A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1983: 59 szerző lapozás: 1-30 | 31-59


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Kende János - Sipos Péter: Ipari munkásság és asszimiláció Magyarországon 1870-1910. Történelmi Szemle 1983 2. sz. 238-254.

Kerecsényi Edit: A Mura menti horvátok házassági kapcsolatai. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1982-1983. Zalaegerszeg 1983 Zalaegerszegi ny. 243-257.

Kerecsényi Edit: A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája. Zalaegerszeg 1983 Zalai ny. 369 l. (Zalai Gyűjtemény 20.)

Király Ernő: Nemzetiségi jog - nemzeti tulajdon. Jogtudományi Közlöny 1983 1. sz. 50-53.

Kocsis Károly: A Vajdaság nemzetiségi képének száz éve (1881-1981). Bp. 1983 MTA Földrajz Kutató Intézete. 60-76. (Területi kutatások 6.)

Kós Károly: "Kiáltó szó. Erdély, Bánság, Körös-vidék és Máramaros magyarságához (1921). Kós Károly: "Kőböl, fából házat ... igékből várat." " In memoriam Kós Károly 1883-1983. Bp. 1983 Magvető. 87-97.

Krupa András: A nemzetiségi lét Békésben. Kritika 1983 9. sz. 11-12.

Miskolczy Ambrus: Társadalom, nemzetiség és ellenzékiség kérdései az erdélyi magyar reformmozgalomban (1830-1843). Századok 1983 5. sz. 1061-1096.

Nagy Lajos: A bólyi Batthyány uradalomban élő nemzetiségek az úrbér rendezés előtt. Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogyi ny. 367-391. - Ua. Baranyai levéltári füzetek 45.

Niederhauser Emil: A magyarországi nemzetiségekről. Kritika 1983 6. sz. 7-8.

Niederhauser Emil: A parasztság és a nemzeti kérdés a polgári forradalmakban. Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848-1849-ben. (1. köt.) Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983 Akadémia. 65-71.

Pisztora Ferenc: Regionális jellegzetességek és tájpszichiátriai sajátosságok. Dunatáj 1983 1. sz. 48-61.

Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Bp. 1983 Akadémia. 206 l. (Irodalomtörténeti füzetek 107.) Nemzetiségi statisztika a 32-34. oldalon.

Sebestyén Sándor: A földért és a nemzetiségi jogokért folyó küzdelem összefonódása. Békés megyei adatok a Horthy-korszakból. Békési Élet 1983 2. sz. 233-235.

Siklós András: Jászi Oszkár és a soknemzetiségű Magyarország felbomlása. Kritika 1983 3. sz. 15-19.

Solymár Imre: Regionális mentalitás és történeti életmodell a völgyi sváboknál. Dunatáj 1983 2. sz. 61-70.

Spira György: A testvérharc küszöbén. A nemzetiségi mozgalmak kibontakozása a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Szerbek és magyarok a Duna mentén (1. köt.) Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983 Akadémia. 10-53. - Ua. Századok 1977. 4. sz. 681-723.

Szabó Miklós: Magyar nemzetfelfogások a 20. század első felében. Mozgó Világ 1983 4. sz. 50-60.

Szántó Miklós: Magyarság és etnikai azonosulás. Világosság 1983 8-9. sz. 555-560.

Szeli István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. Tanulmány. Bp. 1983 Kossuth. 137 l.

Szita László: A magyarországi németség iskolaügyének alakulása a Délkelet-Dunántúlon 1938-1944. Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogy m. ny. 441-556. - Ua. Baranyai Művelődés 1983. 3. sz. 76-85.

Takács Imre: A nemzetiségek jogai a Szovjetunióban. Jogtudományi Közlöny 1983 3. sz. 129-135. - Ua. Összehasonlító jogtörténet. Bolgár Elek-emlékkönyv. Szerk. Horváth Pál, Révész Tamás. Bp. 1983, Akadémia. 281-294.

Tilkovszky Lóránt: Erdély nemzetiségei és a weimari Németország diplomáciája. Századok 1983 5. sz. 1097-1102.

Tilkovszky Lóránt: A Szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon a második világháború időszakában. Párttörténeti Közlemények 1983 4. sz. 45-83.

Urbán Aladár: A Batthyány-kormány, a szerb nemzeti mozgalom és a délvidéki kormánybiztosok 1848 nyarán. Szerbek és magyarok a Duna mentén (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1983 Akadémia. 135-147.

Varsányi Péter István: Csernovics Péter kormánybiztos megbékélési kísérletének dokumentumaiból. Szerbek és magyarok a Duna mentén. (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-1 Bp. 1983 Akadémia. 148-152.

Vass Vilmos: Jugoszlávia. Az 1981-es népszámlálás és a magyar kisebbség. Katolikus Szemle 1983 2. sz. 177-184.

Ölvedi János: Csehszlovákia. A CSEMADOK harmincnégy éve. Katolikus Szemle 1983 1. sz. 74-85.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék