A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1974: 30 szerző


Balla Gyula: Fejezetek a kárpátukrajnai magyar irodalom történetéből. Üzenet 1974 1. sz. 45-50.

Balogh Edgár: Duna-völgyi párbeszéd. Cikkek, tanulmányok, dokumentumok 1929-1972. Bp. 1974 Szépirodalmi K. 612 l.

Bellér Béla: A nemzetiségi iskolapolitika története Magyarországon 1918-ig. Magyar Pedagógia 1974 1. sz. 47-65.

Budzsáklia Mátyás: Nemzetiségi egyenjogúság és jogok a Magyar Népköztársaságban. Állam és Igazgatás 1974 9. sz. 781-801.

Csatári Dániel: A kelet-európai nemzetiségi kérdés történetének hazai kutatásáról. Párttörténeti Közlemények 1974 2. sz. 144-155.

Ferenczi Imre: Nemzetiségeink és nemzetiségi magyarok. Tiszatáj 1974 3. sz. 53-58.

Für Lajos: Európa első nemzetiségi törvénye (1849). Tiszatáj 1974 8. sz. 58-66. Ua.: Hungaro-Polonica. Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi-irodalmi kapcsolatok köréből. Emlékkönyv Waclaw Felczak 70. születésnapjára. Szerk. Kiss Gy. Csaba, Kovács István. Bp. 1986, MTA Irodalom

Füves Ödön: Comenius és a magyarországi görögök. Bp. 1974 Akadémia. 297-299. Klny. Magyar Pedagógia.

Glatz Ferenc: Polgári fejlődés, nacionalizmus, asszimiláció a XIX. században. Történelmi Szemle 1974 1-2. sz. 250-260.

Györe Kornél: Bácska szabad királyi városainak népesedési viszonyai a XVIII. század végén. Üzenet 1974 11. sz. 842-849.

Györe Kornél: A Szabadak településnév földrajzi eredetéről. Üzenet 1974 2. sz. 122-127.

Hanák Péter: Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században. Történelmi Szemle 1974 4. sz. 513-536.

Illyés Elemér: A romániai magyarság népesedési problémája. Katolikus Szemle 1974 1. sz. 60-70., 2-3. sz. 199-209.

Kemény G. Gábor: Közeledési motívumok a magyar-délszláv kapcsolatok történetében (1790-1914). Üzenet 1974 5-6. sz. melléklete 1-21.

Kemény István: A magyarországi cigány lakosság. Valóság 1974 1. sz. 63-72.

Kósa László: A hagyománykeresés útján. Jegyzetek a romániai magyarság önismereti törekvéseiről. Jelenkor 1974 10. sz. 934-942.

Matijevics Lajos: A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvőrben 1872-1972-ig. Létünk 1974 4. sz. 99-176.

Mayer Mária: A ruszinok (kárpátukránok) és az 1865. évi képviselőválasztás. Századok 1974 5-6. sz. 1142-1175.

Miskolczy Ambrus: George Barit a román-magyar szövetségért 1848-ban. Tiszatáj 1974 6. sz. 42-46.

Pándi Pál: Petőfi és a nacionalizmus. Bp. 1974 Akadémia. 307 l. (Korunk Tudománya)

Penavin Olga: Néhány gondolat Észak-Bácska földrajzi neveivel kapcsolatban. Üzenet 1974 7-8. sz. 567-576.

Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok 1848-1849-ben. Bp. 1974 Akadémia. 99 l. + 4 t. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 74.)

Sárréti Sándor: A transzilvanizmus fogalmáról. Tiszatáj 1974 54-57.

Stahl Ferenc: Az őrség jogállása. Vasi Szemle 1974 "2. sz. 218-236.; 3. sz. 390-402."

Szeli István: Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalom. Szabadka-Újvidék 1974 Fórum. 27-8l.

Szita László: Az 1850. évi népszámlálás eredményei Baranya megyében és Pécsett. Baranyai Művelődés 1974 1. sz. 146-150.

Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Bp. 1974 Gondolat. 669 l. (Társadalomtudományi könyvtár.) Bibliogr. a fejezetek végén. 2. kiad. 1984.

Tóth István: Híd a jugoszláv és a magyar nép között. szenteleky Kornél (1892-1933). Baranyai Művelődés 1974 1. sz. 159-162.

Zarko, Jovan Veselinov: Vajdaság s népeinek meg nemzetiségeinek harca. Híd 1974 3. sz. 243-255.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék