 50-60.

Szántó Miklós: Magyarság és etnikai azonosulás. Világosság 1983 8-9. sz. 555-560.

Szeli István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. Tanulmány. Bp. 1983 Kossuth. 137 l.

Szita László: A magyarországi németség iskolaügyének alakulása a Délkelet-Dunántúlon 1938-1944. Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogy m. ny. 441-556. - Ua. Baranyai Művelődés 1983. 3. sz. 76-85.

Takács Imre: A nemzetiségek jogai a Szovjetunióban. Jogtudományi Közlöny 1983 3. sz. 129-135. - Ua. Összehasonlító jogtörténet. Bolgár Elek-emlékkönyv. Szerk. Horváth Pál, Révész Tamás. Bp. 1983, Akadémia. 281-294.

Tilkovszky Lóránt: Erdély nemzetiségei és a weimari Németország diplomáciája. Századok 1983 5. sz. 1097-1102.

Tilkovszky Lóránt: A weimari Németország és a Duna-medence német kisebbsége. Századok 1980 2. sz. 201-228. - Ua. Baranyai Művelődés 1983. 3. sz. 72-75.

Tilkovszky Lóránt: A Szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon a második világháború időszakában. Párttörténeti Közlemények 1983 4. sz. 45-83.

Urbán Aladár: A Batthyány-kormány, a szerb nemzeti mozgalom és a délvidéki kormánybiztosok 1848 nyarán. Szerbek és magyarok a Duna mentén (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1983 Akadémia. 135-147.

Varsányi Péter István: Csernovics Péter kormánybiztos megbékélési kísérletének dokumentumaiból. Szerbek és magyarok a Duna mentén. (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-1 Bp. 1983 Akadémia. 148-152.

Vass Vilmos: Jugoszlávia. Az 1981-es népszámlálás és a magyar kisebbség. Katolikus Szemle 1983 2. sz. 177-184.

Arday Lajos: A magyarországi nemzetiségekre vonatkozó jelenkori kutatások, kutatási eredmények. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 7-29.

Bognár Kálmán: A kitelepítések. Új Látóhatár 1984 2. sz. 222-228.

Borsi-Kálmán Béla: Egy múlt századi román-magyar megegyezési kísérlet történetéhez. Tiszatáj 1984 9. sz. 57-68.

Borsi-Kálmán Béla: A román nemzettudat fejlődése a Kárpátokon innen és túl. (1821-1860). Kortárs 1984 4. sz. 594-613.

Csepeli György: Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon a 70-es években. Bp. 1984 Múzsák. 110 (Társadalom és művelődés 1.) Bibliogr. 108-110.

Cseresznyés Ferenc: "Egy "elfelejtett" szakaszáról a baranyai telepítéseknek (1948. szept. - 1948. dec.)." Baranyai Művelődés 1984 2-3. sz. 150-152.

Csukás István: Mikszáth gondolatai a nemzetiségi kérdésről. Szeged 1984 Szegedi ny. 3-47. (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 20. Tom.)

Csuka István: Ignjatovic Jakov és a magyar szabadságharc. Déli Csillag 1984 1. sz. 30-31.

Dabas Rezső: Burgenland álarc nélkül. Montreal 1984 Máté GmbH. 415

Deák Pál, P.: Magyarságtudat külföldön. Lármafa. Magyarságtudat szimpózium. Toronto 1984 Rákóczi Press. 125-152.

Duray Miklós: Üzenet a határon túlra. Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984 Dialogues Européens. 155-158. (Magyar Füzetek 13.)

Erdélyi István: Kárpátalja. New York 1984 Szerző. 28

Gorjanac Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1983-84. Pécs 1984 513-547.

Gruic, Marinko: A Horvát Szocialista Köztársaság területén élő nemzetiségek helyzetének elemzése. - Horvátoszági Magyarok Szövetsége Évkönyve. 6 köt. Eszék 1984 M.H.Sz. 48-62.

Gyivicsán Anna: Anyanyelvi kultúra és értékrend a magyarországi szlovákoknál. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 135-147.

Gyivicsán Anna: A két kultúra kölcsönhatása a magyarországi szlovákoknál. Tiszatáj 1984 11. sz. 42-48.

Győri-Nagy Sándor: Határmenti német-magyar kétnyelvűség. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 39-71.

Győri-Nagy Sándor: Interetnikum, interkultúra, természetes kétnyelvűség. A brennbergbányai német nemzetiségi kultúráról. Tiszatáj 1984 11. sz. 48-53.

Hajnal László Gábor: "A magyarországi "Szent Bertalan éjszakák". A kitelepítésekről." Új Látóhatár 1984 4. sz. 530-539.

Hanák Péter: A dunatáji közösségtudat. Műhely 1984 3. sz. 3-20.

Hites Kristóf: Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya. Katolikus Szemle 1984 3. sz. 273-274.

Illyés Elemér: Erdélyi krónika. Katolikus Szemle 1984 1. sz. 80-81.

Illyés Elemér: Újabb jelentések Erdélyből. Katolikus Szemle 1984 4. sz. 371-373.

Joó Rudolf: Az etnikai folyamatok és a politikai folyamatok néhány összefüggése. Társadalomkutatás 1984 2. sz. 98-105.

Joó Rudolf: Nemzeti és nemzetiségi önrendelkezés, önkormányzat, egyenjogúság. Bp. 1984 Kossuth. 280 l. Bibliogr. fejezetenként. (Napjaink kérdései.)

Joó Rudolf: Nemzetiségi kérdés, kisebbségi egyenjogúság napjainkban. Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Összeáll. és szerk. többen. Bp. 1984 Kossuth. 140-146.

Joó Rudolf: Nemzetiségi nyelv és tudat a magyarországi nemzetiségi középiskolákban. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 39-58.

Joó Rudolf: A nemzetiségi tudat (értékrend, orientáció) vizsgálata a magyarországi nemzetiségi gimnáziumok végzős osztályaiban. Tiszatáj 1984 11. sz. 36-42.

Kende Péter: A kisebbségek és a magyar sérelemérzet. Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984 Dialogues Europeens. 106-131. (Magyar Füzetek 13.)

Kozma Mihály: Nemzetiségi magatartás a tájnyelv és az irodalmi nyelv használatában a magyarországi románok körében. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 72-86.

Kozma Mihály: Román nemzetiség magyar környezetben. Tiszatáj 1984 11. sz. 58-64.

Kővágó László: A nemzetiségi kérdés Magyarországon. Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Összeáll. és szerk. többen. Bp. 1984 Kossuth. 165-179.

Magyar Kálmán: Források Somogy honfoglaló nemzetségéről. (Adatok a magyar nemzetiségi szervezet középkori történetéhez.) Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 15. köt. Kaposvár 1984 Somogyi ny. 1-39.

Merki Ferenc: A Horvát Szocialista Köztársaság magyar nemzetiségi iskolahálózatának fejlődése 1968-1984. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve 6. köt. Eszék 1984 H.M.Sz. 63-107.

Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap. New York 1984 Püski. 159 l.

Peéry Rezső: Requiem egy országrészért. 2. kiad. München 1984 Molnár ny. 135 l. (Auróra kiskönyvek 8.)

Polányi Imre: A magyarországi szlovákok nemzeti tudatát befolyásoló történeti tényezők. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 103-121.

Sajti Enikő: Székely telepítés és nemzetiségpolitika a Bácskában - 1941. Bp. 1984 Akadémia. 63 l. Bibliogr. 59-62. (Nemzetiségi füzetek 6.)

Sarosac Duo: A magyarországi délszlávok. Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Bp. 1984 Kossuth. 305-308.

Sozán Mihály: Zsidók egy magyar faluban. Új Látóhatár 1984 1. sz. 45-60.

Szabó Zoltán: Illyés Gyula életművéről. Könyvről könyvre. Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984 Dialogue Européens. 31-88. (Magyar Füzetek 13.)

Szász János András: A deszki szerbekről. Tiszatáj 1984 11. sz. 54-58.

Székely András Bertalan: Nemzetiségi jogok és megvalósulások Szlovéniában. Világosság 1984 3. sz. 163-169.

Tilkovszky Lóránt: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a hazai német nemzetiség az 1930-as években. Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szerk. Kanyar József. 15. köt. Kaposvár 1984 Somogyi ny. 281-302.

Tilkovszky Lóránt: Magyarság és nemzetiség. Nemzetiségpolitikai irányzat Magyarországon (1919-1945). A két világháború közötti Magyarországról. Vélemények, viták. Bp. 1984 Kossuth. 341-371.

Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségek és a magyar hadsereg. História 1984 5-6. sz. 52-53.

Vargyai Antal: A nemzetiségi politika Vas megyében. Állam és Igazgatás 1984 11. sz. 1014-1023.

Veiter, Theodor: Kisebbségek chartája. Bécsi Napló 1984 5. sz. 2.

Zielbauer György: A németség helyzete és mozgalmai a két világháború között Győr-Moson-Pozsony és Sopron vármegyében. Műhely 1984 6. sz. 59-66.

Andrásfalvy Bertalan: A nemzetiségi és néprajzi csoportok szerepéről. Baranyai Helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 Somogy m. ny. 449-458.

Arday Lajos - Joó Rudolf - Székely András Bertalan: Nemzetiségi kultúra és nemzetiségi politika Magyarországon. Magyar Tudomány 1985 11. sz. 817-827.

Baka András: Jogállamiság és nemzetiségi kérdés ellentéte Grünwald Béla politikai gondolkodásában. Jogtud. Közl. 1985 4. sz. 182-189.

Balogh Edgár: Hídverők Erdélyben 1944-46. Cikkek, tanulmányok. Bp. 1985 Kossuth. 145

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer német nemzetiségi politikájának válsága 1932-1933-ban. Történelmi Szemle 1985 4. sz. 602-620.

Benda Kálmán: A nagyenyedi kollégium mint az erdélyi tudományos törekvések bölcsője. Confessio 1985 4. sz. 84-88.

Blazek, Pavle: A magyar nemzetiség irodalmi és kiadói tevékenysége az Eszék községek közössége területén. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve 7. köt. Eszék 1985 H. M. Sz. 83-92.

Bognár Tibor: Kitelepítés Szulokból a második világháború után. Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 16. köt. Kaposvár 1985 Somogyi ny. 559-563.

Borsi-Kálmán Béla: Klapka, Cuza és Arthur Seherthoss 1864. (Szemelvények egy 19. századi magyar-román megegyezési kísérlet dokumentumaiból.) Századok 1985 3. sz. 772-835.

Csalog Zsolt: A cigánykérdés Magyarországon 1980 előtt. Kell-e politikai emigráció? Párizs 1985 93-137. (Magyar Füzetek 14-15.)

Csanda Sándor: Nemzetiségi irodalmunk és kapcsolatai. Bratislava - Budapest 1985 Madách - Szépirodalmi. 255 l. Bibliogr. 222-225.

Csoknyai Péter: Burgenland lakosságának nyelvi megoszlása (1923-1981). Bécsi Napló 1985 5. sz. 2.

Füzes Miklós: A nemzetiségi oktatás fejlődése a Délkelet-Dunántúlon (1949-1972). Baranyai helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 Somogy m. ny. 575-602.

Gelesits Tibor: A nemzetiségekre vonatkozó jogi szabályozás továbbfejlesztésének lehetőségei Magyarországon. Studia Juvenum. Ser.Juridica. Tom. 2. Fel. szerk. Takács Béla. Pécs 1985 JPTE. 19-23.

Gyönyör József: Csehszlovákia népesedésének nemzetiségi megoszlása. A hűség nyelve. Bratislava 1985 Madách. 18-31.

Illyés Elemér: Románia: Értelmiség és sorsvállalás. Romániai helyzetkép 1984-ből. Katolikus Szemle 1985 1. sz. 76-81.

Jehuda Don - George Magos: A magyarországi zsidóság demográfiai fejlődése. Történelmi Szemle 1985 3. sz. 437-469.

Jeszenszky Géza: Nemzettudat és nemzet. A magyar önismeret korlátai a századelőn. Tiszatáj 1985 11. sz. 55-61.

Joó Rudolf: A kisebbségi demokrácia fogalma. Tiszatáj 1985 12. sz. 50-57.

Kocsis Károly: Migrációs folyamatok a Vajdaságban a második világháború után. Földrajzi Értesítő 1985 4. sz. 431-454.

Kovács Ernő: Erdély egyetlen végtelen szerelem. Cikkek, előadások és esszék. San Francisco 1985 Új Hídfő Baráti Köre. 220 l.

Köteles Pál: Háromágú életfa. Az államalkotó, a nemzetiségi és a szórványmagyarság szerepe, viszonya, gondjai. Itt-ott 1985 1. sz. 11-16.

Kővágó László: A magyar kommunisták és a nemzetiségi kérdés. 1918-1948. Bp. 1985 Kossuth. 417 l. Bibliogr. 405-412.

Lantos József: Nemzetiségi kultúrák együttélése Baranyában. Baranyai Művelődés 1985 1. sz. 65-74.

Lázár György: Irányzatok és törekvések a magyarországi szlovákság körében (1945-48). Történelmi Szemle 1985 3. sz. 516-530.

Lipcsey Ildikó: A romániai Magyar Népi Szövetség 1944-48. Történelmi Szemle 1985 1. sz. 96-117.

Máté István: Az oroszországi szociáldemokrácia és a nemzeti kérdés (1893-1903). Bp. 1985 Dabasi ny. (Tudományos szocializmus füzetek 80.) Bibliogr. a jegyzetekben.

Megyeri Tamás: Komárom és vidéke 1985 nyarán. Katolikus Szemle 1985 4. sz. 365-368.

Melczer Tibor: A nemzeti kérdés Babits pályájának tükrében. Történelmi áttekintés. Tiszatáj 1985 11. sz. 61-77.

Merényi László: Merényi Oszkár terve egy közös magyar-jugoszláv Zrínyi kiadáshoz. Vasi Szemle 1985 2. sz. 278-280.

Mester Miklós: A zsidókérdés Magyarországon 1944. Új Látóhatár 1985 3. sz. 367-389.

Nelde, Peter H.: A kisebbségek és a többnyelvűség. Bécsi Napló 1985 4. sz. 5.

Ölvedi János: Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában. New York 1985 Püski. 185 l.

Pomogáts Béla: A magyar irodalom egysége. Itt-ott 1985 2. sz. 12.

Pomogáts Béla: Magyar irodalom - ma. Itt-ott 1985 3. sz. 12-20.

Sajti Enikő, A.: Magyar-horvát határtárgyalások és lakosságcsere kudarca (1941-1944). Szeged 1985 Szegedi ny. 3-18. (Acta Universitatis Szegediensis ... J. A. Acta Historica 81.)

Schermann Vera: Egy Vas megyei település cigányságának sorsa 1900-1945. Vasi Szemle 1985 4. sz. 543-549.

Síkfői Tamás: Az osztályharc és nemzetiségi kérdés néhány problémája Baranya megyében a szerb megszállás harmadik szakaszában. (1919. augusztus 1. - 1921. augusztus 22.) Baranyai Helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 491-511.

Sükösd Ferenc: A jogi szabályozás és az intézmények szerepe nemzetiségi politikánk érvényesülésében. Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből. Szerk. Ádám Antal. 16. köt. Pécs 1985 JPTE. 245-274.

Szabó Zoltán: Hazugság nélkül. Babér és tövis. Paris 1985 Dialogues Européens. 31-88. (Magyar Füzetek 13.)

Székely András Bertalan: Nemzetiségi jelenkutatás. Napjaink 1985 1. sz.

Szűcs Jenő: "Történeti "eredet"-kérdések és nemzeti tudat." Valóság 1985 3. sz. 31-49.

Tilkovszky Lóránt: Magyar-szlovák viszony és szlovák nemzetiségi mozgalom Magyarországon (1941-1945). Baranyai Helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 Somogy m. ny. 549-574.

Zvara, Juraj: Nemzet, nemzetiség, nemzeti tudat. Ford. Dósa László. Bratislava 1985 Madách. 210 l. Bibliogr. 208-210.

Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Bp. 1986 Kossuth. 329 l. Bibliogr. 323-330.

András Károly: Magyar kisebbség, szlovák többség - A csehszlovákiai magyarok 1956 előtt és után, valamint rövid kitekintés Kárpátaljára. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 389-425.

András Károly: Nemzeti identitás. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 9-26. Ua. Katolikus Szemle 1981. 4. sz. 303-318.

Bagi Éva: A magyar örményekről. Confessio 1986 3. sz. 38-43.

Balogh Edgár: Magyarok, románok, szlávok. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Bp. 1986 Kossuth. 418 l.

Balogh Sándor: A magyar kérdés a párizsi békekonferencián, 1946. História 1986

Benda Kálmán: A moldvai csángó magyarok. Confessio 1986 3. sz. 59-65.

Berlász Jenő: Pavao Ritter-Vitezovic az illírizmus szülőatyja. Magyar-horvát viszony a 17-18. század fordulóján. Századok 1986 5-6. sz. 943-1002.

Bibó István: Válogatott tanulmányok. 1-3. köt. Bp. 1986 Magvető. "737; 923; 653 l."

Bíró Sándor: A magyarországi román egyetemi és főiskolai oktatás 1867-1918. Új Látóhatár 1986 4. sz. 521-534.

Bognár Tibor: A hazai németségre vonatkozó rendelkezések végrehajtása Szulokban 1945 és 1949 között. Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 17. köt. Kaposvár 1986 Somogyi ny. 409-414.

Bona Gábor: Örmények az 1848-1849-es magyar szabadságharcban. Szovjet Irodalom 1986 9. sz. 132-135.

Borsody István: A magyar nacionalizmus demokratizálása. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 55-67.

Botlik József: Német és szlovák nemzetiségek Komárom megyében (1957-1982). Komárom 1986 TIT ny. 42

Bődy Pál: Magyarok az Egyesült Államokban. Itt-ott 1986 3. sz. 19-24.

Cseresznyés Ferenc: Az 1947-48. évi baranyai telepítések néhány dokumentuma. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 637-714.

Dobos László Gábor: A szomszédos államok magyarságának református egyházi életéről. Confessio 1986 3. sz. 44-49.

Fogarassy László: A magyar-délszláv kapcsolatok katonai története 1918-1921. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 537-574.

Füzes Miklós: A népesség anyanyelv szerinti összetételét befolyásoló tényezők Délkelet-Dunántúlon 1941-1949 között. 1. rész. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 715-772.

Glatz Ferenc: Identitás-konfliktusok a felszabadulás után. Szülőföld és Nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 37-57. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Gombos Gyula: Nemzeti tudatunkról. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 190-208.

Gyenge Imre: Reformátusok Burgenlandban. Confessio 1986 3. sz. 94-97.

Hajdú Demeter Dénes: Magyar szórvány Nyugat-Csehországban. Confessio 1986 3. sz. 78-82.

Harsányi Andrea: "A magyar reformátusok élete az Egyesült Államokban és a "gyökérkeresés"." Confessio 1986 3. sz. 111-115.

Hoóz István: A nemzetiségi lakosság kétnyelvűségének alakulása Baranyában. Modern nyelvoktatás 1986 1. sz. 91-101.

Horváth Csaba: A revíziós törekvések és a nemzetiségpolitika tükröződése Baranyában (1935-1937). Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 575-602.

Illyés Elemér: Harminc év a romániai magyarok történetéből 1956-1986. Harminc év. 1956-1986. Bern. 1986 426-457.

Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Válogatás. Bev., vál. és jegyz. Litván György. Bp. 1986 Gondolat. 315 l. (Közös dolgaink.) Bibliogr. a jegyzetekben.

Joó Rudolf: Etnikum, kisebbség, szórvány. Confessio 1986 3. sz. 3-9.

Juhász Gyula: A második világháború traumái nemzeti identitásunkban. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 29-36. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Juhász László: A várvidéki magyar népcsoport válságos helyzete. Burgenlandi magyarság. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 458-472.

Kass Tibor: Élni akarunk mint ember, mint nemzetiség. Katolikus Szemle 1986 3. sz. 268-272.

Katus László: Erdély népei 1918 előtt. História 1986 2. sz. 24-27.

Kosáry Domokos: A modern nemzettudat születése. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 7-16. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés - európai politika. Bp. 1989 9-15. (Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kovács Andor: A magyar élet kialakulása és jelenlegi formái Nyugat-Európában. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 473-512.

Köteles Pál: A transzilvanizmus és az erdélyi avantgárdé. Confessio 1986 3. sz. 52-59.

Laczkó Miklós: A magyar nemzettudat alakulásának néhány problémája a két világháború között. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 17-28. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Medgyesy László: Magyar reformátusok között Dél-Amerikában. Confessio 1986 3. sz. 119-125.

Megyeri Tamás: Mi a magyar ma Szlovákiában? Katolikus Szemle 1986 1. sz. 73-76.

Mezey László Miklós: Őrálló poszton. A kisebbségi kérdés Fábry Zoltán életművében. - A szlovákiai magyarságról. Új Forrás 1986 1. sz. 70-74.

Nagy Gyula: A nemzet és nemzetköziség gondolata a protestáns teológiában. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 58-67. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Nagy Károly: Kettős nemzeti tudat. Itt-ott 1986 2. sz. 18-25.

Nagy Zsuzsa, L: Az 1920. évi magyar békeszerződés. Társadalmi Szemle 1986 1. sz. 56-66.

Pethő Sándor: A magyar államhatalom és a nemzetiségi kérdés (1939). Helyünk Európában. 1-2. köt. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. Vál. és szerk. Rin Bp. 1986 Magvető. 497-500.

Pomogáts Béla: Az erdélyi gondolat. Műhely 1986 1. sz. 3-15.

Pomogáts Béla: Lake Hope, 1985. Itt-ott 1986 2. sz. 26-30.

Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalomról - három tételben. Confessio 1986 3. sz. 100-104.

Pomogáts Béla: Válasz a történelemre. Autonómiatörekvések a romániai magyarság körében 1918-1921. Alföld 1986 7. sz. 66-75.

Romsics Ignác: Az agrárkérdés nemzeti-nemzetiségi aspektusa 1890-1914 között. Forrás 1986 1. sz. 26-30.

Sarosácz György: A Pécs környéki bosnyák falvak iskolaügyének és közművelődésének kezdetei. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 515-536.

Schweitzer József: Emancipációtól - emancipációig. - A hazai zsidóság történetéből. Confessio 1986 3. sz. 28-38.

Solymár Imre - Szőts Zoltán: Források a bukovinai székelyek történetének tanulmányozásához. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 495-513.

*** Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 385-418.

Száraz György: Nemzet és nemzetköziség a magyar irodalomban. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 77-84. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Száraz György: Történelem jelenidőben. Tanulmányok. 2. kiad. Bp. 1986 Magvető. 873

Székely András Bertalan: Hitélet a szlovéniai magyar szórvány körében. Diakónia 1986 2. sz. 83-87.

Székely András Bertalan: A honismereti mozgalom nemzetiségeink körében. Békési Élet 1986 1. sz. 85-93.

Székely András Bertalan: Kultúra és nemzetiség. Vasi Szemle 1986 3. sz. 340-347., 4. sz. 512-516.

Székely András Bertalan: Magyar reformátusok a jugoszláviai Muravidéken. Confessio 1986 3. sz. 84-85.

Székely András Bertalan: A nemzeti önismeret szolgálatában. Napjaink 1986 12. sz. 5-7.

Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Újvidék 1986 Fórum. 225 l.

Szita László: A nemzetiségi nyelvtanítás a Délkelet-Dunántúlon a két világháború közötti időszak oktatásügyi statisztikájának tükrében. Baranyai helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Pécsi szikra ny. 603-645. (Baranyai levéltári füzetek 94.)

Szőllősy Árpád: A magyar szellemi élet szolgálata Nyugaton. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 513-523.

Sztáray Zoltán: A magyar valóság nyomában. Bibó István emlékének. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 338-353.

Tilkovszky Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky Endre 1944. évi tanulmánya a kisebbségi kérdésről és Magyarország belső föderalizmusáról. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 647-671.

Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségi lét és nemzetiségi tudat a mai Magyarországon. Politika-Tudomány 1986 3. sz. 43-57.

Tilkovszky Lóránt: A Szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon 1919-1945. Bp. 1986 Kossuth. 175

Ujszászy Kálmán: A magyar egyházak tevékenysége a magyar nyelv és kultúra ápolásában. Confessio 1986 3. sz. 107-111.

Zielbauer György: Észak-Somogy németsége XX. századi történetének néhány kérdése. Somogy 1986 6. sz. 87-94.

*** A zsidóság helyzete Magyarországon 1945-től napjainkig. Itt-ott 1986 2. sz. 11-17.

András Károly: A magyar-román vita. Nemzetiségi kérdés a Budapest-Bukarest-Bécs háromszögben. Új Látóhatár 1987 2. sz. 177-191.

Arday Lajos: Felsőszölnök (Gornji Senik) - Dobronak (Dobrovnik): Történelmi visszapillantás. Magyarok és szlovének. Együttélésük és együttműködésük a jugoszláv-magyar határ mentén. 1. köt. Bp. 1987 Állami Gorkij Könyvtár 430 l.

Arday Lajos: Szlovének Magyarországon. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 179-188. (A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 1987.)

Arday Lajos: Szlovének a Rába-vidéken. Magyarok és szlovének. Együttélésük és együttműködésük a jugoszláv-magyar határ mentén. 2. köt. Bp. 1987 Állami Gorkij Könyvtár 739 l.

Balla Gyula: A kárpátaljai (kárpátukrajnai) magyar irodalom regionális hagyományairól. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 299-309. (A Magyarságkutatás évkönyve 1987.)

Balogh Júlia: A beolvasztás stratégiája. A romániai oktatásügy Trianon után. Itt-ott 1987

Balogh Sándor: Erdély és a második világháború utáni békerendezés. Külpolitika 1987 5. sz. 183-208.

Bán D. András: A nemzetiségi kérdés Braun Róbert munkáiban. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 133-143. (Magyarságkutatás évkönyve 1987)

Bona Gábor: Magyar-délszláv együttműködési kísérletek (1849-1867). Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 185-196.

Borbándi Gyula: Szellemi és erkölcsi otthon. Jászi Oszkár és a Látóhatár. Új Látóhatár 1987 1. sz. 34-50.

Borsody István: Jászi Oszkár politikai eszmevilága. Új Látóhatár 1987 1. sz. 1-16.

Botlik József: Emlékezetes indulások. A szlovákiai magyar irodalom és az Irodalmi Szemle. Napjaink 1987 1. sz. 26-29.

Csepeli György: Nemzeti tudat, magyarság. Társadalomkutatás 1987 4. sz. 28-42.

Csurka István: Közép-Európa a hó alatt. Új Látóhatár 1987 2. sz. 163-176.

Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Bp. 1987 Magvető 605 l. Bibliogr. 555-565.

Dupka György - Horváth Sándor: Múltunk és jelenünk. Balogh Edgár nyomában a Kárpáton-túlon. Uzshorod (Ungvár) 1987 Kárpátia Kiadó 71 l.

Duray Miklós: A nemzeti megbékélés feltételei Kelet-Közép-Európában. Új Látóhatár 1987 2. sz. 192-200. U.a. Új Látóhatár 1950-1989. Szerk. Szeredi Pál. Bp. Püski 1989. 162-169.

Éger György: A határmenti térségek társadalmi-települési jellemzői Magyarországon. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 215-242.

Ekmecic, Milorad: Garasanin, Czartoryski köre és a magyarok 1848-1849-ben. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 13-17.

Enyedi Sándor: A kolozsvári magyar színjátszás múltjából 1944-1945. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 311-325.

Enyedi Sándor: Magyar színház Bukarestben. Tiszatáj 1987 6. sz. 68-72.

Erényi Tibor: Nemzeti-nemzetiségi kérdés Magyarországon a dualizmus korában. Társadalmi Szemle 1987 7. sz. 66-78.

Fejős Zoltán: Magyar ruha, szüreti bál és az amerikai-magyar etnikus kultúra néhány kérdése. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 267-282.

Fried István: Szerb-magyar művelődési kapcsolatok (1849-1867). Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 307-330.

Für Lajos: Kétfelé nyitott szem. Új Látóhatár 1987 3. sz. 281-296.

Füzes Lajos: Horvátok és a magyarok a Dráva mentén. Somogy 1987 1. sz. 71-72, 5.

Gáll Ernő: Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. Bp. 1987 Kossuth 358 l.

Gáspár Simon: A 14 000 bukovinai magyar hazatelepítésének története. Somogy 1987 2. sz. 84-92.

Gerő András: A magyar politika és a nemzetiségek 1848-1849-ben. Társadalmi Szemle 1987 6. sz. 63--73.

Glósz József: Tolna vármegye nemzetiségi politikája a reformkorban. Dunatáj 1987 1. sz. 17-22.

Gombos Gyula: A harmadik út. Új Látóhatár 1987 2. sz. 137-151.

Görömbei András: Nemzettudat a mai magyar irodalomban. Itt-ott 1987 3. sz. 22-32.

Gyarmati György: Magyarország és a Duna-föderációs tervek 1945-1948. História 1987 4. sz. 20-23.

Gyenge Imre: Az elfelejtett anyanyelv. A burgenlandi magyarokról. Műhely 1987 2. sz. 29-35.

Gyönyör József: Adalékok Csehszlovákia népességének demográfiai fejlődéséhez. Új Mindenes Gyűjtemény 6. köt. Bratislava 1987 Madách 119-164.

Gyukics Gábor: Magyarok Hollandiában. Bécsi Napló 1987 4. sz. 9.

Hajnal László Gábor: Székely falvak törvényei. Katolikus Szemle 1987 2. sz. 175-178.

Illyés Elemér: Erdély és az új magyar történetírás. Új Látóhatár 1987 3. sz. 327-333.

Illyés Elemér: Magyarok Romániában a nyolcvanas években. Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1987 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 134-150.

Jakabffy Ernő: Magyarok Skandináviában - Svédországban. Bécsi Napló 1987 2. sz. 9.

Jankovic, Miodrag: A magyar és a szerb művészet a 19. század közepén. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 331-339.

Joó Rudolf: Kisebbségek a nemzetközi kapcsolatokban. Századvég 1987 4-5. sz. 88-107.

Joó Rudolf: A kisebbségi-tájegységi mozgalmak. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 111-132. (Magyarságkutató Intézet Évkönyve 1987.)

Juhász Gyula: A második bécsi döntés. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 79-94. u.a. Külpolitika 1987. 5. sz. 149-165.

Katus László: A magyar politikai vezetőréteg a délszláv kérdésről 1849 és 1867 között. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 147-184.

Katus László: Nemzetiségi politika a polgári forradalom előtt. Társadalmi Szemle 1987 5. sz. 59-68.

Kemény István: Bibó István emlékezete. Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1987 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 151-161.

Kende János: Nemzetiségi kérdés az 1918-1919-es magyarországi forradalmakban. Társadalmi Szemle 1987 8-9. sz. 90-101.

Kiss Gy. Csaba: Magyarságtudat és Közép-Európa. Confessio 1987 2. sz. 22-26.

Kostya Sándor: Ősi földünk a Felvidék. Történeti tanulmány. Cleveland 1987 Árpád Könyvkiadó USA, Ohio 352 l.

Kosáry Domokos: Teleki László és a nemzetközi politika. Teleki és kora. Szerk. Praznovszky Mihály. Salgótarján 1987

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés-európai politika. Bp. 1989 67-86. (Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kovacek, Bozidar: A magyar kultúra hatása a szerbekre 1849 és 1867 között. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 283-306.

Kovács Éva - Papp Zsuzsa: Az emancipációs törvénytől a második zsidótörvényig (1848/49-1939). Kultúra és közösség 1987 6. sz. 28-47.

Kovács K. Zoltán: Magyarországi egyházak a kisebbségekért. Katolikus Szemle 1987 1. sz. 80-84.

Kőhegyi Mihály - Tóth Ágnes: A csavolyi németek kitelepítése. Forrás 1987 8. sz. 74-87.

Kővágó László: A nemzetiségi politika a Magyar Népköztársaságban. A nemzetségi szövetségek. A szocialista fejlődés és a társadalomtudományok 1945-1985. Szerk. többen. Bp. 1987 MTA 221-234.

Krestic, Vasilije: A magyarországi szerbek politikai törekvései és a magyarok (1849-1867). Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-186 Bp. 1987 Akadémia 129-146.

Laczkó Miklós: Viták a nemzeti jellemről a XX. század első felében. Bp. 1987 MTA 28 l. (Előadások a Történettudományi Intézetben 8.)

Lengyel Zsolt, K.: Jászi, Isac és a dunai kultúrszövetség. Új Látóhatár 1987 1. sz. 25-34.

Lipcsey Ildikó: 35 éve alakult az erdélyi Magyar Autonóm Tartomány (1952-1968). Kritika 1987 9. sz. 6-9.

Molnár Imre: A Sloboda című magyarországi szlovák lap 1945 és 1947 között. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 145-161.

Nagy Károly: A magyarságtudat őrszigetei. Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1987 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 231-238.

Nagy Zsuzsa, L.: Ellenzéki nézetek a nemzetiségi kérdésről a Horthy-rendszerben. Társadalmi Szemle 1987 10. sz. 65-72.

Niederhauser Emil: Nemzetiségi politika Magyarországon a felszabadulás óta. Társadalmi Szemle 1987 11. sz. 62-69.

Pach Zsigmond Pál: Történelem és nemzettudat. Cikkek előadások. Bp. 1987 Kossuth. 173

Pintér István: A nemzetiségi politika Magyarországon a két világháború között. Egy letűnt korszakról 1919-1945. Szerk. Sánta Ilona. Bp. 1987 Kossuth 226-247.

Polányi Imre: A szlovák társadalom és a polgári nemzeti mozgalom a századfordulón 1885-1905. Bp. 1987 Akadémia 239 l. Bibliogr. 216-223.

Pomogáts Béla: Sütő András szolgálata. Confessio 1987 4. sz. 79-83.

Raffay Ernő: Erdély 1918-1919-ben. Bp. 1987 Magvető 389 l.

Ránki György: A magyarországi zsidóság foglalkozási szervezete a két világháború között. Történelmi Szemle 1987 3. sz. 256-266.

Révész László: A szovjet nemzetiségi politika. Bécsi Napló 1987 1. sz. 3.

Romsics Ignác: Bethlen koncepciója a független vagy autonóm Erdélyről. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 49-64. (Magyarságkutató Intézet Évkönyve 1987)

Sajti Enikő, A.: Délvidék 1941-1944. A magyar kormányok délszláv politikája. Bp. 1987 Kossuth 305 l.

Sajti Enikő, A.: Nemzettudat és jugoszlávizmus. Szeged 1987 Szegedi ny. 3-10. (Acta Universitatis Szegediensis ... J. A. Acta Historica 85.)

Sándor Pál: A birtokrendezések történelmi jelentőségéről Magyarországon 1849 után. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 197-223.

Sárközi Mátyás: Magyarok Angliában. Bécsi Napló 1987 3. sz. 9.

Schöpflin György: Az emberi jogok és a nemzetiségi kérdés Romániában. Századvég 1987 44-45. köt. 108-120.

Spira György: A nemzetiségi mozgalmak Magyarországon Ferenc József uralomra jutása után. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 112-126.

Süle Andrea, R.: Az erdélyi szászok helyzete a két világháború között. Világtörténet 1987 3. sz. 96-113.

Süle Andrea, R.: A közép-kelet-európai német kisebbség kitelepítése a II. világháború után. Magyarságkutatás. Bp. 1987 MKCS 163-173.

Székely András Bertalan: Nemzeti azonosságtudat a romániai és a csehszlovákiai magyar történelemkönyvekben. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 189-211. (Magyarságkutató Intézet Évkönyve 1987.)

Székely András Bertalan: Nemzetiségkutatás és nemzetiségpolitika. Új Látóhatár 1987 4. sz. 474-479.

Székely András Bertalan: Társadalomtudomány, politika és népszolgálat szerepe Venczel József munkásságában. Társadalomkutatás 1987 1. sz. 117-127.

Székely András Bertalan: Tükörcserepek. (A nemzettudatról.). Palócföld 1987 2. sz. 10-23.

Székely András Bertalan: Vallás és identitás a magyarországi szlovének körében. Vigília 1987 7. sz. 550-551.

Tenke Sándor: Felelősségünk a határainkon kívül élő hittestvéreinkért. Confessio 1987 4. sz. 83-86.

Tilkovszky Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky Endre és a nemzetiségi kérdés. Kortárs 1987 11. sz. 89-94.

Tilkovszky Lóránt: A kelet-közép-európai és délkelet európai németség nemzeti, nemzetiségi tudata a két világháború között. Nemzeti-nemzetiségi tudat. Szigetvári konferenciák 1984-1986. Szerk. Polányi Imre. Pécs 1987 111-125.

Tilkovszky Lóránt: A nemzetiségi kérdés és a magyarországi szociál-demokrácia 1918-1948. Politika-Tudomány 1987 3. sz. 90-108.

Vezényi Pál: Magyarok Svájcban. Bécsi Napló 1987 1. sz. 9.

Vida István: A magyar békeszerződés területi kérdései. História 1987 1. sz. 26-29.

Zielbauer György: Adatok a Vas megyei nemzetiségek XX. századi asszimilációjának különböző megnyilvánulásaihoz. Vasi Szemle 1987 2. sz. 223-238.

Zielbauer György: A németség asszimilációja Győr-Sopron megyében (1920-1980). Műhely 1987 6. sz. 45-58.

Zorn Antal: A bukovinai székelyek letelepítése Bács-Kiskun megyében. Honismeret 1987 2. sz. 46-48.

Ádám Antal: A nemzetiségekre vonatkozó alkotmányi és törvényi szabályozás lehetőségeiről. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 1-2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1987 JPTE, 1. köt. 5-57.

Andrásfalvy Bertalan: Hagyomány, kereszténység, magyarság. Honismeret 1988 6. sz. 52-54.

Antal G. Gábor: Magyar kisebbségi helyzet Romániában. Katolikus Szemle 1988 2. sz. 111-125.

Arday Lajos: Adatok, tények a magyarországi nemzetiségekről. Kossuth, Budapest 1988 76 l. + térkép. Bibliogr. 73-77.

Arday Lajos: A jugoszláviai magyar nemzetiség helyzete (1981). Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. ELTE, Bp. 1988 265-303. (Medvetánc könyvek)

Baka András: Igazgatási hagyomány és a nemzetiségi kérdés. Jogtud. Közl. 1988 5. sz. 256-264.

Balla Gyula: Kárpátaljai magyarság 1918-1988. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. Bp. 1988 ELTE, 317-334. (Medvetánc könyvek)

Balla Gyula: Nagydobrony - egy falu, amely a térképen is megtalálható. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet. 299-313.

Balogh Edgár: Tíz nap Szegényországban. Magvető, Bp. 1988 71 l. (Gondolkodó magyarok)

Balogh István: A nemzetiségi kérdés történetéhez. A húszas évek vitái a Szovjetunióban. Politika-Tudomány 1988 2. sz. 36-46.

Balogh Júlia: Észak-Erdély 1940-1944. História 1988 4. sz. 27-29.

Balogh Júlia: A román kormányzat iskolapolitikája Erdélyben 1918-1948. Történelmi Szemle 1988 3. sz. 267-294.

Balogh Sándor: A Groza-kormány nemzetiségi politikájának történetéből (1945-1946). Tanulmányok Erdély történetéből. Szerk. Rácz István. Debrecen 1988 Csokonai K. 181-194.

Balogh Sándor: Az új Magyarország és a Magyarországi németek. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 138-154. ua. Somogy 1987. 5. sz. 86-91.

Barth János: Magyarságtudományi kutatások Jugoszláviában. Forrás 1988 6. sz. 61-69.

Bellér Béla: A hazai németség a reformkor, a polgári forradalom és az önkényuralom idején. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 53-73.

Bellér Béla: A magyarországi németek megítélése a második világháború után. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 147-171.

Benda Kálmán: A moldvai csángók a 16-17. században. História 1988 4. sz. 24-26.

Benda Kálmán: A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században. Magyar Tudomány 1988 7-8. sz. 535-551.

Bibó István: Levele Szalai Pálhoz (1978). Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE, 31-38. (Medvetánc könyvek)

Bognár Tibor: Nemzethűségi vizsgálat a Somogy megyei németek körében (1945-1946). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 19. köt. Kaposvár 1988 Somogyi ny., 309-328.

Borsi-Kálmán Béla: "Megközelítések. Néhány fogódzó a XVIII-XX. századi magyar-román "differendum" történetéhez." 1988 Jelenkor 11. sz. 1036-1040.

Botlik József: Egy kis város a Duna mentén. Adalékok a szlovákiai Komárom 1919-1938 közötti történetéhez. Napjaink 1988 6. sz. 9-10.

Bruhács János: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme és a helsinki folyamat. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE. 295-340.

Bruhács János: A kisebbségek védelmének nemzetközi jogi szabályozása az ENSZ keretében. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 1. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. 1988 JPTE, 175-251.

Csapody Miklós: Jancsó Béla és az Erdélyi Fiatalok fellépése. Confessio 1988 2. sz. 65-75.

Cseresznyés Ferenc: Megjegyzések a magyarországi német lakosság második világháború utáni kitelepítéséhez. (A Nemzethűség-vizsgáló Bizottságok működése 1945-1946-ban. ) (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenlebe Bp. 1988 Tankönyvk. 213-221.

Dávid Zoltán: A Kárpát-medence nemzetiségi viszonyainak várható alakulása 2000-ig. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet, 13-35.

Dávid Zoltán: A magyarországi szlovákok száma 1900-1960. Medvetánc 1988 1. sz. 83-105.

Dippold Péter: Területi szempontok érvényesülése a magyarságkutatási dokumentáció rendszerében. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet, 283-295.

Duray Miklós: A csehszlovákiai magyar kisebbség politizálásának fő irányvonalai az elmúlt hetven évben. Itt-ott 1988 3. sz. 20-25.

Éger György: A Drávaszög nemzetiségi viszonyai az elmúlt száz évben (1880-1981). Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet, 217-257.

Eppel János: A magyarországi németek betelepítéséről. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 48-71.

Erényi Tibor: A munkásosztály és a nemzet Magyarországon 1868-1918. Világosság 1988 8-9. sz. 565-573.

*** Az Európa Tanács a kisebbségi nyelvek védelmében. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE, I-XV.

Fehér István: Képek, összefüggések a magyarországi németek hűségmozgalmáról. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk., 138-146.

Fejős Zoltán: Magyarok az Egyesült Államokban az 1980-as években. Demográfiai, társadalmi adatok, fogalmi problémák. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet. 177-216.

Fényi Tibor: A csehszlovákiai magyar kisebbség történetének kronológiája 1944-1988. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE, 243-264.

Föglein Gizella: A nemzetiségi oktatás jogi szabályozása Magyarországon a második világháború után. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk 155-165.

Fülöp Mihály: Erdély sorsa. 1946 Sebestyén Pál bukaresti jelentései. História 1988 2-3. sz. 44-47.

Für Lajos: A magyar tudományművelés Jugoszláviában. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE, 305-315. (Medvetánc könyvek)

Fűrész Klára - Révész Tamás: A nemzetiségek egyenjogúsága. Emberi jogok hazánkban. Szerk. Katonáné Soltész Márta. Bp. 1988 ELTE, Jogi Továbbképző Intézet 101-120.

Füzes Miklós: Baranya és Verőcze megye, Pécs és Eszék 1848/49-ben. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv. 10. köt. Eszék 1988 HMSZ 176-203.

Füzes Miklós: Kitelepítés - kollektív felelősségrevonás. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 201-212.

Füzes Miklós: A népesség anyanyelv szerinti összetételét befolyásoló tényezők Délkelet-Dunántúlon 1941-1949 között. 2. rész. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny.489-543.

Gál Gyula: A dél-tiroli kérdés nemzetközi jogi vonatkozásai. Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelméről. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE 341-387. ua. Jogász Szövetségi értekezések. Főszerk. Nagy László. M. Jogász Szövetség, Bp. 1989. 2. köt. 86-105.

Galántai József: Békekötés és kisebbségvédelem. Világosság 1988 8-9. sz. 574-581.

Gazda M. László: Az Erdélyi Katolikus Egyház a két háború között. Katolikus Szemle 1988 4. sz. 361-364.

Gergely András: Nemzetiség és urbanizáció Romániában. A magyar kisebbség és a városfejlesztés a Korunk harminc évfolyama tükrében. Bp. 1988 Héttorony K. 93

Glatz Ferenc: Polgári fejlődés, nacionalizmus, asszimiláció a XIX. században. Történelmi Szemle 1974 1-2. sz. 250-260.

Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra - kulturált nemzet 1867-1987. Bp. 1988 Kossuth 36-55.

Glatz Ferenc: Szekfű Gyula. Nemzeti történetíró a forradalmak után. Nemzeti kultúra - kulturált nemzet 1867-1987. Bp. 1988 Kossuth 275-303.

Glatz Ferenc: Trianon és a magyar történettudomány. Történelmi Szemle 1978 2. sz. 411-421.

Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra - kulturált nemzet 1867-1987. Bp. 1988 Kossuth 104-120.

Grünwald Béla: Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség. Magyar közigazgatástudomány klasszikusai 1874-1947. Szerk. és bev. Lőrincz Lajos. Bp. 1988 Közigazgatási és Jogi K. 65-89.

Győri-Nagy Sándor: A nemzetiségi kétnyelvűség kutatásának helyzete és távlatai. Hungarológia oktatása 1988 3. sz. 3-14.

Győri-Nagy Sándor: Tájnyelvi kölcsönösség a kárpát-medencei kisebbségek nyelvi változásainak kutatásában és intézményi szocializációjuk tervezésében. Hungarológiai oktatás 1988 4. sz. 71-83.

Hajdú Demeter Dénes: Moldvai magyarság. Alföld 1988 11. sz. 54-58.

Hambuch Vendel: ""Mucsi köztársaság" a kitelepítések és az újratelepítések után." (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 235-248.

Herczeg Géza: Az etnikum a nemzetközi jogban. Világosság 1988 8-9. sz. 624-631.

Herczeg Géza: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme. Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelméről. 1-2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. 2. köt. Pécs 1988 JPTE 389-433.

Hermann József: A nemzetfogalom meghatározásához: nyitott kérdések és vitatható válaszok. Világosság 1988 8-9. sz. 510-518.

Hutterer Miklós: Magyarok, németek, magyarországi németek kulturális kölcsönhatása. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 211-226.

Illyés Elemér: A kolozsvári egyetem történetéből. Új Látóhatár 1988 4. sz. 471-483.

Isaksson, Folke: Egy nép elnyomása. Az erdélyi magyarokról. Új Látóhatár 1988 4. sz. 469-471.

*** Jelentés a romániai magyar kisebbségi helyzetről. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 57-138.

Joó Rudolf: Etnikumok és regionalizmus Nyugat-Európában. Bp. 1988 Gondolat 223 l. + mellékletek. Bibliogr. 197-223.

Joó Rudolf: Kisebbségek és nemzetiségek államközi kapcsolatokban. Információs Szemle 1988 1. sz. 96-122.

Joó Rudolf: A magyarországi nemzeti kisebbségek (nemzetiségek) kutatása. Társadalomkutatás 1988 2. sz. 36-53.

Juhász Gyula: Nemzettudat, magyarságtudat a XX. században. Új Forrás 1988 5. sz. 8-16. ua. Honismeret 1988. 6. sz. 9-13.

Kocsis Károly: A határmenti fekvés hatása egy régió népesedési viszonyaira. A magyar-szlovák határvidék keleti részének népesedési folyamatai (1910-1980). Földrajzi Értesítő 1988 1-4. sz. 137-158.

Kocsis Károly: Kárpát-medencei magyarság határainkon túl. Földrajztanítás 1988 1-2. sz. 28-36., 3-4. sz. 117-126.

Komanovics József: A német nemzeti kisebbségek és a kollektív felelősségrevonás kérdése a második világháború után. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 479-487. ua. (Baranyai levéltári füzetek 114.)

Kovács András: Az asszimilációs dilemma. Világosság 1988 8-9. sz. 605-612.

Kovács Éva: Hontalanok. Az 1922-ben Kassáról kiutasítottak listájáról. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet 315-321.

Kovács Ilona: New York magyarságának demográfiai átrendeződése a változó olvasói igény tükrében (1900-1940). Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet 259-281.

Kovács Péter: Kisebbségvédelem az Európa Tanács égisze alatt. Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelméről. 1-2. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. 2. köt. Pécs 1988 JPTE 253-293.

Kovács Péter: A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája. Jogtudományi Közlöny 1988 12. sz. 669-672.

Kővágó László: A jugoszláv kommunisták föderációs, nemzeti politikája. Bp. 1988 Kossuth 155 l.

*** A magyar kisebbség Csehszlovákiában. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 187-241.

Makkai László: Erdély etnikai viszonyai a középkorban. Világosság 1988 8-9. sz. 559-564.

Mészöly Miklós: Egyetemes magyar felelősségtudat. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyarság kisebbségi helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, Bp. 1988 ELTE 5-16. (Medvetánc könyvek)

Mollay Károly: Magyarország régi németsége. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 25-32.

Molnár Gusztáv: Limes. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 39-55. (Medvetánc könyvek)

Nagy Imre Gábor: Adalékok Mohács nemzetiségeinek nyelvhasználatához a 19. század második felében. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 419-434.

Nyíri Tamás: A budaörsi kitelepítésről. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 172-180.

Pomogáts Béla: Hogyan tovább? Van-e tovább? Az erdélyi magyarság helyzetéről és jövőjéről. Új Látóhatár 1988 4. sz. 462-469.

Popély Gyula: Az 1930. évi Csehszlovák népszámlálás végrehajtása. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet 145-175.

Ránki György: A magyarországi zsidóság foglalkozási szervezete a két világháború között. Történelmi Szemle 1988 3. sz. 256-266.

Regényi Emil - Törzsök Erika: Romániai menekültek Magyarországon 1988. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 175-185.

Rehák László: Nemzet, nemzetiség, kisebbség Jugoszláviában. Bp. 1988 Gondolat 182 l. (Közös dolgaink)

Renner, Karl: Az ausztriai nemzetek harca az államért. (Részletek.) A nemzeti kérdésről. 1896-1914. Szerk. Zalai Edvin. Bp. 1988 Kossuth 89-109.

Rétay Gábor: Nemzetiségkép és asszimiláció. Világosság 1988 8-9. sz. 597-604.

Sauter, Hans: A magyarországi németek hídépítő szerepe. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 249-256.

Seewann, Gerhard: A magyarországi németség mint etnikum. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 101-115.

Sipos Péter: A magyarországi németség és a munkásmozgalom viszonyának egyes kérdései. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 98-113.

Stark Ferenc: A Magyar Népköztársaság nemzetiségi politikája. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 166-192.

Stipkovits Ferenc: A rábavidéki szlovének helyzete 1946-1947-ben. A Szombathely Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 6. köt. Szombathely 1988 77-93.

Süle Andrea, R: A Román Kommunista Párt nemzetiségi politikája a pártdokumentumok tükrében. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 139-153. (Medvetánc könyvek)

Süle Andrea, R.: Tények és következtetések a II. világháború utáni román népszámlálások adatai alapján. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet 123-144.

Süle Andrea, R.: Vitatott kérdések és szemléleti különbségek a magyar és román történetírásban. Alföld 1988 11. sz. 36-54.

Szabó Miklós: Történelmi nemzet - etnikus tudat. Világosság 1988 8-9. sz. 582-589.

Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme a Nemzetek Szövetségének égisze alatt. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 1-2. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. 1. köt. Pécs 1988 JPTE 59-128.

Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségi jogok európai egyezménye. Tervezet. Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelméről. 1-2. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE 2. köt. XVII-XLI.

Szarka László: Kisebbségvédelem, reciprocitás, revízió. Megjegyzési kísérletek a nemzetiségi kérdés terén. Békétlen évtizedek 1918-1938. Tanulmányok és dokumentumok a magyar-csehszlovák kapcsolatok történe Bp. 1988 MTA 45-60. (Hungaro-bohemicoslovaca 2.)

Szász Zoltán: A hivatalos nemzetiségi politika céljai és lehetőségei a dualizmus korában. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 76-83.

Székely András Bertalan: Magyar-szlovén szellemi kapcsolatok. Napjaink 1988 6. sz. 6.

Székely András Bertalan: A nemzetiségi lét vállalása és a társadalmi beilleszkedés. Társadalomkutatás 1988 3. sz. 32-47.

Szende Béla : Azonosságtudat és nyelvi kultúra a magyarországi németek körében. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 193-210.

Szentfülöpi Antal: Adalékok a magyarországi nemzetiségi politikához a két világháború között és a Magyarországi Német Népművelődési Egyesület történetéhez. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 84-100.

Szita László: Adatok Laskó történetéhez. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 10. kötet. Eszék 1988 HMSZ 147-175.

Szita László: A német iskolaügy és az anyanyelvi oktatás néhány problémája a két világháború közötti Magyarországon. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 116-131.

Sztálin, IV.: Marxizmus és nemzeti kérdés. (Részletek.) A nemzeti kérdésről. 1896-1914. Szerk. Zalai Edvin. Bp. 1988 Kossuth 265-285.

Tamás Gáspár Miklós: Liberalizmus és nacionalizmus. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 17-30. (Medvetánc könyvek)

Teleki Pál: Magyar nemzetiségi politika. Vigília 1988 9. sz. 663-687.

Tenke Sándor: Romániából menekültek. Confessio 1988 2. sz. 99-111.

Tilkovszky Lóránt: A magyarországi nemzetiségi politika és a hazai németség 1919-1945 között. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 114-137.

Tilkovszky Lóránt: Viták a Területvédő Liga nemzetiségi bizottságában 1920 júliusában. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 435-478.

Timár György: A Duna-Drávaszög népesedéstörténete. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 343-372.

Tóth Lajos: A nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása Vajdaságban. Létünk 1988 5. sz. 604-621.

Tóth Pál Péter: Kovács Imre az emigrációban. História 1988 6. sz. 22-24.

Varga E. László: Az erdélyi magyarság főbb statisztikai adatai az 1910 utáni népszámlálások tükrében. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet 37-122.

Varsányi Péter István: Szerbek és magyarok között a Tisza mentén. Csernovits Péter politikai pályája. Szeged 1988 Csongrád m. ny. 243 l. (Dél-alföldi évszázadok 4.)

Venczel József: Erdélyi föld - erdélyi társadalom. Válogatott írások. Bp. 1988 Közgazdasági és Jogi K. 271 l. (Magyar társadalomtudósok a nagyvilágban)

Vígh Károly: A rutén kivándorlás kérdéséhez. A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 6. köt. Szombathely 1988 57-76.

Vukobratovic, Bozo: A nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságának figyelemmel kísérését szolgáló szervezés intézményes és egyéb formái a Horvát Szocialista Köztársaságban. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 10. köt. Eszék 1988 HMSZ 119-126.

Wellmann Imre: A magyarországi németek betelepítése. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 33-52.

Wirth József: A lengyeli internáló tábor. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 222-234.

Zalewski, Kazimierz: A nemzeti kérdés Oroszországban. A nemzeti kérdésről 1896-1914. Szerk. Zalai Edvin. Bp. 1988 Kossuth 251-264.

Zielbauer György: A hazai németek kitelepítéséről az Unser Hauskalender 1949-1986 közötti számaiban megjelent cikkek, írások alapján. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 190-200.

Zielbauer György: A németség asszimilációja Győr-Sopron megyében (1920-1980). 1988 Műhely 1. sz. 56-68.

Zielbauer György: Nyugat-Dunántúl németsége XX. századi történetének néhány kérdése és az asszimiláció (1920-1980). Történettudomány 1988 95-118. ua. A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei . 6. köt. 1988. 95-116.

Ádám Antal: A magyarországi nemzetiségek alkotmányjogi helyzetéről de lege ferenda. Jogtudományi Közlöny 1989 1. sz. 15-22.

Ádám Antal: A nemzetiségek helyzetének alkotmányjogi szabályozásáról. Jogász szövetségi értekezések. Főszerk. Nagy László. Bp. 1989 Magyar Jogász Szövetség. 2. köt. 7-30.

Ajtony Árpád: A Duna menti birodalom elveszett illúziói. Ford. Ádám Péter. Világosság 1989 8-9. sz. 645-647.

Albert Gábor: Támasz és garancia. Confessio 1989 3. sz. 77-80. Nezetiségi politikánkról.

Andrásfalvy Bertalan: Néphagyomány és nemzeti művelődés. Hitel 1989 4. sz. 34-37.

Andrásfalvy Bertalan: Népmozgások Magyarországon a XVIII-XX. században. Honismeret 1989 6. sz. 10-15.

Antal G. László: Adatok a romániai magyar nemzeti kisebbség lélekszámának alakulásához és Románia nemzeti, társadalmi és vallási tagozódásához 1910-1987. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 145-175.

Antal G. László: A magyar nemzeti kisebbség helyzete Romániában és az előttünk álló feladatok. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 75-115.

Antal G. László: Szempontok és javaslatok Magyarország és szomszédai kapcsolatainak alakításához. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky P. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 127-144.

Baka András: A nemzeti kisebbségek joga a politikai gondolkodás szemszögéből. Jogtud. Közl. 1989 3. sz. 115-119.

Békési B. Béla - Dálya László - Enyedi Sándor - R. Süle Andrea: A romániai magyar kisebbség. Külpolitika 1989 2. sz. 16-45.

Benkő Lóránd: Nemzet és anyanyelv. Tiszatáj 1989 9. sz. 81-88.

Bereti Gábor: Autonómia és föderáció. Hitel 1989 18. sz. 22-24.

Bibó István: Életrajzához. Forrás 1989 10. sz. 73-89.

Bilecz Endre: Bibó István a népi mozgalom politikai hagyománya. Válasz Évkönyve 1989. 1. köt. Bp. 1989 Püski 126-136.

Bognár Tibor: A német lakosság elleni jogfosztó és korlátozó intézkedések Somogy megyében (1946-1949). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 20. köt. Kaposvár 1989 Somogyi ny. 353-362.

Borbándi Gyula: Bibó István és a harmadik út. Kortárs 1989 10. sz. 98-106.

Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. 1-2. köt. Bp. 1989 Európa "520 l.; 328 l."

Borsi-Kálmán Béla: Néhány fogódzó a 18-20. századi magyar-román ellentétek történetéhez és a kibontakozás lehetőségeihez. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Programirodája. 117-125.

Borsody István: Jászi és Bibó. Új Látóhatár 1980 2. sz. 164-169. u.a. Új Látóhatár. Szerk. Szeredi Pál. Püski Bp. 1989. 155-161.

Choli Daróczi József: A magyarországi cigányság helyzete. INFO-Társadalomtudomány 1989 szept. 10. sz. 33-40.

Csoóri Sándor: Mi a magyar ma? Tiszatáj 1989 9. sz. 45-53.

Dahn, Otto: A nemzet: egy régi fogalom különböző jelentései. Ford. Király Edit. Helikon 1989 2. sz. 230-238.

Dávid Ágnes: Eötvös József nemzetértelmezése és nemzetiségpolitikai koncepciója az 1850-es évek első felében. Acta Historica, Tom. 87. Szerk. Serfőző Lajos. Szeged 1989 JATE. 23-35.

Deák Ernő: Magyarok Ausztriában. Hitel 1989 23. sz. 21-22.

Diószegi István: A nemzetek Európája. Valóság 1989 11. sz. 1-10.

Dobos László: Az egyetemes magyarságtudatért. Forrás 1989 11. sz. 44-46.

Dojcsák Győző: Magyar templomok Amerikában. Vigília 1989 11. sz. 873-874.

Éger György: A burgenlandi magyarságról. Hitel 1989 23. sz. 23-26.

Éger György - Joó Rudolf - Székely András Bertalan: Egy magyar-horvát közös nemzetiségkutatá s néhány településszociológiai tapasztalata. Magyar Tudomány 1989 1. sz. 22-26.

Enyedi György - Tamási Péter: Kisebbségben. A nemzetiségi kérdés margójára. INFO-Társadalomtudomány 1989 szept. 10. sz. 3-8.

Erdmann Gyula: Deportálás és kényszermunka. Békési és csanádi németek a Szovjetunióban. Új Auróra 1989 6. sz. 13-22.

Fábián Ernő: A racionalizmus viszontagságai. Nemzet, nemzetiség, demokrácia Jászi Oszkár gondolkodásában. Forrás 1989 9. sz. 37-57.

Fülöp Mihály: A kisebbségi kódex. Külpolitika 1989 2. sz. 102-145.

Für Lajos: Kisebbségi gondjaink genezise. Hitel 1989 4. sz. 15-16.

Für Lajos: Szellemi Trianon. Válasz Évkönyve 1989. 2. köt. Bp. 1989 Püski 18-23.

Fürész Klára: A nemzetiségi jogok és az alkotmány. Emberi és állampolgári jogok. Fel. szerk. Kilényi Géza. Bp. 1989 Novotrans ny. 30-37. (Műhely tanulmányok) (Gazdaság, technika, társadalom.)

Galántai József: Trianon és a kisebbségvédelem nemzetközi jogrendjének kialakítása 1919-1920. Bp. 1989 Maecenas K. 228 l. 2 térkép + függelék.

Gergely András, A.: A közép-európai identitás ígérete. Stádium 1989 1. sz. 36-41.

Gyönyör József: Államalkotó nemzetiségek. Tények és adatok a csehszlovák nemzetiségekről. Bratislava 1989 Madách 322 l. Bibliogr. 230-232.

Hámos László: A nyugati magyarság felelőssége: Eredmények és feladatok. Itt-ott 1989 2. sz. 5-11.

Hanák Péter: Közép-Európa: az imaginárius régió. Világosság 1989 8-9. sz. 561-571. u.a. Liget 1989. 3. sz. 20-31.

Herczegh Géza: A nemzetiség és az emberi jogok. Jogtudományi Közlöny 1989 8. sz. 391-394. u.a. Emberi jogok ma Magyaroszágon. Szerk. Lakatos Mária. Magyar ENSZ Társaság, Bp. 1989. 27-33.

Horváth Mátyás: Összefogás a magyar nyelv ügyében. Magyar Nyelvőr 1989 3. sz. 368-371.

Illyés Elemér: Kárpátaljáról jelentik. Katolikus Szemle 1989 1. sz. 73-75.

Illyés Gyula: Naplójegyzetek. Forrás 1989 7. sz. 1-4.

Janics Kálmán: A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után (1945-1948). Bev. Illyés Gyula. München-Bern 1989 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 321 l. u.a. 3. jav. kiad. Hunnia, Bp. 1989. 358 l.

Joó Rudolf: Egy sorsdöntő esztendő: 1845. A kolozsvári magyar egyetem történetéből. Hitel 1989 1. sz. 22-25.

Joó Rudolf: A kisebbségi kérdés - országhatárokon innen és túl. Katolikus Szemle 1989 2-3. sz. 167-179.

Joó Rudolf: A kolozsvári magyar egyetem 1945-ben. Válasz Évkönyve 1989. 2. köt. 1989 170-201.

Joó Rudolf: Magyarság és más kisebbségek a nemzetközi kapcsolatokban. Confessio 1989 1. sz. 36-40.

Joó Rudolf: Nemzetiségi önkormányzat és demokrácia a holnap Erdélyében. Tiszatáj 1989 10. sz. 67-81.

Karsai László: Marx és Engels a nemzetiségi kérdésről. Mozgó Világ 1989 5. sz. 71-77.

Katona Szabó István: Pusztulásra ítélt erdélyi magyar falvak lexikona. Magyarok 1989 "2. sz. 109-124; 3. sz. 118-127; 4. sz. 46-57; 7. sz. 74-86."

Kende Péter: Röpirat a zsidókérdésről. Bp. 1989 Magvető 226 l.

Kocsis Károly: Etnikai változások a mai Szlovákia és Vajdaság területén a XI. századtól napjainkig. Az etnikai térszerkezet átalakulásának sajátosságai. Bp. 1989 ELTE 118 l. (Politikaelméleti füzetek 4.)

Kocsis Károly: Kárpát-medencei magyarság határokon túl. Földrajztanítás 1988 "1-2. sz. 28-36; 3-4. sz. 117-126; 1989. 2. sz. 33-45."

Kocsis Károly: Magyarország jelenlegi etnikai térszerkezetének sajátosságai. Földrajzi Közlemények 1989 4. sz. 285-305. + 3 térkép.

Kocsis Károly: Vegyes etnikumú területek társadalmának népességföldrajzi kutatása Szlovákia és a Vajdaság példáján. Debrecen 1989 KLTE 147 l. (Studia Geographica 6.)

Komanovics József: Telepítések Baranyában az 1930-as és az 1940-es években. Baranyai Helytörténetírás. Pécs 1989 Pécsi Szikra ny. 162-170.

Kosáry Domokos: Kis államok Európa történeti modelljében. Közép-Európa küldetése. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1988

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés-európai politika. Bp. 1989 16-22. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kosáry Domokos: Mocsáry Lajos. Valóság 1989 1. sz. 50-55.

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés-európai politika. Bp. 1989 93-98. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kosáry Domokos: A Pesti Hírlap nacionalizmusa (1841-1844). 1989

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés-európai politika. Bp. 1989 23-30. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kosáry Domokos: Széchenyi és a nemzetközi politika. História 1985 2. sz. 3-5.

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés-európai politika. Bp. 1989 55-59. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kosáry Domokos: A történészek és Erdély. 1989

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés-európai politika. Bp. 1989 99-108.l. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kovács Ernő: Haladó elképzelések, törekvések a nemzeti kérdés megoldására Magyarországon a XX. század első felében, a felszabadulás előtt. Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleménye 1989 1. sz. 163-183.

Kovács László, G.: Magyarok Szlovákiában 1939-1945. Új Forrás 1989 "3. sz. 43-53; 4. sz. 54-65; 5. sz. 47-61; 6. sz. 72-80."

Kovács Péter: Skandináv kisebbségvédelmi megoldások. Jogtudományi Közlöny 1989 6. sz. 339-341.

Kőhegyi Mihály - Tóth Ágnes: A bukovinai székelyek letelepedése Észak-Bácskában. Dunatáj 1989 4. sz. 58-75.

Köteles Pál: Az emberhez méltó szabad életért. Válasz Évkönyve 1989. 2. köt. Bp. 1989 Püski 148-158.

Köteles Pál: A Magyar Népi Szövetség és az erdélyi tragédia. Stádium 1989 2. sz. 47-54.

Krausz Tamás: Bolsevizmus és nemzetiségi kérdés. Adalékok a nemzeti kérdés bolsevik felfogásának történetéhez 1917-1922. Bp. 1989 Akadémia 150 l. Bibliogr. 143-150. (Nemzetiségi kérdés 8.)

Kreczinger István: Javaslatok az erdélyi magyarság helyzetének halaszthatatlan és garanciális megoldására. Magyarok 1989 5. sz. 123-142.

Lázár Guy: Magyarságtudat és nemzetiségek. Egy közvéleménykutatás tapasztalatai. Világosság 1989 11. sz. 857-864.

Lipcsey Ildikó: A román nemzetiségi politika négy évtizede. Külpolitika 1989 2. sz. 46-66.

*** Magyarok a Kárpátmedencében. Összeállította és szerkesztette Glatz Ferenc. Budapest 1989 PLKV. 335 l.

Makkai László: Magyar-román közös múlt. 2. kiadás. Budapest 1989 Héttorony. 291 l. Bibliogr. 279-281.

Marosi Endre: Magyarok Burgenlandban. Unio 1989 4. sz. 68-71.

Mazsu János: A hungarológia egyik kiemelkedő amerikai központja: Bloomington, Indiana. Új Forrás 1989 5. sz. 93-97.

Mezey László Miklós: Elfelejtett kisebbség. Kultúrtörténeti vázlat a Szlovák Állam magyarságáról. (1939-1945). Palócföld 1989 6. sz. 22-33.

Mikó Jenő: Mit jelent reformátusnak lenni kisebbségben? Confessio 1989 2. sz. 22-27.

Monostori (Maász) Márton: A hűség ára. Magyarok 1989 3. sz. 155-173, 4. sz. 62-74, 5. sz. 108-122, 7. sz. 110-140. A mezőberényi német nemzetiségről.

Móricz Kálmán: Színes, nagy falu. Adalékok a kárpátaljai község portréjához. Nagydobrony. Forrás 1989 7. sz. 99-103.

Nagy Boldizsár: Menekülők - menekültek. Külpolitika 1989 4. sz. 114.

Nagy Károly: Bibó István harmadik útja. Válasz évkönyve 1989. 1. köt. Budapest 1989 Püski. 137-147. U.a. Itt-ott 1989. 1.sz. 5-9.

Nagy Károly: Program legyen a magyarságtudat! Itt-ott 1989 4. sz. 24-27.

Németh László: Faji hibáinkról. In Uő.: Sorskérdések. Budapest 1989 Magvető-Szépirodalmi. 497-510. /Németh László munkái./

Németh László: Fantomok ellen. In Uő.: Sorskérdések. Budapest 1989 Magvető-Szépirodalmi. 483-496. /Németh László munkái./

Németh László: Kisebbségben. In Uő.: Sorskérdések. Budapest 1989 Magvető-Szépirodalmi. 408-482. /Németh László munkái./

Németh László: Magyarok Romániában. In Uő.: Sorskérdések. Budapest 1989 Magvető-Szépirodalmi. 336-408. /Németh László munkái./

*** A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. Jogszabály-gyűjtemény. 2. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Budapest 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája. 317 l.

Niederhauser Emil: "A "nemzetállamok" és a nemzeti kisebbségek kialakulása." INFO Társadalomtudomány 1989 10. sz. szeptember 9-15.

Niedermüller Péter: Nemzeti kisebbségek etnikai csoportok kultúrantropológiai megközelítésben. INFO Társadalomtudomány 1989 10. sz. szeptember 41-72.

Peters, Janis - Kalescsuk, Jurij: Meghallgatni és meghallani. Párbeszéd a nemzetiségi problémákról. Ford. Weisz Györgyi. Szovjet Irodalom 1989 10. sz. 110-130.

Pomogáts Béla: Erdélyi magyar autonómia. Hitel 1989 14. sz. 20-21.

Pomogáts Béla: Magyar irodalom a Vajdaságban. Dunatáj 1989 2. sz. 12-28.

Popély Gyula: A magyarság számának alakulása az 1921. és 1930. évi csehszlovákiai népszámlálások tükrében. Századok 1989 1-2. sz. 44-75.

Pozsgay Imre: Megváltozik a szórványmagyarság és az emigráció értelme és tartalma. Itt-ott 1989 4. sz. 23-24.

Romsics Ignác: Románia és a román-magyar kérdés - Párizsból nézve. Hitel 1989 6. sz. 34-36.

Sajti Enikő, A.: Gondolatok a jugoszláviai magyarok helyzetéről. Unio 1989 4. sz. 66-67.

Sebestyén Ádám: A bukovinai székelység tegnap és ma. 2. bőv. kiad. Szekszárd 1989 Tolna Megyei Könyvtár. 396 l. + 16 t.

Skultéty Csaba: Magyar kereszténység Kárpátalján. Katolikus Szemle 1989 1. sz. 67-72.

Stark Ferenc: A kisebbségi lét alapkérdései a mai Magyarországon. INFO Társadalomtudomány 1989 10. sz. szeptember 27-32.

Suppan, Arnold: Osztrákok és magyarok egymásról. Történelemképek és nemzeti sztereotípiák. Ford. László Zoltánné. Világosság 1989 8-9. sz. 709-714.

Süle Andrea, R.: Tanulmányok Erdély történetéből. Palócföld 1989 1. sz. 92-96.

Szalayné Sándor Erzsébet: A Nemzetek Szövetségének kisebbségvédelmi eljárása. In Jogász Szövetségi Értekezések. 2. köt. Főszerk. Nagy László. Budapest 1989 Magyar Jogász Szövetség. 31-47.

Szamel Lajos: A nemzetiségi jogok s nemzetközi sztenderdjük. Állam és Igazgatás 1989 5. sz. 397-407.

Szamel Lajos: Nemzetiségi jogok és törvények. Budapest 1989 MTA. 136 l.

Szász Zoltán: A magyar-román közös múlt történetéből. Külpolitika 1989 2. sz. 3-15.

Szávai János: Eisemann, avagy Trianon tanulságai. Hitel 1989 22. sz. 11-13.

Szegedy-Maszák Mihály: A magyarságkutatás feladatai az Egyesült Államokban. Itt-ott 1989 4. sz. 13-18.

Székely András Bertalan: Venczel József és a magyar-román társadalomtudományi kapcsolatok. In Magyarságkutatás 1988. Budapest 1989 Magyarságkutató Intézet. 323-329.

Szerdahelyi Pál: A körmendi és a muravidéki szlovén evangélikusok kapcsolatainak története. A Gombocz-alapítvány jelentősége. Vasi Honismereti közlemények 1989 1. sz. 44-52.

Takács Lajos, M.: Reménykeltő változások a kárpátaljai magyarság kulturális életében. Confessio 1989 2. sz. 43-45.

Tilkovszky Lóránt: Hét évtized a magyarországi németek történetéből 1919-1989. Budapest 1989 Kossuth. 196 l. Bibliogr. 181-191.

Tilkovszky Lóránt: A szlovákok történetéhez Magyarországon 1919-1945. Kormánybiztosi és más jelentések nemzetiségpolitikai céllal látogatott szlovák lakosságú települések Budapest 1989 MTA Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság. 204 l. /Hungaro-Bohemicoslovaca./

Timoránszky Péter: Gondolatok egy nemzetiségi programról. In A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1.köt. Szerk. Timoránszky Péter. Budapest 1989 MTA Államtudományi kutatások Propaganda Irodája 243-258.

Tóth Ágnes - Kőhegyi Mihály: Telepítések Katymár községben. Forrás 1989 9. sz. 82-91.

Tóth Károly: Állampolgári jogok és a nemzetiség. In Emberi és állampolgári jogok. Felelős szerk. Kilényi Géza. Budapest 1989 Novotras ny. 62-67.

Tóth Pál Péter: Magyarok kisebbségben. INFO Társadalomtudomány 1989 10. sz. szeptember 17-26.

Töttössy Magdolna: Kollektív lét - nemzetiségi anyaszervezet az 1949-1951 közötti Romániában. In Válasz évkönyve 1989. 2. köt. Budapest 1989 Püski. 159-169.

Turcsány Péter: Elherdált magyarságunk. In Válasz évkönyve 1989. 2. köt. Budapest 1989 Püski. 71-77.

Varga Csaba: Mit ér az ember, ha magyar? In Válasz évkönyve 1989. 2. köt. Budapest 1989 Püski. 78-83.

Varga E. Árpád: Változás és állandóság. Az etnikai viszonyok alakulása hét észak-erdélyi megye magyar többségi településvidékén. Honismeret 1989 4. sz. 54-63.

Vekerdi László: Régió és irodalom. In Válasz évkönyve 1989. 2. köt. Budapest 1989 Püski. 84-99.

Vígh Károly: A felvidéki szellemiség élő hagyományai. Tiszatáj 1989 8. sz. 58-66.

Zelei Miklós: Külföldi magyarokról, nyelvről, irodalomról. Egy délelőtt Szegeden, Illia Mihálynál. Forrás 1989 7. sz. 114-123.

Zielbauer György: Szabolcs-Szatmár megye németsége 1944-1945-ben. Szabolcs Szatmári Szemle 1989 1. sz. 29-41.

Zielbauer György: Adatok és tények a magyarországi németség történetéből (1945-1949). Budapest 1989 Akadémia. 142 l. Bibliogr. 136-138. /Nemzetiségi füzetek 7./

Zielbauer György: A Békés megyei németség XX századi történetének és asszimilációjának néhány kérdése. Békési Élet 1989 1. sz. 38-51.

Zielbauer György: Észak-Magyarország németsége 1940-1950 között. Borsodi Szemle 1989 1. sz. 31-39.

Zsigmond Endre: Lesz-e még magyar 2000-ben Burgenlandban? Új Látóhatár 1989 4. sz. 557-561.

Ács Zoltán: szlovéniában jó magyarnak lenni. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 19-20.

Ács Zoltán: Van-e esélyük a megmaradásra? Magyarok Burgenlandban. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 16-18.

Albricht, William Foxwell: A szervezett kisebbségek szerepe a társadalomban. Ford. Lukács Ilona. Múlt és Jövő 1990 4. sz. 53-57.

Aukerl Géza: A nemzeti kisebbség szociál-ökológiai fennmaradásáról. (Különös tekintettel a Kárpát-medencei magyar kisebbség helyzetére.) Eszmélet 1990 7. sz. 154-157.

Baka András: Eötvös Józseftől Jászi Oszkárig. A magyar nemzetiségi politikai gondolkodás változásai. Bp. 1990 Közgazd. és Jogi K. 245 l. Bibliogr. 217-234.

Baka András: Nemzetiségi vagy kisebbségi törvény? Magyar Tudomány 1990 4. sz. 385-393.

Baka András: Az új magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi törvény koncepciójáról. Regio 1990 4. sz. 59-66.

Balla Gyula: Az egyházak helyzete Kárpátalján. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 354-367.

Balla Gyula: Hitélet, az egyházak helyzete Kárpátalján. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 21-27.

Balla D. Károly: Kárpátalja: A magyarság szellemi ébredése. Integrálódni, de mibe? Forrás 1990 4. sz. 77-79.

Balla D. Károly: Kisebbségi magyar skizofrénia. Adalékok a kárpátaljai magyarság identitástudatának természetrajzához. Szivárvány 1990 dec. 32. sz. 111-117.

Ballek, Ladislav: Magyarok és szlovákok a Duna két partján. Ford. G. Kovács László. Hitel 1990 25. sz. 28-29.

Balogh Júlia: A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1918-1940. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 31-41.

Balogh Sándor: A nemzeti, nemzetiségi kérdés és a kollektív felelősség Közép- és Délkelet- Európában az 1940-es években. Múltunk 1990 2. sz. 18-42.

Bán D. András: A két világháború közötti szlovákiai magyarság jogállásának és politikai életének néhány kérdése. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 43-56.

Barabás Béla: A romániai magyarság helyzete 1940-1944. Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 45-48. (A Magyarságkutatás könyvtára 5.)

Barabás Béla: "A romániai magyar nemzetiség "képviselőinek" részvétele az ország vezetésében 1945-1989." Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 57-63.

Barabás Béla - Kovács Éva - Molnár Imre: Vizsgálódások a határon túli magyarság körében. Regio 1990 3. sz. 191-219.

Beke György: Egyazon égbolt alatt. Tiszatáj 1990 9. sz. 44-52. A Kárpát-medencei magyar kisebbségek keszthelyi találkozója.

Beke György: Magyar gondok Erdélyben. Egyéni feljegyzések közös fájdalmakról. Bp. 1990 Magvető. 194 l.

Beke György: Szóváltás Erdélyben 1944-ben. Magyarok 1990 5. sz. 25-41.

Benda Kálmán: Az erdélyi fejedelemség és a magyar nemzeti hagyományok. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 24-25.

Benda Kálmán: Történettanítás és nemzeti öntudat. Új Szemle 1990 1-2. sz. 19-22.

Benedek István: Nemzetiség és kisebbség. Hitel 1990 19. sz. 34-36.

Benisch Arthur: Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjának kialakításához (1915). Regio 1990 1. sz. 132-148.

Bojtár B. Endre: A horvát irodalom 1945 és 1970 között. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 65-79.

Borsody István: A 20. század magyar kérdés előzményei a közép-európai állami és nemzeti fejlődés tükrében. Regio 1990 4. sz. 1-18.

Braxator, Frantisek: Az európai kisebbségvédelem. Ford. és utószó: Püspöki Nagy Péter. Kapu 1990 6. sz. 40-44.

Cholnoky Győző: Töprengés a Teleki Intézet szellemi örökségéről. Magyarság- és kisebbségkutatás - könyvtárak. Könyvtáros 1990 11. sz. 647-650.

Csanády András: Nemzetiségi ellentétek Romániában és az egyenlőtlen fejlődés. Eszmélet 1990 6. sz. 67-78.

Csoóri Sándor: Eltemetetlen gondok a Duna-tájon. Alföld 1990 3. sz. 13-23.

Csoóri Sándor: A nemzet mi vagyunk. Alföld 1990 4. sz. 3-20.

Csorba Csaba: A soknemzetiségű Románia. Szabolcs Szatmári Szemle 1990 1. sz. 5-18, 2. sz. 161-174.

Degan, Vladimir Duro: Az etnikai csoportok tagjainak, valamint a polgároknak diszkrimináció-ellenes jogvédelme. Létünk 1990 6. sz. 603-614.

Diószegi László: Az erdélyi magyar iskola 1919-1940. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 81-94.

Diószegi László: A romániai magyarság története 1919-1940. Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 11-44. (A Magyarságkutatás könyvtára 5.) ua. Kortárs 1990. 7. sz. 117-126.

Domokos Géza: Nagyváradi beszéde 1990. április. Itt-ott 1990 115.sz. (2. sz.) 18-21.

Duray Miklós: Kelet-európai rendszerváltás és a csehszlovákiai helyzet. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 320-353.

Duray Miklós: Önigazgató kisebbségek. Reflexiók. Regio 1990 2. sz.

Éger György: Régió, etnikum, vallás. A regionális jellemzők és az etnikai összetétel változása néhány magyarországi határtérségben 1880-1980 között. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 95-100.

Éger György: A történeti Gömör déli részének társadalomstatisztikai jellemzői 1870-1980. Regio 1990 3. sz. 75-96.

Egyed Albert - Tarnóczy Mariann: Magyar tudományosság Csehszlovákiában. Magyar Tudomány 1990 5. sz. 559-568.

Enyedi Sándor: A romániai magyar iskolahálózat 1945-1989 között. Mozgó Világ 1990 9. sz. 86-95.

Enyedi Sándor: Romániai magyar színházak. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 101-109.

Erdélyi Csaba: A katolikus egyház Romániában. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 294-319.

*** Az Európa Tanács parlamenti ülésének 1989. szeptember 5-i jelentéséből. Nemzeti kisebbségek Romániában. Confessio 1990 1. sz. 82-87.

Fábián Ernő: Egyenes beszéd. Magyarok 1990 8. sz. 20-35. A kisebbségi kérdésről.

Fábián Ernő: Európa és a kisebbségek. Magyar Napló 1990 8. sz. 8-9.

Fényi Tibor: Kettős járom alatt. A kisebbség jogfosztása. Rubicon 1990 4. sz. 20-22.

Flere, Sergej: Demográfiai változások és változó nemzetiségi viszonyok. Létünk 1990 6. sz. 649-657.

Fried István: Szlovákok Pest-Budán a 19. században. Regio 1990 3. sz. 52-65.

Für Lajos: Kisebbségi magyarok történelmi tudata. Tiszatáj 1990 6. sz. 34-53.

Gál Sándor: Szlovákiai magyar iskolaügy 1989. Forrás 1990 2. sz. 56-72.

Gergely András, A.: Modern nemzet - etnikai tradíció - ellenkultúra. Valóság 1990 8. sz. 23-37. Bibliogr. 34-37.

Gergely András, A.: Politikai modernizáció és az etnikai alternatívák. Regio 1990 4. sz. 67-81.

Giay Béla: A hungarológia kialakulása és fejlődése. Regio 1990 3. sz. 14-28.

Glotz, Peter: A nacionalizmus reneszánsza. Ford. Kenesei István. Világosság 1990 4. sz. 243-246.

Györffy György: Európa és magyarság. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 289-293.

Halász Péter: Az álmuk még magyar. Vallomás a moldvai csángókról. Erdélyi magyarság 1990 1. sz. 10-11.

Hámos László: Beszámoló az erdélyi magyarság helyzetéről. Itt-ott 1990 116. sz. (3. sz.) 17-27.

Herczegh Géza: A nemzeti kisebbségek védelme a nemzetközi jogban. Magyar Tudomány 1990 4. sz. 376-384.

Hódi Sándor: Kisebbségi mentalitás. Jászkunság 1990 2. sz. 62-70, 3. sz. 44-53.

Hódi Sándor: Táj és lélek. Magyarok. 1990 1. sz. 13-29. A vajdasági magyarokról.

Hódi Sándor: A tudomány fehér területei. A nemzetiségkutatás pszichológiai lehetőségei. Hitel 1990 5. sz. 33-35.

Jaworski, Rudolf: A Közép-Európa-vita történeti dimenziói. Regio 1990 2. sz. 1-18.

Joó Tibor: A magyar nemzeteszme. Szeged 1990 Universum k. 219 l.

Józan Lajos, Nt.: A kárpátaljai református egyház. Itt-ott 1990 115.sz. (2. sz.) 15-17.

Kalmár György: Lázadó nemzetek, vérző kisebbségek. Bp. 1990 Püski.

Kántor Lajos: Birtok az országút mentén. Forrás 1990 9. sz. 26-38.

Kárpáthy Gyula: Gondolatok az identitáskutatás és -őrzés jegyében. Új Szemle 1990 1-2. sz. 7-10.

Katona Imre: Egység a sokféleségben. A magyarság időbeli-térbeli tagolódása és fennmaradása. Délsziget 1990 43-46.

Katona Szabó István: Európa és a romániai magyarság. Napjaink 1990 2. sz. 13-14.

Katona Szabó István: Magyar oktatás Erdélyben (1918-1939). Erdélyi Magyarság 1990 4. sz. 36-37.

Katona Szabó István: A nagy remények kora. Erdélyi demokrácia 1944-1948. Bp. 1990 Magvető. "1-2. köt. 612; 343 l." (Tények és tanúk.)

Käfer István: Magyar-szlovák vita. Katolikus Szemle 1990 3. sz. 268-270.

Kiss Gy. Csaba: Alföldi szlovákokból - szórványnemzetiség. A magyarországi szlovákság múltjából. Regio 1990 1. sz. 44-48.

Kiss Gy. Csaba: Magyarság - határokon kívül és belül. Tiszatáj 1990 4. sz. 74-80.

Kloczowsky, Jerzy: A mi Kelet-Közép-Európánk. Regio 1990 4. sz. 19-33.

Kocsis Károly: Elcsatoltak. Magyarok a szomszéd államokban. Bp. 1990 TIT. 117 l. + 2 melléklet

Kolozsvári Grandpierre Emil: Európában. (Nemzetek, nemzetiségek.) Új Szemle 1990 1-2. sz. 32-35.

Kostya Sándor: A Felvidék. Történeti tanulmány. Bp. 1990 Montázs X. 238 l.

Kovac, Dusan - G. Kovács László: A szlovák-magyar kapcsolatok történeti kérdéseiről. Regio 1990 4. sz. 82-91.

Kovács Éva: Zsidók válaszúton. Tézisek a felvidéki zsidóság identitásáról a két világháború közötti időszakban Kassa példáján. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 137-150.

Kovács Péter: Az Európa Tanács a nyelvi kisebbségekért. Világosság 1990 8-9. sz. 630-634.

Kovács Péter: Kisebbségvédelem és a kárpátdunatáji együttműködés. Borsodi Szemle 1990 2. sz. 46-53.

Láng Gusztáv: Kisebbség és demokrácia. Életünk 1990 1-2. sz. 105-107.

Lapidus, Gail: Az átmenet folyamata a Szovjetunióban. Mozgó Világ 1990 12. sz. 11-15.

Lengyel László: Az ünnep vége. Magyar Napló 1990 14. sz. 6-7, 16. sz. 8-9. A kisebbségekről. 15. sz. 8-9.

Licht, Sonia: Néhány elméleti megjegyzés. Mozgó Világ 1990 12. sz. 18-19.

Lipták Béla: Látogatás Erdélyben. Itt-ott 1990 114. sz. (1. sz.) 6-11.

Liszka József: Kultúrák találkozása. Regio 1990 3. sz. 220-230.

Litván György: Jászi Oszkár és a Maléter-család kapcsolata (1925-1947). Regio 1990 4. sz. 170-188.

Marosvölgyi Lajos: Egy kérdőíves felmérés tapasztalatai. A Pest megyében élő nemzetiségek helyzete. Együttélés. Tanulmányok a Pest megyei nemzetiségek köréből. Budapest 1990 Állami Gorkij Könyvtár. 3-65.

Mastnak, Tomas: Szlovén nacionalizmus. Mozgó Világ 1990 12. sz. 16-18.

Mezey László Miklós: Személyes és kollektív akarat. A nemzetiség fogalmához. Forrás 1990 11. sz. 85-91.

Molnár Imre: A Kassai Kormányprogram szerepének vizsgálata a történelmi szakirodalomban (45 éve hirdették ki a kassai kormányprogramot). In Varietas Historiae. Budapest 1990 Magyarságkutató Intézet. 151-157.

Molnár Imre: Emlékirat és helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról 1945-ben. Regio 1990 1. sz. 112-131.

Molnár Imre: Esterházy János életútja (1901-1957). Regio 1990 2. sz. 102-123.

Nagy Zsuzsa, L.: Trianon: a magyarság és Európa ügye. Világosság 1990 8-9. sz. 695-700. ua. História 1990. 3. sz. 24-26.

Niederhauser Emil: A nemzeti kérdés történeti előzményei Kelet-Európában. Magyar Tudomány 1990 4. sz. 370-376.

Niederhauser Emil: A szlovák történetírás a két világháború közt. Regio 1990 2. sz. 181-206.

Ohler Anna: A pécsváradi németek. - Die Deutschen in Pécsvárad. Pécsvárad 1990 Pécsváradi Baráti Kör. 39 l.

Orcun, Faut: A kaukázusi konfliktus forrásainál. Ford. Takács Ágnes. Eszmélet 1990 6. sz. 89-104.

Pethő László: Magyar tanítók kisebbségi sorsban. Pedagógiai Szemle 1990 2. sz. 99-111.

Pomogáts Béla: Erdélyi tél - erdélyi tavasz. Kritika 1990 3. sz.

Pomogáts Béla: Irodalmunk egysége (és ami ebből következik...) Regio 1990 2. sz. 45-51.

Pomogáts Béla: Kisebbség és humánum. Műértelmezések az erdélyi magyar irodalomból. Budapest 1990 Tankönyvk. 227 l.

Pomogáts Béla: Közép-Európa. - Identitás, sorsközösség, integráció. Forrás 1990 11. sz. 78-83.

Pomogáts Béla: Múlt, jelen, jövendő és a magyar nemzetiségek. Itt-ott 1990 115. sz. (2. sz.) 13-15.

Popély Gyula: A felvidéki sorsforduló. Etnikum, impériumváltás, országhatár. Regio 1990 2. sz. 70-101.

Popély Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek első felében. Regio 1990 3. sz. 97-132.

Popély Gula: A nemzetközi kisebbségvédelem és a Csehszlovák kisebbségvédelmi szerződés. Regio 1990 1. sz. 66-89.

Prazak, Richard: Cseh-magyar kulturális kapcsolatok 1945-ig. Regio 1990 3. sz. 29-51.l.

Prugberger Tamás - Beke Mihály: A kisebbségi jogok rendezésének kérdései Közép-Európa térségében. Borsodi Szemle 1990 3. sz. 78-92.

Rehák László: Nyelvhasználat és önkifejezés. Létünk 1990 6. sz. 667-672.

Sebők László: Hányan vannak? Töprengések a romániai magyarok számáról. In Varietas Historiae. Budapest 1990 Magyarságkutató Intézet. 201-214.

Seewann, Gerhard: A nyelv és a hagyomány megőrzésének lehetőségei. A magyarországi németség fejlődése. Regio 1990 2. sz.

Sinkó Ferenc: A felvidéki ifjúsági mozgalmak kezdetei Trianon után. Regio 1990 2. sz. 148-160.

Sinkó Ferenc: Esterházy Lujza két világháború közti közéleti szereplése. Regio 1990 4. sz. 189-192.

Skultéty Csaba: Keresztény felelősségünk a magyarságért. Katolikus Szemle 1990 2. sz. 97-101.

Somos Péter: A kisebbségi lét határvonalai. Regio 1990 2. sz.

Süle Andrea, R.: Az erdélyi társadalmi változások hatása a nemzetiségekre 1920-1940 között. Iparosítás, urbanizáció, migráció. In Varietas Historiae. Budapest 1990 Magyarságkutató Intézet. 217-224.

Süle Andrea, R.: Történeti áttekintés. In Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Budapest 1990 Magyarságkutató Intézet. 5-9. (A Magyarságkutatás könyvtára 5.)

Sütő András: Omló egek alatt. Arcképvázlatok és tűnődések: gyászőrségben. Budapest 1990 Madách-Szépirodalmi. 271 l. (Sütő András művei.)

Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztény Egyház története. Regio 1990 3. sz. 133-162., 4. sz. 204-221.

Szabó Ferenc: Az alföldi nemesi vármegyék ujjászervezése és a felvidéki hivatalkereső nemesség migrációja a 18. században. Békési Élet 1990 1. sz. 93-96.

Szakály Ferenc: Trianon török kori gyökerei. História 1990 3. sz. 5-7.

Szalatnai Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között. Regio 1990 2. sz. 124-147., 3. sz. 163-190.

Szarka László: A kisebbségi kérdés a magyar-csehszlovák kapcsolatokban. Regio 1990 3. sz. 231-244.

Szarka László: A méltányos nemzeti elhatárolódás lehetősége 1918 végén. A Jászi-féle nemzetiségi minisztérium tevékenységéről. Regio 1990 1. sz. 49-65.

Szarka László: Kantonok, föderációs tervek, Magyarország 1919 vége. História 1990 3. sz. 7-10.

Székely András Bertalan: A jugoszláviai magyarok vallásos életének tanulságai. Confessio 1990 2. sz. 71-77.

Szépfalusi István: Kettős kötődés. Magyarnak lenni külföldön. Diakonia 1990 1. sz. 31-33.

Szilli Gyula: A Zobor-hegy körüli magyarok. Somogy 1990 1. sz. 29-31.

Tabajdi Csaba: A közép- és kelet-európai nemzeti és etnikai kisebbségek néhány időszerű problémája. Tiszatáj 1990 12. sz. 61-67.

Tabajdi Csaba: Magyarország helye Európában és a nemzetiségi kérdés hazánkban. Napjaink 1990 2. sz. 9-13.

Takács Ferenc, V.: Göbbels tanítványai. A román sajtó hazugságai. Erdélyi Magyarság 1990 3. sz. 12-13.

Tilkovszky Lóránt: Botránykő vagy hídpillér? Világosság 1990 4. sz. 288-294. A magyarországi német nemzetiségről.

Tóth Károly Antal: A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete. Regio 1990 4. sz. 34-51.

Tóth Károly: Nemzet vagy nemzeti kérdés? Regio 1990 2. sz. 19-26.

Tóth Lajos: Anyanyelvű oktatás a Vajdaságban. Hitel 1990 25. sz. 38-39.

Tóth László: A magyar műkedvelő színjátszás Szlovákiában 1918-1939 között. Regio 1990 4. sz. 145-169.

Tóth László: Csehszlovákiai (magyar) változásokra. Forrás 1990 4. sz. 43-65.

Tóth Pál Péter: A szomszédos országokban élő magyarság iskolaügye. Forrás 1990 1. sz. 50-60.

Tőkéczki László: Az önismeret senkit sem veszélyeztet. Hitel 1990 5. sz. 24-26.

Tőkéczki László: Történelmi valóság - kontra erkölcsi igazság? Hitel 1990 21. sz. 32-33.

Tőkés László: Ceausescu meghalt, de szelleme tovább él. Marosvásárhely tanulságai. Itt-ott 1990 (1. sz.) 114. sz. 14-15.

Török Gábor: Nemzetiségi-kisebbségi jogok itt és most. Jogtudományi Közlöny 1990 4. sz. 226-229.

Törzsök Erika: Mi történt Romániában? 1989. december 17. - 1990. május 20. Katolikus Szemle 1990 2. sz. 171-181.

Törzsök Erika: Szempontok a nemzeti kisebbségek nemzetközi charta-tervezetéhez. Regio 1990 4. sz. 52-58.

Tőzsér Árpád: Bjornson kontra Apponyi. Hitel 1990 21. sz. 30-31.

Ujvári Ferenc: Románia és a szerződésszegések. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 58-59.

Ürmös Béla: A jugoszláviai magyarság életéből. Katolikus Szemle 1990 3. sz. 270-273.

Várady Tibor: Nemzetiségek Jugoszláviában és nemzetközi szabályozás esélyei. Létünk 1990 6. sz. 597-602.

Várdy S. Béla: A kettős identitás és kettős kötődés kérdése - különös tekintettel az észak-amerikai magyarságra. Magyarok 1990 11. sz. 34-42.

Varga Sándor: Csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom az 1960-as években. Regio 1990 2. sz. 161-166.

Várkonyi Ágnes, R.: Erasmus Kárpátalján. Hitel 1990 1. sz. 20-21.

Végel László: A kisebbségek közép-kelet-európai küldetése. Létünk 1990 6. sz. 643-648.

Velliste, Tigri: Kitekintés a balti államokból. Mozgó Világ 1990 12. sz. 15-16.

Vigh Károly: Duray Miklós önéletírása és a csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága. Tiszatáj 1990 2. sz. 84-88.

Vigh Károly: Magyarország a Trianonhoz vezető úton. Tiszatáj 1990 6. sz. 3-16.

Zielbauer György: A kollektív felelősség és büntetés kérdése 1945-1948 között és a magyarországi németek kitelepítése. A Céh 1990 3. sz. 75-78.

Zielbauer György: A magyarországi németek nehéz évtizede 1945-1955. Szombathely-Vép 1990 Pannon Műhely. 170 l.

Zielbauer György: A mai Csongrád megyei németség XX századi történetének néhány kérdése és az asszimiláció. Demográfia 1990 3-4. sz. 282-295.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék