A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1989: 135 szerző


*** A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. Jogszabály-gyűjtemény. 2. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Budapest 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája. 317 l.

Ádám Antal: A magyarországi nemzetiségek alkotmányjogi helyzetéről de lege ferenda. Jogtudományi Közlöny 1989 1. sz. 15-22.

Ádám Antal: A nemzetiségek helyzetének alkotmányjogi szabályozásáról. Jogász szövetségi értekezések. Főszerk. Nagy László. Bp. 1989 Magyar Jogász Szövetség. 2. köt. 7-30.

Ajtony Árpád: A Duna menti birodalom elveszett illúziói. Ford. Ádám Péter. Világosság 1989 8-9. sz. 645-647.

Albert Gábor: Támasz és garancia. Confessio 1989 3. sz. 77-80. Nezetiségi politikánkról.

Andrásfalvy Bertalan: Néphagyomány és nemzeti művelődés. Hitel 1989 4. sz. 34-37.

Andrásfalvy Bertalan: Népmozgások Magyarországon a XVIII-XX. században. Honismeret 1989 6. sz. 10-15.

Antal G. László: Adatok a romániai magyar nemzeti kisebbség lélekszámának alakulásához és Románia nemzeti, társadalmi és vallási tagozódásához 1910-1987. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 145-175.

Antal G. László: A magyar nemzeti kisebbség helyzete Romániában és az előttünk álló feladatok. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 75-115.

Antal G. László: Szempontok és javaslatok Magyarország és szomszédai kapcsolatainak alakításához. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky P. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 127-144.

Baka András: A nemzeti kisebbségek joga a politikai gondolkodás szemszögéből. Jogtud. Közl. 1989 3. sz. 115-119.

Békési B. Béla - Dálya László - Enyedi Sándor - R. Süle Andrea: A romániai magyar kisebbség. Külpolitika 1989 2. sz. 16-45.

Benkő Lóránd: Nemzet és anyanyelv. Tiszatáj 1989 9. sz. 81-88.

Bereti Gábor: Autonómia és föderáció. Hitel 1989 18. sz. 22-24.

Bibó István: Életrajzához. Forrás 1989 10. sz. 73-89.

Bilecz Endre: Bibó István a népi mozgalom politikai hagyománya. Válasz Évkönyve 1989. 1. köt. Bp. 1989 Püski 126-136.

Bognár Tibor: A német lakosság elleni jogfosztó és korlátozó intézkedések Somogy megyében (1946-1949). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 20. köt. Kaposvár 1989 Somogyi ny. 353-362.

Borbándi Gyula: Bibó István és a harmadik út. Kortárs 1989 10. sz. 98-106.

Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. 1-2. köt. Bp. 1989 Európa "520 l.; 328 l."

Borsi-Kálmán Béla: Néhány fogódzó a 18-20. századi magyar-román ellentétek történetéhez és a kibontakozás lehetőségeihez. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Programirodája. 117-125.

Choli Daróczi József: A magyarországi cigányság helyzete. INFO-Társadalomtudomány 1989 szept. 10. sz. 33-40.

Csoóri Sándor: Mi a magyar ma? Tiszatáj 1989 9. sz. 45-53.

Dahn, Otto: A nemzet: egy régi fogalom különböző jelentései. Ford. Király Edit. Helikon 1989 2. sz. 230-238.

Dávid Ágnes: Eötvös József nemzetértelmezése és nemzetiségpolitikai koncepciója az 1850-es évek első felében. Acta Historica, Tom. 87. Szerk. Serfőző Lajos. Szeged 1989 JATE. 23-35.

Deák Ernő: Magyarok Ausztriában. Hitel 1989 23. sz. 21-22.

Diószegi István: A nemzetek Európája. Valóság 1989 11. sz. 1-10.

Dobos László: Az egyetemes magyarságtudatért. Forrás 1989 11. sz. 44-46.

Dojcsák Győző: Magyar templomok Amerikában. Vigília 1989 11. sz. 873-874.

Éger György - Joó Rudolf - Székely András Bertalan: Egy magyar-horvát közös nemzetiségkutatá s néhány településszociológiai tapasztalata. Magyar Tudomány 1989 1. sz. 22-26.

Éger György: A burgenlandi magyarságról. Hitel 1989 23. sz. 23-26.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék