A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    - 1524 szerző


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Baranyai Zoltán: A kisebbségi jogok védelme. Bp. 1922 Oriens Nemzetközi Könyvkiadó és Terjesztő Rt. 159 l.

Balogh Arthur: Kisebbségjogok és azok védelme Romániában. Lugos, 1925 Magyar Kisebbség 7.sz.

Balogh Arthur: A kisebbségek nemzetközi védelme.(A kisebbségi szerződések és a békeszerződések alapján) Berlin 1928 l. Voggenreiter Vg., Magyar Osztály 329 l.

*** A népkisebbségi törvény tervezete. (Tornya Gyula) Kolozsvár, 1928 az Erdélyi Magyar Néppárt kiadása 31 l.

Buza László: A kisebbségek jogi helyzete (a békeszerződések és más nemzetközi egyezmények értelmében.) Bp. 1930 MTA 432 l.

Jakabffy Elemér: "Tervezet a "kisebbségi törvény" javaslatához." Lugos 1940 Magyar Kisebbség I. 6. 67 l.

Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. Kolozsvár 1944 Minerva Rt. 300 l.

Balogh Edgár: Hármas kis tükör. Felvidéki, erdélyi és magyarhoni ta-nulságok. (Cikkgyűjtemény). Bp. 1945 Magyar Élet 316 l.

Borsody István: Magyar-szlovák kiegyezés. A cseh-szlovák-magyar vi-szony utolsó száz éve. Bp. 1945 Officina. 160 l.

Demeter János: A nemzetiségi kérdés a Duna-völgyében és a Szovjet-unióban. Kolozsvár, 1945 M. Népi Szöv. 55 l.

Agárdi Ferenc: A svábok bejövetele. A németek szerepe Magyaror-szágon Szent Istvántól napjainkig. BP. 1946 Faust. 288 l.

Andics Erzsébet: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika. Bp. 1946 Szikra. 45 l.

Bethlen Oszkár: Reszlovakizálás és a szlovákok kényszerű áttelepítése. Társadalmi Szemle 1946 8-9. sz. 624-629. l.

Bethlen Oszkár: Az új Csehszlovália és a cseh-magyar viszony. Társadalmi Szemle 1946 1. sz. 52-58 l.

Bibó István: A keleteurópai kisállamok nyomorúsága. Bp. 1946 Új magyarország 116 l. (Az Új Magyarország röpiratai)

Buza László: Kelet és Nyugat kapujában. Erdély Európában. Kolozsvár 1946 Erdély 8 l.

Demeter János: Nemzetiségi nyelv a közigazgatásban. Kolozsvár 1946 Minerva ny. 32 l. (Jog- és közigazgatástudományi értekezések 5.)

Gombos László: A magyarság nyelvrokonainak kultúrélete a Szovjet-unióban. Társadalmi Szemle 1946 1. sz. 62-65.

Horváth József: A romániai magyarság és a választások. Fórum. 1946 365-369.

Kassai Géza: A Szovjetunió nemzetiségi politikája. Bp. 1946 Atheneum ny. 106. l. (térkép)

Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés története. 1. rész. A nemzetiségi kérdés a törvények és tervezetek tükrében 1900-1918. Bp. 1946 Gergely R. 188. l.

Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés a törvények és ter-vezetek tükrében (1790-1908). = A Dunatáj. (Szerk.) Radisics Elemér Bp. 1946 Gergely R 1. köt. 158-320.

Molnár Erik: Zsidókérdés Magyarországon. Társadalmi Szemle. 1946 5. sz. 326-334.

Szabó Imre: A csehszlovák kisebbségi rendszer változásai. Valóság 1946 6-9 sz. 14-35.

Szenczei László: Az erdélyi magyarság harca (1940-1944) Bp. 1946 Egyetemi ny. 42. l.

Szenczei László: A magyar-román kérdés. Történeti és politikai tanulmány. Bp. 1946 Officina. 199. l.

Vigh Károly: A magyarországi szlovákok településének történetéből. Társadalmi Szemle 1946 7. sz. 544-547.

Angyal Endre: Magyarok és csehek. Magyarország és keleteurópa. A magyarság kapcsolatai A szomszéd népekkel. Szerk. Gál István. Bp. 1947 Officína. 84-103.

Bethlen Oszkár: A szlovákiai magyarok kényszerkitelepítése. Társadalmi Szemle 1946 1. sz. 65-68.

Csuka Zoltán: Magyarok és szerbek. Magyarország és keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszéd népekkel. Szerk. Gál István. Bp. 1947 Officina. 133-143.

Dobossy Imre: A magyar-csehszlovák lakosságcsere közigazgatási problémái. Pénzügyi és Közigazgatási Szemle 1947 545-550.

Eckhart Sándor: Zsidóság és nemzetiség. Vigilia 1947 1. sz. 17-24.

Arató Endre: A szlovák nemzeti mozgalom a forradalom előtt (1845-1848). Századok 1948 1-4.sz. 208-234.

Benedek Marcell: Nemzeti érzés. Bp. 1948 Vajna-Bokor. 48. l. (Balassa könyvtár 5.)

Blagojevics Dusán: A jugoszláv-magyar szerződés jelentősége. Déli Csillag 1948 1. sz. 13-15.

Csuka Zoltán: Ignjatovic Jakov és a magyar szabadságharc. Déli Csillag 1948 1. sz. 30-31.

Gerőné Fazekas Erzsébet: Az 1849-es és 1868-as nemzetiségi törvény összehasonlítása a történelem haladó erőinek szempontjából. Századok. 1948 1-4. sz. 283-312.

Imre György: Nemzeti kisebbségek és emberi jogok. Pénzügy és Közigazgatás 1948 328-331.

Kéki Béla: Balcescu és a magyarok. 7 Magyarok. 1848 510-515.

Kemény G. Gábor: Az 1886. évi magyar-szerb közeledés és a Magyar Légió története. Déli Csillag. 1848 9. sz. 292-298.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi béketervezetek 1848-ban. Tiszatáj 1948 7-8. sz. 313-318.

Kemény G. Gábor: Magyar-jugoszláv közös múlt. Valóság 1948 6. sz. 491-493.

Kemény G. Gábor: "Magyar-szerb kapcsolatok két "ismeretlen" évtize-de (1850-1870) " Déli Csillag 1948 2-3. sz. 100-106.

Szabó Imre: 1848-49 és a nemzetiségi jogok. Jogtudományi Közlöny 1848 393-396.

Tóth Zoltán I.: A magyar-román szövetség kérdése 1848-ban. Századok 1948 1-4. sz. 252-282.

Tóth Zoltán I.: A nemzetiségi politika három éve a demokratikus Romániában. Bukarest 1948 Nemzetiségi Minisztérium 34. l.

Bányai László: Harminc év. Jegyzetek a romániai magyarság útjáról. Bukarest 1949 Állami Kiadó. 109. l.

Kassai Géza: A Szovjetunió és a kisnépek. 3. bőv. kiadás. Bp. 1949 Új Mandátum Könyvek. 33. l.

Kemény G. Gábor: Iratok Mocsáry Lajos karánsebesi mandátumainak történetéhez. Századok. 1951 3-4 sz. 486-524.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 1. köt. Bp. 1952 Tankönyvkiadó "919 l.;"

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 2. köt. Bp. 1956 Tankönyvk. "967 l.; "

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 3. köt. Bp. 1964 Tankönyvk. "717 l.; "

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 4. köt. Bp. 1966 Tankönyvk. "749 l.; "

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 5. köt. Bp. 1971 Tankönyvk. 739 l.

Tóth Zoltán I: Kossuth és a nemzetiségi kérdés 1848-1849-ben. = Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. 2. köt. Bp. 1952 Akadémia 249-340.

Tóth Zoltán I: A Szemere-kormány nemzetiségi politikája. MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleménye. 1952 1. sz. 69-91.

Gergely Ernő: A Tanácsköztársaság nemzetiségi politikája a Tanácsköztársaság alkotmányának tükrében. Állam és igazgatás 1953 4-5. sz. 250-262. l.

Gergely Ernő: A Román Népköztársaság nemzetiségi politikája. Állam és Igazgatás 1953 9. sz. 477-487.l.

Révész László: Nemzetiségeink a hűbéri és polgári kor választásain. Jogtudományi Közlöny 1953 5-6. sz. 218-231.l.

Sánta-Pintér J. Gyula: A kisebbségi jog: a meg nem különböztetés elve és a kisebbségvédelem antagonizmusa. Magyar Szemle (Sao Paulo) 1954 2. sz. nov.-dec. 161-171.l.

Arató Endre: A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a szabadságharc előtt. Századok 1955 2. sz. 191-210.l.

Arató Endre: A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a szabadságharc előtt. Bp. 1955 Magyar Tört. Társ. 22 l. (A történettudomány kérdései 21.)

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek egyes kérdései a reformkorszakban. Történelemtanítás 1955 1. sz. 7-15.l.

Gergely Ernő: Mocsáry Lajos harca a nemzetiségek jogaiért. Állam és Igazgatás 1955 7. sz. 411-416.l.

Gergely Ernő: A Magyar Népköztársaság nemzetiségi politikája. Bp. 1956 TIT. 42 l.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 2. köt. Bp. 1956 Tankönyvk. 967 l.

Kovács Endre: A magyar-délszláv megegyezés ügye 1849 tavaszán. Hadtörténelmi Közlemények 1956 3-4. sz. 158-185.l.

Tóth Zoltán, I.: A nemzetiségi kérdés a dualizmus korában (1867-1900) Századok 1956 3. sz. 368-393.l.

Bányai László: Együtt élünk, együtt építünk. Cikkek, tanulmányok (1933-1957). Bukarest 1957 Áll. Irod. K. 325 l.

Bányai László: A nemzetiségi kisebbségek anyanyelvi oktatása. Korunk 1957 12. sz. 1626-1633.l.

Darnay (Dornyai) Béla: "Mit jelent a sok magyar "Burgundia" helynév?" Földrajzi Közlemények 1957 4. sz. 333-338.l.

Gergely Ernő: A nemzetiségi politika Magyarországon a kiegyezéstől az osztrák-magyar monarchia felbomlásáig. Jogtudományi Közlöny 1957 1-3. sz. 74-81.l.

Kemény G. Gábor: Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban. Bp. 1957 Hadtörténelmi Intézet. 173 l. + 3 térkép.

Vargha Kálmán: Adalékok Móricz Zsigmond csehszlovákiai útjaihoz és kapcsolataihoz. Irodalomtörténet 1957 3. sz. 313-336.l.

Veress Gyula: A Magyar Autonóm Tartomány gazdasági megújhodása. Korunk 1957 8. sz. 969-976.l.

Veress Gyula: A Magyar Autonóm Tartomány népmozgalmának egyes kérdései. Korunk 1957 11. sz. 1476-1483.l.

Arató Endre: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a nemzetiségi kérdés. Történelemtanítás 1958 5. sz. 5-8.l.

Both Ödön: Szemere Bertalan belügyminiszter nemzetiségi politikája 1848 nyarán. Szeged 1958 Szegedi ny. 3-22.l. (Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica Tom. V. Fasc. 2.) Klny. a Jogi tanulmányok Búza László egyetemi tanár oktatói működésének 50. évfordulójára c. kötetből.

Füves Ödön: Adatok az egri görögök történetéhez. Bp. 1958 Akadémia. 77-81.l.

Katus László: A Tisza-kormány horvát politikája és az 1883. évi horvátországi mozgalmak. Századok 1958 5-6. sz. 644-684.

Kovács Endre: Magyar-délszláv megbékélési törekvések 1848-49-ben. Bp. 1958 Akadémia. 141 l. (Értekezések a történelmi tudományok köréből új sor. 5.)

Niederhauser Emil: A jobbágyfelszabadítás és a nemzeti kérdés Kelet-Európában. Történelmi Szemle 1958 1-2. sz. 76-90.l.

Páll György: Az erdélyi magyarság helyzete. Katolikus Szemle 1958 1. sz. 35-37.l.

Révay István: A csehszlovákiai magyarság mai helyzete. Katolikus Szemle 1958 2. sz. 79-82.l.

Révay István: A jugoszláviai magyarság mai helyzete. Katolikus Szemle 1958 4. sz. 177-179.l.

Révay István: A kárpátaljai magyarság mai helyzete. Katolikus Szemle 1958 3. sz. 130-131.l.

Tóth Zoltán, I.: Balcescu Miklós élete (1819-1852). Bp. 1958 Akadémia. 243 l. Bibliogr. 214-216.l.

Tömöry Márta: Szabó Ervin ifjúkori röpirata a nemzetiségi kérdésről. Századok 1958 1-4. sz. 232-244.l.

Varga János: Négy levél 1848-ból a nemzetiségi kérdésről. Századok 1958 1-4. sz. 252-264.l.

Buzás József: A nemzeti kérdés jogi szabályozása a Magyar Tanácsköztársaságban. ELTE Acta ÁJK. 1. köt. Bp. 1959 Tankönyvk. 83-97.l.

Füves Ödön: A ráckevei görögök nyomában. Bp. 1959 Akadémia. 117-122.l. Klny. az Antik Tanulmányokból.

Gergely Ernő: A Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi politikája. Jogtudományi Közlöny 1959 2-3. sz. 80-89.l.

Kassai Géza: Magyar történelmi sorsfordulók és a nemzetiségi kérdés. Bp. 1959 Kossuth. 189 l. Bibliogr. 187-189.l.

Katus László: A mezőgazdaság fejlődésének főbb vonásai az Osztrák-Magyar Monarchia délszláv lakta területein. Történelmi Szemle 1959 3-4. sz. 354-404.l.

Katus László: A Tisza-kormány horvát politikája és az 1883. évi horvátországi mozgalmak. Századok 1959 2-4. sz. 303-334.l.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos a nemzetiségek védelmében. Valóság 1959 2.sz. 29-39.l.

Páll György: Mai magyar élet Erdélyben. Katolikus Szemle 1959 1. sz. 59-64.l.

Révay István: A csehszlovákiai magyarság élete 1958-ban. Katolikus Szemle 1959 2. sz. 142-144.l.

Révay István: A jugoszláviai magyarság élete 1958-ban. Katolikus Szemle 1959 4. sz. 319-321.l.

Révay István: A kárpátaljai magyarság élete 1958-ban. Katolikus Szemle 1959 3. sz. 221-222.l.

Tóth Zoltán, I.: Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom (1790-1848). Bp. 1959 Akadémia. 111 l. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 12)

Arató Endre: A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790-1848. 1-2. kötet. Bp. 1960 Akadémia. "403; 442 l. + térkép. Bibliogr. 1. köt. 295-401.l. 2. köt. 221-296.l."

Bibó István: Harmadik út. Politikai és történeti tanulmányok. London 1960 M. Írók Szövetsége Külföldön. 380 l. (Magyar Könyves Céh 2.)

Hanák Péter: A magyar nacionalizmus néhány problémája a századforduló idején. Történelmi Szemle 1960 2-3.sz. 335-341.l.

Katus László: A nem magyar népek nacionalizmusának jellemvonásai és szerepe a soknemzetiségű Magyarországon. Történelmi Szemle 1960 2-3. sz. 330-335.l.

Révay István: A csehszlovákiai magyarság helyzete 1959-ben. Katolikus Szemle 1960 2.sz. 139-143.l., 3. sz. 222-227.l.

Révay István: A kárpátaljai magyarság hírei 1959-ben. Katolikus Szemle 1960 3. sz. 227-228.l.

Siculus Victor: Az erdélyi magyarság élete. Katolikus Szemle 1960 4. sz. 305-308.l.

Tolnay Imre: Az erdélyi magyar katolikusok helyzete. Katolikus Szemle 1960 4. sz. 308-309.l.

Varga János: 1848-49 nemzetiségi problémáinak történetéhez. Történelmi Szemle 1960 2-3. sz. 325-328.l.

Angyal Endre: Sopron szláv művelődési kapcsolatainak történetéből. Soproni Szemle 1961 3. sz. 265-267.l.

Füves Ödön: Fejezetek a szentendrei görögök életéből. Bp. 1961 Akadémia. 114-127.l. Klny. az Antik Tanulmányokból.

Gulya Károly: Az erdélyi nemzetiségi kérdés megoldására irányuló törekvések 1918-1919-ben. Szeged 1961 Szegedi ny. 3-19.l. Klny. az Acta Universitatis Szegediensis Acta Historia

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos nemzetiségi politikája és a szerbek. Századok 1961 4-5. sz. 562-580.l.

Kende János: Az 1903-1904. évi nemzetiségi mozgalmak és az MSZDP. Párttörténeti Közlemények 1961 4. sz. 80-108.l.

Mayer Mária: A XIX. századvégi kárpátukrán agrárnépesség társadalmi szerkezetének statisztikai ábrázolása. Történelmi Szemle 1961 3. sz. 330-346.l.

Ölvedi János: Magyarok Szlovákiában. Új Látóhatár 1961 6. sz. 517-523.l.

Révay István: A jugoszláviai magyarság élete. Katolikus Szemle 1961 1. sz. 58-64.l., 2. sz. 139-146.l.

Révay István: Újabb jelenségek a magyar kisebbségek életében. Katolikus Szemle 1961 3. sz. 224-227.l.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos nemzetiségi politikája és a szerbek. Századok 1962 1-2. sz. 46-63.l.

Ölvedi János: Magyar nyelv és kultúra Szlovákiában. Új Látóhatár 1962 6. sz. 566-570.l.

Ölvedi János: Magyarok Szlovákiában. Új Látóhatár 1962 1. sz. 61-71.l.

Révay István: Árulás népünk ellen. Öt magyar kisebbség sorsa a vasfüggöny mögött. Katolikus Szemle 1962 3. sz. 161-169.l.

Soós Katalin: A nyugat-magyarországi kérdés (1918-1919). Bp. 1962 Akadémia. 67 l.

Tóth Ede: Mocsáry, Eötvös, Madách a nemzetiségi kérdésről az abszolutizmus válságának éveiben. Filológiai Közlöny 1962 1-2. sz. 134-146.l.

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer első éveinek nemzetiségi politikája (1919-1922). Századok 1963 6. sz.

Csizmadia Andor: A vallás és lelkiismereti szabadság és a felekezetek egyenjogúsításának kérdése Magyarországon a dualizmus korában. Jogtudományi Közlöny 1963 1. sz. 24-33.l.

Füves Ödön: A magyarországi görög telepesek a legújabbkori görög történelmi irodalomban. Bp. 1963 Akadémia. 65-68.l. Klny. az Antik Tanulmányokból.

Füves Ödön: Statisztikai adatok Pest és Buda 1687-1848 közt polgárjogot nyert görög származású lakosairól. Bp. 1963 Akadémia. 235 l. Klny. az Antik Tanulmányokból.

Gergely Ernő: A proletárforradalom és a tanácshatalom Kárpátalján és Nyugat-Magyarországon. Jogtudományi Közlöny 1963 10-11. sz. 541-552.l.

Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok a nemzeti ébredés korában 1790-1848. Bp. 1963 Akadémia. 152 l.

Szabédi Gyula: A romániai magyarok a statisztika tükrében. Új Látóhatár 1963 3. sz. 282-287.l.

Dolmányos István: A nemzetiségi politika története a Szovjetunióban. Bp. 1964 Kossuth. 224 l.

Erényi Tibor: Az 1918 előtti magyarországi munkásmozgalom és a nemzetiségi kérdés. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 187-208.

Fukász György: A polgári radikálisok nacionalizmusa. Jászi Oszkár és a nemzetiségi kérdés. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 209-231.

Galantai József: Trianon és a revíziós propaganda. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 280-301.

Hajdú Tibor: A nemzetiségi kérdés és az 1918-1919-es forradalmak. A dualizmus nemzeti politikájának csődje és a monarchia felbomlása. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 232-279.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 3. köt. Bp. 1964 Tankönyvk. 714 l.

Kővágó László: A magyarországi délszlávok 1918-1919-ben. Bp. 1964 Akadémia. 269 l.

Tilkovszky Lóránt: Az első bécsi döntés gazdasági és szociális következményei a Magyarországhoz átcsatolt területen. Történelmi Szemle 1964 1. sz. 87-111.

Windisch Éva, V.: A magyarországi német nemzetiségi mozgalom előtörténete (1867-1900). Századok 1964 4. sz. 635-59. 5-6. sz. 1104-1127.

Angyal Endre: Cseh-magyar, szlovák-magyar kapcsolatok a barokk korban. Klny. a Tanulmányok a csehszlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1965 Akadémia. 93-115.

Borbándi Gyula: Humanizmus és a nemzeti kisebbségek. Eszmék nyomában. szerk. Németh Sándor. München 1965 Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 8-21.

Csanda Sándor: Petőfi és a szlovákok. Csanda S.: Hidak sorsa. Tanulmányok. Bratislava 1965 56-105.

Kókay György: Rát Mátyás a hazai nemzetiségekről és a magyarországi népek kelet-nyugat közötti közvetítő szerepéről. Bp. 1965 Akadémiai ny. 371-378. 1965 3-4. sz.-ból. Klny. a Filológiai Közlöny

Márton László: Zsidó sors, zsidó kérdés a háború utáni Magyarországon. Eszmék nyomában. szerk. Németh Sándor. München 1965 Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 121-152.

Mérei Gyula: Föderációs tervek Délkelet-Európában és a Habsburg-monarchiában 1840-1918. Bp. 1965 Kossuth. 163 l.

Nyéki Lajos: Egy nemzetnevelő útja. Németh László és az 56 utáni kiegyezés. Eszmék nyomában. szerk. Németh Sándor. München 1965 Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 153-187.

Pecze Ferenc: Az alföldi megyék területén alkalmazott regionális szabadságjog-korlátozások a századforduló előtt. Körös népe 6. köt. Békéscsaba 1965 Békésmegyei ny. 43-80.

Szeli István: Hajnóczy József és a délszlávok. Kortörténeti tanulmány. (Novi Sad) 1965 Fórum. 198. Bibliogr. 159-166.

Tilkovszky Lóránt: A nyilasok törvényjavaslata a nemzetiségi kérdés rendezéséről. Századok 1965 6. sz. 1247-1258.

Windisch Éva, V.: Kísérlet a délmagyarországi németség megszervezésére a századforduló első éveiben. Történelmi Szemle 1965 l. sz. 23-60.

Zvara, Juraj: A magyar nemzetiségi kérdés megoldása Csehszlovákiában. Ford. Balogh-Dénes Árpád. Bratislava 1965 Vyd. polit. lit. 213. Bibliogr. 213-214.

Füves Ödön: Görögök a Duna-Tisza közén. Bp. 1966 Akadémia. 92-98. Klny. az Antik Tanulmányok.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 4. köt. Bp. 1966 Tankönyvk. 749 l.

Komanovics József: A földreform és a potsdami egyezmények végrehajtásával kapcsolatos telepítések Baranyában 1945-46-ban. Agrártörténeti Szemle 1966 3. sz. 378-398.

Kővágó László: Államszövetségi tervek a Tanácsköztársaság idején. Történelmi Szemle 1966 3-4. sz. 298-324.

Révay István: Az erdélyi helyzet. Katolikus Szemle 1966 "1. sz. 9-14.; 3. sz. 260-274. 4.sz. 302-309."

Szász Zoltán: A magyar kormány tervei a nemzetiségi pénzintézetek állami ellenőrzésére (1901-1904). Századok 1966 1. sz. 118-137.

Tóth Zoltán, I: Magyarok és románok. Történelmi tanulmányok. Bp. 1966 Akadémia. 496 l. Tóth Zoltán műveinek bibliogr. 485-496.

Turczel Lajos: A kisebbségi helyzet kialakulásának körülményei Csehszlovákiában 1918 után. Irodalmi Szemle 1966 3. sz. 236-239.

Balázs György: A kiegyezés és a nemzeti kérdés. Megjegyzések a magyar nacionalizmus történetének egy fejezetéhez. Világosság 1967 3. sz. 158-164.

Benczédi László: A haza- és a nemzetfogalom alakulása a késői feudalizmus korszakában. Századok 1967 6. sz.1357-1364.

Csatári Dániel: Nemzeti kérdés, nemzeti büszkeség, szocialista hazafiság. Társadalmi Szemle 1967 12. sz. 45-57.

Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Bp. 1967 Akadémia. 143 l. (Irodalomtörténeti füzetek 56.)

Für Lajos: Szigetmagyarság. Beszámoló egy svájci tanácskozásról. Honismeret 1967 5. sz. 50-53.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi munkásmozgalom kezdetei Pesten. Budapest 1967 12. sz. 21-22.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi népköltészet első magyar gyűjteménye. Látóhatár 1967 3-4. sz. 379-383.

Kővágó László: A Marx-Lenin ház. Tizenöt nemzetiség forradalmi központja Budapesten 1919-ben. Budapest 1967 5. sz. 14-17.

Krizsán Ferenc: A szlovák nemzetiség kulturális élete hazánkban. Békési Élet 1967 3. sz.79-81.

Mucsi Ferenc: Nemzetiségi munkássajtó, nemzetiségi munkásegyletek Budapesten. Budapest 1967 2. sz. 40-41.

Őry-Oberding József: A bukovinai székelyek betelepítése a Dunántúlon. Agrártörténeti Szemle 1967 1-2. sz. 183-194.

Rehák László: A kisebbségek Jugoszláviában. Jogi-politikai tanulmány. Ford. Kollin József. Novi Sad 1967 Fórum. 504 l.

Sárközi Zoltán: Bráz Lajos (1827-1856). Történelmi Szemle 1967 3. sz. 343-355.

Szász Zoltán: Román diákok Budapesten 1848-1918. Budapest 1967 6. sz. 30-32.

Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (1938-1941). Bp. 1967 MTA Történettudományi Intézet. 349 l.

Tóth Ede: Mocsáry Lajos életútja és politikai pályakezdete. Bp. 1967 Akadémia. 241 l.

Csatári Dániel: Forgószélben. Magyar-román viszony 1940-1945. Bp. 1968 Akadémia. 491 l.

Deme László: Nemzeti és nemzetiségi kultúrák és nyelvek a szocialista társadalomban. Híd 1968 5. sz. 598-613.

Dolmányos István: "A "Lex Apponyi". (Az 1907. évi iskolatörvények). " Századok 1968 3-4. sz. 484-533.

Fábry Zoltán: A vádlott megszólal. Irodalmi Szemle 1968 "7. sz. 557-590; 8. sz. 676-690.Ua. "

Fábry Zoltán: Stószi délelőttök. Bratislava 1968 Madách. 369-433.

Gulya Károly: A magyarországi rutén kérdés 1910-1914 között. Szeged 1968 Szegedi ny. 19 l. (Acta Universitatis Szegediensis J. A. Acta Historica 31 l.

Gulyás József: Adalékok a dualizmuskori magyarosítás történetéhez a Muraközben. Századok 1968 3-4. sz. 603-609.

Kemény G. Gábor: Pest nemzetiségi lapjai 1848-49-ben. Budapest 1968 5. sz. 42-43.

Kővágó László: Népköztársaságunk nemzetiségi politikájáról. Társadalmi Szemle 1968 11. sz. 29-38.

Németh László: A magyarságtudomány feladatai Németh László: Kiadatlan tanulmányok. 1. köt. Bp. 1968 Magvető. 382-396.

Papp János: A tótkomlósi szlovák műkedvelő színjátszás első korszaka (1904-1932). Békési Élet 1968 2. sz. 233-237.

Rehák László: A nemzetiségek Jugoszláviában. Ford. Kollin József. Beograd 1968 Narodna Armija. 169 l.

Révay István: A magyarság helyzete Csehszlovákiában. Katolikus Szemle 1968 1. sz. 41-52.

Schlett István: Jászi Oszkár és a nemzeti kérdés. Budapest 1968 1. sz. 10-13.

Szalatnai Rezső: Gombaszög. (Sarló). Kortárs 1968 7. sz. 1140-1143.

Szász Zoltán: A román kérdés Tisza István első kormányának politikájában (1904). Történelmi Szemle 1968 3. sz. 254-293.

Szirmai Károly: Vajdasági telepítések a XVIII. században. Három bácskai magyar falu eredete. Híd 1968 6. sz. 744-757.

Szücs Jenő: A nemzeti ideológia középkori historikuma. Valóság 1968 6. sz. 37-49.

Tilkovszky Lóránt: A szlovák kérdés a magyar uralkodó osztályok politikájában 1938-1945. Valóság 1968 3. sz. 71-79.

Tilkovszky Lóránt: A Volksbund szerepe Magyarország második világháborús történetében. Történelmi Szemle 1968 3. sz. 294-312.

Arató Endre: Az 1868. évi népoktatási törvény és a nemzetiségi politika. Pedagógiai Szemle 1969 6. sz. 521-532.

Arató Endre: A magyar-cseh-szlovák viszony ötven éve. Bp. 1969 Kossuth. 139 l.

Arató Endre: A nemzetfogalom vitája a Szovjetunióban. Párttörténeti Közlemények 1969 1. sz. 104-123.

Balázs Péter: A Duna keleti kapujában. Korunk 1969 5. sz. 684-695.

Bellér Béla: A Magyar Népköztársaság és a Tanácsköztársaság nemzetiségi kultúrpolitikája. Történelmi Szemle 1969 1-2. sz. 1-25.

Gáll Ernő: Társadalomtudomány és önismeret. Korunk 1969 6. sz. 826-833., 7. sz. 1000-1009.

Gergely Ernő: Az ukrán- és németkérdés a Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi politikájában. Századok 1969 2-3. sz. 425-448.

Hock Rezső: A nemzetiségi nyelvek egyenrangú használata mint önigazgatási megállapodás. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 147-153.

Komanovics József: A népi demokratikus forradalom és a telepítés Baranya megyében 1945-1947 között. Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetéből (1944-1948). Pécs 1969 Városi Tanács. 93-147.

Kongó Tivadar: A nemzetiségek helyzete és nyelvi egyenjogúságuk érvényesítése az igazságügyi és egyéb szervek előtti eljárásban Vajdaság Szocialista Autonóm Tartományban. Szabadka 1969 ny. n. 29.

Kós Károly: Hármaskönyv. szépirodalom, publicisztika, grafika. Bev. Balogh Edgár. Bukarest 1969 Irodalmi Kiadó. 579 l.

Kósa László: Nemzetiségek a mai Magyarországon. Valóság 1969 4. sz. 12-22.

Kővári László: A Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés. Párttörténeti Közlemények 1969 1. sz. 40-57.

Kunszabó Ferenc: A sokgyökerű Magyar Bácska. A nemzetiségi kérdés. Forrás 1969 5-6. sz. 64-73.

Melvinger, Zlatko: A vajdasági területi iskolák eddigi fejlődésének néhány jellegzetessége. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum 127-145.

Mezei István: A nemzeti egyenjogúság regionális gazdasági tényezői a Vajdaságban. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 13-60.

Mirnics Károly: Autonóm nemzetiségi fejlődésünk új lehetőségei. A vajdasági alkotmánytervezet kapcsán. Híd 1969 1. sz. 87-104.

Popovic, Dusan: A nemzetiségi nyelvek egyenjogúságáról. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 111-125.

Rehák László: A nemzetiségek időszerű kérdései. Híd 1969 10. sz. 1152

Rehák László: Vajdaság Autonóm Tartomány lakossága nemzetiségi megoszlásának jellegzetességei. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum 61-75.

Révay István: A nemzeti kérdés éve 1968. Katolikus Szemle 1969 3. sz. 200-213., 4. sz. 307-326.

Romic, Desa: A nemzeti egyenjogúság távlatai Vajdaság önigazgató társadalmában. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 76-87.

Steiner Tibor - Obermayer Béla - Kozel Leóné: A nemzetiségek helyzete Komárom megyében. Új Forrás 1969 3. sz. 79-92.

Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál. Legenda és valóság. Bp. 1969 Kossuth. 189 l. (Népszerű történelem.)

Urosevics Danilo: A magyarországi délszlávok kulturális egyesületei. Bp. 1969 Házi soksz. 124 l. (A Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadványai)

Urosevics Danilo: A magyarországi délszlávok története. Bp. 1969 TIT. 14 l. Bibliográfia a jegyzetekben.

Venczel József: A statisztika a társadalomkutatás határán. Korunk 1969 6. sz. 834-838.

Angyal Endre: Magyar-horvát kapcsolatok a historiográfiában. Tanulmányok Dél-Dunántúl történetéből. Bp. 1970 Akadémia. 77-109.

Arató Endre: A csehszlovák föderáció történeti előzményei. Valóság 1970 1. sz. 36-47.

Boros Ferenc: Magyar-csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben. Bp. 1970 Akadémia. 330.l. Bibliogr. 313-323.

Buzás József: A Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi jogalkotásának kérdéséhez. Társadalom és nemzet a Magyar Tanácsköztársaságban. szerk. Mészáros Károly. Bp. 1970 97-114.

Csizmadia Andor: Önkormányzatok - nemzeti bizottságok a felszabadulás után. Állam és Igazgatás 1970 4. sz. 300-311.

Kávássy Sándor: Kossuth a nemzetiségi kérdésről emigrációs irataiban. Eger 1970 Borsod m. ny. 407-417. Klny. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Tom. 8. (Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola füzetei 750.)

Komanovics József: Szlovákiai magyarok betelepítése Baranyában 1947-1948-ban. Agrártörténeti Szemle 1970 1-2. sz. 181-200.

Kunszabó Ferenc: Hontalan honosok. Néhány jellemző példa a bácskai nemzetiségi községek lakóinak a második világháború alatti és utáni sorsáról. Forrás 1970 2. sz. 30-36.

Lantos Ferenc: Nemzetiségi nyelvoktatás a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1970 dec. 32-36.

Mirnics Károly: Demográfiai jellegzetességek a jugoszláviai magyar nemzetiség életében. Híd 1970 1. sz. 83-99. Ua. Demográfia 1970. 3. sz. 269-282.

Mirnics Károly: Vajdaság sorsa a nemzetiségek sorsa. Híd 1970 7-8. sz. 823-841.

Mokuter Iván: A nemzetiségi oktatás néhány időszerű kérdése. Baranyai Művelődés 1970 dec. 28-31.

Mucsi Ferenc: Lenin és a nemzetiségi kérdés. Történelmi Szemle 1970 2. sz. 230-239.

Nagy Károly: ""Szubkultúrákat" vagy "integrációt"? (A külföldi magyar iskolák szerepéről.) " Új Látóhatár 1970 3. sz. 239-247.

Pölöskei Ferenc: Tisza István nemzetiségi politikája az első világháború előestéjén. Századok 1970 1. sz. 3-34.

Rehák László: Kívánt segítség és hivatlan atyáskodás a nemzetiségek érvényesülési folyamatában. Híd 1970 7-8. sz. 801-822.

Bozóki Antal: Hozzászólás Híd 1970 10-11. sz. 1154-1162.

Rehák László: Lenin és a nemzeti kisebbségek helyzete. Híd 1970 4. sz. 428-439.

Rehák László: A nemzetiségek nyelvi egyenjogúságára vonatkozó politikai nézetek alakulása Jugoszláviában. 1-2. köt. Belgrád-Szabadka 1970 "Soksz. 41 l.; 32 l."

Révay István: A nemzeti kérdés éve 1968. Katolikus Szemle 1970 1. sz. 35-44.

Sikfői Tamás: Az internacionalizmus és nacionalizmus problémái 1918-1921 között Dél-Dunántúlon. Baranyai Művelődés 1970 ápr. 165-171.

Spira György: A pesti forradalom baloldalának nemzetiségi politikája 1848 márciusában. Magyar Tudomány 1970 10. sz. 727-735.

Szalatnai Rezső: Kisebbségben és igazságban. Pozsony 1970 Madách. 410 l.

Tilkovszky Lóránt: A német irredenta és Magyarország. A magyarországi népinémet (volkdeutsch) mozgalom útja. Történelmi Szemle 1970 3. sz. 369-396.

Varga László: A jugoszláviai magyarság társadalmi-politikai helyzete. Híd 1970 10-11. sz. melléklete 1-32.

Vargyai Gyula: Nemzetiségi kérdés és integráció. Adalékok Jászi Oszkár nemzetiségi koncepciójának értékeléséhez. Pécs 1970 Pécsi Szikra ny. 21.l. (Studia iuridica Auctoritate Universitetis, Pécs publicata 68.)

Andrásfalvy Bertalan: A Duna menti népesség történetének néhány vonása. Baranyai Művelődés 1971 4. sz. 94-96.

Angyal Endre: A baranyai horvát irodalom múltjából. Baranyai Művelődés 1971 3. sz. 113-116.

Arató Endre: Kelet-Európa története a 19. század első felében. Bp. 1971 Akadémia. 597 l. Bibliogr. 477-573.

Balázs László: A kétnyelvűség néhány szociológiai vonatkozása. Korunk 1971 10. sz. 1462-1469.

Bálint István: A nemzetek és a nemzetiségek az alkotmányfüggelékben. Híd 1971 4. sz. 489-501.

Danic, Vladimir: A nemzetiségi viszonyok kérdései Szabadkán. Üzenet 1971 2. sz. 187-195.

Fehér Pál, E.: A szomszéd nyelvét is... A nemzetiségi kérdés Romániában. Forrás 1971 2. sz. 64-68.

Fogarassy László: Bevezetés a burgenlandi kérdés forrásaiba és irodalmába. Soproni Szemle 1971 2. sz. 138-145.

Fürész Klára: Nemzetiségi egyenjogúság a Magyar Népköztársaságban. ELTE Acta 13. köt. Bp. 1971 ELTE ÁJK. 193-206.

Hock Rezső: Joggyakorlat magyarul, egyenjogúan. Aktuális szemlélődés az egyenjogú nyelvhasználat néhány jogi és gyakorlati kérdéséről. Híd 1971 3. sz. 355-365.

Horváth Ferenc: A kanizsai határőrvidék nemzetiségei és a török veszély. Vasi Szemle 1971 4. sz. 555-563.

Illyés Gyula: A népek és tudatuk. Jelenkor 1971 12. sz. 1070-1073.

Janics Kálmán: A szlovákiai magyar társadalom ötven éve. Valóság 1971 6. sz. 20-31.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 5. köt. Bp. 1971 Tankönyvk. 739 l.

Kemény G. Gábor: Magyar-délszláv vonatkozások Mocsáry Lajos XX. századi pályaképében. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1971 5-6. sz. 89-96.

Komanovics József: A magyarországi német nemzeti mozgalom történetének vázlata (a 18. századtól) az 1930-as évek végéig. Baranyai Művelődés 1971 2. sz. 85-90.

Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás. Korunk 1971 10. sz. 1501-1512.

Mayer Mária: Skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján a XX. század elején. Történelmi Szemle 1971 1-2. sz. 106-132.

Mikó Imre: Nemzet és nemzetiség. Korunk 1971 5. sz. 681-691.

Mikó Imre: Nyelvhasználat és jogtörténet az erdélyi fejedelemség korától 1868-ig. Korunk 1971 10. sz. 1547-1555.

Mirnics Károly: A jugoszláviai magyar diaszpóráról. Üzenet 1971 4. sz. 440-447.

Mirnics Károly: A nemzetiségi kérdés útjai és útvesztői. Híd 1971 5. sz. 605-613.

Nagy György: A nemzetiség fogalma. Korunk 1971 5. sz. 663-673.

Puskás Julianna: Az amerikai magyarok történetének néhány tapasztalata. Vigilia 1971 7. sz. 489-497.

Puskás Julianna: Az amerikai magyarság etnikus intézményei. Vigília 1971 3. sz. 202-210. "- Egyletek; 4. sz. 283-287. - Az egyházak; 5. sz. 348-356. - A sajtó."

Soós Katalin: Burgenland az európai politikában (1918-1921). Bp. 1971 Akadémia. 193 l. Bibliogr. 179-185.

Vargyai Attila: A nemzetiségi bizottság a körmendi járásban. Állam és Igazgatás 1971 6. sz. 509-516.

Venczel József: Demográfiai gondok a társadalomkutatásban. Korunk 1971 9. sz. 1281-1287.

Andrásfalvy Bertalan: A Duna menti népesség történetének néhány vonása. Baranyai Művelődés 1972 1. sz. 89-91., 4. sz. 115-117.

Angyal Endre: Janus Pannonius a horvátoknál. Jelenkor 1972 4. sz. 358-361.

Arató Endre: "A magyar "nemzeti" ideológia jellemző vonásai a 18. században. Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok." Bp. 1972 Akadémia. 130-181. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Arató Endre: A nemzeti mozgalmak különböző formái az Osztrák-Magyar Monarchiában, Német- és Oroszországban a XIX. század második felében. Tanulmányok Kelet-Európa történetéből. 2. köt. szerk. Perényi József. Bp. 1972 ELTE BTK. 5-40.

Bányai László: Sajátos tudatunk történelmi gyökerei. Korunk 1972 11 sz. 1759-1766.

Benczédi László: A magyar rendi nemzettudat sajátosságai a 16-17. században. Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972 Akadémia. 120-129. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Csanda Sándor: A szlovákiai magyar irodalom az ötvenes évektől napjainkig. Közös hazában. Bratislava 1972 Nakladatelsztvo. 129-153.

Csatári Dániel: A második bécsi döntés és a nemzetiségi kérdés. Tanulmányok Kelet-Európa történetéből. 2. köt. szerk. Perényi József. Bp. 1972 ELTE BTK. 205-243.

Fejérdi József: A versendi cigányság fejlődése 1945-1970-ig. Baranyai Művelődés 1972 2. sz. 114-123.

Für Lajos: Milyen nyelven beszélnek a székelyek? Tiszatáj 1972 8. sz. 57-66.

Füves Ödön: A pesti görögök iskolái. Bp. 1973 Akadémia. 98-104. - Klny. az Antik Tanulmányokból. 1972.

Gulya Károly: A horvát kérdés a dualista Magyarországon az I. világháború előtti években (1908-1914). Szeged 1972 Szegedi ny. 22 l. (Acta Universitatis Szegediensis J. A. Acta Historica)

Györe Kornél: A vajdasági városok népességének alakulása az 1948-1971-es időszakban. Létünk 1972 5. sz. 33-44.

Hock Rudolf: A többnyelvűség múltja és jelene Vajdaság területén. Jogtörténeti vázlat. Létünk 1972 3/4. sz. 43-69.

Illyés Elemér: Magyar kultúrproblémák Romániában. Az erdélyi magyar prózairodalom változatai 1945 után. Katolikus Szemle 1972 1. sz. 37-47.

Illyés Elemér: A romániai magyarság permanens nevelésének problémái. Katolikus Szemle 1972 2. sz. 129-134.

Juhász Géza: Magyar irodalom és könyvkiadás Jugoszláviában. 1945-1970. Létünk 1972 5. sz. 59-79.

Kántor Lajos: A romániai magyar irodalomról, múltjáról, jelenéről. Létünk 1972 5. sz. 81-85.

Lőrincz László: A Kovászna megyei jogszociológiai felmérés tanulságai. Korunk 1972

Makkai Ádám: "A szerves kétnyelvűség mint "anyanyelvi" kérdés." Vigilia 1972 8. sz. 538-541.

Mikó Imre: Jogász a közéletben. Korunk 1972 10. sz. 1443-1451.

Mózsi Ferenc: A csehszlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák néhány sajátosságáról. Közös hazában. Bratislava 1972 Nakladatelstvo Pravda. 179-235.

Perényi József: "A magyar "nemzeti öntudat" fejlődése a 11-13. században." Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972 Akadémia. 83-101. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Pomogáts Béla: Az Erdélyi Szépmíves Céh két évtizede. Beszélgetés Kós Károllyal. Korunk 1972 1. sz. 73-76.

Szűcs Jenő: ""Nemzetiség" és "nemzeti öntudat" a középkorban. szempontok egy egységes fogalmi nyelv kialakításához." Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972 Akadémia. 9-71. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Tóth Lajos: A magyar nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása. Létünk 1972 5. sz. 7-19.

Zielbauer György: Adatok a kétegyházi román jobbágyok kérvényezési mozgalmáról 1836-1840-ig. Békési Élet 1972 2. sz. 315-317.

Angyal Endre: Petőfi a délszlávoknál. 1973 Jelenkor 1. sz. 56-63.

Arató Endre: Petőfi és a nemzetiségi kérdés 1848-1849-ben. Irodalomtörténet 1973 1. sz. 173-185.

Atlantic, David: Osztály és nemzet. A nemzeti kérdés osztályszempontú értelmezése és a nemzetek közti viszonyok Jugoszláviában. Ford. Juhász Géza. Újvidék 1973 75

Balogh Edgár: Mocsáry-idézés ma. Korunk 1973 8. sz. 1193-1197.

Bárczay Gyula: A kisebbségi egyházak feladatai és lehetőségei az új világ felépítésében. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 31-44.

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer nemzetiségi politikájának kiépülése (1923-1929). Századok 1973 3. sz. 644-685.

Bellér Béla: A nemzetiségi iskolapolitika története Magyarországon a legújabb korban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 11-24.

Benedek György: A bihari szlovákok törrnyelvűsége. Korunk 1973 8. sz. 1223-1228.

Bezerédy György: Adatok a baranyai 1848/49-es forradalom és szabadságharc nemzetiségi kérdéseihez. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 138-142.

Budzsáklia Mátyás: A nemzetiségi szövetségek helye és szerepe. Állam és Igazgatás 1973 2. sz. 108-118.

Csukás István: Jókai és a nemzetiségek. Szeged 1973 Szegedi ny. 78 l. (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 13. Tom.)

Deák Ernő: Magyarságunk európai szembesítése. Vázlat. Integratio 1972. Wien 1973 Európa Club. 1-13.

Domokos Pál Péter: Magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 13-29.

Domokos Pál Péter: Moldva magyarsága és a magyar kultúra. Katolikus Szemle 1973 3-4. sz. 247-265.

Györe Kornél: Bécska népessége a XVI. század végén. Létünk 1973 2-3. sz. 171-177.

Habsburg Ottó: Középeurópa helyzete a világpolitikában. Integratio 1972. Wien 1973 Europa Club. 119-133.

Hoóz István: Nemzetiségek demográfiai sajátosságai Baranya megyében 1-2. köt. Bp. 1973 Statisztikai K. 127 l. + mell. 116.

Hoóz István: A nemzetiségek száma és területi megoszlása Baranya megyében. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 105-114.

Jászi Oszkár: Nemzetiségi politikánk iránya. A szociológia első magyar műhelye. 2. köt. Bp. 1973 Gondolat. 65-83.

Juhász Géza: A népek és nemzetiségek közötti kétirányú közlekedés az irodalom síkján. Üzenet 1973 1. sz. 29-54.

Juhász Géza: Könyvek országútján. Újvidék 1973 Fórum 73-86.

Juhász László: Bécs magyar emlékei. Integratio 1972. Wien 1973 Europa Club. 14-28.

Kemény G. Gábor: Márki Sándor és a századforduló nemzetiségi mozgalmai. Kortárs 1973 10. sz. 1668-1674. Ua. Korunk 1973. 12. sz. 1902-1908., Ua. Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1974. 18. sz. 77-85.

Kende János: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzetiségi politikája 1903-1919. Bp. 1973 Akadémia. 121 l. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 68.)

Kolozsi Tibor: Politika, nemzetiség és vallás. Üzenet 1973 10. sz. 751-761.

Kós Károly: Kalotaszegi krónika. Hét írás. Bukarest 1973 Kriterion. 517 l. + 4 t. (Romániai magyar írók.)

Kósa László: Kalotaszeg népe. Tiszatáj 1973 12. sz. 66-73.

Kővágó László: A nemzetiségi művelődésügy Magyarországon. Kortárs 1973 3. sz. 495-501.

Lantos József: Nemzetiségi anyanyelvi oktatás a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 25-27.

Lévay Endre: A kisebbségi egyetemisták élete. (1934). Létünk 1973 1. sz. 161-163.l. (Megjelent a Kalangya 1934. 12. számában)

Lőrincz Péter: Történelmi terminológiánk problémái. Létünk 1973 1. sz. 45-54. Vajdasági kérdés.

Mikó Imre: Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbség. Korunk 1973 8. sz. 1198-1209.

Mirnic, Josip: A bácskai németek a Magyarországi Németek Népi Szövetsége kereteiben. Történelmi Szemle 1973 3-4. sz. 443-467.

Nagy György: A kezdeti transsylvanizmusról. Korunk 1973 11. sz. 1252-1258.

Obradovic, Vladimir: A nemzetek és nemzetiségek közötti viszonyokról valló nézetek. Létünk 1973 1. sz. 152-157.

Pálinkás György: Közművelődési könyvtár és közösség. Vizsgálatok a Baranyában élő német és délszláv nemzetiségi lakosság körében. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 58-64.

Penavin Olga: A népi tudás, a népi hagyományok gyűjtése a felszabadulás után a jugoszláviai magyarság körében. Létünk 1973 6. sz. 61-74.

Pulszky Ágost: Demokrácia és nemzetiség. A szociológia első magyar műhelye. 1. köt. Bp. 1973 Gondolat. 481-500.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Csehszlovákiában. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 73-74.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Jugoszláviában. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 76-78.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Kárpátalján. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 79-80.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Romániában. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 75-76.

Révay István: A magyar kisebbségek mai helyzete. Integratio 1972. Wien 1973 Europa Club. 156-186.

Romic, Desa: A szuverenitás és az autonómia kérdéseiről föderalizmusunk legújabb konceptusa nyomán. Létünk 1973 1. sz. 55-66.

Sakrausky, Oskar: Nemzetiségi kisebbségek és kisebbségi egyházak Közép-Európában. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 1. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 9-14.

Szépfalusi István: Magyarok Bécsben, Grazban és Salzburgban. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 2. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 17-58.

Szita László: Adatok a délszláv népcsoportok betelepüléséhez a török utáni Baranya megyében. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 131-137.

Tilkovszky Lóránt: A Volksbund utolsó éve és a magyar nemzetiségpolitika. Századok 1973 1. sz. 25-63.

Tomaházy Ferenc: A nemzetiségi lakosság művelődése a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 65-69.

Tóth János: Önrendelkezési jog és kisebbségvédelem a mai nemzetközi jogban. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 2. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 7-16.

Vass György: Gondolatok a keresztény kisebbség teológiájához. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 1. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 15-30.

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek polgári nemzeti ideológiájának előzményei a XVIII. században. MTA Filoz. Tört. Tud. Oszt. Közl. 1974 1. sz. 49-66.

Balla Gyula: Fejezetek a kárpátukrajnai magyar irodalom történetéből. Üzenet 1974 1. sz. 45-50.

Balogh Edgár: Duna-völgyi párbeszéd. Cikkek, tanulmányok, dokumentumok 1929-1972. Bp. 1974 Szépirodalmi K. 612 l.

Bellér Béla: A nemzetiségi iskolapolitika története Magyarországon 1918-ig. Magyar Pedagógia 1974 1. sz. 47-65.

Budzsáklia Mátyás: Nemzetiségi egyenjogúság és jogok a Magyar Népköztársaságban. Állam és Igazgatás 1974 9. sz. 781-801.

Csatári Dániel: A kelet-európai nemzetiségi kérdés történetének hazai kutatásáról. Párttörténeti Közlemények 1974 2. sz. 144-155.

Deák Ernő: Az idő sodrában. Őrségi jegyzetek. Földrajzi megközelítés. Integratio 1974. Bécs 1975 Európa Club. 140-170.

Ferenczi Imre: Nemzetiségeink és nemzetiségi magyarok. Tiszatáj 1974 3. sz. 53-58.

Für Lajos: Európa első nemzetiségi törvénye (1849). Tiszatáj 1974 8. sz. 58-66. Ua.: Hungaro-Polonica. Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi-irodalmi kapcsolatok köréből. Emlékkönyv Waclaw Felczak 70. születésnapjára. Szerk. Kiss Gy. Csaba, Kovács István. Bp. 1986, MTA Irodalom

Füves Ödön: Comenius és a magyarországi görögök. Bp. 1974 Akadémia. 297-299. Klny. Magyar Pedagógia.

Györe Kornél: Bácska szabad királyi városainak népesedési viszonyai a XVIII. század végén. Üzenet 1974 11. sz. 842-849.

Györe Kornél: A Szabadak településnév földrajzi eredetéről. Üzenet 1974 2. sz. 122-127.

Hanák Péter: Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században. Történelmi Szemle 1974 4. sz. 513-536.

Illyés Elemér: A romániai magyarság népesedési problémája. Katolikus Szemle 1974 1. sz. 60-70., 2-3. sz. 199-209.

Kemény István: A magyarországi cigány lakosság. Valóság 1974 1. sz. 63-72.

Kemény G. Gábor: Közeledési motívumok a magyar-délszláv kapcsolatok történetében (1790-1914). Üzenet 1974 5-6. sz. melléklete 1-21.

Kósa László: A hagyománykeresés útján. Jegyzetek a romániai magyarság önismereti törekvéseiről. Jelenkor 1974 10. sz. 934-942.

Matijevics Lajos: A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvőrben 1872-1972-ig. Létünk 1974 4. sz. 99-176.

Mayer Mária: A ruszinok (kárpátukránok) és az 1865. évi képviselőválasztás. Századok 1974 5-6. sz. 1142-1175.

Miskolczy Ambrus: George Barit a román-magyar szövetségért 1848-ban. Tiszatáj 1974 6. sz. 42-46.

Pándi Pál: Petőfi és a nacionalizmus. Bp. 1974 Akadémia. 307 l. (Korunk Tudománya)

Penavin Olga: Néhány gondolat Észak-Bácska földrajzi neveivel kapcsolatban. Üzenet 1974 7-8. sz. 567-576.

Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok 1848-1849-ben. Bp. 1974 Akadémia. 99 l. + 4 t. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 74.)

Sárréti Sándor: A transzilvanizmus fogalmáról. Tiszatáj 1974 54-57.

Stahl Ferenc: Az őrség jogállása. Vasi Szemle 1974 "2. sz. 218-236.; 3. sz. 390-402."

Szeli István: Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalom. Szabadka-Újvidék 1974 Fórum. 27-8l.

Szita László: Az 1850. évi népszámlálás eredményei Baranya megyében és Pécsett. Baranyai Művelődés 1974 1. sz. 146-150.

Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Bp. 1974 Gondolat. 669 l. (Társadalomtudományi könyvtár.) Bibliogr. a fejezetek végén. 2. kiad. 1984.

Tóth István: Híd a jugoszláv és a magyar nép között. szenteleky Kornél (1892-1933). Baranyai Művelődés 1974 1. sz. 159-162.

Török Sándor: A magyarok létszámának alakulása Ausztriában az első világháború óta. Integratio 1974. Bécs 1975 Europa Club. 171-185.

Zarko, Jovan Veselinov: Vajdaság s népeinek meg nemzetiségeinek harca. Híd 1974 3. sz. 243-255.

Arató Endre: A feudális nemzetiségtől a polgári nemzetig. A magyarországi nem magyar népek nemzeti ideológiájának előzményei. Bp. 1975 Akadémia. 174 l. Bibliogr. 143-170.

Balla Gyula: A kárpátukrajnai magyar irodalom szociográfiai kezdeményei. Forrás 1975 9. sz. 89-90.

Baráth Tibor: A külföldi magyarság ideológiája. Történetpolitikai tanulmányok. Montreal 1975 Szerző. 242 l.

Beke György: Bukaresti magyar hagyományok a XIX. században. Korunk 1975 7. sz. 553-559.

Bellér Béla: Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása. Bp. 1975 Akadémia. 290 l.

Bellér Béla: Az osztrák-magyar viszony és a burgenlandi kérdés. Soproni Szemle 1975 3. sz. 232-244.

Bodor György: Székely honfoglalás 1945-ben. Forrás 1975 "3. sz. 70-83.; 4. sz. 59-68."

Drahos Ágoston: A kétnyelvűség kérdése és néhány didaktikai konzekvenciája. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jakab Bp. 1975 OPI. 39-56.

Fogarassy László: Határmenti események Burgenland megalakulásától az új határvonal megállapításáig (1921. nov. - 1923. márc.) Soproni Szemle 1975 2. sz. 139-157.

Görömbei András: Vázlat a csehszlovákiai magyar szociográfiáról. Forrás 1975 9. sz. 82-85.

Gulka Géza: Kétnyelvű tanítás Szabadka és környéke iskoláiban. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jaka Bp. 1975 OPI. 106-119.

Jakab Róbertné - Szabó Gyula: A nemzetiségi nyelvoktatás szóbeli szakaszának néhány problémája. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jakab Bp. 1975 OPI. 74-89.

Kiss Gy. Csaba: Nemzetiség és oktatásügy. Tiszatáj 1975 2. sz. 63-68.

Kiss Gy. Csaba: Nemzetiségi lét, nemzetiségi irodalom. Jegyzetek az utolsó negyedszázad szlovákiai magyar irodalmáról. Alföld 1975 10. sz. 23-29.

Kiszely Gábor: Egy vajdasági falujáró jegyzetei. (Korógy-Vörösmart.) Új Látóhatár 1975 6. sz. 515-523.

Kósa László: Magyarországi nemzetiségek néprajzi kutatása 1945-1970. Etnográfia 1975 2-3. sz. 422-436.

Kozma Gyula: A hazai román anyanyelvi képzés nyelvi alapjai és az ebből következő feladatok. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jaka Bp. 1975 OPI. 70-73.

Mokuter Iván: Nemzetiségi oktatásunk egyes nyelvhasználati és nyelvművelési kérdéseiről. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jakab Bp. 1975 OPI. 7-38.

Pintér Lajos: Vajdasági magyar valóságirodalom. Forrás 1975 9. sz. 85-89.

Pomogáts Béla: Szociográfiai törekvések a romániai magyar művelődésben. Forrás 1975 9. sz. 78-81.

Barics Ernő: Adatok Felsőszentmárton XVII. századi történetéhez. Baranyai Művelődés 1976 1. sz. 154-157.

Csukás István: Vajda János és a nemzetiségi kérdés. Szeged 1976 Szegedi ny. 17-69. (Irodalomtörténeti dolgozatok 122.) (Acta Historiae Litterarum Hungaricum 16. Tom.)

Czapár József: A nem anyanyelv tanulásának és használatának néhány pszichológiai vonatkozása. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 219-230.

Fehér István: Képek a baranyai németek múltjából. Baranyai Művelődés 1976 1. sz. 123-126.

Gyönyör József: Egyenlő jogok és egyenlő követelmények. Adatok és tények a csehszlovákiai magyarság helyzetéről. Az 1970. évi népszámlálás tükrében. A nemzetiségi kérdésről. Új Forrás 1976 3. sz. 57-72. Bibliogr. 70-71.

Gyönyör József: Nemzetiség és anyanyelv. Irodalmi Szemle 1976 3. sz. 240-246.

Györe Kornél: Szabadka településképe. Szabadka 1976 Életjel. 188 l. (Életjel Könyvek 12.) Bibliogr. 154-155.

Hanák Péter: Mocsáry Lajos (1826-1916). Honismeret 1976 5. sz. 3-5.

Hegedűs Antal: A bácskai és szerémségi katolikus népoktatás a XVIII. században. Létünk 1976 1. sz. 71-80.

Hock Rezső: Adalékok Vajdaság többnyelvűségének történetéhez. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 75-94.

Horváth Árpád: A nemzetek és nemzetiségek egyenjogú nyelvhasználata Vajdaság SZAT igazságszolgáltatási szervei előtt. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatár Szabadka 1976 Fórum. 137-158.

Horváth István: Esztergom és környékének pusztulása a XVI-XVII. században. - Adatok Esztergom vidéke nemzetiségi képének kialakulásához. Új Forrás 1976 3.sz. 33-38.

Horváth Mátyás: Egynyelvűség-kétnyelvűség oktatási gyakorlatunkban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 306-322.

Illyés Elemér: Erdély változása. Mítosz és valóság. 2. bőv. kiad. München 1976 Molnár János ny. 426 l. (Auróra könyvek)

Illyés Elemér: Magyar egyházak Romániában. Katolikus Szemle 1976 3.sz. 224-233.

Janics Kálmán: A csehszlovákiai magyar kisebbség. Új Látóhatár 1976 6.sz. 523-537.

Jánosi Gábor: A nemzetiségek anyanyelvű képzésének lehetőségei Jugoszláviában. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 200-218.

Joncic, Koca: A szüvetségi képviselőház és a nyelvi egyenjogúság. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 124-136.

Joó Rudolf: Az Egyesült Nemzetek Szervezete és a nemzeti kisebbségek védelme. Külpolitika 1976 4.sz. 60-73.

Juhász László: Határőrtelepülésektől a nyelvszigetekig. Az ausztriai magyar kisebbség múltja és jelene. Új Látóhatár 1976 3.sz. 205-214.

Kalmár György: Szociáldemokrácia, nemzeti és nemzetiségi kérdés Magyarországon (1900-1914). Bp. 1976 Akadémia. 247 l. Bibliogr. a jegyzetekben.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és keleteurópai motívumok a Korunk publicisztikájában és műfordításirodalmában. Tiszatáj 1976 11.sz. 69-75.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a délszlávok. Emlékezés. Tiszatáj 1976 10.sz. 45-54.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a nemzetiségi egyenjogúság. Századok 1976 4.sz. 587-606.

Kiss Géza: A mohácsi délszlávok a magyar szabadságharcot megelőző évtizedek forrásaiban. Baranyai Művelődés 1976 1.sz. 149-153.

Kiss Gy. Csaba - Kulcsár Szabó Ernő: Nemzetiségi irodalmak. Tiszatáj 1976 7.sz. 81-87.

Kósa László: A hazai nemzetiségi politika újabb szakasza. Forrás 1976 1.sz. 53-58.

Kovács András: A németek letelepedése Villányban és környékén. Baranyai Művelődés 1976 1.sz. 134-138.

Kővári László: Nemzetiségeink jelene. Bp. 1976 Sasad TSZ soksz. 83 l. (Nemzetiségi füzetek 1.)

*** A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. Tanulmányok. 1. köt. Szerk. Bányai László. Bukarest 1976 Politikai Kiadó. 409 l.

Matijevics Lajos: A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvben 1905-1975-ig. Létünk 1976 3-4.sz. 117-141.

Matkovics József: A nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatára vonatkozó alkotmányos rendelkezések. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 111-123.

Melvinger, Zlatko: Az anyanyelvű képzés mai helyzete és távlatai Vajdaság SZAT-ban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 286-306.

Niederhauser Emil: Nemzetek születése Kelet-Európában. Bp. 1976 Kossuth. 244 l. Bibliogr. 243-245.

Padányi-Gulyás Béla: A középeurópai kisnemzetek történelmi hivatása. Integratio 1975. Bécs 1976 Európa Club. 141-149.

Penavin Olga: Nyelvi jelenségek a jugoszláviai magyar nyelv peremvidékein. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 63-71.

Popin, Vladimir: A nemzetek és nemzetiségek egyenjogú nyelvhasználatának jogi szabályozása Vajdaság területén. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 159-198.

Rehák László: A jugoszláviai forradalmi munkásmozgalom lényegbevágó politikai nézeteinek kialakulása a nemzetiségek nyelvhasználatáról. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 41-51.

Romic, Desanka: A társadalmi és a nyelv viszonyának elméleti problémái. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmány a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról Szabadka 1976 Fórum. 13-26.

Rónai Tamás: Jászi Oszkár a dunai kérdésről 1933 és 1939 között. Századok 1976 1.sz. 77-84.

Sátai Pál: A kétnyelvű oktatás és nevelés rendszere Szabadka és környéke iskoláiban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 269-285.

Sikfői Tamás: A nemzetiségi kérdés politikai problémái Pécsett és Baranyában 1918-1921 között. Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből. Szerk. Szotáczky Mihály, Ádám A. 6. köt. Bp. 1976 ELTE. 103-133.

Spira György: Szeged jegyében. A nemzetiségi kérdés rendezését célzó tervek és lépések 1849-ben. Történelmi Szemle 1976 3.sz. 479-495.

Szász Zoltán: A brassói román iskolák ügye a századvég nemzetiségi politikájában. Történelmi Szemle 1976 1-2.sz. 35-63.

Szeli István: A jugoszláviai magyar nyelvművelő egyesület tíz éves munkája és távlatai. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 52-62.

Szendrei Tamás: Gondolatok a magyar öntudatról. Itt-ott 1976 6.sz. 16-19.

Szita László: Mohács mezőváros népességének struktúrája. Mohács népességének nemzetiségi szerkezete 1686-1711 között. Baranyai Művelődés 1976 1.sz. 144-148.

Tóth Lajos: Az egyenjogú nyelvhasználat megvalósításának feltételei és jelentősége a két és több oktatási nyelvű általános iskolákban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 247-268.

Vajda József: A kétnyelvűség elvi kérdéseiről iskolarendszerünkben. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 231-246.

Várady József: Tartományunk alkotmányjogi rendelkezései a nyelvi egyenjogúságról. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 95-110.

Zajmi, Garmund: A nyelv mint a nemzetiség lényének és helyzetének tényezője. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és a nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatá Szabadka 1976 Fórum. 27-40.

Amerikai Erdélyi Szövetség Csoportja: Románia. A népszámlálás kiértékelése. Katoliukus Szemle 1977 3.sz. 259-268.

Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből 1918-1975. Bp. 1977 Magvető. 443 l. Bibliogr. fejezetenként. (Elvek és utak.)

Balázs Sándor: Nemzetismeret - nemzetiségismeret. Korunk 1977 10.sz. 860-862.

Balogh Edgár: Az életépítő. Kós Károlyról. Tiszatáj 1977 10.sz. 29 l.

Becsei György: Jugoszlávia. Katolikus Szemle 1977 2.sz. 150-153.

Csukás István: Ady nemzetiségszemlélete. Szeged 1977 Szegedi ny. 63 l. (Irodalomtörténeti dolgozatok 113.) (Klny. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 7. Tom. 1967.)

Deák Ernő: II. Rákóczi Ferenc és a független nemzeti állam eszméje. Integratio 1976. Bp. 1977 Európa Club. 1-64.

Fábry Zoltán: Nincs elveszett poszt. Utószó a hűségről. A Csallóköztől Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 313-319.

Fábry Zoltán: Vigyázó szemmel. Fél évszázad kisebbségben. Bratislava 1971 Madách. 326-337.

Fehér Pál, E.: Nemzet - nemzetiség. Kritika 1977 12.sz. 3-4.

Gyönyör József: Nemzetiség és anyanyelv. A csehszlovákiai magyarság népesedési tükre. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 292-312.

Hoóz István: Az 1970. évi népesség száma és megoszlása. A baranyai nemzetiségekről. Bp. 1977 Pécsi Szikra ny. 18-92.

Hoóz István: A népesség nemzetiség szerinti számbavételének problémái. Demográfia 1977 1.sz. 23-37.

Hoóz István: A baranyai nemzetiségekről. Bp. 1977 Pécsi Szikra ny. 9-17.

Illyés Elemér: Románia. Katolikus Szemle 1977 1.sz. 64-66.

Illyés Elemér: Románia. Román kultúrforradalom és a nemzeti kisebbségek. Katolikus Szemle 1977 4.sz. 359-362.

Jeszenszky Géza: Jászi Oszkár és R.W. Seton-Watson levelezése az első világháború előtti években. Századok 1977 749-774.

Joó Rudolf: Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés Nyugat-Európában. Bp. 1977 Kossuth. 188 l. (Nemzetközi Zsebkönyvtár.)

Joó Rudolf: A nemzetiségi kérdés az 1945 utáni európai államközi dokumentumokban. Külpolitika 1977 2.sz. 79-92.

Juhász Géza: A vajdasági nemzetek és nemzetiségek irodalmának kölcsönös fordítása és kiadása 1970-1975-ig. Létünk 1977 5.sz. 198-216.

Kemény G. Gábor: Zrások Mocsáry Lajosról. Kapcsolatok vonzásában. Tanulmányok. Bratislava 1977 Madách. 35-61.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és keleteurópai motívumok a Korunk publicisztikájában és műfordításirodalmában. Kapcsolatok vonzásában. Tanulmányok. Bratislava 1977 Madách. 147-155.

Kemény G. Gábor: A múlt század hetvenes éveinek magyar-szlovák kapcsolatairól. Kapcsolatok vonzásában. Bratislava 1977 Madách. 118-125.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi kérdés a régi Népszavában az első világháborúig. Tiszatáj 1977 6.sz. 58-69.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos (1826-1916). Életút és pályakép. Bp. 1977 TIT. 65 l. (Történelmi füzetek 1977/1.)

Kemény G. Gábor: "Mocsáry Lajos az "egyleti jog" szabadságáért." Létünk 1977 5.sz. 155-167.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a szlovákok. Új Auróra 1977 2.sz. 130-145.

Kemény G. Gábor: Mocsáry és Sarcevic. Üzenet 1977 1.sz. 3-23.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Kelet-Európája. Magyar Tudomány 1977 1.sz. 3-12.

Király István: Útban az internacionalizmus felé. (Ady Endre és a nemzetiségi kérdés.). Bp. 1977 Akadémia. 96-139. Klny. Az újnak tenni hitet. Tanulmányok a szocialista irodalomból. 5.

Király Károly: Románosítás Erdélyben. Király Károly levele Vincze János a RKP KB tagjának. Új Látóhatár 1977 6.sz. 506-510.

Kovács Endre: Szemben a történelemmel. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarországon. Bp. 1977 Magvető. 554 l. (Elvek és utak.)

Kővágó László: Kisebbség-nemzetiség. Bp. 1977 Kossuth. 155 l. Bibliogr. 153-155.

Kővágó László: A Magyar Kommunista Párt nemzetiségpolitikája a Tanácsköztársaság megdöntésétől a felszabadulásig. Párttörténeti Közlemények 1977 2.sz. 77-102.

Kövér György: Felekezet és nemzetiség: az oroszországi értelmiség példája a századfordulón. Történelmi Szemle 1977 2.sz. 260-279.

Kutas Antal: A Baranya megyében élő nemzetiségek oktatásának és közművelődésének helyzete. A baranyai nemzetiségekről. Szerk. Hoóz István. Bp. 1977 Pécsi Szikra ny. 93-103.

Lőrinc Péter: Tito és a nemzetiségi kérdés. Híd 1977 4.sz. 479-483. 6.sz. 739-743.

Mayer Mária: Adatok a századforduló ruszin (kárpátukrán) értelmiségének elmagyarosodásához. Történelmi Szemle 1977 2.sz. 260-279.

Mayer Mária: Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860-1910. Bp. 1977 Akadémia. 255 l.

Móró Mária Anna: Cigányok Baranya megyében a XVIII. század végén. Baranyai Művelődés 1977 1.sz. 119-123.

Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Bp. 1977 Akadémia. 385 l.

Ölvedi János: Csehszlovákia. Katolikus Szemle 1977 1.sz. 59-63. 2.sz. 144-150.

Ölvedi János: "Csehszlovákia. Az "ébredés" évei." Katolikus Szemle 1977 3.sz. 252-259.

Ölvedi János: Csehszlovákia. A magyar kisebbség jogi helyzete. Katolikus Szemle 1977 4.sz. 351-358.

Ölvedi János: Erdély és az erdélyi magyarok. Hozzászólás Péter László írásához. Új Látóhatár 1977 6.sz. 511-515.

Péter László: Erdély vagy az erdélyi magyarok? Új Látóhatár 1977 3.sz. 197-202.

Sárközi K. Ferenc: A csángók Moldvában. Katolikus Szemle 1977 3.sz. 268-277.

Spira György: A testvérharc küszöbén. A nemzetiségi mozgalmak kibontakozása a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Századok 1977 4.sz. 681-723.

Tegzes Ferenc: Délszláv szakreferens jelentése a baranyai délszláv nemzetiségekről (1922). Baranyai Művelődés 1977 1.sz. 148-153.

Tőzser Árpád: Gömörország. A szlovákiai magyar irodalom faluja. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 179-191.

Turczel Lajos: Képek egy Ipoly menti község (Szalka) múltjából. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 167-176.

Arató Endre: A nemzetiségi kérdés Nagy-Britanniában. Bp. 1978 Kossuth. 393 l. Bibliogr. 349-351.

Bagramov, Edvard: A lenini nemzetiségi politika: eredmények és távlatok. Bp. 1978 Kossuth. 246 l. (Nemzetközi zsebkönyvtár)

Barics Ernő: "A baranyai délszlávok élete a "Národni kalendár" (Népi kalendárium) 1972-78-as számainak tükrében." Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 58-62.

Bartha Tibor: Nemzet és nemzetköziség. Confessio 1978 2. sz. 3-28.

Becsei György: Jugoszlávia. A magyarság kulturális fejlődése. Katolikus Szemle 1978 2. sz. 163-166.

Cserdi András: A német nemzetiség és gazdasági súlya a XIX. század végén Komlón. (A nemzetiségi összetétel alakulása Komlón.) Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 155-164.

Erdődi Csaba: Horvát-Szlavón internátus Pécsett 1914-1918-ig. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 165-171.

Füzes Miklós: A reformkor utolsó éve és az 1848-49-es szabadságharc nemzetiségpolitikájának néhány megnyilvánulása. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 150-154.

Gáll Ernő: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Tanulmányok. Bp. 1978 Szépirodalmi K. 472 l. Bibliogr. 456-470.

Görcs László: Adatok a délszlávok településtörténete, településformái, háztipusai és egyházi műemlékei kérdéséhez. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 112-117.

Hanák Péter: Etnikum és közösségtudat. Confessio 1978 2. sz. 29-37.

Hegyi András: Helyzetfelmérő tanulmány a nemzetiségi kérdés a Dél-Alföldön c. témakörhöz. Szeged 1978 Zöldért. 85 l. Bibliogr. 19-54.

Illyés Elemér: Nemzetiségi sajtó Romániában. Katolikus Szemle 1978 2. sz. 167-171. 3. sz. 267-273.

Illyés Elemér: Románia és az emberi jogok. Párbeszéd Paul Gomával. Katolikus Szemle 1978 1. sz. 73-76.

Illyés Elemér: Románia: Nemzetiségi könyvkiadás. Katolikus Szemle 1978 4. sz. 348-351.

Joó Rudolf: A kisebbségi-nemzetiségi egyenjogúság: néhány alapelv és módszer nemzetközi áttekintése. Külpolitika 1978 4. sz. 27-43.

Kemény G. Gábor: Ady (Endre) üzenetei. Nemzetiségi és szomszéd népi vonatkozások Ady Endre műveiben. Tiszatáj 1978 1. sz. 31-38.

Kemény G. Gábor: A béke hérosza. széchenyi István szomszéd népi kapcsolataiból. Tiszatáj 1978 11. sz. 47-52.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és szomszédnépi kapcsolatok. Üzenet 1978 2. sz. 122-128.

Kemény G. Gábor: Széchenyi István 1834. évi kapcsolata az Egyetemi Nyomda román folyóiratával. Korunk 1978 8. sz. 637-642.

Király Károly: Levele Vincze János elvtársnak. Katolikus Szemle 1978 1. sz. 76-79. Ua. Baranyai Művelődés 1976. 1. sz. 127-133.

Kovács Endre: A Sarló és a nemzetiségi kérdés. Ez volt a Sarló. Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok. Bp.-Bratislava 1978 Kossuth-Madách. 184-213.

Krisztián Béla: A baranyai nemzetiségekről. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 103-108.

Litván György: Magyar gondolat - szabad gondolat. Nacionalizmus és progresszió a századeleji Magyarországon. Bp. 1978 Magvető. 163 l. (Gyorsuló idő)

Mikó Imre: A jogi felépítmény. Betájolás. Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest 1978 65-82.

Muráth István: A siklósi járás területén élő nemzetiségek helyzetéről. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 91-95.

Nagy Zsuzsa, L.: Magyar határviták a békekonferencián 1919-ben. Történelmi Szemle 1978 3-4. sz. 441-457.

Ölvedi János: Szovjetunió. A magyarság helyzete Kárpátalján. Katolikus Szemle 1978 2. sz. 155-162. 4. sz. 341-347.

Páskándi Géza: A nemzeti kérdés metafizikája. Részlet. Forrás 1978 3. sz. 70-81.

Péter László: Erdély és az erdélyi magyarok? Új Látóhatár 1978 6. sz. 511-515.

Sajti Enikő, A.: A nemzeti, nemzetiségi kérdés a szocialista Jugoszláviában. Tiszatáj 1978 12. sz. 54-59.

Sándor László: Mozaikok a baranyai nemzetiségi oktatás alakulásához a XVIII-XIX. század fordulóján. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 135-141.

Szita László: Baranya megye nemzetiségi struktúrája a 18. század végén és a 19. század első felében. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 142-149.

Szita László: A Batthyány-uradalom falvainak 1740. évi összeírása. Baranyai Művelődés 1978 4. sz. 160-165.

Takács Lajos: A társadalmi-politikai alap. Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest 1978 65-82.

Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund. A német népcsoportpolitika és Magyarország 1938-1945. Bp. 1978 Kossuth. 420 l. + 8 t. Bibliogr. 361-401.

Tilkovszky Lóránt: Németország és a magyarországi német kisebbség (1924-1929). Századok 1978 1. sz. 3-48.

Trócsányi Zsolt: Az 1790-es évek erdélyi rendi reformmozgalmának történetéhez. Bp. 1978 Akadémia. 95 l. (Nemzetiségi füzetek 2.)

Andrásfalvy Bertalan: Nyugat-baranyai német telepesek történeti-néprajzi kérdései a levéltári források tükrében. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 335-346.

Baka András: Nemzetiség és demokrácia a magyar polgári radikális elképzelésekben (1900-1910). Jogtudományi Közlemények 1979 6. sz. 358-362.

Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. (A Gusti-iskola és a romániai magyar szociográfia). Bukarest 1979 Politikai Kiadó. 263 l.

Balogh Edgár: A Kelet Népe és Erdély. Korunk 1979 5. sz. 331-334.

Balogh Edgár: Táj és nép. Ötvenkét jegyzet élőbeszéddel és toldalékkal. Kolozsvár 1979 Dacia. 175 l.

Balogh Sándor: Az 1946. febr. 27-i magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény. Történelmi Szemle 1979 1. sz. 59-87.

Bezerédy Győző: A baranyai német lakosság betelepedése és ennek tükröződése a községek hivatalos pecséthasználatában. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 397-408.

Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. Valóság 1979 8. sz. 35-38.

Biró Péter: Egy Romániában élő magyar politikai gondolkodó feljegyzései az 1978-as esztendőből. Európai Napló I. Mi kelet-európaiak... Párizs 1979 Magyar Füzetek. 73-123. (Magyar Füzetek 3.)

Biró Péter: Kisebbségi perspektívák a totalitárius társadalomban. Európai Napló II. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar füzetek. 73-131. (Magyar füzetek 5.)

Csalog Zsolt: Cigányfalu Baranyában. Jegyzetek a cigányság helyzetéről. Kritika 1979 10. sz. 13-16.

Csepeli György: A nemzeti tudat és az érzésvilág kutatásáról. Társadalmi Szemle 1979

Deák Ernő: Burgenland: a magyarság helyzete a századfordulótól napjainkig. Katolikus Szemle 1979 3. sz. 254-265.

Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika. Bp. 1979 Magvető. (Gyorsuló idő) Bibliogr. 145-164.

*** Az egyenjogú nyelvhasználatról szóló tanácskozás. Létünk 1979 6. sz. 1111-1173.

Fügedi Erik: Befogadó: a középkori magyar királyság. Történelmi Szemle 1979 2. sz. 355-376.

Füzes Miklós: Vokány népesség a 18. század elejétől a 20. század közepéig különös tekintettel a nemzetiségi kérdésekre. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 347-370.

Füzes Miklós: Az 1941. évi népszámlálás és az 1945. évi összeírás részeredményei Baranya járásaiban. A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása. Baranyai Művelődés 1979 2. sz. 103-107.

Füzes Miklós: A nemzetiségi oktatás szervezési problémái a baranyai népiskolákban az 1923/24 - 1943/44. tanévekben. Baranyai Helytörténetírás 1979. Pécs 1979 Somogy m. ny. 385-439.

Illyés Elemér: A kisebbségek és a nemzetközi jogvédelem. Katolikus Szemle 1979 1. sz. 65-68.

Illyés Elemér: A nemzetiségek jogi helyzete. Románia. Katolikus Szemle 1979 3. sz. 248-253.

Illyés Gyula: Válasz Mihnea Gheorghiunak. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar Füzetek. 13-22. (Magyar Füzetek 5.)

Imre Mária, L.: Adatok Mecseknádasd 18. századi népességének alakulásához. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 371-396.

Kávássy Sándor: Szatmár megye népessége és etnikai viszonyai a XIX. század elején. Eger 1979 Boesodm. ny. 321-337. Klny. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Tom. 15. (Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola füzetei 750.)

Kolozsvári Grandpierre Emil: Herder árnyékában. Bp. 1979 Magvető. 253 l. (Gyorsuló idő)

Komanovics József: A hazai németség helyzetét szabályozó rendelkezések és ezek végrehajtása a felszabadulást követő években (1945-1950). Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 559-568.

Kopasz Gábor: Vármegyei telepítések a két világháború között. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 511-557.

Kósa László: A szlovéniai magyarok társadalmi és kulturális élete. Alföld 1979 12. sz. 86-90.

Kővágó László: A Magyarországi Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés. Bp. 1979 Kossuth. 187 l.

Kővágó László: A nemzeti kérdés a Tanácsköztársaság idején. Párttörténeti Közlemények 1979 3. sz. 163-173.

Kunszabó Ferenc: Modern népirtás és az ellene való orvosság. Az erdélyi magyar kisebbségről. Új Látóhatár 1978 4-5. sz. 329-358.

Sztáray Zoltán: Hol hibáztunk, mit vétettünk el? Új Látóhatár 1979 5-6. sz. 465-467.

László T. László: Az egyházak szerepe a zsidómentésben Magyarországon. Katolikus Szemle 1979 2. sz. 139-163.

Méray Tibor: Erdély és a magyar politika. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar Füzetek. 132-136. (Magyar Füzetek 5.)

Miskolczy Ambrus: Társadalmi és nemzeti kérdés az utolsó erdélyi rendi országgyűlésen. Századok 1979 5. sz. 851-883.

Ölvedi János: Az anyanyelv sorsa Szlovákiában. Katolikus Szemle 1979 1. sz. 68-75.

Rehák László: Kisebbségtől a nemzetiségig. Újvidék 1979 Fórum. 265 l.

Sajti Enikő, A.: Útkeresés. A Jugoszláv Kommunista Párt nemzetiségpolitikai koncepciójának formálódása az 1920-as években. Századok 1979 3. sz. 375-420.

Schöpflin György: A magyarok helyzete Romániában. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar Füzetek. 23-71. (Magyar Füzetek 5.)

Sikfői Tamás: Németek és délszlávok a megszállt Baranyában 1918. nov. 1. és 1919. márc. 21. között. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 445-455.

Sirchich László: A Felvidék az ezeréves magyar államtestben. Magyarok Csehszlovákiában. Tanulmányok. Cleveland 1979 Szerző. USA. Ohio 48 l.

Szabó Imre: Kisebbségek és az emberi jogok. Valóság 1979 1. sz. 1-13.

Szakály Ferenc: Délszláv menekültek a középkori Magyarországon. História 1979 2. sz. 26-27.

Szász Zoltán: A román-magyar összefogás kísérlete 1849 után. História 1979 4. sz. 28-29.

Szita László: Adatok a baranyai nemzetiségek kulturális törekvéseihez a 19. század második felében. Baranyai Helytörténetírás 1979. Pécs 1979 Somogy m. ny. 501-536.

Szita László: Német, délszláv, magyar jobbágyok betelepülése Baranyába 1722-1724 között. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 95-101.

Szita László: A nemzetiségi lakosság Baranyában az 1850. évi népszámlálás alapján. Baranyai Művelődés 1979 2. sz. 81-89.

Szita László: A regionális nemzetiségtörténeti kutatások jelentősége és feladatai. Baranyai Művelődés 1979 4. sz. 86-90.

Takács Gyula: Nemzetiségi politika Baranyában. Baranyai Művelődés 1979 4. sz. 3-10.

Tegzes Ferenc: A miniszterelnökség délszláv szakreferensének jelentése a baranyai délszlávokról az 1920-as évek első felében. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 457-509.

Tilkovszky Lóránt: A magyarországi német mozgalom válságának a kibontakozása (1930-1932). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szerk. Kanyar József. 10. köt. Kaposvár 1979 Somogyi ny. 403 l.

Tilkovszky Lóránt: Törekvések a magyarországi német mozgalom radikalizálására. (1932-1933). Századok 1979 3. sz. 421-477.

Tóth János: Kisebbségvédelem az emberi jogok történetének tükrében. Katolikus Szemle 1979 2. sz. 121-138.

Vastagh Pál: Nemzetiségi jogok hazánkban. Tiszatáj 1979 12. sz. 49-52.

Baka András: A nemzetiségi kérdés megközelítésének alakulása Jászi Oszkár koncepciójában. Jogtudományi Közlöny 1980 10. sz. 697-703.

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer német nemzetiségi politikájának válsága 1931-1932-ben. Történelmi Szemle 1980 3. sz. 478-496.

Bencze Sándor: A szlavóniai szigetmagyarság történetéből. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 2. köt. Eszék 1980 HMSZ. 166

Bibó István: A magyarságtudomány problémája. Új Látóhatár 1980 3. sz. 386-396.

Borbándi Gyula: Bibó István és a népi mozgalom. Új Látóhatár 1980 2. sz. 137-163.

Dávid Zoltán: A magyar nemzeti statisztika múltja és jelene. Valóság 1980 8. sz. 87-101.

*** Az egyenjogú nyelvhasználatról szóló tanácskozás. Létünk 1980 1. sz. 129-190.

Fábián Ernő: Nemzetiség és egyetemesség. Korunk 1980 "6. sz. 405-408.; 7-8. sz. 532-537."

Gecesa, Nicola: Vajdaság nemzeteinek és nemzetiségeinek kivándorlása a két világháború közötti időszakban. Létünk 1980 6. sz. 1083-1108.

Glatz Ferenc: Történetíró és politika: szekfű, Steier, Thim és Miskolcz a nemzetről és államról. Bp. 1980 Akadémia. 267 Bibliogr. a jegyzetekben.

Haas György: Nemzeti tudatunk a 70-es esztendők végén. Katolikus Szemle 1980 4. sz. 293-308.

Hanák Tibor: Magyar filozófiai élet Romániában. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 51-66.

Herczegh Géza: A nemzeti kérdés nemzetközi vonatkozásai a reformkori Magyarországon. Jogtudományi Közlöny 1980 10. sz. 648-656.

Illyés Elemér: A megmaradás újrafogalmazása. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 26-37.

Illyés Elemér: Minoritizmus és a romániai magyarság. A kisebbség és a többség viszonya lélektani, társadalmi és politikai megközelítésben. Katolikus Szemle 1980 1. sz. 23-38.

Illyés Elemér: Románia. Tudományosság és megmaradás. Katolikus Szemle 1980 2. sz. 166-170.

Juhász László: A burgenlandi magyar kisebbség helyzete. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a második világháború után (1945 Zürich 1980 HERP ny. (München) 84-97.

Károlyi Dénes: A székely magyarság történetének sorsformáló fejezete. Korunk 1980 7-8. sz. 499-505.

Keresztury Dezső: Bibó Istvánról. Vigília 1980 8. sz. 532-533.

Kiss Géza: Harc a magyar államnyelvért a soknemzetiségű Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 409-441.

Köttner-Benigni, Klara: Irodalmi élet Burgenlandban. Műhely 1980 1. sz. 63-65.

Kővágó László: A szocialista nemzetiségi politika kialakulásának útján. Párttörténeti Közlemények 1980 3. sz. 71-94.

Krausz Tamás: Bolsevizmus és a nemzeti kérdés. Világosság 1980 11. sz. 681-688.

Merki Ferenc: Magyar tannyelvű oktatási intézmények a Horvát Szocialista Köztársaságban. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 2. köt. Eszék 1980 HMSZ. 109-142.

Miskolczy Ambrus: Erdély és Magyarország uniója 1848-ban. História 1980 3. sz. 23-25.

Miskolczy Ambrus: Az erdélyi magyar liberális ellenzék társadalmi reformtörekvései. Jogtudományi Közlöny 1980 10. sz. 654-662.

Molnár Géza: Nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása a statisztika adatainak tükrében. Létünk 1980 2. sz. 329-346.

Niederhauser Emil: Nyelvújítás és nemzetté válás. História 1980 2. sz. 31-33.

Ölvedi János: A csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának két jelentése. Katolikus Szemle 1980 4. sz. 362-371.

Ölvedi János: A magyar kultúra sorsa Szlovákiában. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980) Zürich 1980 HERP ny. (München). 98-120.

Révész László: A trianoni béke és a magyar kisebbség. Magyar Mérleg. II. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 8-25.

Ritoók János: Kettős tükör. A magyar-szász együttélés múltjából és a két világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből. Bukarest 1980 Kriterion. 255 l.

Ruffy Péter: Egynyelvűség, kétnyelvűség, nyelvcsere. Ötmillió magyarajkú gondjairól. Műhely 1980 1. sz. 31-38.

Skultéty Csaba: A kárpátaljai magyarság szellemi élete. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 121-142.

Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Bp. 1980 Kossuth. 240 l. Bibliogr. a jegyzetekben.

Szász Zoltán: Gyulafehérvár 1918. História 1980 3. sz. 25-28.

Szenes György: Szabadka a Vajdaság keretében. Létünk 1980 2. sz. 368-391.

Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást! Mai magyarok Ausztriában. Bern 1980 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 407 l.

Szita László: A dualizmuskori iskolaállamosítási törekvések nemzetiségpolitikai vonatkozásai Baranyában (1898, 1906). Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 445-493. (Baranyai levéltári füzetek 13.)

Sztáray Zoltán: Románia szerződése az antanthatalmakkal.A bukaresti titkos szerződés. Új Látóhatár 1980 1. sz. 76-90.

Tilkovszky Lóránt: Gömbös 1934. évi kezdeményezése a német kisebbségi kérdés rendezésére. MTA Filozófiai Történettudományi Osztályának Közleményei 1980 1-2. sz. 165-203.

Tilkovszky Lóránt: A weimari Németország és a Duna-medence német kisebbsége. Századok 1980 2. sz. 201-228.

Tilkovszky Lóránt: Németország és a magyar nemzetiségpolitika (1924-1929). Történelmi Szemle 1980 1. sz. 52-89.

Tóth János: Bibó István, a magyar európai. Új Látóhatár 1980 1. sz. 25-39.

Varga Sándor: A Nemzetiségi Bizottság húsz éve - 20 let komisije za narodnosti. Lendva 1980 DNSZSZ. 100 l. Bibliogr. 98-100.

Venczel József: Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből. Bukarest 1980 Kriterion. 188 l. + 1 t.

Veress Dániel: Magyar nyelvű hivatásos színjátszás Romániában. Vázlat. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-198 Zürich 1980 HERP ny. (München) 38-50.

Ágh Attila: A nemzeti kérdés a XX. század marxizmusában. Világosság 1981 "6. sz. 352-357.; 7. sz. 401-407. "

Balázs Sándor - Bodor András: A társadalomtudományi gondolkodás a népi hatalom évtizedeiben. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 256-285.

Balogh Edgár: A közírás történetéből. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 436-444.

Balogh Sándor: Jelenkori népvándorlás. Kitelepítés és lakosságcsere Magyarországon a felszabadulás után. História 1981 2. sz. 24-26.

Bellér Béla: Az európai nemzetiségi kongresszusok és Magyarország a kisebbségvédelem rendezésében (1925-1929). Századok 1981 5. sz. 995-1040.

Bellér Béla: A magyarországi németség rövid története. Bp. 1981 Magvető. 210 l. (Gyorsuló Idő.) Bibliogr. 192-208.

Bibó István: Összegyűjtött munkái. 1-4. köt. Bern 1981 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1310 l.

Borbándi Gyula: Bibó István és a magyar demokrácia kérdései. Bibó István, a harmadik út és a következő nemzedék. A Független Magyar Értelmiség 2. Találkozója Genfben 1980. Genf 1981 Molnár József ny. 21-27. Ua. Új Látóhatár 1981. 3-4. sz. 338-343.

Borbándi Gyula: A Bibó-kérdés. Bécsi Napló 1981 5. sz. 5.

Borsi-Kálmán Béla: A Kossuth-emigráció és a nemzetiségi kérdés. Dilemmák és alternatívák. Kritika 1981 12. sz. 3-4.

Borsody István: Jászi, Bibó és a magyar nemzetiségi kérdés. Új Látóhatár 1981 3-4. sz. 329-338. Ua. Bibó István, a harmadik út és a következő nemzedék. A Független Magyar Értelmiség 2. Találkozója Genfben 1980. Genf 1981, Molnár József ny. 7-21.

Borsody István: Potsdam és a magyarországi németek kitelepítése. Új Látóhatár 1981 1. sz. 103-106.

Brogyáni Kálmán: A dunai gondolat tegnap és ma. Itt-Ott 1981 "3. sz. 10-12.; 1982. 1. sz. 13-16. "

Csukás István: A nemzetiségi kérdés Kemény (Zsigmond), Jósika (Miklós), Madách (Imre) és Eötvös (József) műveiben. Szeged 1981 Szegedi ny. 54 l. (Irodalomtörténeti dolgozatok 129.) (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 17. Tom.)

Deák Ernő: Ausztria. A magyar kisebbség helyzete a nyolcvanas években. Katolikus Szemle 1981 2. sz. 167-176.

Devetak, Silvo: Az ENSZ kisebbségek jogairól szóló rendszerének fejlődése a nemzeti, az etnikai, a felekezeti és a nyelvi kisebbségek jogairól szóló nyilatkozat jugoszláv javaslata fényében. Létünk 1981 2. sz. 267-279.

Dordevic, Jovan: A kisebbségek helyzete és védelme Jugoszlávia alkotmányos és politikai rendszerében. Létünk 1981 2. sz. 255-266.

Füzes Miklós: Baranya megye népességének és nemzetiségi megoszlásának változása 1945-ben. Honismeret 1981 4. sz. 26-29.

Füzes Miklós: Ideológiai és politikai megnyilvánulások a nemzetiségi népiskolák szervezésében Baranyában a két világháború között. Baranyai Művelődés 1981 1. sz. 121-126.

Füzes Miklós: A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása Baranya járásaiban 1941-ben, nemzetiségi megoszlása 1945-ben. Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 533-560. (Baranyai levéltári füzetek 15.)

Gyekiczky Tamás: Nemzeti kérdés és Közép-Európa. Adalékok Jászi Oszkár nemzetiségi koncepciójához. Fiatal oktatók műhelytanulmányai. 1. köt. Szerk. Mezey Barna, Nagy Boldizsár. Bp. 1981 ELTE ÁJK. 202-227.

Gyönyör József: A csehszlovákiai magyarság létszámának és nyelvterületének alakulása 1918-1938 között. Magyar Műhely 1981 4. sz. 93-107.

Gyurácz Ferenc: Veres Péter magyarságszemlélete. Forrás 1981 9. sz. 61.

Hoóz István: A nemzetiség szerinti megoszlás számbavételének nehézségeiről. Valóság 1981 5. sz. 97-104.

Jakó Zsigmond: Könyv és könyvtár az erdélyi magyar művelődésben. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 367-402.

Joó Rudolf: Nemzetiségi kérdés - kisebbségtudomány. Magyar Tudomány 1981 11-12. sz. 952-959.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi kérdés és a kisebbségvédelem eszméje Csuka Zoltán publicisztikájában. Tiszatáj 1981 10. sz. 91-97.

Koppándi Sándor - Lőrincz László: A nemzetiségi kérdés megoldása. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 7-29.

Kós Károly: A romániai magyarság néprajzáról. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 313-330.

Kovács K. Zoltán: A magyar egyházak küzdelmes élete Erdélyben. Katolikus Szemle 1981 1. sz. 35-41.

Kovacsics József: Történeti demográfiai áttekintés a Kanadába vándorolt magyarokról. Demográfia 1981 2-3. sz. 243-269.

Kővágó László: A Komintern és a nemzetiségi kérdés a húszas években. Századok 1981 4. sz. 754-769.

Kővágó László: A kommunista párt és Trianon. História 1981 2. sz. 7-9.

Kővágó László: Nemzetiségek a mai Magyarországon. Bp, 1981 Kossuth. 187 l.

Krisztián Béla - Timár György: Adatok a magyar-szlovák művelődéstörténeti kapcsolatokhoz. Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 425-443.

Magyar Arnold: Magyar emlékek a németújvári kolostorban. Bécsi Napló 1981 4. sz. 2.

Máté Zoltán: (Vita a nemzeti öntudatról.) Katolikus Szemle 1981 2. sz. 143-146.

Méray Tibor: Bibó István varázsa. Bibó István, a harmadik út és a következő nemzedék. A Független Magyar Értelmiség 2. találkozója Ge Genf 1981 Molnár József ny. 27-30.

Mikó Imre: Változatok egy témára. Tanulmányok. Bev. Gáll Ernő. Bukarest 1981 Kriterion. 192 l. Bibliogr. a jegyzetekben.

Nagy Ferdinánd: Kovászna megye - ma. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 175-183.

Ölvedi János: Csehszlovákia. A magyar iskolák elsorvasztása. Katolikus Szemle 1981 4. sz. 348-358.

Ölvedi János: Jugoszlávia. A népszámlálás magyar vonatkozásai. Katolikus Szemle 1981

Péntek János: A romániai magyar nyelvtudományi kutatások. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 286-312.

Popély Gyula: A szlovákiai magyarság művelődési feltételei a két világháború között. Műhely 1981 3. sz. 73-80.

Rehák László: A helsinki okmányoknak a nemzetiségek (nemzeti kisebbségek) helyzetére vonatkozó rendelkezései mint a nemzetközi együttműködés fejlesztésének tényezői. Létünk 1981 2. sz. 280-296.

Spira György: Perczel próbálkozása a délvidéki szerbek megbékítésére 1849 tavaszán. Történelmi Szemle 1981 1. sz. 114-128.

Szeli István: A kisebbségi kultúrától a nemzetiségi kultúráig. Szeli István: Történő történelem. Újvidék 1981 Fórum. 365-369.

Szeli István: Tito és a nemzetiségi kérdés. Szeli István: Történő történelem. Újvidék 1981 Fórum. 360-365.

Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Újvidék 1981 Fórum. 375 l.

Szita László: A nemzetiségi nyelvhasználat ideológiai háttere a dualizmuskori Baranya megyében (1890-1905). Baranyai Művelődés 1981 1. sz. 117-120.

Tegzes Ferenc: Statisztikai források Baranya megye nemzetiségtörténetéhez a két világháború között (1926, 1938). Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 495-531. Ua. (Baranyai Levéltári Füzetek 14.)

Tilkovszky Lóránt: Harc a magyarországi német mozgalom külföldről támogatott náci irányzata ellen (1933-1936). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szerk. Kanyar József. 12-13. köt. Kaposvár 1981 Somogyi ny. "363-410.; 341-366."

Tilkovszky Lóránt: A magyarországi német nemzetiségi kérdés a budapesti osztrák követség jelentéseinek tükrében (1918-1938). MTA Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei 1981 1. sz. 111-124.

Tilkovszky Lóránt: A magyarországi németség a Darányi-kormány idején. Századok 1918 "5. sz. 883-923.; 6. sz. 1091-1132."

Varga László: Az emberi jogok Magyarországon és Erdélyben - Washington szerint. Bécsi Napló 1981 4. sz. 3.

Varsányi Péter István: Az 1848-as nemzetiségi mozgalmak ismeretlen dokumentumaiból. Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 5. köt. Szeged 1981 Csongrád Megyei Levéltár. 91-101.

Veress Dániel: Magyar nyelvű hivatásos színjátszás Romániában. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 462-477.

Vígh Károly: Szlovákiai jegyzetek. - A magyar kulturális hagyományok Szlovákia közgyűjteményeiben, iskoláiban. (Pozsony, Komárom, Losonc, Stósz, Eperjes). Új Forrás 1981 4. sz. 16-31.

Vukobratovic, Bozo: Néhány kérdés a Horvát Szocialista Köztársaság nemzetiségeinek alkotmányjogi és politikai helyzetére vonatkozólag. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 3. köt. Eszék 1981 HMSZ. 7-22.

Zielbauer György: A Vas megyei németség helyzete és mozgalmai 1920-1945 között. Vasi Szemle 1981 "1. sz. 116-130.; 2. sz. 237-245."

Arday Lajos: Dokumentumok a jugoszláv-magyar határ kialakulásáról (1918-1919). Századok 1982 2. sz. 323-339.

Beke György: Nemzetiségi létfeltételek építése Erdélyben 1944 és 1948 között. Forrás 1982 8. sz. 80-86.

Binder Pál: Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmus kori falusi és városi együttéléséről. Bukarest 1982 Kriterion. 396 l.

Borbándi Gyula: Jászi Oszkár utolsó vállalkozása. Új Látóhatár 1982 2. sz. 240-264.

Csoóri Sándor: Közérzet és nemzeti tudat. Itt-ott 1982 4. sz. 6-12.

Dávid Gyula: ""... a magyarság bennünk nem a jó és balsors függvénye. Egyetlen állapot." Jegyzetek Tamási Áron két világháború közötti publicisztikájához." Tiszatáj 1982 3. sz. 30-37.

Dávid Zoltán: Magyarok - határaink mentén. Mozgó Világ 1982 7. sz. 38-50.

Dávid Zoltán: A magyarul beszélők száma. Magyar Nyelvőr 1982 7. sz. 38-50.

Deák Ernő: Jugoszlávia nemzetiségi politikája. Ernest Petric egyetemi tanár nyilatkozata a Bécsi Naplónak. Bécsi Napló 1982 3. sz.

*** Demográfia, etnikum, politika. Vita a nemzetiségi kérdésről. Alföld 1982 8. sz. 41-54. Szakály Ferenc, Fügedi Erik, Kosáry Domokos, Hanák Péter, Diószegi István, Ormos Mária.

Domokos Pál Péter: Csángó-magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle 1982 2. sz. 165-173.

Domokos Pál Péter: A moldvai csángómagyarokról. Tiszatáj 1982 8. sz.

Erdődi Csaba: Az 1880. évi iparstatisztikai felvételek nemzetiségi vonatkozásai Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 391-413.

Fábián Ernő: A tudatosság fokozatai. Bukarest 1982 Kriterion. 81 l. (Századunk)

Fogarassy László: Pozsony város nemzetiségi összetétele. Alföld 1982 8. sz. 59-74.

Für Lajos: A kisebbségi jogvédelem történetéből. História 1982 4-5. sz. 60-61.

Für Lajos: A magyar kisebbségi tudományosság Szlovákiában. Műhely 1982 2. sz. 76-83.

Für Lajos: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségtudományi kutatások. Valóság 1982 1. sz. 34-46.

Füzes Miklós: A népszámlálások szervezési tapasztalatai Baranyában különös tekintettel a nemzetiségek összeírására (1920-1949). Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 515-534. (Baranyai levéltári füzetek 31.)

Glatz Ferenc: Kérdések etnikumról, nemzetről a 20. század végén. História 1982 4-5. sz. 34-36.

Gorjanac Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 463-513.

Gyarmati György: Modern népvándorlás, nemzetiségi kérdés. História 1982 4-5. sz. 38-39.

Hajdú Zoltán: Területrendezési törekvések a magyar földrajztudományban a két világháború között. Földrajzi Közlemények 1982 2. sz. 89-106.

Hegyi Béla: A Vigília és a magyar szellemi élet. A külföldi magyarság és a Vigília. Itt-ott 1982 3. sz. 12-18.

Illyés Elemér: Az emberi jogok és a romániai magyarság. Katolikus Szemle 1982 3. sz. 262-268.

Illyés Gyula: Ki a magyar? Bp. 1982 Magvető 64 (Gondolkodó Magyarok)

Katus László: Magyarok, nemzetiségek a népszaporulat tükrében 1850-1918. História 1982 4-5. sz. 18-21.

Kemény G. Gábor: A demokratikus szabadságjogok védelmezői. Böszörményi László és Irányi Dániel pályaképéhez. Tiszatáj 1982 6. sz. 39-47.

Kende János: Nemzeti-nemzetiségi kérdés és munkásmozgalom. História 1982 4-5. sz. 22-26.

Kodály Zoltán: Magyarság a zenében. Forrás 1982 12. sz. 1-9.

Kosáry Domokos: Demográfia, etnikum, politika. Vita a nemzetiségi kérdésről. Alföld 1982 8. sz. 41-54.

Kosáry Domokos: Nemzeti problémák az 1848 előtti Magyarországon. História 1982 4-5. sz. 11-12.

Kovács Kálmán: Bethlen Gábor erdélyi országgyűléseinek törvényalkotása. Jogtudományi Közlöny 1982 1. sz. 45-53.

Kővágó László: A délszláv államtól Jugoszláviáig. História 1982 4-5. sz. 48-51.

Kővágó László: A KMP a revízióról és a nemzetiségi kérdésről (1936-1942). Párttörténeti Közlemények 1982 2. sz. 48-80.

Kreisky, Bruno: Az ausztriai népcsoportok a kelet-nyugati politika előterében. Bécsi Napló 1982 3. sz. 1.

Lipcsey Ildikó: A MADOSZ és az Ekésfront. Történelmi Szemle 1982 3. sz. 458-482.

Litván György: Jászi Oszkár és a nemzetiségi kérdés. História 1982 4-5. sz. 58-59.

Márton Imre: A nemzeti identitás történelmi alakváltozásai. Bp. 1982 MTA. Szociológiai Intézet. 15 l.

Niederhauser Emil: Balkáni határváltozások. História 1982 4-5. sz. 63-69.

Niederhauser Emil: A nemzeti identitás problémái Kelet-Európában. Tiszatáj 1982 4. sz. 22-29.

Ölvedi János: Csehszlovákia. A magyar nemzetiség porladása. Katolikus Szemle 1982 2. sz. 173-181.

Ölvedi János: Népszámlálás Szlovákiában. Hová lett két év alatt 24 000 magyar? Bécsi Napló 1982 2. sz. 1.

Ölvedi János: A történelmi mitoszok útvesztőjében. Néhány megjegyzés a magyar-szlovák együttélés nyomorúságának okairól. Új Látóhatár 1982 2. sz. 143-161.

Pomogáts Béla: Épülő hidak. Magyar-román irodalmi, kulturális kapcsolatok 1945-1948. Tiszatáj 1982 9. sz. 45-51.

Raffay Ernő: A magyarországi Román Nemzeti Párt az első világháború végén. Tiszatáj 1982 6. sz. 47-55.

Rottler Ferenc: Ipolyi Arnold a nemzetről és a nemzetiségről. A magyar politikai és jogi gondolkodás történetéből. XVIII-XIX. század. Szerk. Kovács Kálmán. Bp. 1982 ELTE. (Jogtörténeti Értekezések 12.)

Ruffy Péter: A magyarságtudat zavarairól. Műhely 1982 1. sz. 3-7.

Sipos Péter: Területi, népességi és gazdasági változások Magyarországon 1920. História 1982 4-5. sz. 51.

Szabó Károly - É. Szőke István: Adalékok a magyar-csehszlovák lakosságcsere történetéhez. Valóság 1982 10. sz. 90-94.

Szakály Ferenc: Demográfia, etnikum, politika. Vita a nemzetiségi kérdésről. Alföld 1982 8. sz. 41-54.

Szakály Ferenc: Mi tartotta meg a hódoltság magyarságát? História 1982 4-5. sz. 5-7.

Szita László: Horvát (sokac), magyar, német parasztok agrárszocialista mozgalma Baranyában 1897-98-ban. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 415-444. (Baranyai levéltári füzetek 28.)

*** Szlovákiai jelentés a magyar kisebbség állapotáról. Bev. Borsody István. Paris 1982 Magyar Füzetek. 125 l. (Magyar Füzetek könyvei 4.)

Szűcs Jenő: A középkori Magyarország népei. História 1982 4-5. sz. 3-5.

Tegzes Ferenc: Adatok az alsófokú közigazgatás nyelvhasználatához Baranya megyében a dualizmus idején (1870-1899). Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 445-462.

Tilkovszky Lóránt: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt tevékenysége a német nemzetiség körében (1919-1931). Párttörténeti Közlemények 1982 4. sz. 63-105.

Tilkovszky Lóránt: Revíziós sikerek, problémák, csalódások. História 1982 4-5. sz. 31-33.

Tóth Ede: "Mocsáry Lajos elveszettnek tartott röpirata: a "kiegyenlítés"." Századok 1982 4. sz. 760-792.

Varga János: Fogalmazvány, tisztázat - eredeti, másolat. Egy 1849-beli kormányzói irat viszontagságai. (Kossuth 1849. április 26-i utasítása Dragos Jánosnak a román-magyar megbékélésről.) Levéltári Közlemények 1982 1. sz. 95-110.

Varga László: A kinti és benti magyarság. Bécsi Napló 1982 4. sz.

Varsányi Péter-István: Nagykikinda és környéke 1848 tavaszán. Századok 1982 4. sz. 718-742.

Wellmann Imre: Ujjátelepülés a török világ után. História 1982 4-5. sz. 8-11.

Zielbauer György: Képek a Vas megyei nemzetiségek közelmúltjáról (1945-1948). Vasi Szemle 1982 3. sz. 421-438.

Ács Zoltán: Vázlatok a burgenlandi magyarságról. Alföld 1983 4. sz. 61-68.

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája. Bp. 1983 Akadémia. 292 Bibliogr. 265-292.

Baka András: Egy liberális jogállamkoncepció (Eötvös József) nemzetiségi vonatkozásai. Jugtudományi Közlemények 1983 5. sz. 311-317.

Baka András: A nemzeti-nemzetiségi kérdés és az állami szervezés Eötvös József politikai gondolkodásában. Állam- és jogtudomány 1983 2. sz. 245-270.

Balogh István: Szovjet viták a nemzetiségi kérdésről. Világosság 1983 8-9. sz. 528-536.

Bodor György: Az 1562 előtti székely nemzetiségi szervezetről. Történelmi Szemle 1983 2. sz. 281-305.

Boda Gábor: Szerb katonák az 1848-49-es honvédseregben. Szerbek és magyarok a Duna mentén. (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-1 Bp. 1983 Akadémia. 153-165. - Ua. Hadtörténelmi Közlemények 1981. 1. sz. 105-116.

Botlik József: A hűség őrhelyén. A pozsonyi irodalmi szemle huszonöt évéről. Napjaink 1983 9. sz. 24-28.

Cseresznyés Ferenc: A szlovákiai magyarokat fogadó szervek telepítő tevékenysége Baranyában (1947-1948). Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogy m. ny. 595-614. - Ua. Baranyai levéltári füzetek 49.

Csukás István: Irodalmunk nemzetiségszemlélete a szabadságharc után (1849-1867). Szeged 1983 Szegedi ny. 49 l. (Iradalomtörténeti dolgozatok 151.) (Klny. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 20. Tom.)

Detela, Lev: A kétnyelvűség problémája. Bécsi Napló 1983 5. sz.

Duran, Teofik: Tájékoztatás a Horvát SZK Szábora a nemzetiségek alkotmányos jogai megvalósítására vonatkozó határozatainak végrehajtásáról. Eszék községek közössége területén. Horvátországi Magyarok Évkönyve 5. köt. Eszék 1983 H.M.S. 40-53.

Fehér István: A bonyhádi Hűségmozgalom történetéhez. Bp. 1983 Akadémia 73.l. Bibliogr. 71-73. (Nemzetiségi füzetek 4.)

Für Lajos: Kisebbségi tudományművelés Erdélyben. Alföld 1983 3. sz. 37-57.

Für Lajos: A nemzetiség-magyarság-tudomány múltja. Tudománytörténeti áttekintés. Műhely 1983 3. sz. 18-31.

Füzes Miklós: Nemzetiségi oktatás Délkelet-Dunántúlon 1945-1949. Baranyai helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogy m. ny. 557-593. (Baranyai levéltári füzetek 48.)

Galántai József: Politikai nemzet és liberális politika. Az 1868-as nemzetiségi törvény születése. Világosság 1983 8-9. sz. 520-527.

Gáll Ernő: Mikó Imre - a nemzetiségi jogász. Gáll Ernő: A sajátosság méltósága. Esszégyűjtemény. Bp. 1983 Magvető. 402-429.

Gáll Ernő: A sajátosság méltósága. Esszégyűjtemény. Bp. 1983 Magvető. 525 l.

Gavralovic, Slavko: A jugoszláv történetírás a vajdasági 1848-49-es forradalomról. Szerbek és magyarok a Duna mentén (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-49 Bp. 1983 Akadémia. 72-93.

Gorjanac, Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 392-439.

Gyönyör József: Csehszlovákia népesedésének nemzetiségi megoszlása. Irodalmi Szemle 1983 1. sz. 30-38.

Hamza András: A közösség palásttalan papja: Illyés (Gyula). Itt-ott 1983 3. sz. 13-25.

Hoóz István: Baranya megyében élő német és délszláv lakosság nemzetiségi tudatának alakulásáról. Demográfia 1983 2-3. sz. 315-329.

Hoóz István: A nemzetiségi tudat lépcsőfokai. Élet és Tudomány 1983 41. sz. okt. 14. 1286-1288.

Illyés Elemér: Erdély: egy vállalkozás távlatai. Katolikus Szemle 1983 1. sz. 99-108.

Illyés Elemér: Jövőkép jóslások nélkül. Katolikus Szemle 1983 4. sz. 384-387.

Illyés Elemér: Valami elindult Erdélyből. Katolikus Szemle 1983 1. sz. 69-73.

Joó Rudolf: Az etnikai konfliktusok okai és jellemzői. A nemzetiségi viszonyokat meghatározó tényezőkről. Külpolitika 1983 3. sz. 73-85.

Joó Rudolf: Nemzetiségi autonómia Nyugat-Európában. Világosság 1983 8-9. sz. 540-548.

Joó Rudolf: A nyugat-európai kisebbségek sajátosságai és típusai. Bp. 1983 Akadémia. 77 l. Bibliogr. 73-77. (Nemzetiségi füzetek 5.)

Kende János - Sipos Péter: Ipari munkásság és asszimiláció Magyarországon 1870-1910. Történelmi Szemle 1983 2. sz. 238-254.

Kerecsényi Edit: A Mura menti horvátok házassági kapcsolatai. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1982-1983. Zalaegerszeg 1983 Zalaegerszegi ny. 243-257.

Kerecsényi Edit: A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája. Zalaegerszeg 1983 Zalai ny. 369 l. (Zalai Gyűjtemény 20.)

Király Ernő: Nemzetiségi jog - nemzeti tulajdon. Jogtudományi Közlöny 1983 1. sz. 50-53.

Kocsis Károly: A Vajdaság nemzetiségi képének száz éve (1881-1981). Bp. 1983 MTA Földrajz Kutató Intézete. 60-76. (Területi kutatások 6.)

Kós Károly: "Kiáltó szó. Erdély, Bánság, Körös-vidék és Máramaros magyarságához (1921). Kós Károly: "Kőböl, fából házat ... igékből várat." " In memoriam Kós Károly 1883-1983. Bp. 1983 Magvető. 87-97.

Krupa András: A nemzetiségi lét Békésben. Kritika 1983 9. sz. 11-12.

Miskolczy Ambrus: Társadalom, nemzetiség és ellenzékiség kérdései az erdélyi magyar reformmozgalomban (1830-1843). Századok 1983 5. sz. 1061-1096.

Nagy Lajos: A bólyi Batthyány uradalomban élő nemzetiségek az úrbér rendezés előtt. Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogyi ny. 367-391. - Ua. Baranyai levéltári füzetek 45.

Niederhauser Emil: A magyarországi nemzetiségekről. Kritika 1983 6. sz. 7-8.

Niederhauser Emil: A parasztság és a nemzeti kérdés a polgári forradalmakban. Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848-1849-ben. (1. köt.) Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983 Akadémia. 65-71.

Ölvedi János: Csehszlovákia. A CSEMADOK harmincnégy éve. Katolikus Szemle 1983 1. sz. 74-85.

Pisztora Ferenc: Regionális jellegzetességek és tájpszichiátriai sajátosságok. Dunatáj 1983 1. sz. 48-61.

Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Bp. 1983 Akadémia. 206 l. (Irodalomtörténeti füzetek 107.) Nemzetiségi statisztika a 32-34. oldalon.

Sebestyén Sándor: A földért és a nemzetiségi jogokért folyó küzdelem összefonódása. Békés megyei adatok a Horthy-korszakból. Békési Élet 1983 2. sz. 233-235.

Siklós András: Jászi Oszkár és a soknemzetiségű Magyarország felbomlása. Kritika 1983 3. sz. 15-19.

Solymár Imre: Regionális mentalitás és történeti életmodell a völgyi sváboknál. Dunatáj 1983 2. sz. 61-70.

Spira György: A testvérharc küszöbén. A nemzetiségi mozgalmak kibontakozása a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Szerbek és magyarok a Duna mentén (1. köt.) Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983 Akadémia. 10-53. - Ua. Századok 1977. 4. sz. 681-723.

Szabó Miklós: Magyar nemzetfelfogások a 20. század első felében. Mozgó Világ 1983 4. sz. 50-60.

Szántó Miklós: Magyarság és etnikai azonosulás. Világosság 1983 8-9. sz. 555-560.

Szeli István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. Tanulmány. Bp. 1983 Kossuth. 137 l.

Szita László: A magyarországi németség iskolaügyének alakulása a Délkelet-Dunántúlon 1938-1944. Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogy m. ny. 441-556. - Ua. Baranyai Művelődés 1983. 3. sz. 76-85.

Takács Imre: A nemzetiségek jogai a Szovjetunióban. Jogtudományi Közlöny 1983 3. sz. 129-135. - Ua. Összehasonlító jogtörténet. Bolgár Elek-emlékkönyv. Szerk. Horváth Pál, Révész Tamás. Bp. 1983, Akadémia. 281-294.

Tilkovszky Lóránt: Erdély nemzetiségei és a weimari Németország diplomáciája. Századok 1983 5. sz. 1097-1102.

Tilkovszky Lóránt: A weimari Németország és a Duna-medence német kisebbsége. Századok 1980 2. sz. 201-228. - Ua. Baranyai Művelődés 1983. 3. sz. 72-75.

Tilkovszky Lóránt: A Szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon a második világháború időszakában. Párttörténeti Közlemények 1983 4. sz. 45-83.

Urbán Aladár: A Batthyány-kormány, a szerb nemzeti mozgalom és a délvidéki kormánybiztosok 1848 nyarán. Szerbek és magyarok a Duna mentén (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1983 Akadémia. 135-147.

Varsányi Péter István: Csernovics Péter kormánybiztos megbékélési kísérletének dokumentumaiból. Szerbek és magyarok a Duna mentén. (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-1 Bp. 1983 Akadémia. 148-152.

Vass Vilmos: Jugoszlávia. Az 1981-es népszámlálás és a magyar kisebbség. Katolikus Szemle 1983 2. sz. 177-184.

Arday Lajos: A magyarországi nemzetiségekre vonatkozó jelenkori kutatások, kutatási eredmények. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 7-29.

Bognár Kálmán: A kitelepítések. Új Látóhatár 1984 2. sz. 222-228.

Borsi-Kálmán Béla: Egy múlt századi román-magyar megegyezési kísérlet történetéhez. Tiszatáj 1984 9. sz. 57-68.

Borsi-Kálmán Béla: A román nemzettudat fejlődése a Kárpátokon innen és túl. (1821-1860). Kortárs 1984 4. sz. 594-613.

Csepeli György: Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon a 70-es években. Bp. 1984 Múzsák. 110 (Társadalom és művelődés 1.) Bibliogr. 108-110.

Cseresznyés Ferenc: "Egy "elfelejtett" szakaszáról a baranyai telepítéseknek (1948. szept. - 1948. dec.)." Baranyai Művelődés 1984 2-3. sz. 150-152.

Csukás István: Mikszáth gondolatai a nemzetiségi kérdésről. Szeged 1984 Szegedi ny. 3-47. (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 20. Tom.)

Csuka István: Ignjatovic Jakov és a magyar szabadságharc. Déli Csillag 1984 1. sz. 30-31.

Dabas Rezső: Burgenland álarc nélkül. Montreal 1984 Máté GmbH. 415

Deák Pál, P.: Magyarságtudat külföldön. Lármafa. Magyarságtudat szimpózium. Toronto 1984 Rákóczi Press. 125-152.

Duray Miklós: Üzenet a határon túlra. Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984 Dialogues Européens. 155-158. (Magyar Füzetek 13.)

Erdélyi István: Kárpátalja. New York 1984 Szerző. 28

Gorjanac Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1983-84. Pécs 1984 513-547.

Gruic, Marinko: A Horvát Szocialista Köztársaság területén élő nemzetiségek helyzetének elemzése. - Horvátoszági Magyarok Szövetsége Évkönyve. 6 köt. Eszék 1984 M.H.Sz. 48-62.

Gyivicsán Anna: Anyanyelvi kultúra és értékrend a magyarországi szlovákoknál. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 135-147.

Gyivicsán Anna: A két kultúra kölcsönhatása a magyarországi szlovákoknál. Tiszatáj 1984 11. sz. 42-48.

Győri-Nagy Sándor: Határmenti német-magyar kétnyelvűség. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 39-71.

Győri-Nagy Sándor: Interetnikum, interkultúra, természetes kétnyelvűség. A brennbergbányai német nemzetiségi kultúráról. Tiszatáj 1984 11. sz. 48-53.

Hajnal László Gábor: "A magyarországi "Szent Bertalan éjszakák". A kitelepítésekről." Új Látóhatár 1984 4. sz. 530-539.

Hanák Péter: A dunatáji közösségtudat. Műhely 1984 3. sz. 3-20.

Hites Kristóf: Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya. Katolikus Szemle 1984 3. sz. 273-274.

Illyés Elemér: Erdélyi krónika. Katolikus Szemle 1984 1. sz. 80-81.

Illyés Elemér: Újabb jelentések Erdélyből. Katolikus Szemle 1984 4. sz. 371-373.

Joó Rudolf: Az etnikai folyamatok és a politikai folyamatok néhány összefüggése. Társadalomkutatás 1984 2. sz. 98-105.

Joó Rudolf: Nemzeti és nemzetiségi önrendelkezés, önkormányzat, egyenjogúság. Bp. 1984 Kossuth. 280 l. Bibliogr. fejezetenként. (Napjaink kérdései.)

Joó Rudolf: Nemzetiségi kérdés, kisebbségi egyenjogúság napjainkban. Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Összeáll. és szerk. többen. Bp. 1984 Kossuth. 140-146.

Joó Rudolf: Nemzetiségi nyelv és tudat a magyarországi nemzetiségi középiskolákban. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 39-58.

Joó Rudolf: A nemzetiségi tudat (értékrend, orientáció) vizsgálata a magyarországi nemzetiségi gimnáziumok végzős osztályaiban. Tiszatáj 1984 11. sz. 36-42.

Kende Péter: A kisebbségek és a magyar sérelemérzet. Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984 Dialogues Europeens. 106-131. (Magyar Füzetek 13.)

Kozma Mihály: Nemzetiségi magatartás a tájnyelv és az irodalmi nyelv használatában a magyarországi románok körében. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 72-86.

Kozma Mihály: Román nemzetiség magyar környezetben. Tiszatáj 1984 11. sz. 58-64.

Kővágó László: A nemzetiségi kérdés Magyarországon. Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Összeáll. és szerk. többen. Bp. 1984 Kossuth. 165-179.

Magyar Kálmán: Források Somogy honfoglaló nemzetségéről. (Adatok a magyar nemzetiségi szervezet középkori történetéhez.) Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 15. köt. Kaposvár 1984 Somogyi ny. 1-39.

Merki Ferenc: A Horvát Szocialista Köztársaság magyar nemzetiségi iskolahálózatának fejlődése 1968-1984. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve 6. köt. Eszék 1984 H.M.Sz. 63-107.

Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap. New York 1984 Püski. 159 l.

Peéry Rezső: Requiem egy országrészért. 2. kiad. München 1984 Molnár ny. 135 l. (Auróra kiskönyvek 8.)

Polányi Imre: A magyarországi szlovákok nemzeti tudatát befolyásoló történeti tényezők. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 103-121.

Sajti Enikő: Székely telepítés és nemzetiségpolitika a Bácskában - 1941. Bp. 1984 Akadémia. 63 l. Bibliogr. 59-62. (Nemzetiségi füzetek 6.)

Sarosac Duo: A magyarországi délszlávok. Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Bp. 1984 Kossuth. 305-308.

Sozán Mihály: Zsidók egy magyar faluban. Új Látóhatár 1984 1. sz. 45-60.

Szabó Zoltán: Illyés Gyula életművéről. Könyvről könyvre. Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984 Dialogue Européens. 31-88. (Magyar Füzetek 13.)

Szász János András: A deszki szerbekről. Tiszatáj 1984 11. sz. 54-58.

Székely András Bertalan: Nemzetiségi jogok és megvalósulások Szlovéniában. Világosság 1984 3. sz. 163-169.

Tilkovszky Lóránt: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a hazai német nemzetiség az 1930-as években. Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szerk. Kanyar József. 15. köt. Kaposvár 1984 Somogyi ny. 281-302.

Tilkovszky Lóránt: Magyarság és nemzetiség. Nemzetiségpolitikai irányzat Magyarországon (1919-1945). A két világháború közötti Magyarországról. Vélemények, viták. Bp. 1984 Kossuth. 341-371.

Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségek és a magyar hadsereg. História 1984 5-6. sz. 52-53.

Vargyai Antal: A nemzetiségi politika Vas megyében. Állam és Igazgatás 1984 11. sz. 1014-1023.

Veiter, Theodor: Kisebbségek chartája. Bécsi Napló 1984 5. sz. 2.

Zielbauer György: A németség helyzete és mozgalmai a két világháború között Győr-Moson-Pozsony és Sopron vármegyében. Műhely 1984 6. sz. 59-66.

Andrásfalvy Bertalan: A nemzetiségi és néprajzi csoportok szerepéről. Baranyai Helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 Somogy m. ny. 449-458.

Arday Lajos - Joó Rudolf - Székely András Bertalan: Nemzetiségi kultúra és nemzetiségi politika Magyarországon. Magyar Tudomány 1985 11. sz. 817-827.

Baka András: Jogállamiság és nemzetiségi kérdés ellentéte Grünwald Béla politikai gondolkodásában. Jogtud. Közl. 1985 4. sz. 182-189.

Balogh Edgár: Hídverők Erdélyben 1944-46. Cikkek, tanulmányok. Bp. 1985 Kossuth. 145

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer német nemzetiségi politikájának válsága 1932-1933-ban. Történelmi Szemle 1985 4. sz. 602-620.

Benda Kálmán: A nagyenyedi kollégium mint az erdélyi tudományos törekvések bölcsője. Confessio 1985 4. sz. 84-88.

Blazek, Pavle: A magyar nemzetiség irodalmi és kiadói tevékenysége az Eszék községek közössége területén. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve 7. köt. Eszék 1985 H. M. Sz. 83-92.

Bognár Tibor: Kitelepítés Szulokból a második világháború után. Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 16. köt. Kaposvár 1985 Somogyi ny. 559-563.

Borsi-Kálmán Béla: Klapka, Cuza és Arthur Seherthoss 1864. (Szemelvények egy 19. századi magyar-román megegyezési kísérlet dokumentumaiból.) Századok 1985 3. sz. 772-835.

Csalog Zsolt: A cigánykérdés Magyarországon 1980 előtt. Kell-e politikai emigráció? Párizs 1985 93-137. (Magyar Füzetek 14-15.)

Csanda Sándor: Nemzetiségi irodalmunk és kapcsolatai. Bratislava - Budapest 1985 Madách - Szépirodalmi. 255 l. Bibliogr. 222-225.

Csoknyai Péter: Burgenland lakosságának nyelvi megoszlása (1923-1981). Bécsi Napló 1985 5. sz. 2.

Füzes Miklós: A nemzetiségi oktatás fejlődése a Délkelet-Dunántúlon (1949-1972). Baranyai helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 Somogy m. ny. 575-602.

Gelesits Tibor: A nemzetiségekre vonatkozó jogi szabályozás továbbfejlesztésének lehetőségei Magyarországon. Studia Juvenum. Ser.Juridica. Tom. 2. Fel. szerk. Takács Béla. Pécs 1985 JPTE. 19-23.

Gyönyör József: Csehszlovákia népesedésének nemzetiségi megoszlása. A hűség nyelve. Bratislava 1985 Madách. 18-31.

Illyés Elemér: Románia: Értelmiség és sorsvállalás. Romániai helyzetkép 1984-ből. Katolikus Szemle 1985 1. sz. 76-81.

Jehuda Don - George Magos: A magyarországi zsidóság demográfiai fejlődése. Történelmi Szemle 1985 3. sz. 437-469.

Jeszenszky Géza: Nemzettudat és nemzet. A magyar önismeret korlátai a századelőn. Tiszatáj 1985 11. sz. 55-61.

Joó Rudolf: A kisebbségi demokrácia fogalma. Tiszatáj 1985 12. sz. 50-57.

Kocsis Károly: Migrációs folyamatok a Vajdaságban a második világháború után. Földrajzi Értesítő 1985 4. sz. 431-454.

Kovács Ernő: Erdély egyetlen végtelen szerelem. Cikkek, előadások és esszék. San Francisco 1985 Új Hídfő Baráti Köre. 220 l.

Köteles Pál: Háromágú életfa. Az államalkotó, a nemzetiségi és a szórványmagyarság szerepe, viszonya, gondjai. Itt-ott 1985 1. sz. 11-16.

Kővágó László: A magyar kommunisták és a nemzetiségi kérdés. 1918-1948. Bp. 1985 Kossuth. 417 l. Bibliogr. 405-412.

Lantos József: Nemzetiségi kultúrák együttélése Baranyában. Baranyai Művelődés 1985 1. sz. 65-74.

Lázár György: Irányzatok és törekvések a magyarországi szlovákság körében (1945-48). Történelmi Szemle 1985 3. sz. 516-530.

Lipcsey Ildikó: A romániai Magyar Népi Szövetség 1944-48. Történelmi Szemle 1985 1. sz. 96-117.

Máté István: Az oroszországi szociáldemokrácia és a nemzeti kérdés (1893-1903). Bp. 1985 Dabasi ny. (Tudományos szocializmus füzetek 80.) Bibliogr. a jegyzetekben.

Megyeri Tamás: Komárom és vidéke 1985 nyarán. Katolikus Szemle 1985 4. sz. 365-368.

Melczer Tibor: A nemzeti kérdés Babits pályájának tükrében. Történelmi áttekintés. Tiszatáj 1985 11. sz. 61-77.

Merényi László: Merényi Oszkár terve egy közös magyar-jugoszláv Zrínyi kiadáshoz. Vasi Szemle 1985 2. sz. 278-280.

Mester Miklós: A zsidókérdés Magyarországon 1944. Új Látóhatár 1985 3. sz. 367-389.

Nelde, Peter H.: A kisebbségek és a többnyelvűség. Bécsi Napló 1985 4. sz. 5.

Ölvedi János: Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában. New York 1985 Püski. 185 l.

Pomogáts Béla: A magyar irodalom egysége. Itt-ott 1985 2. sz. 12.

Pomogáts Béla: Magyar irodalom - ma. Itt-ott 1985 3. sz. 12-20.

Sajti Enikő, A.: Magyar-horvát határtárgyalások és lakosságcsere kudarca (1941-1944). Szeged 1985 Szegedi ny. 3-18. (Acta Universitatis Szegediensis ... J. A. Acta Historica 81.)

Schermann Vera: Egy Vas megyei település cigányságának sorsa 1900-1945. Vasi Szemle 1985 4. sz. 543-549.

Síkfői Tamás: Az osztályharc és nemzetiségi kérdés néhány problémája Baranya megyében a szerb megszállás harmadik szakaszában. (1919. augusztus 1. - 1921. augusztus 22.) Baranyai Helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 491-511.

Sükösd Ferenc: A jogi szabályozás és az intézmények szerepe nemzetiségi politikánk érvényesülésében. Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből. Szerk. Ádám Antal. 16. köt. Pécs 1985 JPTE. 245-274.

Szabó Zoltán: Hazugság nélkül. Babér és tövis. Paris 1985 Dialogues Européens. 31-88. (Magyar Füzetek 13.)

Székely András Bertalan: Nemzetiségi jelenkutatás. Napjaink 1985 1. sz.

Szűcs Jenő: "Történeti "eredet"-kérdések és nemzeti tudat." Valóság 1985 3. sz. 31-49.

Tilkovszky Lóránt: Magyar-szlovák viszony és szlovák nemzetiségi mozgalom Magyarországon (1941-1945). Baranyai Helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 Somogy m. ny. 549-574.

Zvara, Juraj: Nemzet, nemzetiség, nemzeti tudat. Ford. Dósa László. Bratislava 1985 Madách. 210 l. Bibliogr. 208-210.

Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Bp. 1986 Kossuth. 329 l. Bibliogr. 323-330.

András Károly: Magyar kisebbség, szlovák többség - A csehszlovákiai magyarok 1956 előtt és után, valamint rövid kitekintés Kárpátaljára. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 389-425.

András Károly: Nemzeti identitás. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 9-26. Ua. Katolikus Szemle 1981. 4. sz. 303-318.

Bagi Éva: A magyar örményekről. Confessio 1986 3. sz. 38-43.

Balogh Edgár: Magyarok, románok, szlávok. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Bp. 1986 Kossuth. 418 l.

Balogh Sándor: A magyar kérdés a párizsi békekonferencián, 1946. História 1986

Benda Kálmán: A moldvai csángó magyarok. Confessio 1986 3. sz. 59-65.

Berlász Jenő: Pavao Ritter-Vitezovic az illírizmus szülőatyja. Magyar-horvát viszony a 17-18. század fordulóján. Századok 1986 5-6. sz. 943-1002.

Bibó István: Válogatott tanulmányok. 1-3. köt. Bp. 1986 Magvető. "737; 923; 653 l."

Bíró Sándor: A magyarországi román egyetemi és főiskolai oktatás 1867-1918. Új Látóhatár 1986 4. sz. 521-534.

Bognár Tibor: A hazai németségre vonatkozó rendelkezések végrehajtása Szulokban 1945 és 1949 között. Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 17. köt. Kaposvár 1986 Somogyi ny. 409-414.

Bona Gábor: Örmények az 1848-1849-es magyar szabadságharcban. Szovjet Irodalom 1986 9. sz. 132-135.

Borsody István: A magyar nacionalizmus demokratizálása. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 55-67.

Botlik József: Német és szlovák nemzetiségek Komárom megyében (1957-1982). Komárom 1986 TIT ny. 42

Bődy Pál: Magyarok az Egyesült Államokban. Itt-ott 1986 3. sz. 19-24.

Cseresznyés Ferenc: Az 1947-48. évi baranyai telepítések néhány dokumentuma. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 637-714.

Dobos László Gábor: A szomszédos államok magyarságának református egyházi életéről. Confessio 1986 3. sz. 44-49.

Fogarassy László: A magyar-délszláv kapcsolatok katonai története 1918-1921. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 537-574.

Füzes Miklós: A népesség anyanyelv szerinti összetételét befolyásoló tényezők Délkelet-Dunántúlon 1941-1949 között. 1. rész. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 715-772.

Glatz Ferenc: Identitás-konfliktusok a felszabadulás után. Szülőföld és Nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 37-57. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Gombos Gyula: Nemzeti tudatunkról. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 190-208.

Gyenge Imre: Reformátusok Burgenlandban. Confessio 1986 3. sz. 94-97.

Hajdú Demeter Dénes: Magyar szórvány Nyugat-Csehországban. Confessio 1986 3. sz. 78-82.

Harsányi Andrea: "A magyar reformátusok élete az Egyesült Államokban és a "gyökérkeresés"." Confessio 1986 3. sz. 111-115.

Hoóz István: A nemzetiségi lakosság kétnyelvűségének alakulása Baranyában. Modern nyelvoktatás 1986 1. sz. 91-101.

Horváth Csaba: A revíziós törekvések és a nemzetiségpolitika tükröződése Baranyában (1935-1937). Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 575-602.

Illyés Elemér: Harminc év a romániai magyarok történetéből 1956-1986. Harminc év. 1956-1986. Bern. 1986 426-457.

Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Válogatás. Bev., vál. és jegyz. Litván György. Bp. 1986 Gondolat. 315 l. (Közös dolgaink.) Bibliogr. a jegyzetekben.

Joó Rudolf: Etnikum, kisebbség, szórvány. Confessio 1986 3. sz. 3-9.

Juhász Gyula: A második világháború traumái nemzeti identitásunkban. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 29-36. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Juhász László: A várvidéki magyar népcsoport válságos helyzete. Burgenlandi magyarság. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 458-472.

Kass Tibor: Élni akarunk mint ember, mint nemzetiség. Katolikus Szemle 1986 3. sz. 268-272.

Katus László: Erdély népei 1918 előtt. História 1986 2. sz. 24-27.

Kosáry Domokos: A modern nemzettudat születése. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 7-16. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés - európai politika. Bp. 1989 9-15. (Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kovács Andor: A magyar élet kialakulása és jelenlegi formái Nyugat-Európában. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 473-512.

Köteles Pál: A transzilvanizmus és az erdélyi avantgárdé. Confessio 1986 3. sz. 52-59.

Laczkó Miklós: A magyar nemzettudat alakulásának néhány problémája a két világháború között. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 17-28. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Medgyesy László: Magyar reformátusok között Dél-Amerikában. Confessio 1986 3. sz. 119-125.

Megyeri Tamás: Mi a magyar ma Szlovákiában? Katolikus Szemle 1986 1. sz. 73-76.

Mezey László Miklós: Őrálló poszton. A kisebbségi kérdés Fábry Zoltán életművében. - A szlovákiai magyarságról. Új Forrás 1986 1. sz. 70-74.

Nagy Gyula: A nemzet és nemzetköziség gondolata a protestáns teológiában. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 58-67. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Nagy Károly: Kettős nemzeti tudat. Itt-ott 1986 2. sz. 18-25.

Nagy Zsuzsa, L: Az 1920. évi magyar békeszerződés. Társadalmi Szemle 1986 1. sz. 56-66.

Pethő Sándor: A magyar államhatalom és a nemzetiségi kérdés (1939). Helyünk Európában. 1-2. köt. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. Vál. és szerk. Rin Bp. 1986 Magvető. 497-500.

Pomogáts Béla: Az erdélyi gondolat. Műhely 1986 1. sz. 3-15.

Pomogáts Béla: Lake Hope, 1985. Itt-ott 1986 2. sz. 26-30.

Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalomról - három tételben. Confessio 1986 3. sz. 100-104.

Pomogáts Béla: Válasz a történelemre. Autonómiatörekvések a romániai magyarság körében 1918-1921. Alföld 1986 7. sz. 66-75.

Romsics Ignác: Az agrárkérdés nemzeti-nemzetiségi aspektusa 1890-1914 között. Forrás 1986 1. sz. 26-30.

Sarosácz György: A Pécs környéki bosnyák falvak iskolaügyének és közművelődésének kezdetei. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 515-536.

Schweitzer József: Emancipációtól - emancipációig. - A hazai zsidóság történetéből. Confessio 1986 3. sz. 28-38.

Solymár Imre - Szőts Zoltán: Források a bukovinai székelyek történetének tanulmányozásához. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 495-513.

*** Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 385-418.

Száraz György: Nemzet és nemzetköziség a magyar irodalomban. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 77-84. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Száraz György: Történelem jelenidőben. Tanulmányok. 2. kiad. Bp. 1986 Magvető. 873

Székely András Bertalan: Hitélet a szlovéniai magyar szórvány körében. Diakónia 1986 2. sz. 83-87.

Székely András Bertalan: A honismereti mozgalom nemzetiségeink körében. Békési Élet 1986 1. sz. 85-93.

Székely András Bertalan: Kultúra és nemzetiség. Vasi Szemle 1986 3. sz. 340-347., 4. sz. 512-516.

Székely András Bertalan: Magyar reformátusok a jugoszláviai Muravidéken. Confessio 1986 3. sz. 84-85.

Székely András Bertalan: A nemzeti önismeret szolgálatában. Napjaink 1986 12. sz. 5-7.

Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Újvidék 1986 Fórum. 225 l.

Szita László: A nemzetiségi nyelvtanítás a Délkelet-Dunántúlon a két világháború közötti időszak oktatásügyi statisztikájának tükrében. Baranyai helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Pécsi szikra ny. 603-645. (Baranyai levéltári füzetek 94.)

Szőllősy Árpád: A magyar szellemi élet szolgálata Nyugaton. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 513-523.

Sztáray Zoltán: A magyar valóság nyomában. Bibó István emlékének. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 338-353.

Tilkovszky Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky Endre 1944. évi tanulmánya a kisebbségi kérdésről és Magyarország belső föderalizmusáról. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 647-671.

Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségi lét és nemzetiségi tudat a mai Magyarországon. Politika-Tudomány 1986 3. sz. 43-57.

Tilkovszky Lóránt: A Szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon 1919-1945. Bp. 1986 Kossuth. 175

Ujszászy Kálmán: A magyar egyházak tevékenysége a magyar nyelv és kultúra ápolásában. Confessio 1986 3. sz. 107-111.

Zielbauer György: Észak-Somogy németsége XX. századi történetének néhány kérdése. Somogy 1986 6. sz. 87-94.

*** A zsidóság helyzete Magyarországon 1945-től napjainkig. Itt-ott 1986 2. sz. 11-17.

András Károly: A magyar-román vita. Nemzetiségi kérdés a Budapest-Bukarest-Bécs háromszögben. Új Látóhatár 1987 2. sz. 177-191.

Arday Lajos: Felsőszölnök (Gornji Senik) - Dobronak (Dobrovnik): Történelmi visszapillantás. Magyarok és szlovének. Együttélésük és együttműködésük a jugoszláv-magyar határ mentén. 1. köt. Bp. 1987 Állami Gorkij Könyvtár 430 l.

Arday Lajos: Szlovének Magyarországon. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 179-188. (A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 1987.)

Arday Lajos: Szlovének a Rába-vidéken. Magyarok és szlovének. Együttélésük és együttműködésük a jugoszláv-magyar határ mentén. 2. köt. Bp. 1987 Állami Gorkij Könyvtár 739 l.

Balla Gyula: A kárpátaljai (kárpátukrajnai) magyar irodalom regionális hagyományairól. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 299-309. (A Magyarságkutatás évkönyve 1987.)

Balogh Júlia: A beolvasztás stratégiája. A romániai oktatásügy Trianon után. Itt-ott 1987

Balogh Sándor: Erdély és a második világháború utáni békerendezés. Külpolitika 1987 5. sz. 183-208.

Bán D. András: A nemzetiségi kérdés Braun Róbert munkáiban. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 133-143. (Magyarságkutatás évkönyve 1987)

Bona Gábor: Magyar-délszláv együttműködési kísérletek (1849-1867). Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 185-196.

Borbándi Gyula: Szellemi és erkölcsi otthon. Jászi Oszkár és a Látóhatár. Új Látóhatár 1987 1. sz. 34-50.

Borsody István: Jászi Oszkár politikai eszmevilága. Új Látóhatár 1987 1. sz. 1-16.

Botlik József: Emlékezetes indulások. A szlovákiai magyar irodalom és az Irodalmi Szemle. Napjaink 1987 1. sz. 26-29.

Csepeli György: Nemzeti tudat, magyarság. Társadalomkutatás 1987 4. sz. 28-42.

Csurka István: Közép-Európa a hó alatt. Új Látóhatár 1987 2. sz. 163-176.

Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Bp. 1987 Magvető 605 l. Bibliogr. 555-565.

Dupka György - Horváth Sándor: Múltunk és jelenünk. Balogh Edgár nyomában a Kárpáton-túlon. Uzshorod (Ungvár) 1987 Kárpátia Kiadó 71 l.

Duray Miklós: A nemzeti megbékélés feltételei Kelet-Közép-Európában. Új Látóhatár 1987 2. sz. 192-200. U.a. Új Látóhatár 1950-1989. Szerk. Szeredi Pál. Bp. Püski 1989. 162-169.

Éger György: A határmenti térségek társadalmi-települési jellemzői Magyarországon. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 215-242.

Ekmecic, Milorad: Garasanin, Czartoryski köre és a magyarok 1848-1849-ben. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 13-17.

Enyedi Sándor: A kolozsvári magyar színjátszás múltjából 1944-1945. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 311-325.

Enyedi Sándor: Magyar színház Bukarestben. Tiszatáj 1987 6. sz. 68-72.

Erényi Tibor: Nemzeti-nemzetiségi kérdés Magyarországon a dualizmus korában. Társadalmi Szemle 1987 7. sz. 66-78.

Fejős Zoltán: Magyar ruha, szüreti bál és az amerikai-magyar etnikus kultúra néhány kérdése. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 267-282.

Fried István: Szerb-magyar művelődési kapcsolatok (1849-1867). Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 307-330.

Für Lajos: Kétfelé nyitott szem. Új Látóhatár 1987 3. sz. 281-296.

Füzes Lajos: Horvátok és a magyarok a Dráva mentén. Somogy 1987 1. sz. 71-72, 5.

Gáll Ernő: Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. Bp. 1987 Kossuth 358 l.

Gáspár Simon: A 14 000 bukovinai magyar hazatelepítésének története. Somogy 1987 2. sz. 84-92.

Gerő András: A magyar politika és a nemzetiségek 1848-1849-ben. Társadalmi Szemle 1987 6. sz. 63--73.

Glósz József: Tolna vármegye nemzetiségi politikája a reformkorban. Dunatáj 1987 1. sz. 17-22.

Gombos Gyula: A harmadik út. Új Látóhatár 1987 2. sz. 137-151.

Görömbei András: Nemzettudat a mai magyar irodalomban. Itt-ott 1987 3. sz. 22-32.

Gyarmati György: Magyarország és a Duna-föderációs tervek 1945-1948. História 1987 4. sz. 20-23.

Gyenge Imre: Az elfelejtett anyanyelv. A burgenlandi magyarokról. Műhely 1987 2. sz. 29-35.

Gyönyör József: Adalékok Csehszlovákia népességének demográfiai fejlődéséhez. Új Mindenes Gyűjtemény 6. köt. Bratislava 1987 Madách 119-164.

Gyukics Gábor: Magyarok Hollandiában. Bécsi Napló 1987 4. sz. 9.

Hajnal László Gábor: Székely falvak törvényei. Katolikus Szemle 1987 2. sz. 175-178.

Illyés Elemér: Erdély és az új magyar történetírás. Új Látóhatár 1987 3. sz. 327-333.

Illyés Elemér: Magyarok Romániában a nyolcvanas években. Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1987 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 134-150.

Jakabffy Ernő: Magyarok Skandináviában - Svédországban. Bécsi Napló 1987 2. sz. 9.

Jankovic, Miodrag: A magyar és a szerb művészet a 19. század közepén. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 331-339.

Joó Rudolf: Kisebbségek a nemzetközi kapcsolatokban. Századvég 1987 4-5. sz. 88-107.

Joó Rudolf: A kisebbségi-tájegységi mozgalmak. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 111-132. (Magyarságkutató Intézet Évkönyve 1987.)

Juhász Gyula: A második bécsi döntés. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 79-94. u.a. Külpolitika 1987. 5. sz. 149-165.

Katus László: A magyar politikai vezetőréteg a délszláv kérdésről 1849 és 1867 között. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 147-184.

Katus László: Nemzetiségi politika a polgári forradalom előtt. Társadalmi Szemle 1987 5. sz. 59-68.

Kemény István: Bibó István emlékezete. Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1987 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 151-161.

Kende János: Nemzetiségi kérdés az 1918-1919-es magyarországi forradalmakban. Társadalmi Szemle 1987 8-9. sz. 90-101.

Kiss Gy. Csaba: Magyarságtudat és Közép-Európa. Confessio 1987 2. sz. 22-26.

Kostya Sándor: Ősi földünk a Felvidék. Történeti tanulmány. Cleveland 1987 Árpád Könyvkiadó USA, Ohio 352 l.

Kosáry Domokos: Teleki László és a nemzetközi politika. Teleki és kora. Szerk. Praznovszky Mihály. Salgótarján 1987

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés-európai politika. Bp. 1989 67-86. (Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kovacek, Bozidar: A magyar kultúra hatása a szerbekre 1849 és 1867 között. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 283-306.

Kovács Éva - Papp Zsuzsa: Az emancipációs törvénytől a második zsidótörvényig (1848/49-1939). Kultúra és közösség 1987 6. sz. 28-47.

Kovács K. Zoltán: Magyarországi egyházak a kisebbségekért. Katolikus Szemle 1987 1. sz. 80-84.

Kőhegyi Mihály - Tóth Ágnes: A csavolyi németek kitelepítése. Forrás 1987 8. sz. 74-87.

Kővágó László: A nemzetiségi politika a Magyar Népköztársaságban. A nemzetségi szövetségek. A szocialista fejlődés és a társadalomtudományok 1945-1985. Szerk. többen. Bp. 1987 MTA 221-234.

Krestic, Vasilije: A magyarországi szerbek politikai törekvései és a magyarok (1849-1867). Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-186 Bp. 1987 Akadémia 129-146.

Laczkó Miklós: Viták a nemzeti jellemről a XX. század első felében. Bp. 1987 MTA 28 l. (Előadások a Történettudományi Intézetben 8.)

Lengyel Zsolt, K.: Jászi, Isac és a dunai kultúrszövetség. Új Látóhatár 1987 1. sz. 25-34.

Lipcsey Ildikó: 35 éve alakult az erdélyi Magyar Autonóm Tartomány (1952-1968). Kritika 1987 9. sz. 6-9.

Molnár Imre: A Sloboda című magyarországi szlovák lap 1945 és 1947 között. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 145-161.

Nagy Károly: A magyarságtudat őrszigetei. Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1987 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 231-238.

Nagy Zsuzsa, L.: Ellenzéki nézetek a nemzetiségi kérdésről a Horthy-rendszerben. Társadalmi Szemle 1987 10. sz. 65-72.

Niederhauser Emil: Nemzetiségi politika Magyarországon a felszabadulás óta. Társadalmi Szemle 1987 11. sz. 62-69.

Pach Zsigmond Pál: Történelem és nemzettudat. Cikkek előadások. Bp. 1987 Kossuth. 173

Pintér István: A nemzetiségi politika Magyarországon a két világháború között. Egy letűnt korszakról 1919-1945. Szerk. Sánta Ilona. Bp. 1987 Kossuth 226-247.

Polányi Imre: A szlovák társadalom és a polgári nemzeti mozgalom a századfordulón 1885-1905. Bp. 1987 Akadémia 239 l. Bibliogr. 216-223.

Pomogáts Béla: Sütő András szolgálata. Confessio 1987 4. sz. 79-83.

Raffay Ernő: Erdély 1918-1919-ben. Bp. 1987 Magvető 389 l.

Ránki György: A magyarországi zsidóság foglalkozási szervezete a két világháború között. Történelmi Szemle 1987 3. sz. 256-266.

Révész László: A szovjet nemzetiségi politika. Bécsi Napló 1987 1. sz. 3.

Romsics Ignác: Bethlen koncepciója a független vagy autonóm Erdélyről. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 49-64. (Magyarságkutató Intézet Évkönyve 1987)

Sajti Enikő, A.: Délvidék 1941-1944. A magyar kormányok délszláv politikája. Bp. 1987 Kossuth 305 l.

Sajti Enikő, A.: Nemzettudat és jugoszlávizmus. Szeged 1987 Szegedi ny. 3-10. (Acta Universitatis Szegediensis ... J. A. Acta Historica 85.)

Sándor Pál: A birtokrendezések történelmi jelentőségéről Magyarországon 1849 után. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 197-223.

Sárközi Mátyás: Magyarok Angliában. Bécsi Napló 1987 3. sz. 9.

Schöpflin György: Az emberi jogok és a nemzetiségi kérdés Romániában. Századvég 1987 44-45. köt. 108-120.

Spira György: A nemzetiségi mozgalmak Magyarországon Ferenc József uralomra jutása után. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 112-126.

Süle Andrea, R.: Az erdélyi szászok helyzete a két világháború között. Világtörténet 1987 3. sz. 96-113.

Süle Andrea, R.: A közép-kelet-európai német kisebbség kitelepítése a II. világháború után. Magyarságkutatás. Bp. 1987 MKCS 163-173.

Székely András Bertalan: Nemzeti azonosságtudat a romániai és a csehszlovákiai magyar történelemkönyvekben. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 189-211. (Magyarságkutató Intézet Évkönyve 1987.)

Székely András Bertalan: Nemzetiségkutatás és nemzetiségpolitika. Új Látóhatár 1987 4. sz. 474-479.

Székely András Bertalan: Társadalomtudomány, politika és népszolgálat szerepe Venczel József munkásságában. Társadalomkutatás 1987 1. sz. 117-127.

Székely András Bertalan: Tükörcserepek. (A nemzettudatról.). Palócföld 1987 2. sz. 10-23.

Székely András Bertalan: Vallás és identitás a magyarországi szlovének körében. Vigília 1987 7. sz. 550-551.

Tenke Sándor: Felelősségünk a határainkon kívül élő hittestvéreinkért. Confessio 1987 4. sz. 83-86.

Tilkovszky Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky Endre és a nemzetiségi kérdés. Kortárs 1987 11. sz. 89-94.

Tilkovszky Lóránt: A kelet-közép-európai és délkelet európai németség nemzeti, nemzetiségi tudata a két világháború között. Nemzeti-nemzetiségi tudat. Szigetvári konferenciák 1984-1986. Szerk. Polányi Imre. Pécs 1987 111-125.

Tilkovszky Lóránt: A nemzetiségi kérdés és a magyarországi szociál-demokrácia 1918-1948. Politika-Tudomány 1987 3. sz. 90-108.

Vezényi Pál: Magyarok Svájcban. Bécsi Napló 1987 1. sz. 9.

Vida István: A magyar békeszerződés területi kérdései. História 1987 1. sz. 26-29.

Zielbauer György: Adatok a Vas megyei nemzetiségek XX. századi asszimilációjának különböző megnyilvánulásaihoz. Vasi Szemle 1987 2. sz. 223-238.

Zielbauer György: A németség asszimilációja Győr-Sopron megyében (1920-1980). Műhely 1987 6. sz. 45-58.

Zorn Antal: A bukovinai székelyek letelepítése Bács-Kiskun megyében. Honismeret 1987 2. sz. 46-48.

Ádám Antal: A nemzetiségekre vonatkozó alkotmányi és törvényi szabályozás lehetőségeiről. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 1-2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1987 JPTE, 1. köt. 5-57.

Andrásfalvy Bertalan: Hagyomány, kereszténység, magyarság. Honismeret 1988 6. sz. 52-54.

Antal G. Gábor: Magyar kisebbségi helyzet Romániában. Katolikus Szemle 1988 2. sz. 111-125.

Arday Lajos: Adatok, tények a magyarországi nemzetiségekről. Kossuth, Budapest 1988 76 l. + térkép. Bibliogr. 73-77.

Arday Lajos: A jugoszláviai magyar nemzetiség helyzete (1981). Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. ELTE, Bp. 1988 265-303. (Medvetánc könyvek)

Baka András: Igazgatási hagyomány és a nemzetiségi kérdés. Jogtud. Közl. 1988 5. sz. 256-264.

Balla Gyula: Kárpátaljai magyarság 1918-1988. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. Bp. 1988 ELTE, 317-334. (Medvetánc könyvek)

Balla Gyula: Nagydobrony - egy falu, amely a térképen is megtalálható. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet. 299-313.

Balogh Edgár: Tíz nap Szegényországban. Magvető, Bp. 1988 71 l. (Gondolkodó magyarok)

Balogh István: A nemzetiségi kérdés történetéhez. A húszas évek vitái a Szovjetunióban. Politika-Tudomány 1988 2. sz. 36-46.

Balogh Júlia: Észak-Erdély 1940-1944. História 1988 4. sz. 27-29.

Balogh Júlia: A román kormányzat iskolapolitikája Erdélyben 1918-1948. Történelmi Szemle 1988 3. sz. 267-294.

Balogh Sándor: A Groza-kormány nemzetiségi politikájának történetéből (1945-1946). Tanulmányok Erdély történetéből. Szerk. Rácz István. Debrecen 1988 Csokonai K. 181-194.

Balogh Sándor: Az új Magyarország és a Magyarországi németek. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 138-154. ua. Somogy 1987. 5. sz. 86-91.

Barth János: Magyarságtudományi kutatások Jugoszláviában. Forrás 1988 6. sz. 61-69.

Bellér Béla: A hazai németség a reformkor, a polgári forradalom és az önkényuralom idején. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 53-73.

Bellér Béla: A magyarországi németek megítélése a második világháború után. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 147-171.

Benda Kálmán: A moldvai csángók a 16-17. században. História 1988 4. sz. 24-26.

Benda Kálmán: A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században. Magyar Tudomány 1988 7-8. sz. 535-551.

Bibó István: Levele Szalai Pálhoz (1978). Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE, 31-38. (Medvetánc könyvek)

Bognár Tibor: Nemzethűségi vizsgálat a Somogy megyei németek körében (1945-1946). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 19. köt. Kaposvár 1988 Somogyi ny., 309-328.

Borsi-Kálmán Béla: "Megközelítések. Néhány fogódzó a XVIII-XX. századi magyar-román "differendum" történetéhez." 1988 Jelenkor 11. sz. 1036-1040.

Botlik József: Egy kis város a Duna mentén. Adalékok a szlovákiai Komárom 1919-1938 közötti történetéhez. Napjaink 1988 6. sz. 9-10.

Bruhács János: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme és a helsinki folyamat. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE. 295-340.

Bruhács János: A kisebbségek védelmének nemzetközi jogi szabályozása az ENSZ keretében. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 1. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. 1988 JPTE, 175-251.

Csapody Miklós: Jancsó Béla és az Erdélyi Fiatalok fellépése. Confessio 1988 2. sz. 65-75.

Cseresznyés Ferenc: Megjegyzések a magyarországi német lakosság második világháború utáni kitelepítéséhez. (A Nemzethűség-vizsgáló Bizottságok működése 1945-1946-ban. ) (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenlebe Bp. 1988 Tankönyvk. 213-221.

Dávid Zoltán: A Kárpát-medence nemzetiségi viszonyainak várható alakulása 2000-ig. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet, 13-35.

Dávid Zoltán: A magyarországi szlovákok száma 1900-1960. Medvetánc 1988 1. sz. 83-105.

Dippold Péter: Területi szempontok érvényesülése a magyarságkutatási dokumentáció rendszerében. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet, 283-295.

Duray Miklós: A csehszlovákiai magyar kisebbség politizálásának fő irányvonalai az elmúlt hetven évben. Itt-ott 1988 3. sz. 20-25.

Éger György: A Drávaszög nemzetiségi viszonyai az elmúlt száz évben (1880-1981). Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet, 217-257.

Eppel János: A magyarországi németek betelepítéséről. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 48-71.

Erényi Tibor: A munkásosztály és a nemzet Magyarországon 1868-1918. Világosság 1988 8-9. sz. 565-573.

*** Az Európa Tanács a kisebbségi nyelvek védelmében. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE, I-XV.

Fehér István: Képek, összefüggések a magyarországi németek hűségmozgalmáról. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk., 138-146.

Fejős Zoltán: Magyarok az Egyesült Államokban az 1980-as években. Demográfiai, társadalmi adatok, fogalmi problémák. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet. 177-216.

Fényi Tibor: A csehszlovákiai magyar kisebbség történetének kronológiája 1944-1988. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE, 243-264.

Föglein Gizella: A nemzetiségi oktatás jogi szabályozása Magyarországon a második világháború után. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk 155-165.

Fülöp Mihály: Erdély sorsa. 1946 Sebestyén Pál bukaresti jelentései. História 1988 2-3. sz. 44-47.

Für Lajos: A magyar tudományművelés Jugoszláviában. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE, 305-315. (Medvetánc könyvek)

Fűrész Klára - Révész Tamás: A nemzetiségek egyenjogúsága. Emberi jogok hazánkban. Szerk. Katonáné Soltész Márta. Bp. 1988 ELTE, Jogi Továbbképző Intézet 101-120.

Füzes Miklós: Baranya és Verőcze megye, Pécs és Eszék 1848/49-ben. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv. 10. köt. Eszék 1988 HMSZ 176-203.

Füzes Miklós: Kitelepítés - kollektív felelősségrevonás. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 201-212.

Füzes Miklós: A népesség anyanyelv szerinti összetételét befolyásoló tényezők Délkelet-Dunántúlon 1941-1949 között. 2. rész. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny.489-543.

Gál Gyula: A dél-tiroli kérdés nemzetközi jogi vonatkozásai. Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelméről. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE 341-387. ua. Jogász Szövetségi értekezések. Főszerk. Nagy László. M. Jogász Szövetség, Bp. 1989. 2. köt. 86-105.

Galántai József: Békekötés és kisebbségvédelem. Világosság 1988 8-9. sz. 574-581.

Gazda M. László: Az Erdélyi Katolikus Egyház a két háború között. Katolikus Szemle 1988 4. sz. 361-364.

Gergely András: Nemzetiség és urbanizáció Romániában. A magyar kisebbség és a városfejlesztés a Korunk harminc évfolyama tükrében. Bp. 1988 Héttorony K. 93

Glatz Ferenc: Polgári fejlődés, nacionalizmus, asszimiláció a XIX. században. Történelmi Szemle 1974 1-2. sz. 250-260.

Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra - kulturált nemzet 1867-1987. Bp. 1988 Kossuth 36-55.

Glatz Ferenc: Szekfű Gyula. Nemzeti történetíró a forradalmak után. Nemzeti kultúra - kulturált nemzet 1867-1987. Bp. 1988 Kossuth 275-303.

Glatz Ferenc: Trianon és a magyar történettudomány. Történelmi Szemle 1978 2. sz. 411-421.

Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra - kulturált nemzet 1867-1987. Bp. 1988 Kossuth 104-120.

Grünwald Béla: Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség. Magyar közigazgatástudomány klasszikusai 1874-1947. Szerk. és bev. Lőrincz Lajos. Bp. 1988 Közigazgatási és Jogi K. 65-89.

Győri-Nagy Sándor: A nemzetiségi kétnyelvűség kutatásának helyzete és távlatai. Hungarológia oktatása 1988 3. sz. 3-14.

Győri-Nagy Sándor: Tájnyelvi kölcsönösség a kárpát-medencei kisebbségek nyelvi változásainak kutatásában és intézményi szocializációjuk tervezésében. Hungarológiai oktatás 1988 4. sz. 71-83.

Hajdú Demeter Dénes: Moldvai magyarság. Alföld 1988 11. sz. 54-58.

Hambuch Vendel: ""Mucsi köztársaság" a kitelepítések és az újratelepítések után." (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 235-248.

Herczeg Géza: Az etnikum a nemzetközi jogban. Világosság 1988 8-9. sz. 624-631.

Herczeg Géza: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme. Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelméről. 1-2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. 2. köt. Pécs 1988 JPTE 389-433.

Hermann József: A nemzetfogalom meghatározásához: nyitott kérdések és vitatható válaszok. Világosság 1988 8-9. sz. 510-518.

Hutterer Miklós: Magyarok, németek, magyarországi németek kulturális kölcsönhatása. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 211-226.

Illyés Elemér: A kolozsvári egyetem történetéből. Új Látóhatár 1988 4. sz. 471-483.

Isaksson, Folke: Egy nép elnyomása. Az erdélyi magyarokról. Új Látóhatár 1988 4. sz. 469-471.

*** Jelentés a romániai magyar kisebbségi helyzetről. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 57-138.

Joó Rudolf: Etnikumok és regionalizmus Nyugat-Európában. Bp. 1988 Gondolat 223 l. + mellékletek. Bibliogr. 197-223.

Joó Rudolf: Kisebbségek és nemzetiségek államközi kapcsolatokban. Információs Szemle 1988 1. sz. 96-122.

Joó Rudolf: A magyarországi nemzeti kisebbségek (nemzetiségek) kutatása. Társadalomkutatás 1988 2. sz. 36-53.

Juhász Gyula: Nemzettudat, magyarságtudat a XX. században. Új Forrás 1988 5. sz. 8-16. ua. Honismeret 1988. 6. sz. 9-13.

Kocsis Károly: A határmenti fekvés hatása egy régió népesedési viszonyaira. A magyar-szlovák határvidék keleti részének népesedési folyamatai (1910-1980). Földrajzi Értesítő 1988 1-4. sz. 137-158.

Kocsis Károly: Kárpát-medencei magyarság határainkon túl. Földrajztanítás 1988 1-2. sz. 28-36., 3-4. sz. 117-126.

Komanovics József: A német nemzeti kisebbségek és a kollektív felelősségrevonás kérdése a második világháború után. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 479-487. ua. (Baranyai levéltári füzetek 114.)

Kovács András: Az asszimilációs dilemma. Világosság 1988 8-9. sz. 605-612.

Kovács Éva: Hontalanok. Az 1922-ben Kassáról kiutasítottak listájáról. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet 315-321.

Kovács Ilona: New York magyarságának demográfiai átrendeződése a változó olvasói igény tükrében (1900-1940). Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet 259-281.

Kovács Péter: Kisebbségvédelem az Európa Tanács égisze alatt. Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelméről. 1-2. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. 2. köt. Pécs 1988 JPTE 253-293.

Kovács Péter: A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája. Jogtudományi Közlöny 1988 12. sz. 669-672.

Kővágó László: A jugoszláv kommunisták föderációs, nemzeti politikája. Bp. 1988 Kossuth 155 l.

*** A magyar kisebbség Csehszlovákiában. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 187-241.

Makkai László: Erdély etnikai viszonyai a középkorban. Világosság 1988 8-9. sz. 559-564.

Mészöly Miklós: Egyetemes magyar felelősségtudat. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyarság kisebbségi helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, Bp. 1988 ELTE 5-16. (Medvetánc könyvek)

Mollay Károly: Magyarország régi németsége. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 25-32.

Molnár Gusztáv: Limes. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 39-55. (Medvetánc könyvek)

Nagy Imre Gábor: Adalékok Mohács nemzetiségeinek nyelvhasználatához a 19. század második felében. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 419-434.

Nyíri Tamás: A budaörsi kitelepítésről. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 172-180.

Pomogáts Béla: Hogyan tovább? Van-e tovább? Az erdélyi magyarság helyzetéről és jövőjéről. Új Látóhatár 1988 4. sz. 462-469.

Popély Gyula: Az 1930. évi Csehszlovák népszámlálás végrehajtása. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet 145-175.

Ránki György: A magyarországi zsidóság foglalkozási szervezete a két világháború között. Történelmi Szemle 1988 3. sz. 256-266.

Regényi Emil - Törzsök Erika: Romániai menekültek Magyarországon 1988. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 175-185.

Rehák László: Nemzet, nemzetiség, kisebbség Jugoszláviában. Bp. 1988 Gondolat 182 l. (Közös dolgaink)

Renner, Karl: Az ausztriai nemzetek harca az államért. (Részletek.) A nemzeti kérdésről. 1896-1914. Szerk. Zalai Edvin. Bp. 1988 Kossuth 89-109.

Rétay Gábor: Nemzetiségkép és asszimiláció. Világosság 1988 8-9. sz. 597-604.

Sauter, Hans: A magyarországi németek hídépítő szerepe. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 249-256.

Seewann, Gerhard: A magyarországi németség mint etnikum. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 101-115.

Sipos Péter: A magyarországi németség és a munkásmozgalom viszonyának egyes kérdései. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 98-113.

Stark Ferenc: A Magyar Népköztársaság nemzetiségi politikája. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 166-192.

Stipkovits Ferenc: A rábavidéki szlovének helyzete 1946-1947-ben. A Szombathely Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 6. köt. Szombathely 1988 77-93.

Süle Andrea, R: A Román Kommunista Párt nemzetiségi politikája a pártdokumentumok tükrében. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 139-153. (Medvetánc könyvek)

Süle Andrea, R.: Tények és következtetések a II. világháború utáni román népszámlálások adatai alapján. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet 123-144.

Süle Andrea, R.: Vitatott kérdések és szemléleti különbségek a magyar és román történetírásban. Alföld 1988 11. sz. 36-54.

Szabó Miklós: Történelmi nemzet - etnikus tudat. Világosság 1988 8-9. sz. 582-589.

Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme a Nemzetek Szövetségének égisze alatt. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 1-2. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. 1. köt. Pécs 1988 JPTE 59-128.

Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségi jogok európai egyezménye. Tervezet. Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelméről. 1-2. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE 2. köt. XVII-XLI.

Szarka László: Kisebbségvédelem, reciprocitás, revízió. Megjegyzési kísérletek a nemzetiségi kérdés terén. Békétlen évtizedek 1918-1938. Tanulmányok és dokumentumok a magyar-csehszlovák kapcsolatok történe Bp. 1988 MTA 45-60. (Hungaro-bohemicoslovaca 2.)

Szász Zoltán: A hivatalos nemzetiségi politika céljai és lehetőségei a dualizmus korában. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 76-83.

Székely András Bertalan: Magyar-szlovén szellemi kapcsolatok. Napjaink 1988 6. sz. 6.

Székely András Bertalan: A nemzetiségi lét vállalása és a társadalmi beilleszkedés. Társadalomkutatás 1988 3. sz. 32-47.

Szende Béla : Azonosságtudat és nyelvi kultúra a magyarországi németek körében. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 193-210.

Szentfülöpi Antal: Adalékok a magyarországi nemzetiségi politikához a két világháború között és a Magyarországi Német Népművelődési Egyesület történetéhez. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 84-100.

Szita László: Adatok Laskó történetéhez. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 10. kötet. Eszék 1988 HMSZ 147-175.

Szita László: A német iskolaügy és az anyanyelvi oktatás néhány problémája a két világháború közötti Magyarországon. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 116-131.

Sztálin, IV.: Marxizmus és nemzeti kérdés. (Részletek.) A nemzeti kérdésről. 1896-1914. Szerk. Zalai Edvin. Bp. 1988 Kossuth 265-285.

Tamás Gáspár Miklós: Liberalizmus és nacionalizmus. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 17-30. (Medvetánc könyvek)

Teleki Pál: Magyar nemzetiségi politika. Vigília 1988 9. sz. 663-687.

Tenke Sándor: Romániából menekültek. Confessio 1988 2. sz. 99-111.

Tilkovszky Lóránt: A magyarországi nemzetiségi politika és a hazai németség 1919-1945 között. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 114-137.

Tilkovszky Lóránt: Viták a Területvédő Liga nemzetiségi bizottságában 1920 júliusában. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 435-478.

Timár György: A Duna-Drávaszög népesedéstörténete. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 343-372.

Tóth Lajos: A nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása Vajdaságban. Létünk 1988 5. sz. 604-621.

Tóth Pál Péter: Kovács Imre az emigrációban. História 1988 6. sz. 22-24.

Varga E. László: Az erdélyi magyarság főbb statisztikai adatai az 1910 utáni népszámlálások tükrében. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet 37-122.

Varsányi Péter István: Szerbek és magyarok között a Tisza mentén. Csernovits Péter politikai pályája. Szeged 1988 Csongrád m. ny. 243 l. (Dél-alföldi évszázadok 4.)

Venczel József: Erdélyi föld - erdélyi társadalom. Válogatott írások. Bp. 1988 Közgazdasági és Jogi K. 271 l. (Magyar társadalomtudósok a nagyvilágban)

Vígh Károly: A rutén kivándorlás kérdéséhez. A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 6. köt. Szombathely 1988 57-76.

Vukobratovic, Bozo: A nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságának figyelemmel kísérését szolgáló szervezés intézményes és egyéb formái a Horvát Szocialista Köztársaságban. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 10. köt. Eszék 1988 HMSZ 119-126.

Wellmann Imre: A magyarországi németek betelepítése. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 33-52.

Wirth József: A lengyeli internáló tábor. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 222-234.

Zalewski, Kazimierz: A nemzeti kérdés Oroszországban. A nemzeti kérdésről 1896-1914. Szerk. Zalai Edvin. Bp. 1988 Kossuth 251-264.

Zielbauer György: A hazai németek kitelepítéséről az Unser Hauskalender 1949-1986 közötti számaiban megjelent cikkek, írások alapján. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 190-200.

Zielbauer György: A németség asszimilációja Győr-Sopron megyében (1920-1980). 1988 Műhely 1. sz. 56-68.

Zielbauer György: Nyugat-Dunántúl németsége XX. századi történetének néhány kérdése és az asszimiláció (1920-1980). Történettudomány 1988 95-118. ua. A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei . 6. köt. 1988. 95-116.

Ádám Antal: A magyarországi nemzetiségek alkotmányjogi helyzetéről de lege ferenda. Jogtudományi Közlöny 1989 1. sz. 15-22.

Ádám Antal: A nemzetiségek helyzetének alkotmányjogi szabályozásáról. Jogász szövetségi értekezések. Főszerk. Nagy László. Bp. 1989 Magyar Jogász Szövetség. 2. köt. 7-30.

Ajtony Árpád: A Duna menti birodalom elveszett illúziói. Ford. Ádám Péter. Világosság 1989 8-9. sz. 645-647.

Albert Gábor: Támasz és garancia. Confessio 1989 3. sz. 77-80. Nezetiségi politikánkról.

Andrásfalvy Bertalan: Néphagyomány és nemzeti művelődés. Hitel 1989 4. sz. 34-37.

Andrásfalvy Bertalan: Népmozgások Magyarországon a XVIII-XX. században. Honismeret 1989 6. sz. 10-15.

Antal G. László: Adatok a romániai magyar nemzeti kisebbség lélekszámának alakulásához és Románia nemzeti, társadalmi és vallási tagozódásához 1910-1987. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 145-175.

Antal G. László: A magyar nemzeti kisebbség helyzete Romániában és az előttünk álló feladatok. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 75-115.

Antal G. László: Szempontok és javaslatok Magyarország és szomszédai kapcsolatainak alakításához. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky P. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 127-144.

Baka András: A nemzeti kisebbségek joga a politikai gondolkodás szemszögéből. Jogtud. Közl. 1989 3. sz. 115-119.

Békési B. Béla - Dálya László - Enyedi Sándor - R. Süle Andrea: A romániai magyar kisebbség. Külpolitika 1989 2. sz. 16-45.

Benkő Lóránd: Nemzet és anyanyelv. Tiszatáj 1989 9. sz. 81-88.

Bereti Gábor: Autonómia és föderáció. Hitel 1989 18. sz. 22-24.

Bibó István: Életrajzához. Forrás 1989 10. sz. 73-89.

Bilecz Endre: Bibó István a népi mozgalom politikai hagyománya. Válasz Évkönyve 1989. 1. köt. Bp. 1989 Püski 126-136.

Bognár Tibor: A német lakosság elleni jogfosztó és korlátozó intézkedések Somogy megyében (1946-1949). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 20. köt. Kaposvár 1989 Somogyi ny. 353-362.

Borbándi Gyula: Bibó István és a harmadik út. Kortárs 1989 10. sz. 98-106.

Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. 1-2. köt. Bp. 1989 Európa "520 l.; 328 l."

Borsi-Kálmán Béla: Néhány fogódzó a 18-20. századi magyar-román ellentétek történetéhez és a kibontakozás lehetőségeihez. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Programirodája. 117-125.

Borsody István: Jászi és Bibó. Új Látóhatár 1980 2. sz. 164-169. u.a. Új Látóhatár. Szerk. Szeredi Pál. Püski Bp. 1989. 155-161.

Choli Daróczi József: A magyarországi cigányság helyzete. INFO-Társadalomtudomány 1989 szept. 10. sz. 33-40.

Csoóri Sándor: Mi a magyar ma? Tiszatáj 1989 9. sz. 45-53.

Dahn, Otto: A nemzet: egy régi fogalom különböző jelentései. Ford. Király Edit. Helikon 1989 2. sz. 230-238.

Dávid Ágnes: Eötvös József nemzetértelmezése és nemzetiségpolitikai koncepciója az 1850-es évek első felében. Acta Historica, Tom. 87. Szerk. Serfőző Lajos. Szeged 1989 JATE. 23-35.

Deák Ernő: Magyarok Ausztriában. Hitel 1989 23. sz. 21-22.

Diószegi István: A nemzetek Európája. Valóság 1989 11. sz. 1-10.

Dobos László: Az egyetemes magyarságtudatért. Forrás 1989 11. sz. 44-46.

Dojcsák Győző: Magyar templomok Amerikában. Vigília 1989 11. sz. 873-874.

Éger György: A burgenlandi magyarságról. Hitel 1989 23. sz. 23-26.

Éger György - Joó Rudolf - Székely András Bertalan: Egy magyar-horvát közös nemzetiségkutatá s néhány településszociológiai tapasztalata. Magyar Tudomány 1989 1. sz. 22-26.

Enyedi György - Tamási Péter: Kisebbségben. A nemzetiségi kérdés margójára. INFO-Társadalomtudomány 1989 szept. 10. sz. 3-8.

Erdmann Gyula: Deportálás és kényszermunka. Békési és csanádi németek a Szovjetunióban. Új Auróra 1989 6. sz. 13-22.

Fábián Ernő: A racionalizmus viszontagságai. Nemzet, nemzetiség, demokrácia Jászi Oszkár gondolkodásában. Forrás 1989 9. sz. 37-57.

Fülöp Mihály: A kisebbségi kódex. Külpolitika 1989 2. sz. 102-145.

Für Lajos: Kisebbségi gondjaink genezise. Hitel 1989 4. sz. 15-16.

Für Lajos: Szellemi Trianon. Válasz Évkönyve 1989. 2. köt. Bp. 1989 Püski 18-23.

Fürész Klára: A nemzetiségi jogok és az alkotmány. Emberi és állampolgári jogok. Fel. szerk. Kilényi Géza. Bp. 1989 Novotrans ny. 30-37. (Műhely tanulmányok) (Gazdaság, technika, társadalom.)

Galántai József: Trianon és a kisebbségvédelem nemzetközi jogrendjének kialakítása 1919-1920. Bp. 1989 Maecenas K. 228 l. 2 térkép + függelék.

Gergely András, A.: A közép-európai identitás ígérete. Stádium 1989 1. sz. 36-41.

Gyönyör József: Államalkotó nemzetiségek. Tények és adatok a csehszlovák nemzetiségekről. Bratislava 1989 Madách 322 l. Bibliogr. 230-232.

Hámos László: A nyugati magyarság felelőssége: Eredmények és feladatok. Itt-ott 1989 2. sz. 5-11.

Hanák Péter: Közép-Európa: az imaginárius régió. Világosság 1989 8-9. sz. 561-571. u.a. Liget 1989. 3. sz. 20-31.

Herczegh Géza: A nemzetiség és az emberi jogok. Jogtudományi Közlöny 1989 8. sz. 391-394. u.a. Emberi jogok ma Magyaroszágon. Szerk. Lakatos Mária. Magyar ENSZ Társaság, Bp. 1989. 27-33.

Horváth Mátyás: Összefogás a magyar nyelv ügyében. Magyar Nyelvőr 1989 3. sz. 368-371.

Illyés Elemér: Kárpátaljáról jelentik. Katolikus Szemle 1989 1. sz. 73-75.

Illyés Gyula: Naplójegyzetek. Forrás 1989 7. sz. 1-4.

Janics Kálmán: A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után (1945-1948). Bev. Illyés Gyula. München-Bern 1989 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 321 l. u.a. 3. jav. kiad. Hunnia, Bp. 1989. 358 l.

Joó Rudolf: Egy sorsdöntő esztendő: 1845. A kolozsvári magyar egyetem történetéből. Hitel 1989 1. sz. 22-25.

Joó Rudolf: A kisebbségi kérdés - országhatárokon innen és túl. Katolikus Szemle 1989 2-3. sz. 167-179.

Joó Rudolf: A kolozsvári magyar egyetem 1945-ben. Válasz Évkönyve 1989. 2. köt. 1989 170-201.

Joó Rudolf: Magyarság és más kisebbségek a nemzetközi kapcsolatokban. Confessio 1989 1. sz. 36-40.

Joó Rudolf: Nemzetiségi önkormányzat és demokrácia a holnap Erdélyében. Tiszatáj 1989 10. sz. 67-81.

Karsai László: Marx és Engels a nemzetiségi kérdésről. Mozgó Világ 1989 5. sz. 71-77.

Katona Szabó István: Pusztulásra ítélt erdélyi magyar falvak lexikona. Magyarok 1989 "2. sz. 109-124; 3. sz. 118-127; 4. sz. 46-57; 7. sz. 74-86."

Kende Péter: Röpirat a zsidókérdésről. Bp. 1989 Magvető 226 l.

Kocsis Károly: Etnikai változások a mai Szlovákia és Vajdaság területén a XI. századtól napjainkig. Az etnikai térszerkezet átalakulásának sajátosságai. Bp. 1989 ELTE 118 l. (Politikaelméleti füzetek 4.)

Kocsis Károly: Kárpát-medencei magyarság határokon túl. Földrajztanítás 1988 "1-2. sz. 28-36; 3-4. sz. 117-126; 1989. 2. sz. 33-45."

Kocsis Károly: Magyarország jelenlegi etnikai térszerkezetének sajátosságai. Földrajzi Közlemények 1989 4. sz. 285-305. + 3 térkép.

Kocsis Károly: Vegyes etnikumú területek társadalmának népességföldrajzi kutatása Szlovákia és a Vajdaság példáján. Debrecen 1989 KLTE 147 l. (Studia Geographica 6.)

Komanovics József: Telepítések Baranyában az 1930-as és az 1940-es években. Baranyai Helytörténetírás. Pécs 1989 Pécsi Szikra ny. 162-170.

Kosáry Domokos: Kis államok Európa történeti modelljében. Közép-Európa küldetése. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1988

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés-európai politika. Bp. 1989 16-22. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kosáry Domokos: Mocsáry Lajos. Valóság 1989 1. sz. 50-55.

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés-európai politika. Bp. 1989 93-98. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kosáry Domokos: A Pesti Hírlap nacionalizmusa (1841-1844). 1989

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés-európai politika. Bp. 1989 23-30. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kosáry Domokos: Széchenyi és a nemzetközi politika. História 1985 2. sz. 3-5.

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés-európai politika. Bp. 1989 55-59. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kosáry Domokos: A történészek és Erdély. 1989

Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés-európai politika. Bp. 1989 99-108.l. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 4.)

Kovács Ernő: Haladó elképzelések, törekvések a nemzeti kérdés megoldására Magyarországon a XX. század első felében, a felszabadulás előtt. Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleménye 1989 1. sz. 163-183.

Kovács László, G.: Magyarok Szlovákiában 1939-1945. Új Forrás 1989 "3. sz. 43-53; 4. sz. 54-65; 5. sz. 47-61; 6. sz. 72-80."

Kovács Péter: Skandináv kisebbségvédelmi megoldások. Jogtudományi Közlöny 1989 6. sz. 339-341.

Kőhegyi Mihály - Tóth Ágnes: A bukovinai székelyek letelepedése Észak-Bácskában. Dunatáj 1989 4. sz. 58-75.

Köteles Pál: Az emberhez méltó szabad életért. Válasz Évkönyve 1989. 2. köt. Bp. 1989 Püski 148-158.

Köteles Pál: A Magyar Népi Szövetség és az erdélyi tragédia. Stádium 1989 2. sz. 47-54.

Krausz Tamás: Bolsevizmus és nemzetiségi kérdés. Adalékok a nemzeti kérdés bolsevik felfogásának történetéhez 1917-1922. Bp. 1989 Akadémia 150 l. Bibliogr. 143-150. (Nemzetiségi kérdés 8.)

Kreczinger István: Javaslatok az erdélyi magyarság helyzetének halaszthatatlan és garanciális megoldására. Magyarok 1989 5. sz. 123-142.

Lázár Guy: Magyarságtudat és nemzetiségek. Egy közvéleménykutatás tapasztalatai. Világosság 1989 11. sz. 857-864.

Lipcsey Ildikó: A román nemzetiségi politika négy évtizede. Külpolitika 1989 2. sz. 46-66.

*** Magyarok a Kárpátmedencében. Összeállította és szerkesztette Glatz Ferenc. Budapest 1989 PLKV. 335 l.

Makkai László: Magyar-román közös múlt. 2. kiadás. Budapest 1989 Héttorony. 291 l. Bibliogr. 279-281.

Marosi Endre: Magyarok Burgenlandban. Unio 1989 4. sz. 68-71.

Mazsu János: A hungarológia egyik kiemelkedő amerikai központja: Bloomington, Indiana. Új Forrás 1989 5. sz. 93-97.

Mezey László Miklós: Elfelejtett kisebbség. Kultúrtörténeti vázlat a Szlovák Állam magyarságáról. (1939-1945). Palócföld 1989 6. sz. 22-33.

Mikó Jenő: Mit jelent reformátusnak lenni kisebbségben? Confessio 1989 2. sz. 22-27.

Monostori (Maász) Márton: A hűség ára. Magyarok 1989 3. sz. 155-173, 4. sz. 62-74, 5. sz. 108-122, 7. sz. 110-140. A mezőberényi német nemzetiségről.

Móricz Kálmán: Színes, nagy falu. Adalékok a kárpátaljai község portréjához. Nagydobrony. Forrás 1989 7. sz. 99-103.

Nagy Boldizsár: Menekülők - menekültek. Külpolitika 1989 4. sz. 114.

Nagy Károly: Bibó István harmadik útja. Válasz évkönyve 1989. 1. köt. Budapest 1989 Püski. 137-147. U.a. Itt-ott 1989. 1.sz. 5-9.

Nagy Károly: Program legyen a magyarságtudat! Itt-ott 1989 4. sz. 24-27.

Németh László: Faji hibáinkról. In Uő.: Sorskérdések. Budapest 1989 Magvető-Szépirodalmi. 497-510. /Németh László munkái./

Németh László: Fantomok ellen. In Uő.: Sorskérdések. Budapest 1989 Magvető-Szépirodalmi. 483-496. /Németh László munkái./

Németh László: Kisebbségben. In Uő.: Sorskérdések. Budapest 1989 Magvető-Szépirodalmi. 408-482. /Németh László munkái./

Németh László: Magyarok Romániában. In Uő.: Sorskérdések. Budapest 1989 Magvető-Szépirodalmi. 336-408. /Németh László munkái./

*** A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. Jogszabály-gyűjtemény. 2. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Budapest 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája. 317 l.

Niederhauser Emil: "A "nemzetállamok" és a nemzeti kisebbségek kialakulása." INFO Társadalomtudomány 1989 10. sz. szeptember 9-15.

Niedermüller Péter: Nemzeti kisebbségek etnikai csoportok kultúrantropológiai megközelítésben. INFO Társadalomtudomány 1989 10. sz. szeptember 41-72.

Peters, Janis - Kalescsuk, Jurij: Meghallgatni és meghallani. Párbeszéd a nemzetiségi problémákról. Ford. Weisz Györgyi. Szovjet Irodalom 1989 10. sz. 110-130.

Pomogáts Béla: Erdélyi magyar autonómia. Hitel 1989 14. sz. 20-21.

Pomogáts Béla: Magyar irodalom a Vajdaságban. Dunatáj 1989 2. sz. 12-28.

Popély Gyula: A magyarság számának alakulása az 1921. és 1930. évi csehszlovákiai népszámlálások tükrében. Századok 1989 1-2. sz. 44-75.

Pozsgay Imre: Megváltozik a szórványmagyarság és az emigráció értelme és tartalma. Itt-ott 1989 4. sz. 23-24.

Romsics Ignác: Románia és a román-magyar kérdés - Párizsból nézve. Hitel 1989 6. sz. 34-36.

Sajti Enikő, A.: Gondolatok a jugoszláviai magyarok helyzetéről. Unio 1989 4. sz. 66-67.

Sebestyén Ádám: A bukovinai székelység tegnap és ma. 2. bőv. kiad. Szekszárd 1989 Tolna Megyei Könyvtár. 396 l. + 16 t.

Skultéty Csaba: Magyar kereszténység Kárpátalján. Katolikus Szemle 1989 1. sz. 67-72.

Stark Ferenc: A kisebbségi lét alapkérdései a mai Magyarországon. INFO Társadalomtudomány 1989 10. sz. szeptember 27-32.

Suppan, Arnold: Osztrákok és magyarok egymásról. Történelemképek és nemzeti sztereotípiák. Ford. László Zoltánné. Világosság 1989 8-9. sz. 709-714.

Süle Andrea, R.: Tanulmányok Erdély történetéből. Palócföld 1989 1. sz. 92-96.

Szalayné Sándor Erzsébet: A Nemzetek Szövetségének kisebbségvédelmi eljárása. In Jogász Szövetségi Értekezések. 2. köt. Főszerk. Nagy László. Budapest 1989 Magyar Jogász Szövetség. 31-47.

Szamel Lajos: A nemzetiségi jogok s nemzetközi sztenderdjük. Állam és Igazgatás 1989 5. sz. 397-407.

Szamel Lajos: Nemzetiségi jogok és törvények. Budapest 1989 MTA. 136 l.

Szász Zoltán: A magyar-román közös múlt történetéből. Külpolitika 1989 2. sz. 3-15.

Szávai János: Eisemann, avagy Trianon tanulságai. Hitel 1989 22. sz. 11-13.

Szegedy-Maszák Mihály: A magyarságkutatás feladatai az Egyesült Államokban. Itt-ott 1989 4. sz. 13-18.

Székely András Bertalan: Venczel József és a magyar-román társadalomtudományi kapcsolatok. In Magyarságkutatás 1988. Budapest 1989 Magyarságkutató Intézet. 323-329.

Szerdahelyi Pál: A körmendi és a muravidéki szlovén evangélikusok kapcsolatainak története. A Gombocz-alapítvány jelentősége. Vasi Honismereti közlemények 1989 1. sz. 44-52.

Takács Lajos, M.: Reménykeltő változások a kárpátaljai magyarság kulturális életében. Confessio 1989 2. sz. 43-45.

Tilkovszky Lóránt: Hét évtized a magyarországi németek történetéből 1919-1989. Budapest 1989 Kossuth. 196 l. Bibliogr. 181-191.

Tilkovszky Lóránt: A szlovákok történetéhez Magyarországon 1919-1945. Kormánybiztosi és más jelentések nemzetiségpolitikai céllal látogatott szlovák lakosságú települések Budapest 1989 MTA Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság. 204 l. /Hungaro-Bohemicoslovaca./

Timoránszky Péter: Gondolatok egy nemzetiségi programról. In A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1.köt. Szerk. Timoránszky Péter. Budapest 1989 MTA Államtudományi kutatások Propaganda Irodája 243-258.

Tóth Ágnes - Kőhegyi Mihály: Telepítések Katymár községben. Forrás 1989 9. sz. 82-91.

Tóth Károly: Állampolgári jogok és a nemzetiség. In Emberi és állampolgári jogok. Felelős szerk. Kilényi Géza. Budapest 1989 Novotras ny. 62-67.

Tóth Pál Péter: Magyarok kisebbségben. INFO Társadalomtudomány 1989 10. sz. szeptember 17-26.

Töttössy Magdolna: Kollektív lét - nemzetiségi anyaszervezet az 1949-1951 közötti Romániában. In Válasz évkönyve 1989. 2. köt. Budapest 1989 Püski. 159-169.

Turcsány Péter: Elherdált magyarságunk. In Válasz évkönyve 1989. 2. köt. Budapest 1989 Püski. 71-77.

Varga Csaba: Mit ér az ember, ha magyar? In Válasz évkönyve 1989. 2. köt. Budapest 1989 Püski. 78-83.

Varga E. Árpád: Változás és állandóság. Az etnikai viszonyok alakulása hét észak-erdélyi megye magyar többségi településvidékén. Honismeret 1989 4. sz. 54-63.

Vekerdi László: Régió és irodalom. In Válasz évkönyve 1989. 2. köt. Budapest 1989 Püski. 84-99.

Vígh Károly: A felvidéki szellemiség élő hagyományai. Tiszatáj 1989 8. sz. 58-66.

Zelei Miklós: Külföldi magyarokról, nyelvről, irodalomról. Egy délelőtt Szegeden, Illia Mihálynál. Forrás 1989 7. sz. 114-123.

Zielbauer György: Szabolcs-Szatmár megye németsége 1944-1945-ben. Szabolcs Szatmári Szemle 1989 1. sz. 29-41.

Zielbauer György: Adatok és tények a magyarországi németség történetéből (1945-1949). Budapest 1989 Akadémia. 142 l. Bibliogr. 136-138. /Nemzetiségi füzetek 7./

Zielbauer György: A Békés megyei németség XX századi történetének és asszimilációjának néhány kérdése. Békési Élet 1989 1. sz. 38-51.

Zielbauer György: Észak-Magyarország németsége 1940-1950 között. Borsodi Szemle 1989 1. sz. 31-39.

Zsigmond Endre: Lesz-e még magyar 2000-ben Burgenlandban? Új Látóhatár 1989 4. sz. 557-561.

Ács Zoltán: szlovéniában jó magyarnak lenni. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 19-20.

Ács Zoltán: Van-e esélyük a megmaradásra? Magyarok Burgenlandban. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 16-18.

Albricht, William Foxwell: A szervezett kisebbségek szerepe a társadalomban. Ford. Lukács Ilona. Múlt és Jövő 1990 4. sz. 53-57.

Aukerl Géza: A nemzeti kisebbség szociál-ökológiai fennmaradásáról. (Különös tekintettel a Kárpát-medencei magyar kisebbség helyzetére.) Eszmélet 1990 7. sz. 154-157.

Baka András: Eötvös Józseftől Jászi Oszkárig. A magyar nemzetiségi politikai gondolkodás változásai. Bp. 1990 Közgazd. és Jogi K. 245 l. Bibliogr. 217-234.

Baka András: Nemzetiségi vagy kisebbségi törvény? Magyar Tudomány 1990 4. sz. 385-393.

Baka András: Az új magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi törvény koncepciójáról. Regio 1990 4. sz. 59-66.

Balla Gyula: Az egyházak helyzete Kárpátalján. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 354-367.

Balla Gyula: Hitélet, az egyházak helyzete Kárpátalján. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 21-27.

Balla D. Károly: Kárpátalja: A magyarság szellemi ébredése. Integrálódni, de mibe? Forrás 1990 4. sz. 77-79.

Balla D. Károly: Kisebbségi magyar skizofrénia. Adalékok a kárpátaljai magyarság identitástudatának természetrajzához. Szivárvány 1990 dec. 32. sz. 111-117.

Ballek, Ladislav: Magyarok és szlovákok a Duna két partján. Ford. G. Kovács László. Hitel 1990 25. sz. 28-29.

Balogh Júlia: A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1918-1940. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 31-41.

Balogh Sándor: A nemzeti, nemzetiségi kérdés és a kollektív felelősség Közép- és Délkelet- Európában az 1940-es években. Múltunk 1990 2. sz. 18-42.

Bán D. András: A két világháború közötti szlovákiai magyarság jogállásának és politikai életének néhány kérdése. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 43-56.

Barabás Béla: A romániai magyarság helyzete 1940-1944. Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 45-48. (A Magyarságkutatás könyvtára 5.)

Barabás Béla: "A romániai magyar nemzetiség "képviselőinek" részvétele az ország vezetésében 1945-1989." Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 57-63.

Barabás Béla - Kovács Éva - Molnár Imre: Vizsgálódások a határon túli magyarság körében. Regio 1990 3. sz. 191-219.

Beke György: Egyazon égbolt alatt. Tiszatáj 1990 9. sz. 44-52. A Kárpát-medencei magyar kisebbségek keszthelyi találkozója.

Beke György: Magyar gondok Erdélyben. Egyéni feljegyzések közös fájdalmakról. Bp. 1990 Magvető. 194 l.

Beke György: Szóváltás Erdélyben 1944-ben. Magyarok 1990 5. sz. 25-41.

Benda Kálmán: Az erdélyi fejedelemség és a magyar nemzeti hagyományok. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 24-25.

Benda Kálmán: Történettanítás és nemzeti öntudat. Új Szemle 1990 1-2. sz. 19-22.

Benedek István: Nemzetiség és kisebbség. Hitel 1990 19. sz. 34-36.

Benisch Arthur: Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjának kialakításához (1915). Regio 1990 1. sz. 132-148.

Bojtár B. Endre: A horvát irodalom 1945 és 1970 között. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 65-79.

Borsody István: A 20. század magyar kérdés előzményei a közép-európai állami és nemzeti fejlődés tükrében. Regio 1990 4. sz. 1-18.

Braxator, Frantisek: Az európai kisebbségvédelem. Ford. és utószó: Püspöki Nagy Péter. Kapu 1990 6. sz. 40-44.

Cholnoky Győző: Töprengés a Teleki Intézet szellemi örökségéről. Magyarság- és kisebbségkutatás - könyvtárak. Könyvtáros 1990 11. sz. 647-650.

Csanády András: Nemzetiségi ellentétek Romániában és az egyenlőtlen fejlődés. Eszmélet 1990 6. sz. 67-78.

Csoóri Sándor: Eltemetetlen gondok a Duna-tájon. Alföld 1990 3. sz. 13-23.

Csoóri Sándor: A nemzet mi vagyunk. Alföld 1990 4. sz. 3-20.

Csorba Csaba: A soknemzetiségű Románia. Szabolcs Szatmári Szemle 1990 1. sz. 5-18, 2. sz. 161-174.

Degan, Vladimir Duro: Az etnikai csoportok tagjainak, valamint a polgároknak diszkrimináció-ellenes jogvédelme. Létünk 1990 6. sz. 603-614.

Diószegi László: Az erdélyi magyar iskola 1919-1940. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 81-94.

Diószegi László: A romániai magyarság története 1919-1940. Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 11-44. (A Magyarságkutatás könyvtára 5.) ua. Kortárs 1990. 7. sz. 117-126.

Domokos Géza: Nagyváradi beszéde 1990. április. Itt-ott 1990 115.sz. (2. sz.) 18-21.

Duray Miklós: Kelet-európai rendszerváltás és a csehszlovákiai helyzet. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 320-353.

Duray Miklós: Önigazgató kisebbségek. Reflexiók. Regio 1990 2. sz.

Éger György: Régió, etnikum, vallás. A regionális jellemzők és az etnikai összetétel változása néhány magyarországi határtérségben 1880-1980 között. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 95-100.

Éger György: A történeti Gömör déli részének társadalomstatisztikai jellemzői 1870-1980. Regio 1990 3. sz. 75-96.

Egyed Albert - Tarnóczy Mariann: Magyar tudományosság Csehszlovákiában. Magyar Tudomány 1990 5. sz. 559-568.

Enyedi Sándor: A romániai magyar iskolahálózat 1945-1989 között. Mozgó Világ 1990 9. sz. 86-95.

Enyedi Sándor: Romániai magyar színházak. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 101-109.

Erdélyi Csaba: A katolikus egyház Romániában. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 294-319.

*** Az Európa Tanács parlamenti ülésének 1989. szeptember 5-i jelentéséből. Nemzeti kisebbségek Romániában. Confessio 1990 1. sz. 82-87.

Fábián Ernő: Egyenes beszéd. Magyarok 1990 8. sz. 20-35. A kisebbségi kérdésről.

Fábián Ernő: Európa és a kisebbségek. Magyar Napló 1990 8. sz. 8-9.

Fényi Tibor: Kettős járom alatt. A kisebbség jogfosztása. Rubicon 1990 4. sz. 20-22.

Flere, Sergej: Demográfiai változások és változó nemzetiségi viszonyok. Létünk 1990 6. sz. 649-657.

Fried István: Szlovákok Pest-Budán a 19. században. Regio 1990 3. sz. 52-65.

Für Lajos: Kisebbségi magyarok történelmi tudata. Tiszatáj 1990 6. sz. 34-53.

Gál Sándor: Szlovákiai magyar iskolaügy 1989. Forrás 1990 2. sz. 56-72.

Gergely András, A.: Modern nemzet - etnikai tradíció - ellenkultúra. Valóság 1990 8. sz. 23-37. Bibliogr. 34-37.

Gergely András, A.: Politikai modernizáció és az etnikai alternatívák. Regio 1990 4. sz. 67-81.

Giay Béla: A hungarológia kialakulása és fejlődése. Regio 1990 3. sz. 14-28.

Glotz, Peter: A nacionalizmus reneszánsza. Ford. Kenesei István. Világosság 1990 4. sz. 243-246.

Györffy György: Európa és magyarság. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 289-293.

Halász Péter: Az álmuk még magyar. Vallomás a moldvai csángókról. Erdélyi magyarság 1990 1. sz. 10-11.

Hámos László: Beszámoló az erdélyi magyarság helyzetéről. Itt-ott 1990 116. sz. (3. sz.) 17-27.

Herczegh Géza: A nemzeti kisebbségek védelme a nemzetközi jogban. Magyar Tudomány 1990 4. sz. 376-384.

Hódi Sándor: Kisebbségi mentalitás. Jászkunság 1990 2. sz. 62-70, 3. sz. 44-53.

Hódi Sándor: Táj és lélek. Magyarok. 1990 1. sz. 13-29. A vajdasági magyarokról.

Hódi Sándor: A tudomány fehér területei. A nemzetiségkutatás pszichológiai lehetőségei. Hitel 1990 5. sz. 33-35.

Jaworski, Rudolf: A Közép-Európa-vita történeti dimenziói. Regio 1990 2. sz. 1-18.

Joó Tibor: A magyar nemzeteszme. Szeged 1990 Universum k. 219 l.

Józan Lajos, Nt.: A kárpátaljai református egyház. Itt-ott 1990 115.sz. (2. sz.) 15-17.

Kalmár György: Lázadó nemzetek, vérző kisebbségek. Bp. 1990 Püski.

Kántor Lajos: Birtok az országút mentén. Forrás 1990 9. sz. 26-38.

Kárpáthy Gyula: Gondolatok az identitáskutatás és -őrzés jegyében. Új Szemle 1990 1-2. sz. 7-10.

Katona Imre: Egység a sokféleségben. A magyarság időbeli-térbeli tagolódása és fennmaradása. Délsziget 1990 43-46.

Katona Szabó István: Európa és a romániai magyarság. Napjaink 1990 2. sz. 13-14.

Katona Szabó István: Magyar oktatás Erdélyben (1918-1939). Erdélyi Magyarság 1990 4. sz. 36-37.

Katona Szabó István: A nagy remények kora. Erdélyi demokrácia 1944-1948. Bp. 1990 Magvető. "1-2. köt. 612; 343 l." (Tények és tanúk.)

Käfer István: Magyar-szlovák vita. Katolikus Szemle 1990 3. sz. 268-270.

Kiss Gy. Csaba: Alföldi szlovákokból - szórványnemzetiség. A magyarországi szlovákság múltjából. Regio 1990 1. sz. 44-48.

Kiss Gy. Csaba: Magyarság - határokon kívül és belül. Tiszatáj 1990 4. sz. 74-80.

Kloczowsky, Jerzy: A mi Kelet-Közép-Európánk. Regio 1990 4. sz. 19-33.

Kocsis Károly: Elcsatoltak. Magyarok a szomszéd államokban. Bp. 1990 TIT. 117 l. + 2 melléklet

Kolozsvári Grandpierre Emil: Európában. (Nemzetek, nemzetiségek.) Új Szemle 1990 1-2. sz. 32-35.

Kostya Sándor: A Felvidék. Történeti tanulmány. Bp. 1990 Montázs X. 238 l.

Kovac, Dusan - G. Kovács László: A szlovák-magyar kapcsolatok történeti kérdéseiről. Regio 1990 4. sz. 82-91.

Kovács Éva: Zsidók válaszúton. Tézisek a felvidéki zsidóság identitásáról a két világháború közötti időszakban Kassa példáján. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 137-150.

Kovács Péter: Az Európa Tanács a nyelvi kisebbségekért. Világosság 1990 8-9. sz. 630-634.

Kovács Péter: Kisebbségvédelem és a kárpátdunatáji együttműködés. Borsodi Szemle 1990 2. sz. 46-53.

Láng Gusztáv: Kisebbség és demokrácia. Életünk 1990 1-2. sz. 105-107.

Lapidus, Gail: Az átmenet folyamata a Szovjetunióban. Mozgó Világ 1990 12. sz. 11-15.

Lengyel László: Az ünnep vége. Magyar Napló 1990 14. sz. 6-7, 16. sz. 8-9. A kisebbségekről. 15. sz. 8-9.

Licht, Sonia: Néhány elméleti megjegyzés. Mozgó Világ 1990 12. sz. 18-19.

Lipták Béla: Látogatás Erdélyben. Itt-ott 1990 114. sz. (1. sz.) 6-11.

Liszka József: Kultúrák találkozása. Regio 1990 3. sz. 220-230.

Litván György: Jászi Oszkár és a Maléter-család kapcsolata (1925-1947). Regio 1990 4. sz. 170-188.

Marosvölgyi Lajos: Egy kérdőíves felmérés tapasztalatai. A Pest megyében élő nemzetiségek helyzete. Együttélés. Tanulmányok a Pest megyei nemzetiségek köréből. Budapest 1990 Állami Gorkij Könyvtár. 3-65.

Mastnak, Tomas: Szlovén nacionalizmus. Mozgó Világ 1990 12. sz. 16-18.

Mezey László Miklós: Személyes és kollektív akarat. A nemzetiség fogalmához. Forrás 1990 11. sz. 85-91.

Molnár Imre: A Kassai Kormányprogram szerepének vizsgálata a történelmi szakirodalomban (45 éve hirdették ki a kassai kormányprogramot). In Varietas Historiae. Budapest 1990 Magyarságkutató Intézet. 151-157.

Molnár Imre: Emlékirat és helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról 1945-ben. Regio 1990 1. sz. 112-131.

Molnár Imre: Esterházy János életútja (1901-1957). Regio 1990 2. sz. 102-123.

Nagy Zsuzsa, L.: Trianon: a magyarság és Európa ügye. Világosság 1990 8-9. sz. 695-700. ua. História 1990. 3. sz. 24-26.

Niederhauser Emil: A nemzeti kérdés történeti előzményei Kelet-Európában. Magyar Tudomány 1990 4. sz. 370-376.

Niederhauser Emil: A szlovák történetírás a két világháború közt. Regio 1990 2. sz. 181-206.

Ohler Anna: A pécsváradi németek. - Die Deutschen in Pécsvárad. Pécsvárad 1990 Pécsváradi Baráti Kör. 39 l.

Orcun, Faut: A kaukázusi konfliktus forrásainál. Ford. Takács Ágnes. Eszmélet 1990 6. sz. 89-104.

Pethő László: Magyar tanítók kisebbségi sorsban. Pedagógiai Szemle 1990 2. sz. 99-111.

Pomogáts Béla: Erdélyi tél - erdélyi tavasz. Kritika 1990 3. sz.

Pomogáts Béla: Irodalmunk egysége (és ami ebből következik...) Regio 1990 2. sz. 45-51.

Pomogáts Béla: Kisebbség és humánum. Műértelmezések az erdélyi magyar irodalomból. Budapest 1990 Tankönyvk. 227 l.

Pomogáts Béla: Közép-Európa. - Identitás, sorsközösség, integráció. Forrás 1990 11. sz. 78-83.

Pomogáts Béla: Múlt, jelen, jövendő és a magyar nemzetiségek. Itt-ott 1990 115. sz. (2. sz.) 13-15.

Popély Gyula: A felvidéki sorsforduló. Etnikum, impériumváltás, országhatár. Regio 1990 2. sz. 70-101.

Popély Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek első felében. Regio 1990 3. sz. 97-132.

Popély Gula: A nemzetközi kisebbségvédelem és a Csehszlovák kisebbségvédelmi szerződés. Regio 1990 1. sz. 66-89.

Prazak, Richard: Cseh-magyar kulturális kapcsolatok 1945-ig. Regio 1990 3. sz. 29-51.l.

Prugberger Tamás - Beke Mihály: A kisebbségi jogok rendezésének kérdései Közép-Európa térségében. Borsodi Szemle 1990 3. sz. 78-92.

Rehák László: Nyelvhasználat és önkifejezés. Létünk 1990 6. sz. 667-672.

Sebők László: Hányan vannak? Töprengések a romániai magyarok számáról. In Varietas Historiae. Budapest 1990 Magyarságkutató Intézet. 201-214.

Seewann, Gerhard: A nyelv és a hagyomány megőrzésének lehetőségei. A magyarországi németség fejlődése. Regio 1990 2. sz.

Sinkó Ferenc: A felvidéki ifjúsági mozgalmak kezdetei Trianon után. Regio 1990 2. sz. 148-160.

Sinkó Ferenc: Esterházy Lujza két világháború közti közéleti szereplése. Regio 1990 4. sz. 189-192.

Skultéty Csaba: Keresztény felelősségünk a magyarságért. Katolikus Szemle 1990 2. sz. 97-101.

Somos Péter: A kisebbségi lét határvonalai. Regio 1990 2. sz.

Süle Andrea, R.: Az erdélyi társadalmi változások hatása a nemzetiségekre 1920-1940 között. Iparosítás, urbanizáció, migráció. In Varietas Historiae. Budapest 1990 Magyarságkutató Intézet. 217-224.

Süle Andrea, R.: Történeti áttekintés. In Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Budapest 1990 Magyarságkutató Intézet. 5-9. (A Magyarságkutatás könyvtára 5.)

Sütő András: Omló egek alatt. Arcképvázlatok és tűnődések: gyászőrségben. Budapest 1990 Madách-Szépirodalmi. 271 l. (Sütő András művei.)

Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztény Egyház története. Regio 1990 3. sz. 133-162., 4. sz. 204-221.

Szabó Ferenc: Az alföldi nemesi vármegyék ujjászervezése és a felvidéki hivatalkereső nemesség migrációja a 18. században. Békési Élet 1990 1. sz. 93-96.

Szakály Ferenc: Trianon török kori gyökerei. História 1990 3. sz. 5-7.

Szalatnai Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között. Regio 1990 2. sz. 124-147., 3. sz. 163-190.

Szarka László: A kisebbségi kérdés a magyar-csehszlovák kapcsolatokban. Regio 1990 3. sz. 231-244.

Szarka László: A méltányos nemzeti elhatárolódás lehetősége 1918 végén. A Jászi-féle nemzetiségi minisztérium tevékenységéről. Regio 1990 1. sz. 49-65.

Szarka László: Kantonok, föderációs tervek, Magyarország 1919 vége. História 1990 3. sz. 7-10.

Székely András Bertalan: A jugoszláviai magyarok vallásos életének tanulságai. Confessio 1990 2. sz. 71-77.

Szépfalusi István: Kettős kötődés. Magyarnak lenni külföldön. Diakonia 1990 1. sz. 31-33.

Szilli Gyula: A Zobor-hegy körüli magyarok. Somogy 1990 1. sz. 29-31.

Tabajdi Csaba: A közép- és kelet-európai nemzeti és etnikai kisebbségek néhány időszerű problémája. Tiszatáj 1990 12. sz. 61-67.

Tabajdi Csaba: Magyarország helye Európában és a nemzetiségi kérdés hazánkban. Napjaink 1990 2. sz. 9-13.

Takács Ferenc, V.: Göbbels tanítványai. A román sajtó hazugságai. Erdélyi Magyarság 1990 3. sz. 12-13.

Tilkovszky Lóránt: Botránykő vagy hídpillér? Világosság 1990 4. sz. 288-294. A magyarországi német nemzetiségről.

Tóth Károly Antal: A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete. Regio 1990 4. sz. 34-51.

Tóth Károly: Nemzet vagy nemzeti kérdés? Regio 1990 2. sz. 19-26.

Tóth Lajos: Anyanyelvű oktatás a Vajdaságban. Hitel 1990 25. sz. 38-39.

Tóth László: A magyar műkedvelő színjátszás Szlovákiában 1918-1939 között. Regio 1990 4. sz. 145-169.

Tóth László: Csehszlovákiai (magyar) változásokra. Forrás 1990 4. sz. 43-65.

Tóth Pál Péter: A szomszédos országokban élő magyarság iskolaügye. Forrás 1990 1. sz. 50-60.

Tőkéczki László: Az önismeret senkit sem veszélyeztet. Hitel 1990 5. sz. 24-26.

Tőkéczki László: Történelmi valóság - kontra erkölcsi igazság? Hitel 1990 21. sz. 32-33.

Tőkés László: Ceausescu meghalt, de szelleme tovább él. Marosvásárhely tanulságai. Itt-ott 1990 (1. sz.) 114. sz. 14-15.

Török Gábor: Nemzetiségi-kisebbségi jogok itt és most. Jogtudományi Közlöny 1990 4. sz. 226-229.

Törzsök Erika: Mi történt Romániában? 1989. december 17. - 1990. május 20. Katolikus Szemle 1990 2. sz. 171-181.

Törzsök Erika: Szempontok a nemzeti kisebbségek nemzetközi charta-tervezetéhez. Regio 1990 4. sz. 52-58.

Tőzsér Árpád: Bjornson kontra Apponyi. Hitel 1990 21. sz. 30-31.

Ujvári Ferenc: Románia és a szerződésszegések. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 58-59.

Ürmös Béla: A jugoszláviai magyarság életéből. Katolikus Szemle 1990 3. sz. 270-273.

Várady Tibor: Nemzetiségek Jugoszláviában és nemzetközi szabályozás esélyei. Létünk 1990 6. sz. 597-602.

Várdy S. Béla: A kettős identitás és kettős kötődés kérdése - különös tekintettel az észak-amerikai magyarságra. Magyarok 1990 11. sz. 34-42.

Varga Sándor: Csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom az 1960-as években. Regio 1990 2. sz. 161-166.

Várkonyi Ágnes, R.: Erasmus Kárpátalján. Hitel 1990 1. sz. 20-21.

Végel László: A kisebbségek közép-kelet-európai küldetése. Létünk 1990 6. sz. 643-648.

Velliste, Tigri: Kitekintés a balti államokból. Mozgó Világ 1990 12. sz. 15-16.

Vigh Károly: Duray Miklós önéletírása és a csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága. Tiszatáj 1990 2. sz. 84-88.

Vigh Károly: Magyarország a Trianonhoz vezető úton. Tiszatáj 1990 6. sz. 3-16.

Zielbauer György: A kollektív felelősség és büntetés kérdése 1945-1948 között és a magyarországi németek kitelepítése. A Céh 1990 3. sz. 75-78.

Zielbauer György: A magyarországi németek nehéz évtizede 1945-1955. Szombathely-Vép 1990 Pannon Műhely. 170 l.

Zielbauer György: A mai Csongrád megyei németség XX századi történetének néhány kérdése és az asszimiláció. Demográfia 1990 3-4. sz. 282-295.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék