A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

a betű: 64 szerző


Andics Erzsébet: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika. Bp. 1946 Szikra. 45 l.

Angyal Endre: Magyarok és csehek. Magyarország és keleteurópa. A magyarság kapcsolatai A szomszéd népekkel. Szerk. Gál István. Bp. 1947 Officína. 84-103.

Arató Endre: A szlovák nemzeti mozgalom a forradalom előtt (1845-1848). Századok 1948 1-4.sz. 208-234.

Arató Endre: A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a szabadságharc előtt. Századok 1955 2. sz. 191-210.l.

Arató Endre: A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a szabadságharc előtt. Bp. 1955 Magyar Tört. Társ. 22 l. (A történettudomány kérdései 21.)

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek egyes kérdései a reformkorszakban. Történelemtanítás 1955 1. sz. 7-15.l.

Arató Endre: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a nemzetiségi kérdés. Történelemtanítás 1958 5. sz. 5-8.l.

Arató Endre: A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790-1848. 1-2. kötet. Bp. 1960 Akadémia. "403; 442 l. + térkép. Bibliogr. 1. köt. 295-401.l. 2. köt. 221-296.l."

Angyal Endre: Sopron szláv művelődési kapcsolatainak történetéből. Soproni Szemle 1961 3. sz. 265-267.l.

Angyal Endre: Cseh-magyar, szlovák-magyar kapcsolatok a barokk korban. Klny. a Tanulmányok a csehszlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1965 Akadémia. 93-115.

Arató Endre: Az 1868. évi népoktatási törvény és a nemzetiségi politika. Pedagógiai Szemle 1969 6. sz. 521-532.

Arató Endre: A magyar-cseh-szlovák viszony ötven éve. Bp. 1969 Kossuth. 139 l.

Arató Endre: A nemzetfogalom vitája a Szovjetunióban. Párttörténeti Közlemények 1969 1. sz. 104-123.

Angyal Endre: Magyar-horvát kapcsolatok a historiográfiában. Tanulmányok Dél-Dunántúl történetéből. Bp. 1970 Akadémia. 77-109.

Arató Endre: A csehszlovák föderáció történeti előzményei. Valóság 1970 1. sz. 36-47.

Andrásfalvy Bertalan: A Duna menti népesség történetének néhány vonása. Baranyai Művelődés 1971 4. sz. 94-96.

Angyal Endre: A baranyai horvát irodalom múltjából. Baranyai Művelődés 1971 3. sz. 113-116.

Arató Endre: Kelet-Európa története a 19. század első felében. Bp. 1971 Akadémia. 597 l. Bibliogr. 477-573.

Andrásfalvy Bertalan: A Duna menti népesség történetének néhány vonása. Baranyai Művelődés 1972 1. sz. 89-91., 4. sz. 115-117.

Angyal Endre: Janus Pannonius a horvátoknál. Jelenkor 1972 4. sz. 358-361.

Arató Endre: "A magyar "nemzeti" ideológia jellemző vonásai a 18. században. Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok." Bp. 1972 Akadémia. 130-181. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Arató Endre: A nemzeti mozgalmak különböző formái az Osztrák-Magyar Monarchiában, Német- és Oroszországban a XIX. század második felében. Tanulmányok Kelet-Európa történetéből. 2. köt. szerk. Perényi József. Bp. 1972 ELTE BTK. 5-40.

Angyal Endre: Petőfi a délszlávoknál. 1973 Jelenkor 1. sz. 56-63.

Arató Endre: Petőfi és a nemzetiségi kérdés 1848-1849-ben. Irodalomtörténet 1973 1. sz. 173-185.

Atlantic, David: Osztály és nemzet. A nemzeti kérdés osztályszempontú értelmezése és a nemzetek közti viszonyok Jugoszláviában. Ford. Juhász Géza. Újvidék 1973 75

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek polgári nemzeti ideológiájának előzményei a XVIII. században. MTA Filoz. Tört. Tud. Oszt. Közl. 1974 1. sz. 49-66.

Arató Endre: A feudális nemzetiségtől a polgári nemzetig. A magyarországi nem magyar népek nemzeti ideológiájának előzményei. Bp. 1975 Akadémia. 174 l. Bibliogr. 143-170.

Amerikai Erdélyi Szövetség Csoportja: Románia. A népszámlálás kiértékelése. Katoliukus Szemle 1977 3.sz. 259-268.

Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből 1918-1975. Bp. 1977 Magvető. 443 l. Bibliogr. fejezetenként. (Elvek és utak.)

Arató Endre: A nemzetiségi kérdés Nagy-Britanniában. Bp. 1978 Kossuth. 393 l. Bibliogr. 349-351.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék