A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1524 szerző


*** A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. Tanulmányok. 1. köt. Szerk. Bányai László. Bukarest 1976 Politikai Kiadó. 409 l.

*** Az egyenjogú nyelvhasználatról szóló tanácskozás. Létünk 1979 6. sz. 1111-1173.

*** Az egyenjogú nyelvhasználatról szóló tanácskozás. Létünk 1980 1. sz. 129-190.

*** Demográfia, etnikum, politika. Vita a nemzetiségi kérdésről. Alföld 1982 8. sz. 41-54. Szakály Ferenc, Fügedi Erik, Kosáry Domokos, Hanák Péter, Diószegi István, Ormos Mária.

*** Szlovákiai jelentés a magyar kisebbség állapotáról. Bev. Borsody István. Paris 1982 Magyar Füzetek. 125 l. (Magyar Füzetek könyvei 4.)

*** Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 385-418.

*** A zsidóság helyzete Magyarországon 1945-től napjainkig. Itt-ott 1986 2. sz. 11-17.

*** Az Európa Tanács a kisebbségi nyelvek védelmében. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE, I-XV.

*** Jelentés a romániai magyar kisebbségi helyzetről. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 57-138.

*** A magyar kisebbség Csehszlovákiában. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 187-241.

*** Magyarok a Kárpátmedencében. Összeállította és szerkesztette Glatz Ferenc. Budapest 1989 PLKV. 335 l.

*** A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. Jogszabály-gyűjtemény. 2. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Budapest 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája. 317 l.

*** Az Európa Tanács parlamenti ülésének 1989. szeptember 5-i jelentéséből. Nemzeti kisebbségek Romániában. Confessio 1990 1. sz. 82-87.

Ács Zoltán: Vázlatok a burgenlandi magyarságról. Alföld 1983 4. sz. 61-68.

Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Bp. 1986 Kossuth. 329 l. Bibliogr. 323-330.

Ács Zoltán: Van-e esélyük a megmaradásra? Magyarok Burgenlandban. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 16-18.

Ács Zoltán: szlovéniában jó magyarnak lenni. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 19-20.

Ádám Antal: A nemzetiségekre vonatkozó alkotmányi és törvényi szabályozás lehetőségeiről. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 1-2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1987 JPTE, 1. köt. 5-57.

Ádám Antal: A magyarországi nemzetiségek alkotmányjogi helyzetéről de lege ferenda. Jogtudományi Közlöny 1989 1. sz. 15-22.

Ádám Antal: A nemzetiségek helyzetének alkotmányjogi szabályozásáról. Jogász szövetségi értekezések. Főszerk. Nagy László. Bp. 1989 Magyar Jogász Szövetség. 2. köt. 7-30.

Agárdi Ferenc: A svábok bejövetele. A németek szerepe Magyaror-szágon Szent Istvántól napjainkig. BP. 1946 Faust. 288 l.

Ágh Attila: A nemzeti kérdés a XX. század marxizmusában. Világosság 1981 "6. sz. 352-357.; 7. sz. 401-407. "

Ajtony Árpád: A Duna menti birodalom elveszett illúziói. Ford. Ádám Péter. Világosság 1989 8-9. sz. 645-647.

Albert Gábor: Támasz és garancia. Confessio 1989 3. sz. 77-80. Nezetiségi politikánkról.

Albricht, William Foxwell: A szervezett kisebbségek szerepe a társadalomban. Ford. Lukács Ilona. Múlt és Jövő 1990 4. sz. 53-57.

Amerikai Erdélyi Szövetség Csoportja: Románia. A népszámlálás kiértékelése. Katoliukus Szemle 1977 3.sz. 259-268.

Andics Erzsébet: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika. Bp. 1946 Szikra. 45 l.

András Károly: Magyar kisebbség, szlovák többség - A csehszlovákiai magyarok 1956 előtt és után, valamint rövid kitekintés Kárpátaljára. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 389-425.

András Károly: Nemzeti identitás. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 9-26. Ua. Katolikus Szemle 1981. 4. sz. 303-318.

András Károly: A magyar-román vita. Nemzetiségi kérdés a Budapest-Bukarest-Bécs háromszögben. Új Látóhatár 1987 2. sz. 177-191.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék