A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1972: 26 szerző


Angyal Endre: Janus Pannonius a horvátoknál. Jelenkor 1972 4. sz. 358-361.

Arató Endre: "A magyar "nemzeti" ideológia jellemző vonásai a 18. században. Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok." Bp. 1972 Akadémia. 130-181. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Arató Endre: A nemzeti mozgalmak különböző formái az Osztrák-Magyar Monarchiában, Német- és Oroszországban a XIX. század második felében. Tanulmányok Kelet-Európa történetéből. 2. köt. szerk. Perényi József. Bp. 1972 ELTE BTK. 5-40.

Bányai László: Sajátos tudatunk történelmi gyökerei. Korunk 1972 11 sz. 1759-1766.

Benczédi László: A magyar rendi nemzettudat sajátosságai a 16-17. században. Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972 Akadémia. 120-129. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Csanda Sándor: A szlovákiai magyar irodalom az ötvenes évektől napjainkig. Közös hazában. Bratislava 1972 Nakladatelsztvo. 129-153.

Csatári Dániel: A második bécsi döntés és a nemzetiségi kérdés. Tanulmányok Kelet-Európa történetéből. 2. köt. szerk. Perényi József. Bp. 1972 ELTE BTK. 205-243.

Fejérdi József: A versendi cigányság fejlődése 1945-1970-ig. Baranyai Művelődés 1972 2. sz. 114-123.

Für Lajos: Milyen nyelven beszélnek a székelyek? Tiszatáj 1972 8. sz. 57-66.

Gulya Károly: A horvát kérdés a dualista Magyarországon az I. világháború előtti években (1908-1914). Szeged 1972 Szegedi ny. 22 l. (Acta Universitatis Szegediensis J. A. Acta Historica)

Györe Kornél: A vajdasági városok népességének alakulása az 1948-1971-es időszakban. Létünk 1972 5. sz. 33-44.

Hock Rudolf: A többnyelvűség múltja és jelene Vajdaság területén. Jogtörténeti vázlat. Létünk 1972 3/4. sz. 43-69.

Illyés Elemér: Magyar kultúrproblémák Romániában. Az erdélyi magyar prózairodalom változatai 1945 után. Katolikus Szemle 1972 1. sz. 37-47.

Illyés Elemér: A romániai magyarság permanens nevelésének problémái. Katolikus Szemle 1972 2. sz. 129-134.

Juhász Géza: Magyar irodalom és könyvkiadás Jugoszláviában. 1945-1970. Létünk 1972 5. sz. 59-79.

Kántor Lajos: A romániai magyar irodalomról, múltjáról, jelenéről. Létünk 1972 5. sz. 81-85.

Lőrincz László: A Kovászna megyei jogszociológiai felmérés tanulságai. Korunk 1972

Makkai Ádám: "A szerves kétnyelvűség mint "anyanyelvi" kérdés." Vigilia 1972 8. sz. 538-541.

Mikó Imre: Jogász a közéletben. Korunk 1972 10. sz. 1443-1451.

Mózsi Ferenc: A csehszlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák néhány sajátosságáról. Közös hazában. Bratislava 1972 Nakladatelstvo Pravda. 179-235.

Perényi József: "A magyar "nemzeti öntudat" fejlődése a 11-13. században." Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972 Akadémia. 83-101. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Pomogáts Béla: Az Erdélyi Szépmíves Céh két évtizede. Beszélgetés Kós Károllyal. Korunk 1972 1. sz. 73-76.

Szűcs Jenő: ""Nemzetiség" és "nemzeti öntudat" a középkorban. szempontok egy egységes fogalmi nyelv kialakításához." Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972 Akadémia. 9-71. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Tóth Lajos: A magyar nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása. Létünk 1972 5. sz. 7-19.

Zielbauer György: Adatok a kétegyházi román jobbágyok kérvényezési mozgalmáról 1836-1840-ig. Békési Élet 1972 2. sz. 315-317.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék