A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1981: 60 szerző


Balázs Sándor - Bodor András: A társadalomtudományi gondolkodás a népi hatalom évtizedeiben. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 256-285.

Balogh Edgár: A közírás történetéből. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 436-444.

Balogh Sándor: Jelenkori népvándorlás. Kitelepítés és lakosságcsere Magyarországon a felszabadulás után. História 1981 2. sz. 24-26.

Bellér Béla: Az európai nemzetiségi kongresszusok és Magyarország a kisebbségvédelem rendezésében (1925-1929). Századok 1981 5. sz. 995-1040.

Bellér Béla: A magyarországi németség rövid története. Bp. 1981 Magvető. 210 l. (Gyorsuló Idő.) Bibliogr. 192-208.

Bibó István: Összegyűjtött munkái. 1-4. köt. Bern 1981 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1310 l.

Borbándi Gyula: Bibó István és a magyar demokrácia kérdései. Bibó István, a harmadik út és a következő nemzedék. A Független Magyar Értelmiség 2. Találkozója Genfben 1980. Genf 1981 Molnár József ny. 21-27. Ua. Új Látóhatár 1981. 3-4. sz. 338-343.

Borbándi Gyula: A Bibó-kérdés. Bécsi Napló 1981 5. sz. 5.

Borsi-Kálmán Béla: A Kossuth-emigráció és a nemzetiségi kérdés. Dilemmák és alternatívák. Kritika 1981 12. sz. 3-4.

Borsody István: Jászi, Bibó és a magyar nemzetiségi kérdés. Új Látóhatár 1981 3-4. sz. 329-338. Ua. Bibó István, a harmadik út és a következő nemzedék. A Független Magyar Értelmiség 2. Találkozója Genfben 1980. Genf 1981, Molnár József ny. 7-21.

Borsody István: Potsdam és a magyarországi németek kitelepítése. Új Látóhatár 1981 1. sz. 103-106.

Brogyáni Kálmán: A dunai gondolat tegnap és ma. Itt-Ott 1981 "3. sz. 10-12.; 1982. 1. sz. 13-16. "

Csukás István: A nemzetiségi kérdés Kemény (Zsigmond), Jósika (Miklós), Madách (Imre) és Eötvös (József) műveiben. Szeged 1981 Szegedi ny. 54 l. (Irodalomtörténeti dolgozatok 129.) (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 17. Tom.)

Deák Ernő: Ausztria. A magyar kisebbség helyzete a nyolcvanas években. Katolikus Szemle 1981 2. sz. 167-176.

Devetak, Silvo: Az ENSZ kisebbségek jogairól szóló rendszerének fejlődése a nemzeti, az etnikai, a felekezeti és a nyelvi kisebbségek jogairól szóló nyilatkozat jugoszláv javaslata fényében. Létünk 1981 2. sz. 267-279.

Dordevic, Jovan: A kisebbségek helyzete és védelme Jugoszlávia alkotmányos és politikai rendszerében. Létünk 1981 2. sz. 255-266.

Füzes Miklós: Baranya megye népességének és nemzetiségi megoszlásának változása 1945-ben. Honismeret 1981 4. sz. 26-29.

Füzes Miklós: Ideológiai és politikai megnyilvánulások a nemzetiségi népiskolák szervezésében Baranyában a két világháború között. Baranyai Művelődés 1981 1. sz. 121-126.

Füzes Miklós: A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása Baranya járásaiban 1941-ben, nemzetiségi megoszlása 1945-ben. Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 533-560. (Baranyai levéltári füzetek 15.)

Gyekiczky Tamás: Nemzeti kérdés és Közép-Európa. Adalékok Jászi Oszkár nemzetiségi koncepciójához. Fiatal oktatók műhelytanulmányai. 1. köt. Szerk. Mezey Barna, Nagy Boldizsár. Bp. 1981 ELTE ÁJK. 202-227.

Gyurácz Ferenc: Veres Péter magyarságszemlélete. Forrás 1981 9. sz. 61.

Gyönyör József: A csehszlovákiai magyarság létszámának és nyelvterületének alakulása 1918-1938 között. Magyar Műhely 1981 4. sz. 93-107.

Hoóz István: A nemzetiség szerinti megoszlás számbavételének nehézségeiről. Valóság 1981 5. sz. 97-104.

Jakó Zsigmond: Könyv és könyvtár az erdélyi magyar művelődésben. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 367-402.

Joó Rudolf: Nemzetiségi kérdés - kisebbségtudomány. Magyar Tudomány 1981 11-12. sz. 952-959.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi kérdés és a kisebbségvédelem eszméje Csuka Zoltán publicisztikájában. Tiszatáj 1981 10. sz. 91-97.

Koppándi Sándor - Lőrincz László: A nemzetiségi kérdés megoldása. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 7-29.

Kós Károly: A romániai magyarság néprajzáról. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 313-330.

Kovács K. Zoltán: A magyar egyházak küzdelmes élete Erdélyben. Katolikus Szemle 1981 1. sz. 35-41.

Kovacsics József: Történeti demográfiai áttekintés a Kanadába vándorolt magyarokról. Demográfia 1981 2-3. sz. 243-269.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék