A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

b betű: 177 szerző


Balogh Arthur: Kisebbségjogok és azok védelme Romániában. Lugos, 1925 Magyar Kisebbség 7.sz.

Balogh Arthur: A kisebbségek nemzetközi védelme.(A kisebbségi szerződések és a békeszerződések alapján) Berlin 1928 l. Voggenreiter Vg., Magyar Osztály 329 l.

Buza László: A kisebbségek jogi helyzete (a békeszerződések és más nemzetközi egyezmények értelmében.) Bp. 1930 MTA 432 l.

Balogh Edgár: Hármas kis tükör. Felvidéki, erdélyi és magyarhoni ta-nulságok. (Cikkgyűjtemény). Bp. 1945 Magyar Élet 316 l.

Borsody István: Magyar-szlovák kiegyezés. A cseh-szlovák-magyar vi-szony utolsó száz éve. Bp. 1945 Officina. 160 l.

Bethlen Oszkár: Reszlovakizálás és a szlovákok kényszerű áttelepítése. Társadalmi Szemle 1946 8-9. sz. 624-629. l.

Bethlen Oszkár: Az új Csehszlovália és a cseh-magyar viszony. Társadalmi Szemle 1946 1. sz. 52-58 l.

Bibó István: A keleteurópai kisállamok nyomorúsága. Bp. 1946 Új magyarország 116 l. (Az Új Magyarország röpiratai)

Buza László: Kelet és Nyugat kapujában. Erdély Európában. Kolozsvár 1946 Erdély 8 l.

Bethlen Oszkár: A szlovákiai magyarok kényszerkitelepítése. Társadalmi Szemle 1946 1. sz. 65-68.

Benedek Marcell: Nemzeti érzés. Bp. 1948 Vajna-Bokor. 48. l. (Balassa könyvtár 5.)

Blagojevics Dusán: A jugoszláv-magyar szerződés jelentősége. Déli Csillag 1948 1. sz. 13-15.

Bányai László: Harminc év. Jegyzetek a romániai magyarság útjáról. Bukarest 1949 Állami Kiadó. 109. l.

Bányai László: Együtt élünk, együtt építünk. Cikkek, tanulmányok (1933-1957). Bukarest 1957 Áll. Irod. K. 325 l.

Bányai László: A nemzetiségi kisebbségek anyanyelvi oktatása. Korunk 1957 12. sz. 1626-1633.l.

Both Ödön: Szemere Bertalan belügyminiszter nemzetiségi politikája 1848 nyarán. Szeged 1958 Szegedi ny. 3-22.l. (Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica Tom. V. Fasc. 2.) Klny. a Jogi tanulmányok Búza László egyetemi tanár oktatói működésének 50. évfordulójára c. kötetből.

Buzás József: A nemzeti kérdés jogi szabályozása a Magyar Tanácsköztársaságban. ELTE Acta ÁJK. 1. köt. Bp. 1959 Tankönyvk. 83-97.l.

Bibó István: Harmadik út. Politikai és történeti tanulmányok. London 1960 M. Írók Szövetsége Külföldön. 380 l. (Magyar Könyves Céh 2.)

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer első éveinek nemzetiségi politikája (1919-1922). Századok 1963 6. sz.

Borbándi Gyula: Humanizmus és a nemzeti kisebbségek. Eszmék nyomában. szerk. Németh Sándor. München 1965 Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 8-21.

Balázs György: A kiegyezés és a nemzeti kérdés. Megjegyzések a magyar nacionalizmus történetének egy fejezetéhez. Világosság 1967 3. sz. 158-164.

Benczédi László: A haza- és a nemzetfogalom alakulása a késői feudalizmus korszakában. Századok 1967 6. sz.1357-1364.

Balázs Péter: A Duna keleti kapujában. Korunk 1969 5. sz. 684-695.

Bellér Béla: A Magyar Népköztársaság és a Tanácsköztársaság nemzetiségi kultúrpolitikája. Történelmi Szemle 1969 1-2. sz. 1-25.

Boros Ferenc: Magyar-csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben. Bp. 1970 Akadémia. 330.l. Bibliogr. 313-323.

Buzás József: A Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi jogalkotásának kérdéséhez. Társadalom és nemzet a Magyar Tanácsköztársaságban. szerk. Mészáros Károly. Bp. 1970 97-114.

Bozóki Antal: Hozzászólás Híd 1970 10-11. sz. 1154-1162.

Balázs László: A kétnyelvűség néhány szociológiai vonatkozása. Korunk 1971 10. sz. 1462-1469.

Bálint István: A nemzetek és a nemzetiségek az alkotmányfüggelékben. Híd 1971 4. sz. 489-501.

Bányai László: Sajátos tudatunk történelmi gyökerei. Korunk 1972 11 sz. 1759-1766.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék